loading
back to top

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9

Chia sẻ: hoanghaish | Ngày: 2016-12-01 07:08:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9    đề thi HSG môn ngữ văn lớp 9   

157
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9Loading...

Tóm tắt nội dung

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9 9§Ò thi häc sinh giáiM«n: Ng÷ v¨n 9N¨m häc: 2009 2010C©u (2 ®iÓm) NhËn xÐt vÒ c¸ch thøc diÔn ®¹t trong bµi ca dao sau: "Trªn trêi m©y tr¾ng nh b«ng íi c¸nh ®ång b«ng tr¾ng nh m©y MÊy c« m¸ ®á h©y h©y §éi b«ng nh thÓ ®éi m©y vÒ nhµ"C©u (3 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ nghÜa cña cuéc sèng hoÆc t×nh mÉu tö. Trong ®o¹n v¨n ®ã cãsö dông c¸c phÐp liªn kÕt.C©u (5 ®iÓm) Trong "TruyÖn KiÒu" cña NguyÔn Du, thiªn nhiªn còng lµ mét nh©n vËt. Dùa vµo nh÷ng ®o¹n trÝch ®· häc ®Ó lµm râ. Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kinh m«n§Ò thi häc sinh giáiM«n: Ng÷ V¨n 9N¨m häc: 2009 2010C©u (2 ®iÓm). ViÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Du vµ t¸c phÈm "TruyÖn KiÒu". (Trong ®o¹n v¨n ®ã cã sö dông c¸c phÐp liªn kÕt).C©u (3 ®iÓm). "ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng" cña NguyÔn D÷ ®· sö dông nhiÒu chi tiÕt kú ¶o, hoang êng. H·y chØ ra vµ nªu nghÜa cña c¸c chi tiÕt Êy.C©u (5 ®iÓm) "ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng" cña NguyÔn D÷ vµ "TruyÖn KiÒu"...

Nội dung tài liệu

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9

TuyÓn tËp ®Ò thi HSG Líp 9§Ò thi häc sinh giáiM«n: Ng÷ v¨n 9N¨m häc: 2009 2010C©u (2 ®iÓm) NhËn xÐt vÒ c¸ch thøc diÔn ®¹t trong bµi ca dao sau: "Trªn trêi m©y tr¾ng nh b«ng íi c¸nh ®ång b«ng tr¾ng nh m©y MÊy c« m¸ ®á h©y h©y §éi b«ng nh thÓ ®éi m©y vÒ nhµ"C©u (3 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ nghÜa cña cuéc sèng hoÆc t×nh mÉu tö. Trong ®o¹n v¨n ®ã cãsö dông c¸c phÐp liªn kÕt.C©u (5 ®iÓm) Trong "TruyÖn KiÒu" cña NguyÔn Du, thiªn nhiªn còng lµ mét nh©n vËt. Dùa vµo nh÷ng ®o¹n trÝch ®· häc ®Ó lµm râ. Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kinh m«n§Ò thi häc sinh giáiM«n: Ng÷ V¨n 9N¨m häc: 2009 2010C©u (2 ®iÓm). ViÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Du vµ t¸c phÈm "TruyÖn KiÒu". (Trong ®o¹n v¨n ®ã cã sö dông c¸c phÐp liªn kÕt).C©u (3 ®iÓm). "ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng" cña NguyÔn D÷ ®· sö dông nhiÒu chi tiÕt kú ¶o, hoang êng. H·y chØ ra vµ nªu nghÜa cña c¸c chi tiÕt Êy.C©u (5 ®iÓm) "ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng" cña NguyÔn D÷ vµ "TruyÖn KiÒu" cña NguyÔn Du thÊm ®Ém tinh thÇn nh©n ®¹o s©u s¾c. Em h·y ph©n tÝch ®Ó lµm s¸ng tá kiÕn ®ã.§Ò thi HSG cÊp huyÖnC©u 1(2 ®iÓm). ViÕt mét ®o¹n v¨n nªu nghÜa cña t×nh mÉu tö thiªng liªng, s©u nÆng. (Trong ®o¹n v¨n ®ã cã sö dông tõ ng÷ liªn kÕt vµ c©u ghÐp).C©u (3 ®iÓm). Nªu c¶m nhËn cña em vÒ c©u th¬ sau:"Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ, §i hÕt ®êi, lßng mÑ vÉn theo con"C©u (5 ®iÓm). H·y ph©n tÝch mét sè t¸c phÈm cña NguyÔn Du mµ em ®· häc vµ ®äc thªm ®Ó chøng minh r»ng: "NguyÔn Du mét tr¸i tim lín, mét nghÖ sÜ lín".Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kinh m«n§Ò thi Häc sinh giáiM«n: Ng÷ V¨nN¨m häc: 2009 2010C©u (2 ®iÓm) Ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó t×m ra nÐt míi, s¸ng t¹o cña NguyÔn Du qua hai c©u th¬ sau:"Cá xanh nh khãi bÕn xu©n ¬i" (BÕn ®ß xu©n ®Çu tr¹i NguyÔn Tr·i) Lª V¨n êng Tr êng THCS Duy T©n1TuyÓn tËp ®Ò thi HSG Líp "Cá non xanh tËn ch©n trêi" (TruyÖn KiÒu NguyÔn Du).C©u (3 ®iÓm). Ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm thµnh c«ng trong nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn du ®o¹n trÝch "C¶nh ngµy xu©n".C©u (5 ®iÓm). Miªu t¶ néi t©m nh©n vËt lµ mét trong nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nhÊt cña nguyÔn Du. Em h·y lµm râ qua mét sè ®o¹n trÝch ®· häc líp 9.Phßng Gi¸o dôc vµ §µot¹o Kú thi chän häc sinh giái líp THCS Hµ Trung n¨m häc 2008-2009 M«n thi: Ng÷ v¨n líp 9– Thêi gian lµm bµi 150 phót Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò– Hä vµ tªn thÝ sinh ..SBD:………………………… ……………C©u (3,0 ®iÓm)ViÕt ®o¹n v¨n tr¶ lêi c©u hái sau:Chi tiÕt " c¸i bãng " trong ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng (TrÝch TruyÒn k× m¹n lôc cña NguyÔn D÷ cã nghÜa g×?C©u (2,0 ®iÓm) íi ®©y lµ phÇn ®Çu bµi giíi thiÖu vÒ ®¹i thi hµo d©n téc NguyÔn Du cña mét b¹nhäc sinh. Theo em, viÕt nh vËy cã ®iÓm nµo ch chÝnh x¸c? H·y ch÷a l¹i cho ®óng: NguyÔn Du (1766- 1820), tªn ch÷ lµ Thanh Hiªn, hiÖu lµ Tè Nh quª lµng Tiªn §iÒn,Nghi Xu©n, Hµ TÜnh. ¤ng sèng cuèi thêi nhµ NguyÔn, giai ®o¹n chÕ ®é phong kiÕn ViÖtNam khñng ho¶ng trÇm träng, n«ng d©n khëi nghÜa kh¾p n¬i. Cuéc khëi nghÜa T©y S¬nth¾ng lîi ®· ®¸nh tan c¸c tËp ®oµn phong kiÕn Lª, TrÞnh, M¹c .…C©u (3.0 ®iÓm)C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau:Con gÆp l¹i nh©n d©n nh nai vÒ suèi còCá ®ãn giªng hai, chim Ðn gÆp mïa.Nh ®øa trÎ th¬ ®ãi lßng gÆp s÷aChiÕc n«i ngõng bçng gÆp c¸nh tay a. TiÕng h¸t con tµu ChÕ Lan Viªn)C©u (12 ®iÓm) Mét trong nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng lu«n th êng trùc trong mçi con ng êi ViÖtNam lµ t×nh yªu Tæ quèc. §Æc biÖt t×nh c¶m ®ã ®· îc nhiÒu nhµ th¬, nhµ v¨n thÓ hiÖntrong t¸c phÈm cña m×nh. Trong bµi th¬ T×nh s«ng nói ”, nhµ th¬ TrÇn Mai Ninh viÕt: Cã mèi t×nh nµo h¬n thÕ n÷a Nãi b»ng sóng, b»ng ¬m s¸ng rÒn Cã mèi t×nh nµo h¬n thÕ n÷a Trén hoµ lao ®éng víi giang s¬n Cã mèi t×nh nµo h¬n Tæ quèc?Dùa vµo th¬ trªn vµ c¸c v¨n b¶n biÓu c¶m hiÖn ®¹i ®· îc häc Ng÷ v¨n líp -tËp 1, em h·y viÕt mét bµi v¨n víi nhan ®Ò: T×nh yªu Tæ quèc HÕtL Gi¸m thÞ coi thi kh«ng îc gi¶i thÝch g× thªm ThÝ sinh kh«ng îc sö dông tµi liÖu.Phßng GD vµ §T Kú thi chän häc sinh giái líp THCS Hµ Trung n¨m häc 2008-2009H íng dÉn chÊm ®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 9C©u (3,0 ®iÓm) Lª V¨n êng Tr êng THCS Duy T©n2§Ò chÝnh thøcTuyÓn tËp ®Ò thi HSG Líp 9Häc sinh viÕt îc mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh, trong ®ã lµm râ gi¸ trÞ mét chi tiÕt cãgi¸ trÞ c¶ vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung trong v¨n b¶n " ChuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng "(TrÝch TruyÒn kú m¹n lôc cña NguyÔn D÷ SGK Ng÷ v¨n tËp 1)1. VÒ nghÖ thuËt: (1,5 ®iÓm)Chi tiÕt c¸i bãng t¹o nªn c¸ch th¾t nót, më nót hÕt søc bÊt ngê, hÊp dÉn:+ C¸i bãng lµ biÓu hiÖn cña t×nh c¶m yªu th ¬ng, lßng thñy chung, trë thµnh nguyªnnh©n (trùc tiÕp) cña nçi oan khuÊt, c¸i chÕt bi th¶m cña nh©n vËt Vò ¬ng.+ C¸i bãng lµm nªn sù hèi hËn cña chµng Tr ¬ng vµ gi¶i oan cho Vò ¬ng.2. VÒ néi duing: (1,5 ®iÓm)+ C¸i bãng lµm cho c¸i chÕt cña Vò ¬ng thªm oan øc vµ gi¸ trÞ tè c¸o x· héiphong kiÕn nam quyÒn ®Çy bÊt c«ng víi ng êi phô n÷ thªm phÇn s©u s¾c.+ Ph¶i ch¨ng, qua chi tiÕt c¸i bãng, t¸c gi¶ muèn nãi trong x· héi phong kiÕn, th©nphËn ng êi phô n÷ mong manh vµ rÎ róng ch¼ng kh¸c nµo c¸i bãng trªn êng,Yªu cÇu ®o¹n v¨n ph¶i cã hµnh v¨n trong s¸ng, m¹ch l¹c, giµu c¶m xóc, cã chÊt v¨n kh«ngm¾c lçi chÝnh t¶ vµ ng÷ ph¸p míi ®¹t ®iÓm tèi ®a.C©u (2,0 ®iÓm) HS chØ ra îc chç ch chÝnh x¸c trong ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ ®¹i thi hµo d©n téc NguyÔnDu cña b¹n: N¨m sinh- n¨m mÊt ch÷a l¹i lµ: 1765- 1820) Tªn ch÷ vµ tªn hiÖu ch÷a l¹i lµ tªn ch÷ lµ Tè Nh hiÖu lµ Thanh Hiªn. Tªn c¸c tËp ®oµn phong kiÕn ch÷a l¹i lµ c¸c tËp ®oµn phong kiÕn Lª- TrÞnh-NguyÔn..C©u (3.0 ®iÓm)Bµi viÕt ph¶i ®¶m b¶o îc c¸c c¬ b¶n sau: BiÖn ph¸p tu tõ so s¸nh îc sö dông mét c¸ch liªn tiÕp trong suèt c©u th¬ ®ÓnhÊn m¹nh c¶m xóc sung íng, h¹nh phóc dµo d¹t, trµn ngËp cña nh©n vËt tr÷ t×nh.(1,0®iÓm)- Nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh chän läc, tiªu biÓu, gîi c¶m. (0.5 ®iÓm)- Hai c©u ®Çu so s¸nh víi c¸c h×nh ¶nh thiªn nhiªn nhÊn m¹nh trë vÒ víi nguån céilµ îc håi sinh, ph¸t triÓn. (0,5 ®iÓm)- Hai c©u th¬ sau so s¸nh víi con ng êi: TrÎ th¬ îc uèng s÷a, îc n«i sù gÆp l¹i®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm nh gÆp l¹i nguån sèng, îc tiÕp thªm søc m¹nh. Nh©n d©n lµ ng -êi mÑ vÜ ®¹i nu«i sèng t©m hån, t×nh c¶m nh©n vËt.(1.0 ®iÓm) C©u (12,0 ®iÓm)Bµi lµm yªu cÇu ®¶m b¶o lµ mét bµi v¨n hoµn chØnh, kÕt hîp nghÞ luËn vµ biÓu c¶m,®óng chñ ®Ò vÒ t×nh yªu Tæ quèc trong c¸c bµi th¬ hiÖn ®¹i ®· îc häc trong ch ¬ng tr×nhng÷ v¨n 9, tËp 1.Cô thÓ:1) Më bµi: (1,5 ®iÓm)- Vµo bµi tù nhiªn, hÊp dÉn, íng ng êi ®äc vµo vÊn ®Ò mµ ®Ò bµi yªu cÇu, trÝch dÉn îc®o¹n th¬ cña nhµ th¬ TrÇn Mai Ninh. (0,5 ®iÓm)- Nªu îc vÊn ®Ò mµ ®Ò bµi yªu cÇu: T×nh yªu Tæ quèc cña con ng êi ViÖt Nam trong chiÕn®Êu vµ trong lao ®éng, îc thÓ hiÖn trong c¸c bµi th¬ hiÖn ®¹i ch ¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 9tËp (1,0 ®iÓm).2) Th©n bµi (9,0 ®iÓm) CÇn nªu îc c¸c c¬ b¶n sau:a)T×nh yªu Tæ quèc cña con ng êi ViÖt Nam trong chiÕn ®Êu (4,5 ®iÓm) (Trong c¸c bµi: §ång chÝ- ChÝnh H÷u, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh- Ph¹m TiÕnDuËt), víi c¸c biÓu hiÖn cô thÓ:+ Hä tr íc hÕt lµ nh÷ng ng êi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh. Khi quª ¬ng bÞ giµy xÐo tr ícgãt ch©n kÎ thï x©m îc, th× b»ng t×nh yªu thiªng liªng víi Tæ quèc, hä ®· bá l¹i tÊt c¶ ëquª nhµ ®Ó ra ®i chiÕn ®Êu, quÐt s¹ch bãng kÎ thï.(1,0 ®iÓm)( DÉn chøng trong bµi th¬ §ång chÝ) .… §ªm nay rõng hoang ¬ng muèi§øng c¹nh bªn nhau chê giÆc tíi§Çu sóng tr¨ng treo.+ T×nh yªu ®èi víi ®Êt íc ®· gióp hä ît lªn mäi khã kh¨n gian khæ ®Ó sèng vµchiÕn ®Êu. (1,0 ®iÓm) Lª V¨n êng Tr êng THCS Duy T©n3TuyÓn tËp ®Ò thi HSG Líp 9+ LÝ ëng cao c¶ cña hä lµ chiÕn ®Êu ®¸nh ®uæi kÎ thï x©m îc, cho dï trªn con íng®ã hä cã thÓ gÆp nhiÒu gian khæ, mÊt m¸t, hi sinh: (1,0 ®iÓm) Kh«ng cã kÝnh råi xe kh«ng cã ®Ìn Kh«ng cã mui xe, thïng xe cã íc Xe vÉn ch¹y v× miÒn Nam phÝa tr íc ChØ cÇn trong xe cã mét tr¸i tim Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh Ph¹m TiÕn DuËt)+ Nh vËy, khi Tæ quèc bÞ kÎ thï x©m îc th× t×nh yªu Tæ quèc cña con ng êi ViÖtNam lµ: Nãi b»ng sóng, b»ng ¬m s¸ng rÒn ”.(1,5 ®iÓm)b T×nh yªu Tæ quèc kh«ng chØ trong chiÕn ®Êu mµ trong lao ®éng, con ng êi ViÖt Namcòng ®· thÓ hiÖn îc t×nh yªu thiÕt tha ®èi víi ®Êt íc th©n yªu (4,5 ®iÓm) §ã lµ thø t×nh yªu îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng c«ng viÖc, nh÷ng t×nh c¶m tuy lÆng thÇm nh ngkh«ng kÐm phÇn s©u s¾c: (0,5 ®iÓm) (Trong c¸c bµi th¬: §oµn thuyÒn ®¸nh c¸- Huy CËn, BÕp löa- B»ng ViÖt, Khóc h¸t runh÷ng em bÐ lín trªn ng mÑ- NguyÔn Khoa §iÒm; nh tr¨ng- NguyÔn Duy)+ §ã lµ niÒm tù hµo khi con ng êi ViÖt Nam îc lµm chñ c¶ mét vïng biÓn §«ngréng lín, îc ra kh¬i khai th¸c tµi nguyªn biÓn ®Ó lµm giµu cho Tæ quèc V× vËy dï c«ngviÖc rÊt vÊt v¶ nh ng hä vÉn lu«n l¹c quan, ra kh¬i trong tiÕng h¸t hµo høng vµ say mª. (1,0®iÓm) (dÉn chøng trong bµi th¬ §oµn thuyÒn ®¸nh c¸)+ §ã lµ h×nh ¶nh ng êi bµ ®¸ng kÝnh tuy kh«ng trùc tiÕp lao ®éng s¶n xuÊt nh ng ®·tr«ng ch¸u cho c¸c con c«ng t¸c ®Ó phôc vô cho ®Êt íc (lÊy dÉn chøng trong bµi th¬ BÕplöa). (1,0 ®iÓm)+ §ã lµ ng êi mÑ d©n téc Tµ ¤i, tuy em Cu Tai cßn nhá nh ng ng êi mÑ Êy ®· kh«ngqu¶n ng¹i vÊt v¶, lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho ®Êt íc. dÉn chøng trong bµi th¬Khóc h¸t ru …(1,0 ®iÓm)+ Bµi th¬ nh tr¨ng: Sù giËt m×nh thøc tØnh tr íc ¸nh tr¨ng- nh©n d©n ®Êt íc b×nhdÞ, ®é îng, bao dung, khi con ng êi îc sèng trong hoµ b×nh, ®· v« t×nh l·ng quªn qu¸ khø.(1,0 ®iÓm)c) KÕt bµi: (1,5 ®iÓm)Häc sinh biÕt khÐp l¹i vÊn ®Ò mét c¸ch hîp lý, ¬ng øng víi phÇn më bµi, cã liªn hÖthùc tÕ hoÆc nªu c¶m nghÜ cña b¶n th©n. Chó Gi¸m kh¶o cÇn vËn dông ®¸p ¸n mét c¸ch linh ho¹t khi chÊm bµi.CÇn ®¸nh gi¸ cao nh÷ng bµi lµm s¸ng t¹o, diÔn ®¹t giµu c¶m xóc, cã chÊt v¨n Lª V¨n êng Tr êng THCS Duy T©n4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến