loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ 8

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-26 22:21:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 8    học sinh giỏi lịch sử lớp 8   

554
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ 8

BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ 8

BỒI DƯỠNG HSG LỊCH SỬ 8Loading...

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt LSVN từ 1858-1918Chương Cuộc kháng chiến chống TDPtừ 1858 -> cuối TK XIXI. Cuộc kháng chiến chống TDP từ 1858-1884. 1. Hoàn cảnh :- Sự khủng hoảng của chính quyền PKVN nửa đầu TK XIX (ng.nhân C.quan).- Âm mưu xâm lược của TDP ng.nhân K.quan). 2. Quá trình xâm lược của TDP (2 giai đoạn):- 1858-1862.- 1862-1884. 3. Vai trò, thái độ của triều đình Nguyễn trước sự xâm lược của TDP .* cơ sở đầu hàng của triều đình Nguyễn? 4. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta: (2 giai đoạn): 1858-1862. 1862-1884.II. Phong trào kháng chiến chống TDP từ 1884 -> đầu TK XX. 1. Hoàn cảnh lịch sử (nguyên nhân của phong trào). 2. Phong trào Cần Vương (1885-1896):a. Nguyên nhân: (H/C).b. Diễn biến giai đoạn: gđ1: 1885-1888. gđ2: 1888-1896.c. Những cuộc khởi nghĩa lớn: KN Ba Đình.- KN Bãi Sởy.- KN Hương Khê.d. Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương:- Nguyên nhân chủ quan.- Nguyên nhân khách quan.đ. nghĩa lịch sử. 3. Phong trào Nông dân Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào...

Nội dung tài liệu

Tóm tắt LSVN từ 1858-1918Chương Cuộc kháng chiến chống TDPtừ 1858 -> cuối TK XIXI. Cuộc kháng chiến chống TDP từ 1858-1884. 1. Hoàn cảnh :- Sự khủng hoảng của chính quyền PKVN nửa đầu TK XIX (ng.nhân C.quan).- Âm mưu xâm lược của TDP ng.nhân K.quan). 2. Quá trình xâm lược của TDP (2 giai đoạn):- 1858-1862.- 1862-1884. 3. Vai trò, thái độ của triều đình Nguyễn trước sự xâm lược của TDP .* cơ sở đầu hàng của triều đình Nguyễn? 4. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta: (2 giai đoạn): 1858-1862. 1862-1884.II. Phong trào kháng chiến chống TDP từ 1884 -> đầu TK XX. 1. Hoàn cảnh lịch sử (nguyên nhân của phong trào). 2. Phong trào Cần Vương (1885-1896):a. Nguyên nhân: (H/C).b. Diễn biến giai đoạn: gđ1: 1885-1888. gđ2: 1888-1896.c. Những cuộc khởi nghĩa lớn: KN Ba Đình.- KN Bãi Sởy.- KN Hương Khê.d. Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương:- Nguyên nhân chủ quan.- Nguyên nhân khách quan.đ. nghĩa lịch sử. 3. Phong trào Nông dân Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miềnnúi cuối TK XIX.a. KN Yên Thế.b. Phong trào chống pháp của đồng bào miền núi.III. Trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam nửa cuối TK XIX. 1. Tình hình Việt Nam nửa cuối TK XIX. 2. Những đề nghị cải cách. 3. Kết cục của các đề nghị cải cách.Bài Tập1. Lập bảng thống kê (chia 4cột)1T.gian Q.trình XL của TDP Vai trò, thái độ TĐ Nguyễn P.trào K/C của N.dân ta. 2. Nói rõ trách nhiệm để mất nước ta của triều đình Nguyễn. 3. Trình bày các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương.(H/C, DB, KQ,Ng.nhân thất bại, Y/N lịch sử) Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất trong P.trào Cần Vương? (kéodài nhất, bước phát triển nhất ?). 4. Nhận xét gì về phong trào vũ trang chống pháp cuối TK XIX? 5. Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác với các cuộc khởi nghĩa cùng thời? 6. Kể tên các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào Miền núi cuối TK XIX?Nhận xét? 7. Trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam cuối TK XIX đã diễn ra ntn? Kết cục, ýnghĩa…Chương IIXã hội việt nam từ 1897 ->1918 I- Chính sách khai thác thuộc địa của TDP và những chuyển biến về kinh tế, XH Việt Nam. 1. Cuộc khai thác thuộc địa lần của TD Pháp (1897-1914).a. Hoàn cảnh:b. Nội dung khai thác:- Tổ chức bộ máy nhà nước.- Chính sách kinh tế. => Nhận xét.- Chính trị VH GD. 2. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam:- nông thôn: Địa chủ, PK. Nông dân.- thành thị: Tầng lớp T.Sản. Tầng lớp TTS. giai cấp công nhân. 3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc:II- Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX -> 1918. 1. Phong trào yêu nước trước chiến tranh TG I.a. Hoàn cảnh:b. Các phong trào:- Phong trào Đông Du (1905-1909)- Phong trào Đông kinh Nghĩa thục (1907).- Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế Trung kì.c. Nhận xét: Nguyên nhân thất bại.- nghĩa lịch sử.- Những nét mới.2. Phong trào yêu nước trong thời gian CTTGI (1914-1918)a. Hoàn cảnh:b. Các phong trào:2+ Vụ mưu khởi nghĩa Huế (1916).+ Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị Thái Nguyên.3. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn ái Quốc từ đầu TK XX -> 1918.- Sơ lược về phong trào cách mạng Việt nam cuối TK XIX đầu TK XX.- Sơ lược tiểu sử, xu hướng cứu nước của Nguyễn ái Quốc.- Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc (1911-1917).- Đánh giá.Bài tập1- Trình bày những hoạt động yêu nước Việt Nam đầu TK XX? Vì sao các phongtrào đó thất bại? Nêu những nét mới của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?2- So sánh phong trào yêu nước cuối TK XIX với đầu TK XX? GiảI thích vì sao có sựkhác biệt đó?3- So sánh phong trào Đông Du và Cuộc vận động Duy Tân trung kỳ? => Rút ranhững nét mới của phong trào yêu nước đầu TK XX VN?4- Phong trào yêu nước trong thời gian chiến tranh TG diễn ra như thế nào? Đặcđiểm nổi bật ?5- Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn ái Quốc từ đầu TK XX -> 1917?6- So sánh hướng đi tìm đường cứu nước của NAQ với hướng đi của những nhà yêunước chống Pháp trước đó?7- Sau cuộc khai thác thuộc địa lần giai cấp công nhân có số lượng bao nhiêu?A D5 vạn 10 vạn 15vạn 20 vạn ___________________________________________________________________Phần lịch sử việt nam từ 1858 -> 1918(Gồm chương)Chương I: Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháptừ 1858 đến cuối TK XIX(Từ bài 24 ->28 SGK)* Kiến thức cơ bản cần nắm chắc:1. Quá trình xâm lược nước ta của Thực dân Pháp từ 1858.2. Thái độ của triều đình phong kiến Việt Nam: nhượng bộ từng bước -> đầu hànghoàn toàn TD Pháp -> để nước ta rơi vào tay giặc.3. Thái độ, tinh thần kháng chiến của nhân dân ta: Anh dũng, bền bỉ. Tiêu biểu:- Phong trào Cần Vương (1885-1896).- Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).- Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi (cuối TK XIX).4. Trào lưu cải cách Duy Tân Việt Nam nửa cuối TK XIX.* Tài Liệu:3- SGK, SGV, Tư liệu tham khảo:+ Đại cương LSVN. QII.+ Tư liệu LS 8.+ BT trắc nghiệm, câu hỏi và BT LS 8.* Phương pháp dạy Chia một cách hệ thống các vấn đề lớn trong các mục:- 1858-1884.- 1884- đầu TK XX Giải thích.I- Cuộc kháng chiến chống TD Pháp từ 1858-1884 1. Hoàn cảnh (nguyên nhân Pháp xâm lược). a. Nguyên nhân chủ quan:* Sự khủng hoảng của chính quyền phong kiến Việt Nam nửa đầu TK XIX.- Chính trị: Dưới triều Nguyễn- vua Gia Long xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế ntn?+ Thực hiện chính sách đối nội phản động (đàn áp phong trào đấu tranh của nhândân).+ Thực hiện chính sách đối ngoại mù quáng (thần phục nhà Thanh, đóng cửa đấtnước, ban hành luật Gia Long ).- Kinh tế: Xoá sạch những cải cách tiến bộ của nhà Tây Sơn, không phát triển kinh tế đấtnước. Các ngành kinh tế: Nông nhiệp, TC nghiệp, Thương nghiệp đều trì trệ,không có cơ hội phát triển.+ Đời sống nhân dân cực khổ (Sưu thuế nặng, thiên tai, dịch bệnh …).+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng (nhân dân >< với Triều đình Nguyễn) => Phongtrào đấu tranh của nhân dân.* Phong trào đấu tranh của nhân dân: Từ đầu thời Gia Long đến đầu thời kì Pháp xâmlược có gần 500 cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra => Nhà Nguyễn bị khủng hoảngtoàn diện.=> Trước nguy cơ xâm lược của TD Pháp, với chính sách thống trị chuyên chế, bảothủ, không chấp nhận những cải cách nào của triều đình Nguyễn làm cho sức dân, sứcnước hao mòn, nội bộ bị chia rẽ. Đó là thế bất lợi cho nước ta khi chiến tranh xâmlược nổ ra.b. Âm mưu xâm lược của TD Pháp (nguyên nhân khách quan).- Từ giữa TK XIX, CNTB phương tây phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh việc xâm chiếmcác nước phương Đông.- Đông Nam và Việt Nam là nơi đất rộng, người đông, tài nguyên thiên nhiên phongphú đã trở thành mục tiêu cho các nước tư bản phương tây nhòm ngó.- TD Pháp có âm mưu xâm lược Việt Nam từ rất lâu thông qua hoạt động truyềngiáo để do thám, dọn đường cho cuộc xâm lược.- Đầu TK XIX, các hoạt động này được xúc tiến gráo riết hơn (nhất là khi CNTBchuyển sang giai đoạn CNĐQ). Âm mưu xâm lược nước ta càng trở nên trắng trợnhơn. Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia-tô (vì nhà Nguyễn thi hànhchính sách cấm đạo, giết đạo, đóng cửa ải) -> Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.4* 2. Quá trình xâm lược của TD Pháp.- 31.8.1858, 3000 quân Pháp và Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.* Âm mưu Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”: Chiếm Đà Nẵng -> raHuế -> buộc nhà Nguyễn đầu hàng.- 1.9.1858: Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau tháng xâm lược chúng chiếm đượcbán đảo Sơn Trà Đà Nẵng).- Thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” Pháp thay đổi kế hoạch:+ 2.1859 Chúng tập trung đánh Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã.- 1861 Pháp đánh rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì, chiếm: Định Tường, Biên Hoàvà Vĩnh Long.- 5.6.1862 triều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi, cắtmột phần lãnh thổ cho Pháp (3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Gia Định, Định Tường, BiênHoà đảo Côn Lôn).- 1867 Pháp chiếm nốt tỉnh miền Tây Nam kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Sauđó Pháp xúc tiến công cuộc đánh chiếm ra Bắc Kì.- 1873: Pháp đánh ra Bắc Kì lần I.- 1874 Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất (chính thức thừa nhận tỉnh Nam Kìthuộc Pháp) -> Làm mất một phần lãnh thổ quan trọng của Việt Nam.- 1882 Pháp đánh ra Bắc Kì lần II: Chiếm được Bắc Kì.- 1883 Nhân lúc triều đình Nguyễn lục đục, chia rẽ, vua Tự Đức chết… Pháp kéoquân vào cửa biển Thuận An uy hiếp, buộc triều đình ký hiệp ước Hác-măng(25.8.1883)- thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp Trung Kì.- 1884 Pháp tiếp tục ép triều đình Huế phải ký hiệp ước Pa-tơ-nốt (6.6.1884) Đặt cơsở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp Việt Nam.* Nhận xét: Như vậy sau gần 30 năm, TD Pháp với những thủ đoạn, hành động trắng trợn đãtừng bước đặt ách thống trị trên đất nước ta. Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồntại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. “Với tư cách là quốc gia độc lập, thay vàođó là chế độ Thuộc địa nửa PK -> kéo dài cho đến tháng 8.1945. 3. Vai trò, thái độ của triều đình Nguyễn trước sự xâm lược của TD Pháp. (2 gđ) Giai đoạn 1: 1858 ->1862 .+ Bước đầu, khi pháp xâm lược, triều đình lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân khángchiến nhưng đối phó theo kiểu bị động phòng ngự.- 31.8.1858 khi Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, triều đình đã cử 2000 quân cùngNguyễn Tri Phương làm tổng chỉ huy mặt trận kéo đến Đà Nẵng. Cùng với nhân dân,quân triều đình đắp thành luỹ, thực hiện “Vườn không nhà trống”, bao ây, tiêu haodần lực lượng sinh lực địch suốt trong tháng, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắngnhanh của chúng.- 2.1859, Khi Pháp kéo quân vào Gia Định, chúng gặp nhiều khó khăn phải rút bớtquân để chi viện cho các chiến trường Châu Âu và Trung Quốc (số còn lại chưa đến1000 quân dàn mỏng trên chiến tuyến dài trên 10 km) Nguyễn Tri Phương không tổchức tiêu diệt mà rút về phòng ngự và xây dựng đại đồn Chí Hoà (ngăn chặn địch).5*=> Tr iều đình đã bỏ mất thời cơ quan trọng. Sau đó Pháp tăng viện binh, tăng lựclượng lần lượt chiếm: Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long vào đầu năm 1861. Giai đoạn 2: 1862 ->1884 .Nhà Nguyễn có tư tưởng thủ để hoà, vứt bỏ ngọn cờ chống Pháp, nhượng bộtừng bước rồi đi đến đầu hàng.- 1862 khi mất tỉnh miền Đông và tỉnh miền Tây Nam Kì, triều đình Nguyễnkhông tấn công lấy lại ngững vùng đất này- sợ Pháp tấn công tiếp -> ký hiệp ướcNhâm Tuất (5.6.1862) với các điều khoản nặng nề. Thừa nhận quyền cai quản của Pháp tỉnh miền Đông Nam kỳ và đảo Côn Lôn. Mở cửa biển cho Pháp vào buôn bán. Cho người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo. Bồi thường chiến phí cho Pháp (288 vạn lạng Bạc). Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc nhân dân ngừng K/C. => Đây là văn kiện bán nước đầu tiên của nhà Nguyễn.Sau đó triều đình càng đi sâu vào con đường đối lập với nhân dân: một mặt đànáp phong trào của nhân dân Bắc-Trung Kì, mặt khác ngăn cản phong trào đấu tranhở Nam Kì và chủ trương thương lượng với Pháp nhằm đòi lại tỉnh miền Đôngnhưng thất bại -> để cho Pháp chiếm nốt tỉnh miền Tây trong ngày mà không mất1 viên đạn.- Sau khi tỉnh Nam Kì đã mất, Nhà Nguyễn vẫn không tỉnh ngộ trước âm mưu xâmlược của thực dân Pháp, vẫn tin vào thương thuyết để cho Pháp ra Bắc Kì giải quyếtvụ Đuy-puy quấy rối, thực chất đã tạo điều kiện cho Pháp đã được ra Bắc Kì để xâmlược.- 1873 Pháp đánh chiếm Hà Nội và một số tỉnh Bắc Kì (lần 1) nhà Nguyễn hoangmang hoảng sợ. Bất chấp thái độ của triều đình, nhân đân các tỉnh miền Bắc tự khángchiến làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần 1, giết chết Gac-ni-ê ->làm cho Pháphoang mang, nhà Nguyễn không nhân cơ hội này đánh Pháp mà còn ký tiếp hiệp ướcGiáp Tuất (15.3.1873): thừa nhận chủ quyền của Pháp tỉnh Nam Kì -> với hiệpước này, Việt Nam mất phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, thươngmại…- 1882 Pháp đưa quân ra xâm lược Bắc Kì lần II, triều đình hoang mang, khiếp sợsang cầu cứu Nhà Thanh -> Nhà Thanh câu kết với Pháp cùng nhau chia quyền lợi. Nhân dân miền Bắc tiếp tục kháng chiến làm nên trận Cầu Giấy lần II (tướng Ri-vi-ebị giết) quân Pháp hoang mang, dao động. Lúc đó vua Tự Đức chết, triều đình lụcđục, Pháp chớp thời cơ đánh chiếm cửa Thuận An, uy hiếp nhà Nguyễn, triều điìnhhoảng sợ ký Hiệp ước Hác-măng (Quý Mùi: 25.8.1883), sau đó là hiệp ước Pa-tơ-nốt(6.6.1884) với nội dung: Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp Bắc- Trung Kì.-> Triều đình Nguyễn đầu hàng hoàn toàn TD Pháp, nhà nước PKVN đã hoàn toànsụp đổ, thay vào đó là chế độ “thuộc địa nửa PK”.=> Nhận xét Quân Pháp mạnh hơn ta về Thế và Lực, nhưng ta mạnh hơn Pháp vềtinh thần. Nếu nhà Nguyễn phát huy được những yếu tố này, biết đoàn kết toàn dân,biết Duy tân đất nước thì chắc chắn có thể ta sẽ không bị mất nước.6* So sánh: Trong lịch sử các cuộc kháng chiến trước đó đã chứng minh điều này:VD Nhà Lý chống Tống, Nhà Lê chống Minh Nhà Trần chống Nguyên Mông: quânNguyên Mông rất mạnh, “đi đến đâu cỏ lụi đến đó” nhưng Nhà Trần đã đề ra đượcđường lối lãnh đạo đúng đắn, biết phát huy sức mạnh dân tộc, dù chỉ bằng vũ khí thôsơ đã đánh tan quân xâm lược.- Thực tế, trong thời kỳ này cũng có nhiều nhà yêu nước đã đưa ra đề nghị cải cáchnhằm Canh Tân đất nước (Nguyễn Trường Tộ) nhưng nhà Nguyễn không chấp nhận.=> Vì vậy việc Pháp xâm lược ta vào cuối TK XIX đầu TK XX là điều tất yếu. Đứngtrước nạn ngoại xâm, nhà Nguyễn đã không chuẩn bị, không động viên nhân dânkháng chiến, không phát huy được sức mạnh quần chúng đánh giặc mà ngập ngừngtrong kháng chiến rồi đầu hàng hoàn toàn TD Pháp xâm lược. Nhà Nguyễn phải chịutrách nhiệm khi để nước ta rơi vào tay Pháp nửa cuối TK XIX. Cơ sở đầu hàng của triều Nguyễn:- Nhà Nguyễn phòng thủ bị động về quân sự:+ Chính trị không ổn định (có tới 500 cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình).+ Kinh tế Không phát triển do nông nhgiệp không được trú trọng.+ Quốc phòng Quân đội rối loạn, không có khả năng chống xâm lược.+ XH Đời sống nhân dân cực khổ do tham nhũng của Vua, quan, thiên tai, mất mùa,đói kém Nhà Nguyễn nắm ngọn cờ dân tộc trực tiếp chống Pháp nhưng lại hèn nhát, đặtquyền lợi giai cấp, dòng họ lên trên quyền lợi dân tộc, sợ mất ngai vàng, “sợ dân hơnsợ giặc”…- Nhà Nguyễn không động viên được sức mạnh toàn dân, không đoàn kết được cácdân tộc trong kháng chiến, thụ động đầu hàng, để mất nước dễ dàng. 4. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta (1858-1884).a. Hoàn cảnh lịch sử:- 1.9.1858 Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng mở đầu cho công cuộc xâm lược nước ta.- Nhân dân miền Nam-Bắc đẫ vùng lên đấu tranh theo bước chân xâm lược củaPháp.b. Quá trình kháng chiến:* 1858-1862: Nhân dân Miền Nam cùng sát cánh với quân triều đình đứng lên chốngPháp xâm lược.- 1858 trước sự xâm lược của TD Pháp, đội quân của Phạm Gia Vĩnh và quân triềuđình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy đắp thành luỹ, bao ây địch, thực hiện “vườnkhông nhà trống”, giam chân địch suốt tháng liền làm thất bại âm mưu đánh nhanhthắng nhanh của chúng.ở Miền Bắc có đội quân học sinh gần 300 người do Phạm Văn Nghị đứng đầuxin vào Nam chiến đấu.- 1859. Quân Pháp chiếm Gia Định, nhiều đội quân của nhân dân hoạt động mạnh,làm cho quân Pháp khốn đốn. Tiêu biểu là khởi nghĩa của nghĩa quân Nguyễn TrungTrực đốt cháy tàu ét-pê-răng ngày 10.12.1861 trên sông Vàm cỏ Đông.7* 1862-1884: => Nhân dân tự động kháng chiến mặc dù khi nhà Nguyễn đầu hàngtừng bước rồi đầu hàng hoàn toàn.- 1862, nhà Nguyễn kí hiệp ước Nhâm Tuất cắt cho Pháp tỉnh miền Đông Nam Kìvà Đảo Côn Lôn, phong trào phản đối lệnh bãi binh và phản đối hiệp ước lan rộng ra3 tỉnh M.Đông, đỉnh cao là khởi nghĩa Trương Định với ngọn cờ “Bình Tây đạiNguyên Soái”.-> Nhân dân khắp nơi nổi dậy, phong trào nổ ra gần như Tổng khởi nghĩa: Căn cứchính Tân Hoà, Gò Công làm cho Pháp và triều đình khiếp sợ.- 1867, Pháp chiếm nốt tỉnh Miền tây Nam Kì: nhân dân miền Nam chiến đấu vớinhiều hình thức phong phú như: KN vũ trang, dùng thơ văn để chiến đấu (NguyễnĐình Chiểu, Phan Văn Trị). TD Pháp cùng triều đình tiếp tục đàn áp, các thủ lĩnh đãhy sinh anh dũng và thể hiện tinh thần khẳng khái anh dũng bất khuất.+ Nguyễn Hữu Huân: lần bị giặc bắt, được thả vẫn tích cực chống Pháp, khi bị đưađi hành hình ông vẫn ung dung làm thơ.+ Nguyễn Trung Trực: bị giặc bắt đem ra chém, ông đã khẳng khái tuyên bố “Bao giờngười Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.-1873, TD Pháp xâm lược Bắc Kì lần I: nhân dân Hà Nội dưới sự chỉ huy của NguyễnTri Phương đã chiến đấu quyết liệt để giữ thành Hà Nội (quấy rối địch, đốt kho đạn,chặn đánh địch cửa Thanh Hà), Pháp đánh rộng ra các tỉnh nhưng đi đến đâucũng vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nhân dân M.Bắc.- 21.12.1873, Đội quân cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đã phục kích giặc Cầu Giấy, giếtchết tướng Gác-ni-ê, làm quân Pháp hoảng sợ.- 1882. Pháp đánh Bắc Kì lần II: Cuộc chiến đấu giữ thành Hà Nội của tổng đốcHoàng Diệu bị thất thủ, nhưng nhân dân Hà Nội vẫn kiên trì chiến đấu với nhiều hìnhthức: không bán lương thực, đốt kho súng của giặc.Đội quân cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích trận Cầu Giấy lần II và giết chếttướng Ri-vi-e, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân M.Bắc tiếp tục kháng chiến.- Từ 1883-1884, triều đình Huế đã đầu hàng hoàn toàn TD Pháp (qua hiệp ước: H...và P...) triều đình ra lệnh bãi binh trên toàn quốc nhưng nhân dân vẫn quyết tâm khángchiến, nhiều trung tâm kháng chiến được hình thành phản đối lệnh bãi binh của triềuđình, tiêu biểu là Sơn Tây.=> Nhận xét: Như vậy, giặc Pháp đánh đến đâu nhân dân ta bất chấp thái độ của triều đìnhNguyễn đã nổi dậy chống giặc đó bằng mọi vũ khí, nhiều hình thức, cách đánh sángtạo, thực hiện giai đoạn:+ Từ 1858-1862: Nhân dân cùng sát cánh với triều đình đánh giặc.+ Từ 1862-1884: Sau điều ước Nhâm Tuất (1862), triều Nguyễn từng bước nhượngbộ, đầu hàng Pháp thì nhân dân miền Nam-Bắc tự động kháng chiến mạnh mẽ,quyết liệt hơn làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, làm chochúng phải mất gần 30 năm mới bình định được Việt Nam.Bài tập phần I81- Lập bảng thống kê: thời gian- quá trình xâm lược- vai trò, thái độ triều đìnhNguyễn- phong trào kháng chiến của nhân dân. (ví dụ).Thời gian Q.trình xâm lược Vai trò, thái độ triềuđình Nguyễn Phong trào kháng chiếncủa nhân dân.=> Trả lời theo nội dung:+ Trình bày quá trình xâm lược của TDP? -> nhận xét.+ Vai trò, tháI độ của nhà Nguyễn trước sự xâm lược của pháp ?- NX về tráchnhiệm…+ Quá trình kháng chiến của nhân dân -> nhận xét. 2- Trách nhiệm để mất nước của triều đình Nguyễn? Định hướng: 1- Sơ lược hoàn cảnh: Âm mưu của TD Pháp.+ Hoàn cảnh Việt Nam trước khi Pháp xâm lược: bất lợi nhận xét ), việc Pháp xâmlược là khó tránh khỏi, nhưng không có nghĩa là sẽ bị mất nước.? Vậy trách nhiệm của nhà nước phong kiến Nguyễn ntn? 2- Nội dung.- Dẫn dắt->liên hệ: khẳng định lịch sử đã chứng minh; hoàn cảnh đó nếu một nhànước PK có đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn -> đổi mới đất nước -> bảo vệ độclập dân tộc.=> Nhà Nguyễn không làm được điều đó.- Chứng minh: Pháp xâm lược nước ta:+ Nhà Nguyễn không đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn. Không phát động Không quyết tâm đánh giặc. =>toàn dân đánh Từng bước nhượng bộ, đàn áp nhân dân->đầu hàng hoàn toàn. giặc.* Cụ thể: Nêu, phân tích các sự kiện thể hiện vai trò, thái độ, trách nhiệm của triềuNguyễn qua giai đoạn: -> 1858-1862.-> 1862-1884.- Lý giải Vậy nhà Nguyễn duy tân hay thủ cựu?+ Pháp mạnh hơn ta về thế lực. => Nếu biết phát huy thì không bị mất nước.+ Ta mạnh hơn Pháp về tinh thần.* So sánh trong lịch sử: Nhà Lý chống Tống. Nhà Trần chống Nguyên Mông.* So sánh liên hệ trong thực tế: Đã có những đề nghị cải cách (Nguyễn Trường Tộ)nhưng nhà nguyễn không chấp nhận, không canh tân đất nước. -> Thế nước yếu,không có khả năng chống xâm lược. 3- Kết luận TD Pháp xâm lược là tất yếu.=> Trách nhiệm để mất nước thuộc về nhà Nguyễn.II- Phong trào kháng chiến chống Phap từ 1884 -> đầu TK XX (cuối TK XIX- đầu TKXX). 1. Hoàn cảnh lịch sử (nguyên nhân của phong trào kháng chiến)9- Sau khi buộc triều đình Nguyễn kí điều ước Hác măng, Patơnốt, TD Pháp cơ bảnhoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.- Trong nội bộ triều đình phong kiến Nguyễn có sự phân hoá sâu sắc thành bộ phận:+ Phe chủ chiến.+ Phe chủ hoà.- Phe chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết quyết tâm chống Pháp với các hoạtđộng:+ Xây dựng căn cứ, chuẩn bị vũ khí.+ Đưa Hàm Nghi lên ngôi vua.- 7.1885 TT Thuyết chủ độngnổ súng trước tấn công Pháp đồn Mang Cá -> thất bại,ông đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị.- 13.7.1885, Tại đây, TT Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương vớinội dung chính: Kêu gọi nhân dân giúp Vua cứu nước. Vì vậy đã làm bùng nổ phongtrào kháng chiến lớn, sôi nổi và kéo dài đến cuối TK XIX được gọi là “Phong tràoCần Vương” (song song là phong trào KN nông dân Yên Thế và phong trào chốngPháp của đồng bào Miền Núi cuối TK XIX). 2. Phong trào Cần Vương (1885-1896)a. Nguyên nhân Sơ lược hoàn cảnh lịch sử (phần 1).b. Diễn biến chia làm giai đoạn.* Giai đoạn 1: 1885-1888 (SGK).- Hưởng ứng chiếu Cần Vương, phong trào kháng chiến bùng lên rộng khắp Bắc vàTrung Kì, có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra.- TD Pháp ráo riết truy lùng- TT Thuyết đưa vua Hàm Nghỉa căn cứ Sơn Phòng, PhúGia thuộc Hương, Khê Hà Tĩnh. Quân giặc nlùng sục, Ông lại đưa vua quay lạiQuảng Bình- làm căn cứ chỉ huy chung phong trào khắp nơi.- Trước những khó khăn ngày càng lớn, TT Thuyết sang Trung Quốc cầu viện (cuối1886).- Cuối 1888, quân Pháp có tay sai dẫn đường, đột nhập vào căn cứ, bắt sống vua HàmNghi và cho đi đày biệt xứ sang Angiêri (Châu Phi).* Gia đoạn 2: 1888-1896 (phần SGK).- Vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào khởi nghĩa vũ trang vẫn tiếp tục phát triển.- Nghĩa quân chuyển địa bàn hoạt động từ đồng bằng lên Trung du miền núi và quy tụthành những cuộc KN lớn, khiến cho Pháp lo sợ và phải đối phó trong nhiều năm.(KN: B.Đình, Bãi Sậy, Hương Khê).c. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương.* KN Ba Đình (1886-1887).- Căn cứ: làng kề nhau giữa vùng chiêm trũng: Mĩ Khê, Mậu Thịnh, Thượng Thọ( Nga Sơn, Thanh Hoá) -> Là một căn cứ kiên cố, có thể kiểm soát các đường giaothông, xây dựng công sự có tính chất liên hoàn, hào giao thông nối với các công sự(nhưng mang tính chất cố thủ).- Sự bố trí của nghĩa quân: Lợi dụng bề mặt địa thế, nghĩa quân lấy bùn trộn rơm chovào rọ xếp lên mặt thành, sử dụng lỗ châu mai quân sự.10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến