loading
back to top

cách chuyển đổi câu hay và chi tiết

Chia sẻ: nguyenthihongquy | Ngày: 2016-10-25 21:58:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: tài liệu tiếng anh lớp 9   

445
Lượt xem
11
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. cách chuyển đổi câu hay và chi tiết

cách chuyển đổi câu hay và chi tiết

cách chuyển đổi câu hay và chi tiết
Tóm tắt nội dung

Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 1)CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO, SO..THAT, SUCH..THAT, ENOUGH:1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT: BE SO ADJ THAT CLAUSE => ĐẠI TỪ BE ......Cách làm :Thêm such (a,an) đem tính từ xuống, đem danh từ xuống, từ that trở đi viết lại hết.=> ĐẠI TỪ BE SUCH (A,AN) ADJ THAT CLAUSE The book is so interesting that have read it many times.It is .....=> It is such an interesting book that have read it many times.Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an 2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :Đề có dạng BE +SO ADJ THAT CLAUSE => BE TOO....Cách làm :Thêm tính từ vào, bỏ can't, couldn't lấy từ động từ trở đi Nếu chủ từ câu khác nhau thì thêm phần for sbNếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi=> BE TOO adj (FOR SB) TO INF ...The water is so hot that can't drink it.=> The water is too.....=> The water is too hot for me to drink.- Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là việcquên...

Nội dung tài liệu

Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 1)CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO, SO..THAT, SUCH..THAT, ENOUGH:1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT: BE SO ADJ THAT CLAUSE => ĐẠI TỪ BE ......Cách làm :Thêm such (a,an) đem tính từ xuống, đem danh từ xuống, từ that trở đi viết lại hết.=> ĐẠI TỪ BE SUCH (A,AN) ADJ THAT CLAUSE The book is so interesting that have read it many times.It is .....=> It is such an interesting book that have read it many times.Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an 2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :Đề có dạng BE +SO ADJ THAT CLAUSE => BE TOO....Cách làm :Thêm tính từ vào, bỏ can't, couldn't lấy từ động từ trở đi Nếu chủ từ câu khác nhau thì thêm phần for sbNếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi=> BE TOO adj (FOR SB) TO INF ...The water is so hot that can't drink it.=> The water is too.....=> The water is too hot for me to drink.- Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là việcquên thêm túc từ vào và chia sai thì.3) ĐỔI TỪ TOO ...TO .. SANG ENOUGH:Đề thường có dạng BE TOO ADJ TO INF......=> BE NOT .....Cách làm :- Dùng tính từ phản nghĩa enough Viết lại hết phần sauHe is too weak to run fast => He isn't ....=> He isn't strong enough to run fast.Ghi chú :Trong tất cả các cấu trúc trên nếu chổ BE là thì ADV sẽ thay cho ADJBài tập 1: Viết lại câu không thay đổi nghĩa:1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.=> It is ....2) The man is so fool that no one took any notice of him.=> He is ....3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.=> It is .....4) The books are so interesting that we have read them many times.=> They are.....5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.=> It was....6) The food was so hot that it turned my tongue.=> It was.....7) There is so much rain that we can't go out.=> There is such....8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.=> He is ....9) The milk is so excellent that all the children want some more.=> It is ....10) The weather was so warm that they had walk in the garden.=> It was....11) There were so many people in the hall that we couldn't see him.=> There were such...12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly.=> It was...13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night.=> They drunk such.....14) Alice had so many exercises to do that she couldn't go out.=> Alice had such.....15) The woman was so poor that she needed everyone's help.=> She was .....Đáp án:1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.=> It is such tidy room that it took us one hour to clean it.2) The man is so fool that no one took any notice of him.=> He is such fool man that no one took any notice of him.3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.=> It is such long film that they can't broadcast it on one night.4) The books are so interesting that we have read them many times.=> They are such interesting books that we have read them many times.5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.=> It was such bad news that she burst into tears on hearing it.6) The food was so hot that it turned my tongue.=> It was such hot food that it turned my tongue.7) There is so much rain that we can't go out.=> There is such lot of rain that we can't go out.8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.=> He is such fat boy that every calls him Stuffy.9) The milk is so excellent that all the children want some more.=> It is such excellent milk that all the children want some more.10) The weather was so warm that they had walk in the garden.=> It was such warm weather that they had walk in the garden11) There were so many people in the hall that we couldn't see him.=> There were such lot of people in the hall that we couldn't see him.12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly.=> It was such an exciting match that all the fans shouted loudly.13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night.=> They drunk such lot of coffee that they couldn't sleep all night.14) Alice had so many exercises to do that she couldn't go out.=> Alice had such lot of exercises to do that she couldn't go out.15) The woman was so poor that she needed everyone's help.=> She was such poor woman that she needed everyone's help.Bài tập 2: Viết lại câu dùng TOO.....TO...1) The weather is so bad that we can’t go out.=> The weather is too……..2) The film was so boring that we couldn’t go on seeing it.=> The film was too…..3) He was so old that he couldn’t run fast.=> He was too…..4) He spoke so fast that we couldn’t understand him.=> He spoke too…..5) The fair was so noisy that we couldn’t hear each other.=> The fair was too….6) You speak so fast that can’t catch up with your words.=> You speak too……7) It is so early that we can’t go out.=> It is too…..8) The water is so hot that can’t drink it.=> The water is too……9) The restaurant is so expensive that we can’t eat in that restaurant.=> The restaurant is too………10) He studied so badly that he couldn’t pass the exam.=> He studied too…….Đáp án:1) The weather is so bad that we can’t go out.=> The weather is too bad for us to go out2) The film was so boring that we couldn’t go on seeing it.=> The film was too boring for us to go on seeingBỏ it vì giống chủ từ nhé !3) He was so old that he couldn’t run fast.=> He was too old to run fast4) He spoke so fast that we couldn’t understand him.=> He spoke too fast for us to understandBỏ him vì giống chủ từ nhé !5) The fair was so noisy that we couldn’t hear each other.=> The fair was too noisy for us to hear each othercâu này mình type thiếu động từ hear 6) You speak so fast that can’t catch up with your words.=> You speak too fast for me to catch up with your words7) It is so early that we can’t go out.=> It is too early for us to go out8) The water is so hot that can’t drink it.=> The water is too hot for me to drinkBỏ it vì giống chủ từ nhé!9) The restaurant is so expensive that we can’t eat in that restaurant.=> The restaurant is too expensive for us to eat in Bỏ that restaurant vì giống chủ từ nhé (nhưng vẫn giữ giới từ in)10) He studied so badly that he couldn’t pass the exam.=> He studied too badly to pass the examÔn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 2)CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)Dạng này có các mẫu sau đây công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví dụ trong đó có các chổ tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.1. This is the first time have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta)=>I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)Mẫu này có dạng :Đây là lần đầu tiên ... làm chuyện đó=> ...chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.The first time lần đầu tiênNever ...before chưa bao giờ trước đây2. started begun studying English years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây năm)=> have studied English for years. (tôi học TA được năm)Mẫu này có dạng :...bắt đầu làm gì đó cách đây khoảng thời gian => .. đã làm chuyện đó for khoảng thời gianNếu không có ago mà có when mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi3. last saw him when was student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV) => haven't seen him since was student. (tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV) Mẫu này có dạng :Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ....=> ..không làm chuyện đó từ khi ....Last lần cuối Since từ khi 4. The last time she went out with him was two years ago.(lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây năm )=> She hasn't gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã năm nay )Tương tự mẫu nhưng khác phần sau thôi5. It's ten years since last met him.(đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối )=> haven't met him for ten years tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi )Mẫu này có dạng :Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối=> ..không làm việc đó được khoảng thời gian6. When did you buy it bạn đã mua nó khi nào ?=> How long have you bought bạn đã mua nó được bao lâu )Mẫu này có dạng :when thì dùng quá khứ đơn How long thì dùng hiện tại hoàn thànhPhần 3Viết lại câu không thay đổi nghĩa:1) Although Tom was poor student, he studied very well.=> In spite of ……2) Mary could not go to school because she was sick.=> Because of ….3) Although the weather was bad, she went to school on time.=> Despite ….4) My mother told me to go to school although was sick.=> In spite of ….5) Because there was big storm, stayed at home.=> Because of ….6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.=> Despite ….7) Although she has physical handicap, she has become successful woman.=> Despite ….8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.=> Although….9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.=> In spite of ……10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.=> Even though ……Viết lại câu không thay đổi nghĩa:1) Although Tom was poor student, he studied very well.=> In spite of being poor student, Tom studied very well2) Mary could not go to school because she was sick.=> Because of being sick,Mary couldn't go to school 3) Although the weather was bad, she went to school on time.=> Despite the bad weather,she went to school on time4) My mother told me to go to school although was sick.=> In spite of my sickness,my mother told me to go to school5) Because there was big storm, stayed at home.=> Because of big storm, stayed at home6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.=> Despite Tom's bad grade,he was admitted to the university7) Although she has physical handicap, she has become successful woman.=> Despite her physical handicap,she has become successful woman8) In spite of his good salary, Tom gave up his job.=> Although Tom got good salary, he gave up his job9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.=> In spite of having not finished the paper,he went to sleep10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.=> Even though the prices are high, my daughter insists on going to the moviesLưu :- Despite không có of nhé !- Khi chủ từ giống nhau thì cứ việc sử dụng cách VING là nhanh gọn nhất VIẾT LẠI CÂU DÙNG CÂU ĐIỀU KIỆN IF Trong chương trình lớp chúng ta chỉ cần học câu điều kiện loại và mà thôi, công thức như sau:LOẠI :Bên có IF dùng thì hiện tại đơnBên không có IF dùng tương lai đơnLOẠI :Bên có IF dùng thì quá khứ đơn (thay was were)Bên không có IF dùng tương lai trong quá khứ (would nguyên mẫu )- Can/ could có thể thay thế will/ wouldCÁCH CHUYỂN TỪ CÂU THƯỜNG SANG CÂU ĐIỀU KIỆN:- Nếu câu đề là hiện tại hiện tại tương lai thì dùng loại phản nghĩa .It is rainy. can't go to school.If ........=> If it weren't rainy, could go to school.- Nếu câu đề là tưong lai tương lai thì dùng loại (không phản nghĩa )I will go to VT. will buy you present.If ...=> If go to VT, will buy you present.- Nếu câu đề là Don’t V…….or mệnh đề thì viết lại là :If you (viết lại hết, bỏ or)Don’t go out or you will get wet.=> if you go out, you will get wet.- Nếu câu đề là: …….or mệnh đề thì viết lại là :If you don’t (viết lại hết, bỏ or)Raise your hand or will kill you.=> If you don’t raise your hand, will kill you.Lưu :Nếu trong câu có because so (= that’s why) thì phải bỏ (đặt if vào chổ because còn so (= that’s why) thì ngựoc lại )1) He can’t go out because he has to study for his exam.=> If…….2) She is lazy so she can’t pass the exam.If…….3) He will pay me tonight; will have enough money to buy car.=> If…….4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.=> If…….5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.=> If…….6) will get work permit. will stay for another month.=> If…….7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy=> If…….8) We can’t get the ticket because don’t have the right change.=> If…….9) Study hard or you won’t pass the exam.=> If…….10) Don’t be impatient or you will make mistakes.If…….1) He can’t go out because he has to study for his exam.=> If he didn’t have to study for his exam, he could go out.2) She is lazy so she can’t pass the exam.=> If she weren’t lazy, she could pass the exam.3) He will pay me tonight; will have enough money to buy car.=> If he pays me tonight, will have enough money to buy car.4) He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.=> If he didn’t smoke too much, he could get rid of his cough.5) She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.=> If she weren’t shy, she would enjoy the party.6) will get work permit. will stay for another month.=> If get work permit, will stay for another month.7) He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy=> If he took some exercises. He would be healthy.8) We can’t get the ticket because don’t have the right change.=> If had the right chance, we could get the ticket.9) Study hard or you won’t pass the exam.=> If you don’t study hard, you won’t pass the exam.10) Don’t be impatient or you will make mistakes.=> If you are impatient, you will make mistakes.Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 4)CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA SO SÁNH HƠN BẰNG NHẤT Để làm được phần này các bạn phải nắm vững công thức của cácdạng so sánh tính từ /trạng từ.Các dạng đề thường cho là :1) hơn <=> không bằng Nguyên tắc :Nếu đề cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng phủ định Ví dụ :Tom is taller than Mary Tom cao hơn Mary Mary is.....=> Mary is not nottall as Tom Mary không cao bằng Tom2) không ai ... bằng <=> là ...nhấtNguyên tắc :So sánh bằng => so sánh nhất Ví dụ :No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bằng Tom=> Tom is .....=> Tom is the tallest in the class. Tom cao nhất lớpBài tập: Viết lại câu không thay đổi nghĩa :1) Nobody else in the class is fatter than Mary.=> Mary is the ….2) haven’t written as much as you.=> You have written…..3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.=> Mary’s hair was….4) No student in the school is noisier than am.=> am the …..5) The first film was not as interesting as this one.=> This film was …..6) This house is not so expensive as that one.=> That house is the …7) My dog ate more than your dog.=> Your dog didn’t ….8) Volleyball is not as exciting as football.=> Football is …….9) Tom isn’t as interested in movies as his father.=> Tom’s father is ….10) Mary is the best cook in this class.=> No one else ….Đáp án: 1) Nobody else in the class is fatter than Mary.=> Mary is the fattest in the class.2) haven’t written as much as you.=> You have written more than have/ me.3) Tom’s hair was not as long as Mary’s.=> Mary’s hair was longer than Tom's.4) No student in the school is noisier than am.=> am the noisiest student in the school.5) The first film was not as interesting as this one.=> This film was more interesting than the first one.6) This house is not so expensive as that one.=> That house is more expensive than this one.7) My dog ate more than your dog.=> Your dog didn’t eat as much as mine.8) Volleyball is not as exciting as football.=> Football is more exciting than volleyball.9) Tom isn’t as interested in movies as his father.=> Tom’s father is more interested in movies than him.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến