loading
back to top

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toàn

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-10-21 14:49:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm vật lý lớp 10   

606
Lượt xem
18
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toàn

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toàn

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toànLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnCâu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toàn1. Mức độ nhớCâu 1. Động lượng của một vật khối lượng đang chuyển động với vận tốcv là đạilượng được xác định bởi công thức:A vmp. .B. vmp. .C. amp. .D. amp. .Câu Chọn phát biểu đúng .Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượngA. hông xác định.B ảo toàn.C. hông bảo toàn.D. iến thiên.Câu Đơn vị của động lượng là:A. N/s.B Kg.m/sC. N.m.D. Nm/s.Câu Công thức tính công của một lực là:A. F.s.B. mgh.C F.s.cos .D. ½.mv 2.Câu Chọn phát biểu đúng .Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọilà:A. Công cơ học.B. Công phát động.Doc24.vnC. Công cản.D Công suất.Câu Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?A J.s.B. W.C. N.m/s.D. HP.Câu Chọn đáp án đúng.Công có thể biểu thị bằng tích củaA. ăng lượng và khoảng thời gian.B. ực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.C ực và quãng đường đi được.D. ực và vận tốc.Câu Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnCâu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Các định luật bảo toàn1. Mức độ nhớCâu 1. Động lượng của một vật khối lượng đang chuyển động với vận tốcv là đạilượng được xác định bởi công thức:A vmp. .B. vmp. .C. amp. .D. amp. .Câu Chọn phát biểu đúng .Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượngA. hông xác định.B ảo toàn.C. hông bảo toàn.D. iến thiên.Câu Đơn vị của động lượng là:A. N/s.B Kg.m/sC. N.m.D. Nm/s.Câu Công thức tính công của một lực là:A. F.s.B. mgh.C F.s.cos .D. ½.mv 2.Câu Chọn phát biểu đúng .Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọilà:A. Công cơ học.B. Công phát động.Doc24.vnC. Công cản.D Công suất.Câu Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?A J.s.B. W.C. N.m/s.D. HP.Câu Chọn đáp án đúng.Công có thể biểu thị bằng tích củaA. ăng lượng và khoảng thời gian.B. ực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.C ực và quãng đường đi được.D. ực và vận tốc.Câu Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc là:A. mvWd21B. 2mvWd .C. 22mvWd .D 221mvWd .Câu Trong các câu sau đây câu nào là sai?Động năng của vật không đổi khi vậtA. huyển động thẳng đều.B huyển động với gia tốc không đổi.C. huyển động tròn đều.D. huyển động cong đều.Câu Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai thìA. ia tốc của vật tăng gấp hai.B. ộng lượng của vật tăng gấp hai.Doc24.vnC. ộng năng của vật tăng gấp hai.D. hế năng của vật tăng gấp hai.Câu Một vật khối lượng m, đặt độ cao so với mặt đất trong trọng trường của TráiĐất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:A mgzWtB. mgzWt21 .C. mgWt .D. mgWt .Câu Một vật có khối lượng gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kiacủa lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn 0) thì thế năng đàn hồi bằng:A. lkWt.21B 2).(21lkWtC. 2).(21lkWtD. lkWt.21Câu Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác địnhtheo công thức:A. mgzmvW21 .B mgzmvW221 C. 22)(2121lkmvW D. lkmvW.21212Câu Khi vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật đượcxác định theo công thức: A. mgzmvW21Doc24.vnB. mgzmvW221 22)(2121lkmvW D. lkmvW.21212Câu 15. Chọn phát biểu đúng.Cơ năng là một đại lượngA. uôn luôn dương.B. uôn luôn dương hoặc bằng không.C thể âm dương hoặc bằng không.D. uôn khác không.Câu 16. Trong ôtô, xe máy nếu chúng chuyển động thẳng trên đường, lực phát động trùngvới hướng chuyển động. Công suất của chúng là đại lượng không đổi. Khi cần chở nặng,tải trọng lớn thì người lái sẽA iảm vận tốc đi số nhỏ.B. Gi ảm vận tốc đi số lớn.C. ăng vận tốc đi số nhỏ.D. ăng vận tốc đi số lớn.2. Mức độ hiểu:Câu Một người chèo thuyền ngược dòng sông. Nước chảy xiết nên thuyền không tiếnlên được so với bờ. Người ấy có thực hiện công nào không? vì sao?A. ó, vì thuyền vẫn chuyển động.B hông, vì quãng đường dịch chuyển của thuyền bằng không.C. vì người đó vẫn tác dụng lực.D. hông, thuyền trôi theo dòng nước.Câu Chọn phát biểu đúng.Khi vận tốc của một vật tăng gấp hai, thìA. ia tốc của vật tăng gấp hai.B. ộng lượng của vật tăng gấp bốn.Doc24.vnC ộng năng của vật tăng gấp bốn.D. hế năng của vật tăng gấp hai.Câu Chọn phát biểu đúngĐộng lượng của vật liên hệ chặt chẽ vớiA ận tốc.B. hế năng.C. uãng đường đi được.D. ông suất.Câu 20 Quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?A. Ôtô tăng tốc.B. Ôtô chuyển động tròn.C. Ôtô giảm tốc.D Ôtô chuyển động thẳng đều trên đường không có ma sát.Câu 21. Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sátthì cơ năng của hệ có được bảo toàn không? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằngA hông; độ biến thiên cơ năng.B. ó; độ biến thiên cơ năng.C. ó; hằng số.D. hông; hằng số.Câu 22 Chọn phát biểu đúng.Động năng của một vật tăng khiA. ận tốc của vật giảm.B. ận tốc của vật const.C ác lực tác dụng lên vật sinh công dương.D. các lực tác dụng lên vật không sinh công.Câu 23 Trong các câu sau, câu nào sai? Khi một vật từ độ cao z, chuyển động với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo nhữngcon đường khác nhau thìA. lớn của vận tốc chạm đất bằng nhau.Doc24.vnB hời gian rơi bằng nhau.C. ông của trọng lực bằng nhau.D. ia tốc rơi bằng nhau.Câu 24 Chọn phát biểu đúng.Một vật nằm yên, có thể cóA. ận tốc.B. ộng lượng.C. ộng năng.D hế năng.Câu 25 Một vật chuyển động với vận tốcv dưới tác dụng của lựcF không đổi. Côngsuất của lựcF là:A. Fvt .B Fv .C. Ft.D. Fv 2.Câu 26 Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi.Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp hai thì động năng của tên lửa: A. hông đổi.B ăng gấp lần.C. ăng gấp lần.D. Gi ảm lần.3. Mức độ áp dụngCâu 27 Một hòn đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đálà:A. 360 kgm/s.B. 360 N.s.C 100 kg.m/s D. 100 kg.km/h.Câu 28 Một vật có khối lượng kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 giâyDoc24.vn(Lấy 9,8 m/s 2). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là:A. 5,0 kg.m/s.B 4,9 kg. m/s.C. 10 kg.m/s.D. 0,5 kg.m/s.Câu 29 Xe có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe có khốilượng 2000kg chuyển động với vận tốcvận tốc 30km/h. Động lượng của:A bằng xe B.B. hông so sánh được.C. lớn hơn xe B.D. lớn hớn xe A.Câu 30 Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp vớiphương ngang một góc 60 0. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiệnđược khi hòm trượt đi được 10 mét là:A. 1275 J.B 750 J.C. 1500 J.D. 6000 J.Câu 31 Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5mtrong khoảng thời gian phút 40 giây (Lấy 10 m/s 2). Công suất trung bình của lực kéolà:A. 0,5 W.B 5W.C. 50W.D. 500 W.Câu 32 Một vật trọng lượng 1,0 có động năng 1,0 (Lấy 10m/s 2). Khi đó vận tốccủa vật bằng:A. 0,45m/s.B. 1,0 m/s.Doc24.vnC. 1.4 m/s.D 4,4 m/s.Câu 33 Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 180m trongthời gian 45 giâyĐộng năng của vận động viên đó là:A 560J.B. 315J.C. 875J.D. 140J.Câu 34 Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 đối với mặt đất. Lấy 9,8 m/s 2.Khi đó, vật độ cao:A. 0,102 m.B. 1,0 m.C 9,8 m.D. 32 m.Câu 35 Lò xo có độ cứng 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lòxo bị giãn 2cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng:A 0,04 J.B. 400 J.C. 200J.D. 100 JCâu 36. Một vật được ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu m/s. Biết khốilượng của vật bằng 0,5 kg (Lấy 10m/s 2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng:A. 4J.B. J.C J.D. J4. Mức độ phân tíchCâu 37 Một vật nhỏ khối lượng 100g gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu kia của lò xo được gắn cố định. Hệ đượcDoc24.vnđặt trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Kéo vật giãn ra 5cm so với vị trí ban đầu rồithả nhẹ nhàng Cơ năng của hệ vật tại vị trí đó là:A 25.10 -2 J.B. 50.10 -2 J.C. 100.10 -2 J.D. 200.10 -2 J.Câu 38 Ném một vật khối lượng từ độ cao theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khichạm đất, vật nảy lên độ cao hh23 Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất Vận tốcném ban đầu phải có giá trị:A. 02ghv .B. 032v gh .C. 03ghv .D 0v gh .Câu 39 Một xe có khối lượng 100 kg chuyển động đều lên dốc, dài 10 nghiêng030so với đường ngang. Lực ma sát NFms10 Công của lực kéo (Theo phương songsong với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là:A. 100 J.B. 860 .C 5100 .D. 4900 .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến