loading
back to top

Chuyên đề về công và hiệu điện thế

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 21:03:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chuyên đề về công và hiệu điện thế   

62
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Chuyên đề về công và hiệu điện thế

Chuyên đề về công và hiệu điện thế

Chuyên đề về công và hiệu điện thế
Tóm tắt nội dung
I. KI TH CẾ Ứ1. Khi đi tích ng ch chuy trong đi tr ng có ng (t ươ ườ ườ ừđ N) thì công mà đi tác ng lên có bi th c: q.E.d (J) i: là kho ng cách đi đi cu (theoể ốph ng ươ ủE ).Vì th có th ng (d> 0) và cũng có th âm (d< 0) ươ ểC th nh hình :ụ khi đi tích di chuy Mệ thì MH. Vì cùng chi ớE nên trong tr ng trên d>0. ườ thì đi sinh công ng, A< thì đi sinh công âm. ươ ệ2. Công ch ph thu vào trí đi và đi cu ng đi trong đi tr ngỉ ườ ườmà không ph thu vào hình ng ng đi. Tính ch này cũng đúng cho đi tr ng kìụ ườ ườ ấ(không u). Công đi tác ng lên đi tích không ph thu vào hình ngề ạđ ng đi đi tích mà ch ph thu vào trí đi và đi cu ng điườ ườtrong đi tr ng. Do đó, ng cong kín thì đi và đi cu trùng nhau, nênệ ườ ườ ốcông đi trong tr ng này ng không.ủ ườ ằĐi tr ng là tr ng th .ệ ườ ườ ế3. Th năng đi tích đi trong đi tr ng đi nế ườ ệtích q:WM AM q.VM (J)AM là công đi tr ng trong ch chuy đi tích đi vô c.ủ ườ ự(m tính th năng.)ố CHỦ ĐỀ 3. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ.4. Đi th đi trong...
Nội dung tài liệu
I. KI TH CẾ Ứ1. Khi đi tích ng ch chuy trong đi tr ng có ng (t ươ ườ ườ ừđ N) thì công mà đi tác ng lên có bi th c: q.E.d (J) i: là kho ng cách đi đi cu (theoể ốph ng ươ ủE ).Vì th có th ng (d> 0) và cũng có th âm (d< 0) ươ ểC th nh hình :ụ khi đi tích di chuy Mệ thì MH. Vì cùng chi ớE nên trong tr ng trên d>0. ườ thì đi sinh công ng, A< thì đi sinh công âm. ươ ệ2. Công ch ph thu vào trí đi và đi cu ng đi trong đi tr ngỉ ườ ườmà không ph thu vào hình ng ng đi. Tính ch này cũng đúng cho đi tr ng kìụ ườ ườ ấ(không u). Công đi tác ng lên đi tích không ph thu vào hình ngề ạđ ng đi đi tích mà ch ph thu vào trí đi và đi cu ng điườ ườtrong đi tr ng. Do đó, ng cong kín thì đi và đi cu trùng nhau, nênệ ườ ườ ốcông đi trong tr ng này ng không.ủ ườ ằĐi tr ng là tr ng th .ệ ườ ườ ế3. Th năng đi tích đi trong đi tr ng đi nế ườ ệtích q:WM AM q.VM (J)AM là công đi tr ng trong ch chuy đi tích đi vô c.ủ ườ ự(m tính th năng.)ố CHỦ ĐỀ 3. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ.4. Đi th đi trong đi tr ng là ng tr ng cho kh năng đi nệ ườ ượ ệtr ng trong vi ra th năng đi tích M.ườ 5. Hi đi th Uệ ếMN gi hai đi và là ng tr ng cho kh năng sinhữ ượ ảcông đi tr ng trong di chuy đi tích N.ủ ườ ếĐ đo đi th hi đi th là Vôn (V)ơ Chú ý:- Ch có hi đi th gi hai đi trong đi tr ng có giá tr xác nh còn đi nỉ ườ ệth đi trong đi tr ng thì ph thu vào cách ch đi th .ế ườ ế- Có th áp ng nh lý ng năng cho chuy ng đi tích. ngoài đi nể ệcòn có các khác tác ng lên đi tích thì công ng ng các tác ng lênự ụđi tích ng tăng ng năng mang đi tích.ệ ệ- mang đi chuy ng thì công ng ng ng không. Công cế ựđi và công các khác có ng nhau nh ng trái u.ệ ấ- ch có đi tác ng lên đi tích thì công đi ng tăng ng năngế ộc mang đi tích. là kh ng mang đi tíchớ ượ ệq.M NG BÀI ẬBÀI TOÁN 1: TÌM CÔNG ĐI NỦ ỆBÀI TOÁN 2: TÌM ĐI TH HI ĐI TH TH NĂNG TĨNH ĐI NỆ ỆBÀI TOÁN 3: NG LIÊN A-U-E-V-dẬ ỆBÀI TOÁN 4: CHUY NG TRONG ĐI TR NGỂ ƯỜTÓM CÔNG TH CẮ ỨCông đi n: qEd q.U; E.d anh quên em đi; em đâu”ủ ệĐ nh lý ng năng: ộBi th hi đi th ếqAUMNMNKhi mang đi th do không trong đi tr ng thì tácạ ượ ườ ướd ng đi mang đi chuy ng theo ng th ng song song ngụ ườ ưởs đi n.ứ ệN đi tích ng (q >0) thì mang đi (q) chuy ng cùng chi đi tr ng.ế ươ ườN đi tích âm (q <0) thì mang đi (q chuy ng ng chi đi tr ng.ế ượ ườKhi đó chuy ng mang đi là chuy ng th ng bi u.ể ềTa áp ng các công th c: pt: xụ ứ0 +v0 .t 21a.t 2.V c: vậ ố0 a.t .Công th th gian vứ v0 2.a.s và 0xxKhi electron bay vào đi tr ng ban uệ ườ ầov vuông góc các ng đi n. Eớ ườ ệch tác ng đi không có ng vuông góc iị ướ ớov chuy ng ng tể ươ ựnh chuy ng ném ngang trong tr ng tr ng c. Qu là tư ườ ộph ng parapol. ườVÍ MINH AỤ ỌVD1. Hai kim lo song song, cách nhau (cm) và nhi đi trái nhau. Mu nấ ượ ốlàm cho đi tích 5.10ệ -10 (C) di chuy này kia công 2.10ể -9 (J). Coi đi tr ng bên trong kho ng gi hai kim lo là đi tr ng và có cácệ ườ ườ ềđ ng đi vuông góc các m. ng đi tr ng bên trong kim lo đó là:ườ ườ ườ ạA. (V/m). B. 40 (V/m). C. 200 (V/m). D. 400 (V/m).HD. Áp ng công th qEd (cm) 0,02 (m), 5.10ụ -10 (C) và 2.10 -9 (J).=> 200 (V/m).VD2 êlectron chuy ng theo ng đi tr ng u. ng độ ườ ườ ườ ộđi tr ng 100 (V/m). ban êlectron ng 300 (km/s). Kh ng aệ ườ ượ ủêlectron là 9,1.10 -31 (kg). lúc chuy ng lúc êlectron ngừ ằkhông thì êlectron chuy ng quãng ng là:ể ượ ườA. 5,12 (mm). B. 2,56 (mm). C. 5,12.10 -3 (mm). D. 2,56.10 -3 (mm).HD.- đi tr ng tác ng lên êlectron là ườ e.E trong đó 100 (V/m)và 1,6.10 -19(C).- Chuy ng êlectron là chuy ng ch gia là F/m, =ể ố9,1.10 -31 (kg).V ban êlectron là vậ ủ0 300 (km/s) 3.10 (m/s). lúc chuy ngừ ộđ lúc êlectron ng không (v 0) thì êlectron chuy ng quãngế ượđ ng là có vườ –v0 2aS, đó tính 2,56.10ừ ượ -3 (m) 2,56 (mm).VD3 Hi đi th gi hai đi và là Uệ ểMN (V). Công đi tr ng làm chủ ườ ịchuy đi tích (μC) là:ể ếA. (μJ). B. (μJ). C. (J). D. (J).HD. Áp ng công th Aụ ứMN qUMN UớMN (V), (μC) đó tính Aừ ượMN 1(μJ). (-) ch ng công đi tr ng là công n, làm đi tích chuy ng ch mấ ườ ậd n.ầVD4. Công đi tr ng làm di chuy đi tích gi hai đi có hi đi thủ ườ ếU 2000 (V) là (J). đi tích đó làộ ệA. 2.10 -4 (C). B. 2.10 -4 (μC). C. 5.10 -4 (C). D. 5.10 -4 (μC).HD. Áp ng công th qU 2000 (V) là (J). đi tích đó là =ụ ệ5.10 -4 (C).VD5. qu nh kh ng 3,06.10ộ ượ -15 (kg), mang đi tích 4,8.10ệ -18 (C), ngằ ửgi hai kim lo song song ngang nhi đi trái u, cách nhau kho ng 2ữ ả(cm). 10 (m/sấ 2). Hi đi th vào hai kim lo đó là:ệ ạA. 255,0 (V). B. 127,5 (V). C. 63,75 (V). D. 734,4 (V).HD. Khi qu ng gi hai kim lo song song ngang nhi đi tráiả ệd u, thì qu ch tác ng c: Tr ng mg ng xu ng i, đi Fấ ướ ướ ệ= qE ng lên trên. Hai này cân ng nhau, chúng có cùng mg qE,ướ ớv 3,06.10ớ -15 (kg),q 4,8.10 -18 (C) và 10 (m/s 2) ta tính E. áp ng công th Uượ ứ= Ed tính trên và (cm) 0,20 (m) ta tính 127,5 (V).ớ ượ ượVD6. đi tích (μC) di chuy đi đi trong đi tr ng, nó thuộ ườđ năng ng 0,2 (mJ). Hi đi th gi hai đi A, là:ượ ượ ểA. 0,20 (V). B. 0,20 (mV). C. 200 (kV). D. 200 (V).HD. Năng ng mà đi tích thu là do đi tr ng đã th hi công, ph năngượ ượ ườ ầl ng mà đi tích thu ng công đi tr ng th hi suy ra 0,2 (mJ)ượ ượ ườ ệ= 2.10 -4 (J). Áp ng công th qU (μC) 10ụ -6 (C) ta tình 200 (V).ượVD7 Hai kim lo ph ng song song mang đi tích trái cách nhau cm.ả ượ ặC ng đi tr ng gi hai ng 3000 V/m. Sát mang đi ng, ng iườ ườ ươ ườta mang đi ng qặ ươ0 1,2.10 -2 C, kh ng 4,5.10ố ượ -6 g.Tính:a) Công đi tr ng khi mang đi chuy ng ng sang âm.ủ ườ ươ ảb) mang đi khi nó vào mang đi âm.ậ HD a) Công đi tr ng: |qủ ườ0 |Ed 0,9 J.b) mang đi khi vào âm:ậ ảTa có: 12 mv 12 mv20 2Am 2.10 m/s.VD8 nh có kh ng 0,1 mg, ng trong đi tr ng gi hai nộ ượ ườ ảkim lo ph ng. Các ng đi có ph ng th ng ng và chi ng lên trên.ạ ườ ươ ướ ướHi đi th gi hai là 120 V. Kho ng cách gi hai là cm. Xác nh đi tích aệ ủh i. 10 m/sạ 2.HD cân ng nên đi tr ng cân ng tr ng c. đi nạ ườ ệtr ng ph có ph ng th ng ng và ng lên, do đó ph mang đi nườ ươ ướ ệtích ng (l đi ươ ệF cùng ph ng, cùng chi ươ ớE ). Ta có: qE qdU mg Umgd= 8,3.10 -11 C.VD9 qu kh ng 4,5.10ộ ượ -3 kg treo vào dây dài m. Qu gi haiộ ữt kim lo song song, th ng ng nh hình Hai cách nhau cm. hi đi nấ ệth 750 vào hai đó thì qu ch ra kh trí ban cm. Tính đi tích quế ảc u. ầHD Qu ch tác ng các c: Tr ng ựP® đi tr ng ườF® và căng ựT® iủ ợdây.Đi ki cân ng: ằP® F® T® 0® .Vì nh nên tanỏ FP sin hl |Uqdmg hl |q| mgdhUl 2,4.10 -8 C. Qu ch ng nên mang đi tích âm: qả ươ ệ= 2,4.10 -8 C.VD10 prôtôn bay trong đi tr ng. Lúc prôtôn đi thì nó ng 2,5.10ộ ườ 4m/s. Khi bay prôtôn ng không. Đi th ng 500 V. Tính đi thế ết B. Bi prôtôn có kh ng 1,67.10ạ ượ -27 kg và có đi tích 1,6.10ệ -19 C.HD Ta có: Wđ WđB WđA 21mv q(VA VB VB VA qmv2 503,26 V.VD11 electron di chuy đo 0,6 cm, đi đi theo ngộ ườs đi thì đi sinh công 9,6.10ứ -18 J.a) Tính công mà đi sinh ra khi electron di chuy ti 0,4 cm đi đi theoự ểph ng và chi nói trên.ươ ềb) Tính electron khi đi P. Bi M, electron không có ban u.ậ ầKh ng electron là 9,1.10ố ượ -31 kg.HD a) AMN q.E.MN MNq AMN. 10 V/m; “-“ cho bi ếE ng chi chuy ngượ ộc electron (đ nhiên ch làm chi ng); Aủ ượ ươNP q.E.NP 6,4.10 -18 J.b) Ta có: Wđ WđP WđM 21mv2P AMP AMN ANP vp mAANPMN)(2 5,93.10 m/s.VD12 A, B, là ba đi thành tam giác vuông trong đi tr ng có véc ườ ơE ®song song AB. Cho 60 0; BC 10 cm và UBC 400 V.a) Tính UAC UBA và E. b) Tính công th hi ch chuy đi tích 10ự -9 B, và Aừ ừđ C.ếc) thêm đi tích đi 9.10ặ -10 C. Tìm ng đi tr ng ng A.ườ ườ ạHD a) UAC E.AC.cos90 0.UBA UBC UCA UBC 400 V.E cos.BC UBC= 8.10 V/m. b) AAB qUAB -qUBA -4.10 -7 J.ABC qUBC 4.10 -7 J.AAC qUAC 0.c) Đi tích gây ra véc ng đi tr ng ườ ườ'E có ph ng chi nhươ ưhình có n: ớE 9.10 92||CAq= 9.10 92)sin.(||BCq= 5,4.10 V/m. ng đi tr ng ng là: ườ ườ ạAE E /E có ph ng chi nh hình có đươ ộl n: EớA 22'EE 9,65.10 V/m.BÀI LU NẬ Ậ1. đi tích đi -4. 10ộ -8C di chuy theo chu vi tam giác MNP, vuông iể ạP, trong đi tr ng u, có ng 200 v/m. nh MN 10 cm, MN ườ ườ E .NP cm. Môitr ng là không khí. Tính công đi trong các ch chuy sau q:ườ ủa. N. b. P.c. M. d. Theo ng kín MNPM.ườ s: AMN -8. 10 -7J. ANP 5,12. 10 -7J, APM 2,88. 10 -7J. AMNPM 0J.2. đi tr ng có ng 2500 V/m. Hai đi cách nhau 10 cm khi tínhộ ườ ườ ểd theo ng c. Tính công đi tr ng th hi đi tích khi nó di chuy nọ ườ ườ ểt ng chi ng c. Gi bài toán khi:ượ ườ a. 10 -6C. b. 10 -6CĐ/s: 25. 10 5J, -25. 10 5J.1E2E1E2E 3. Đi tích 10ệ -8 di chuy theo nh tam giácể uềABC nh 10 cm trong đi tr ng có ng là 300ạ ườ ườ V/m.E// BC. Tính công đi tr ng khi ch chuy trên iủ ườ nhạc tam giác.ủ s: AAB 1,5. 10 -7 J, ABC 3. 10 -7 J. ACA -1,5. 10 -7 J.4. Đi tích 10ệ -8 di chuy theo nh tam giácể ộđ MBC, nh 20 cm trong đi tr ng ườ ềE có ngướsong song BC và có ng là 3000 V/m. Tính công th hi nớ ườ đểd ch chuy đi tích theo các nh MB, BC và CM tam giác.ị ủĐ/s: AMB -3 J, ABC J, AMB -3 J.5. electron di chuy môt đo cm, theo ng đi n, tác ngộ ượ ườ ướ ục đi trong đi tr ng có ng 1000 V/m. Hãy xác nh công củ ườ ườ ựđi ?ệĐ s: 1,6. 10 -18 J.6. Tam giác ABC vuông trong đi tr ng ượ ườ ềE ABC 60 0, AB  E Bi BC cm, UếBC 120V.a. Tìm UAC UBA và ng đi tr ng E? ườ ườE b. thêm đi tích đi 9. 10ặ -10 C. Tìm ng đi tr ng ườ ườt ng A. Đ/s: UAC 0V, UBA 120V, 4000 V/m, 5000 V/m.7. Cho kim lo ph ng A, B, có tích đi và song song nh hình.ả Cho d1 cm, d2 cm. Coi đi tr ng gi các là và cóệ ườ ềchi uề nh hình ng đi tr ng ng ng là Eư ườ ườ ươ ứ1 =4.10 4V/m EEE2 5. 10 4V/m. Tính đi th và đi th là đi th A. Đ/s: VB -2000V. VC 2000V.8. Gi hai đi và cách nhau đo 0,2 có đi tr ng ng cữ ườ ườ ứh ng ướ C. Hi đi th Uệ ếBC 12V. Tìm:a. ng đi tr ng gi cà C.ườ ườ ữb. Công đi khi đi tích 2. 10ủ -6 đi Bừ C.Đ/s: 60 V/m. 24 J.9. Ba đi A, B, thành tam giác vuông C. AC cm, BC cm và trong tể ộđi tr ng u. Vect ng đi tr ng ườ ườ ườE song song AC, ng Aớ ướ và có độl 5000V/m. Tính: Ea. UAC UCB UAB .b. Công đi tr ng khi electron (e) di chuy ?ủ ườ ếĐ s: 200v, 0v, 200v. 3,2. 10 -17 J.10. Ba đi A, B, trong đi tr ng sao cho ườ ềE // CA. Cho AB AC và AB cm. AC cm.a. Tính ng đi tr ng E, Uườ ườAB và UBC. Bi UếCD 100V (D là trung đi AC)ể ủb. Tính công đi tr ng khi electron di chuy ườ C, Bừ D.Đ s: 2500V/m,UAB 0v, UBC 200v, ABC 3,2. 10 -17J. ABD 1,6. 10 -17J.III. TR NGHI NG P:Ề ỢCâu 1:ỏ đi tr ng ng 4000V/m, có ph ng song song nh huy BCộ ườ ườ ươ ềc tam giác vuông ABC có chi C, bi AB 6cm, AC 8cm. Tính hi đi nủ ệth gi hai đi BC:ế ểA. 400V B. 300V C. 200V D. 100VCâu 2:ỏ đi tích chuy ng đi Q, N,ộ ếđ trong đi tr ng nh hình Đáp án nào là ườ sai khi nóiv quan gi công đi tr ng ch chuy đi nề ườ ệtích trên các đo ng:ạ ườA. AMQ AQN B. AMN ANP C. AQP AQN D. AMQ AMPCâu 3:ỏ Hai kim lo ph ng song song cách nhau 2cm nhi đi trái u. Mu làmấ ốcho đi tích 5.10ệ -10C di chuy này sang kia công 2.10ể -9J. Xácđ nh ng đi tr ng bên trong hai kim lo i, bi đi tr ng bên trong là đi nị ườ ườ ườ ệtr ng có ng vuông góc các m, không theo th gian:ườ ườ ờA. 100V/m B. 200V/m C. 300V/m D. 400V/mCâu 4: Hi đi th gi hai đi M, là Uệ ểMN 2V. đi tích -1C di chuy tộ ừM thì công đi tr ng là:ế ườA. -2J B. 2J C. 0,5J D. 0,5JCâu 5:ỏ kh ng 3,6.10ộ ượ -15kg mang đi tích 4,8.10ệ -18C ng gi aằ ữhai kim lo ph ng song song ngang cách nhau 1cm và nhi đi trái =ấ ấ10m/s 2, tính hi đi th gi hai kim lo i:ệ ạA. 25V. B. 50V C. 75V D. 100VCâu 6:ỏ qu kim lo kh ng 4,5.10ộ ượ -3kg treo vào dây dài 1m, quầ ảc gi hai kim lo ph ng song song th ng ng cách nhau 4cm, hi đi thầ ếgi hai là 750V, thì qu ch 1cm ra kh trí ban u, 10m/sữ 2. Tính đi tíchệc qu u:ủ ầA. 24nC B. 24nC C. 48nC D. 36nCCâu 7:ỏ Gi thi ng tia sét có đi tích 25C phóng đám mây dông xu ngả ượ ốm t, khi đó hi đi th gi đám mây và 1,4.10ặ 8V. Tính năng ng tiaượ ủsét đó:A. 35.10 8J B. 45.10 C. 55.10 D. 65.10 MQNP

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến