loading
back to top

CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2018

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-20 21:53:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2018   

388
Lượt xem
16
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2018

CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2018

CHUYÊN ĐỀ MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2018
Tóm tắt nội dung
ĐẶ Chúng ta bi ng môn iáo công dân là môn ph cho công tác giáo tụ ưt ng, chính tr cho sinh ph thông gi ng trong các lo hìnhưở ượ ạgiáo tr ng trung ph thông. ng th nó là môn khoa xã li iụ ườ ớđ ng ng, môn này góp ph đào thanh niên, sinh tr thành nh ngườ ững lao ng i, hình thành nh ng ph ch tích ng công dân ng lai có thườ ườ ươ ếgi quan khoa c, có giác ng xã ch nghĩa, có cách ng, ra th hi nớ ệđ ng và nhi cách ng ng và nhà c.ườ ướ ng và làm vi theo hi nố ếpháp và pháp lu t,ậ có th trách nhi qu c, nhân dân, gia đình vàứ ớchính thân mình.ả đạ 28.2 Lu giáo xác nh: “ề Ph ng pháp giáo phươ ổthông ph phát huy tính tích c, giác, ch ng, sáng sinh; phù iả ớđ đi ng c, môn c; ng ph ng pháp c, kh năng làm vi cặ ưỡ ươ ệtheo nhóm; rèn luy nệ ng ng ki th vào th ti n; tác ng tình m,ậ ảđem ni vui, ng thú cho sinhạ [2] )Quán tri nh ng quy nh Lu giáo c, nhà tr ng ườ Trung ph thông thầ ểhoá nh ng giáo ng môn c.ị ướ dung và bi làổ ệph ng pháp và hình th ch môn ươ giáo công dânụ ph nh góp ph tíchả ầc vào...
Nội dung tài liệu
ĐẶ Chúng ta bi ng môn iáo công dân là môn ph cho công tác giáo tụ ưt ng, chính tr cho sinh ph thông gi ng trong các lo hìnhưở ượ ạgiáo tr ng trung ph thông. ng th nó là môn khoa xã li iụ ườ ớđ ng ng, môn này góp ph đào thanh niên, sinh tr thành nh ngườ ững lao ng i, hình thành nh ng ph ch tích ng công dân ng lai có thườ ườ ươ ếgi quan khoa c, có giác ng xã ch nghĩa, có cách ng, ra th hi nớ ệđ ng và nhi cách ng ng và nhà c.ườ ướ ng và làm vi theo hi nố ếpháp và pháp lu t,ậ có th trách nhi qu c, nhân dân, gia đình vàứ ớchính thân mình.ả đạ 28.2 Lu giáo xác nh: “ề Ph ng pháp giáo phươ ổthông ph phát huy tính tích c, giác, ch ng, sáng sinh; phù iả ớđ đi ng c, môn c; ng ph ng pháp c, kh năng làm vi cặ ưỡ ươ ệtheo nhóm; rèn luy nệ ng ng ki th vào th ti n; tác ng tình m,ậ ảđem ni vui, ng thú cho sinhạ [2] )Quán tri nh ng quy nh Lu giáo c, nhà tr ng ườ Trung ph thông thầ ểhoá nh ng giáo ng môn c.ị ướ dung và bi làổ ệph ng pháp và hình th ch môn ươ giáo công dânụ ph nh góp ph tíchả ầc vào vi đào ngu nhân và nh ng công dân có tính năng ng, sáng hiự uểbi pháp luế tuân thủ các quy chu và ph bi nhân th bi rènắ ếluy mìnhệ và ng th trách nhi mình vào lĩnh ng xã i,ọ ộthích ng ch th tr ng, có ph ch và năng cứ ườ tạ th hi thànhể ệcông nghi Công nghi hóa hi hóaệ ta hi nay và phù xu th phátở ướ ếtri chung th i.ể ạH a, giáo công dân còn đóng vai trò chính trong vi tích nhi đơ ềnh :Giáo gi tính, kh sinh n, ho ch hóa gia đình, môi tr ng, giáoư ườd pháp lu t, giáo an toàn giao thông….ụ Quá trình môn GDCD là quá trình cạ ọsinh cu hút vào các ho ng do giáo viên thi ch và ch oượ giáo viên thi tếk nh th nàoế thông qua đó sinh có th khám phá và chi lĩnh tri th c. Trongquá trình c, giáo viên ph huy ng khai thác đa năng duy cho sinh, oạ ạc và ng viên khuy khích sinh bày quan đi m, ki mình các đơ ềđang c.ọ làm đi đó ngoài các ph ng pháp nh Đàm tho i, đáp, nêu nể ượ ươ ấđề th lu nhóm, án, tr quan ….thì phươ ng pháp th lu nhóm là ph ng phápộ ươc thi tầ và tôi cho ng nó có hi qu và có lan ng sinh mà bi là cằ ọsinh THPT. Tuy nhiên, không ph kì bài nào ph nào cũng có th ng ph ng phápầ ươth lu nhóm, khi ng ph ng pháp này ph trên dung bài cở ươ có tínhtuyên truy gũi ng sinh ho sinh ph th hi ph ng pháp này đề ươ ểáp ng hành vi mình trong cu ng. Chính vì mà cụ ph ng pháp cho ti tọ ươ ếh là không khó nh ng làm sao ng ph ng pháp đó cách có hi qu thì là cọ ươ ảm bàn lu n, nghiên u, bi khi gi ng các bài GDCD 1ớ gũiấ ầv các em nh ng ki th có tính th ti có tính quan đi m, ng và cácữ ườ ốv liên quan pháp lu tấ và rèn luy th trách nhi sinh.ệ ọI. TH TR NG Ạ1. Thu iậ :- Đây là xu th chung giáo Vi Nam nên ng các p, xã i, phế ựơ ụhuynh, sinh…ọ- Ch ng trình môn Giáo công dân 11 có nhi dung không nh ng phù iươ ớ1ph ng pháp th lu nhóm mà còn phát huy hi qu cao khi giáo vi ch cho cươ ọsinh th lu nhóm…ả ậ- ch đã có đìêu ki cho ho ng th lu n: phòngề ậCNTT, đèn chi u, ng ph cách trí bàn gh ch ng cho HS…ế ồ- Th tr ng tích các có liên quan chuyên đề- Giáo viên đào và hu th ng xuyên ph ng pháp c.ượ ườ ươ ọ- Xã hi nay đi ki cho con ng (GV và HS) có đi ki ti nhi uộ ườ ềngu thông tin nhi ph ng ti khác nhau.ồ ươ ệ- HS đã ti ph ng pháp này nh ng năm cácế ươ ướ ếmôn nên khá quen thu gi mà HS là ch th ho ng. HS có kĩọ ốnăng th lu nhóm, lãnh nhóm xu c…đã tr giáo viên ch gi thànhả ạcông.- Ph ng pháp th lu nhóm phù tâm sinh lý tu HS, kh ph nhàmươ ượ ựchán ph ng pháp truy th ng. Vì y, gây ng thú cho ng c, kíchủ ươ ườ ọthích sinh duy tích c.ọ ự2. Khó khăn :- Đây là ph ng pháp nên GV và HS không tránh kh lươ úng túng trong sộ ốkĩ năng, dung ki th c...ộ ứ- dung môn GDCD 11 i, khô, khó, dài… nên, GV khó y, HS khó c.ộ ọ- Đòi giáo viên ph có nhi kĩ năng khác ngoài kĩ năng ph m.ỏ ạ- Giáo viên khó khăn trong vi đánh giá th hi qu làm vi ng HS.ệ ừ- ch có nh ng ch th phù ph ng pháp th lu nơ ươ ậnhóm: HS, không gian c, trang thi dố ùng c, th gian ti c…ạ ọ- Năng HS không ng nên đôi khi vi th lu nhóm là máy móc không hi uự ệqu .ả- Tài li tham kh thù ph cho môn GDCD 11 không phong phú, ch phệ ổbi n…ế- Quan ni xã i, gia đình, và bi là HS môn nệ ày còn khá ch c:ệ ạkhông không chú th chí là xem th ng ho cho xong…ầ ườ ọII. GI QUY ĐẢ ỀTh lu nhóm có phê bình, đóng vai, tranh lu và nghiên là trong nh ngả ữph ng pháp gi ng hi qu nh kh nhi tình HS, khuy khích HS thamươ ếgia th lu nhóm.HS theo đóả cũng có trong môi tr ng không ki soátơ ườ ểnh ng “an toàn”. Ngoài ra HS cũng ph ng nh ng tình hu ng ph và “cóư ạth t” trong cu ng sau này.ậ ốXu phát nh ng cấ tr ng đã nêu vì trong gi ng GDCD ph phát huyả ảnh ng ph ng pháp ươ th môn ng tri thư vào làm ph ng ti gi ng yươ ạc mình. Sau đây làủ ph mà tôi đã áp ng vào bài gi ng.ụ ảBài 12CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NG (1t)Ả ƯỜI. tiêu:ụH xong bài này sinh c:ọ ượ1. ki th c:ề ứ2- Nêu tiêu, ph ng ng chính sách tài nguyên và môi tr ng.ượ ươ ướ ườ- Hi trách nhi công dân trong vi th hi chính sách tài nguyên và vể ượ ệmôi tr ng.ườ2. năng:ề ỹ- ng chính sách này vào ho ng mình, bi tuy truy ng ng iậ ượ ườkhác trong vi th hi chính sách tài nguyên và môi tr ng.ệ ườ3. thái hành vi:ề ộ- Tin ng và ch hành chính sách tài nguyên và môi tr ng.ưở ườ- ng nh ng ch tr ng Nhà c, ph ng ng lí tài nguyên, oỦ ươ ướ ươ ảv môi tr ng. Phê phán nh ng hành vi gây cho môi tr ng.ệ ườ ườII. Năng hình thành hoc sinhự ở- Năng tácự ợ- Năng duyự ư- Năng làm vi nhómự ệ- Năng ng công ngh thông tinự ệN dungộ Nh bi tậ Thông hi uể ng th pậ ng caoậ ụM tiêu ph ngụ ươh ng aướ ủchính sách tàinguyên và vả ệmôi tr ng:ườ Nêu cượ ụtiêu, ph ngươh ng aướ ủchính sách tàinguyên và vả ệmôi tr ng.ườTrách nhi aệ ủcông dân iớchính sách tàinguyên và oảv môi tr ngệ ườ Trình bày cượtrách nhi aệ ủcông dân trong vi cệth hi chínhự ệsách tài nguyên vàb môi tr ngả ườ ng nh ngỦ ữch tr ng aủ ươ ủNhà c, aướ ịph ng sươ ửd ng lí tàiụ ợnguyên, vả ệmôi tr ng.ườTrách nhi aệ ủh sinh iọ ớvi môiệ ệtr ngườ Tin ng vàưởch hành tấ ốchính sách tàinguyên và oảv môi tr ng.ệ ườPhê phán nh ngữhành vi gây iạcho môi tr ng.ườ tuy nế ềtruy ngề ộng khác trongườvi th hi nệ ệchính sách tàinguyên và oảv môi tr ng.ệ ườIII. Tài li u:ệ- SGK, SGV GDCD 11,Sách th hành GDCD 11.ớ ựIV. Ti trình c:ế ọ1. Ki tra bài cũ:ể qu vi tăng dân ?ậ ốHS: nh tệ ậ- nhi môi tr ngê ườ3- ng khó khănờ ố- Th c.....ấ ọ2. Gi thi bài i:ớ ớGV: Cho sinh xem đo phim (ho hình nh qu nhi tài nguyên môiọ êtr ng.)ườ? Đo phim trên nói lên gì?ạ ềHS: Tr nhi môi tr ngả ườGV: nhi môi tr ng là bách hi nay ta vì nhi môi tr ngê ườ ướ ườgây qu con ng nh ch nh lũ t, hán... chính sách Nhàậ ườ ủn ta tài nguyên và môi tr ng nh th nào chúng ta tìm hi trong bài hômướ ườ ọnay45GV: Gi thi tiêu bài c.ớ ọHo ng 1:ạ Tìm hi dung mể tiêuụph ng ng chính sách tàiươ ướ ủnguyên và môi tr ng:ả ườ* tiêu:ụ Làm rõ dung ng cácộ ằph ng pháp đàm tho i, Nêu ...ươ ề* Kĩ năng: Giáo kĩ năng giao ti p, kĩụ ếnăng ng ngheắ? vào nh ng hình nh trên em cóự ảnh xét gì?ậGV Chuy ý: Tài nguyên thiên nhiên chúngta phong phú và đa ng tuy nhiên hi nấ ệnay con ng tàn phá nhi u, tình tr ngườ ạgây ra nhi môi tr ng kh iê ườ ơvà gây nhi qu con ng iấ ườchúng ta. nhà ta ra tiêu vàậ ướ ụph ng ng nào chúng ta cùngươ ướ ệđi tìm hi u.ểGV: ra các dung thông tin và chiaư ộl thành nhóm cho sinh th lu nớ ậtheo ng dung thông tin đó.ừ ộNhóm :VD: Hi nay tình hình ng th cệ ướta đang có nguy tuy ch ng vì yơ ậm tiêu nhà ta là ph nụ ướ ồv Tây nguyên( Chi phim).ừ ếNhóm ra đo phim và hình nhảphá ng đèo ph ng....)ừ ướ ượH i: Nguyên nhân vì sao th cỏ ựtr ng trên?ạGV: Do th con ng dân do qu líứ ườ ảl ng cán ki lâm nỏ ẫtrên tình tr ng trên( ghi ng)ạ ả? Hành vi trên lí nh th nào?ẽ ếGV: đi 189 lu hình .ư ự1. Ng nào t, phá ng trái phép ngườ ừho có hành vi khác hu ho ngặ ừgây qu nghiêm tr ng ho đã bậ ịx ph hành chính hành vi này màử ềcòn vi ph m, thì ph ti iạ ườtri ng trăm tri ng,ệ ồc không giam gi ba nămả ếho ph tù sáu tháng nămặ ếnăm HS: Khoáng n,ảđ đai ng bi nấ ển c, không khướ íHS: Nói lên tình hìnhbi khí aế ủn taướHS: nh ng nẢ ưở ếmôi tr ng cườ ướta bi là nhặ ảh ng cu ngưở ốcon ng iườHS: Nêu các cụtiêu SGKHS: nhi tàiênguyên môi tr ng.ườ 1.Tình hình tài nguyên-m ôi tr ng taườ ướhi nay:ệ( thêm)ọ2. tiêu ph ngụ ươh ng chínhướ ủsách tài nguyên và vả ệmôi tr ng:ườa. tiêu:ụ- ng lí tàiử ợnguyên.- môi tr ng.ả ườ- đa ng sinhả ạh c.ọ- ng nâng caoừ ướch ng môi tr ng.ấ ượ ườ-> Góp ph phát tri nầ ểkinh -xã ng,ế ữnâng cao ch ng cu cấ ượ ộs ng nhân dân.ố ủb .Ph ng ngươ ướ aủchính sách tài nguyên vàb môi tr ngả ườ :4. Luy p, ng :ệ ốGV: Cho sinh nghiên dung SGK và vào dung đã cho sinh th oọ ảlu và đi vào phi ho ng ph sau đó treo lên ng và giáo viên hs trongậ ọcác nhóm ng nh xét.ứ ậSau khi HS nh xét xong GV ch dung đúng, sai và cho đi m.ậ ểHãy đi các dung ph ng ng chính sách tài nguyên và môiề ươ ướ ệtr ng vào bên ph phi phù các ví A, B, C, D, E, đã choườ ụ1 Thả ngộ tậ về ng,ừ xây ngự các khu nườ mấ qu cố gia; xây nhà máy xử lý rác th i,ả tr ngồ ng....ừ2 Chỉ khai thác gỗ khi đã đủ tu iổ và kích ,ỡ khai thác khoáng nả đúng quy nhị3 Áp ngụ công nghệ aủ Nh tậ trong vi cệ oả qu nảch tấ ngượ cá ngừ iạ ngươ .4 cọ sinh nghiên uứ chế oạ máy xử lý rác;Vi tệ Nam tham gia iộ nghị toàn uầ bi nế iổ khíh u.ậ5 Ki mể tra hệ th ngố xử lý rác th iả aủ nhà áys nả xu tấ aữ vinamil; Truy quét nạ khai thác hácvàng trái phép.6 Mít tinh ngưở ngứ ngày môi tr ngườ thế gi i,ớv nậ ngộ iọ ng iườ tham gia nọ vệ sinh thônơxóm. ng các gi sinh môi tr ng p.ậ ườ ớ5. ng bài và chu bài nhàướ :- bài, làm bài 3, 4, SGK trang 101.ọ ậ- Đánh giá nhi giáo ta.ề ướ- Tìm hi ch tr ng ng và Nhà chính sách giáo c.ể ươ ướ ụ- Tăng ng công tác qu lí Nhà môi tr ngườ ướ ườ- Th ng xuyên giáo tuyên truy xây ng th trách nhi tài nguyên môiườ ệtr ngườ .- Coi tr ng nghiên khoa và công ngh ng tác qu và khu c.ọ ự- Coi tr ng nghiên khoa và công ngh ng tác qu và khu c.ọ ự- Khai thác, ng lí ti ki tài nguyên thiên nhiên.ử ệ- Áp ng công ngh hi khai thác tài nguyên và lí ch th i, rác, ti ng n.ử ồIII. LU NẾ Qua nhi năm tr ti gi ng môn giáo công dân, tôi đã ti thu và ngề ụnhi ph ng pháp ngoài ph ng pháp truy th ng ươ ươ nh di gi ng, đàm tho i,ê ạk chuy nể ch trò ch iổ đóng vai... trong đó ph ng pháp thaoe lu nhómươ là ph ngộ ươpháp có nhi đi m. th hi ph ng pháp này thì hi qu nó rõề ượ ươ ấr t.Vi th lu nhóm giúp sinh liên các liên quan cách th cácọ ểem phát huy kinh nghi ng thânố nh khi ng tr đám đông,ạ ướ6tr thướ phân tích, lí gi i, tranh lu các tình hu ng, các ki th đó các emể ừt rút ra bài và kh sâu ki th cự nh lâu và sinh ng n.ớ Vi công vi yêu iớ ổm ph ng pháp sinh làm trung tâm tôi cũng đã áp ng sáng ki nàyớ ươ ếnhi năm nh ng tôi th có hi qu trong công tác gi ng qua quá trình gi ng tôiề ạcũng đã tìm tòi nhi ví khác sung cho ph gi ng mình và cũng mong mu nề ốđ góp ph nh bé mình th hi công tác gi ng cho sinh trong nhàượ ọtr ng trung ph thông ngày n. Tuy nhiên mà tôi nêu ra trong bài vi nàyườ ếm ch là cát trong lòng ng ch ch còn nhi thi sót và hi quớ ươ ảd và cao thành công nào cũng sáng giáo viên Vì tôi mong cóạ ậs đóng góp ki ng nghi áp ng vào bài gi ng và nâng cao ch ng giáo cự ượ ụngày và ch ng .ộ ượ ơ7

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến