loading
back to top

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-05-13 11:49:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi lịch sử lớp 6   

287
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnĐ 1ỀA. Trắc nghiệm (2 ,0 điểm)* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.Câu 1: (0,5 điểm)Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta làa. Đàn áp khủng bố nhân dân ta. b. Thuế khóa nặng nềc. Cống nạp sản vật quý.d. Đồng hóa nhân dân ta Câu 2: (0,5 điểm): Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:a. Trưng Trắc b. Trưng Nhịc. Triệu Thị Trinh d. Bùi Thị Xuân.* Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. (1 ,0 điểm)Nhân vật lịch sử (A) Sự kiện lịch sử (B)1. Khúc Thừa Dụ a. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930-931)2. Khúc Hạo b. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)3. Dương Đình Nghệ c. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)4. Ngô Quyền d. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)B. Tự luận: 8,0 điểm)TR NG THCS HI HÒAƯỜ THI KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017MÔN: CH 6Ị ỚTh gian làm bài: 45 phútờDoc24.vnCâu...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnĐ 1ỀA. Trắc nghiệm (2 ,0 điểm)* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.Câu 1: (0,5 điểm)Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của nhà hán đối với nhân dân ta làa. Đàn áp khủng bố nhân dân ta. b. Thuế khóa nặng nềc. Cống nạp sản vật quý.d. Đồng hóa nhân dân ta Câu 2: (0,5 điểm): Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Bà là:a. Trưng Trắc b. Trưng Nhịc. Triệu Thị Trinh d. Bùi Thị Xuân.* Nối cột (A) nhân vật lịch sử với cột (B) sự kiện lịch sử cho phù hợp về các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. (1 ,0 điểm)Nhân vật lịch sử (A) Sự kiện lịch sử (B)1. Khúc Thừa Dụ a. Kháng chiến chống quân Nam Hán (930-931)2. Khúc Hạo b. Mở đầu cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ (905)3. Dương Đình Nghệ c. Kháng chiến chống quân Nam Hán (938)4. Ngô Quyền d. Tiếp tục đấu tranh giành quyền tự chủ (907)B. Tự luận: 8,0 điểm)TR NG THCS HI HÒAƯỜ THI KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017MÔN: CH 6Ị ỚTh gian làm bài: 45 phútờDoc24.vnCâu 4,0 điểm):Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên để lại cho chúng ta những gì?Câu 4,0 điểm):Tại sao nói, trận chiến trên sông Bạch Đắng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc?. Đáp án thi kì môn ch 6ề ớA. Trắc nghiệm: (2 ,0 điểm):Câu 3Đáp án d0,5 c0,5 1- (0,25)2- (0,25)3- (0,25)4- (0,25)B. Tự luận: 8,0 điểm)Câu 4,0 điểm) Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên đã để lại cho chúng ta: Lòng yêu nước. Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước. thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Câu 4,0 điểm). Chiến thắng Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại vì: Quân Nam Hán không dám đem quân xâm lược nước ta. Đập tan âm mưu xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc. Khẳng định nền độc lập của dân tộc sau hơn 10 thế kỉ đấu tranh chống Bắc thuộc, xây dựng một quốc gia tự chủ.Doc24.vnĐ 2ỀPHÒNG GD&ĐT QUANG BÌNHTR NG THCS TIÊN YÊNƯỜ KI TRA KÌ II NĂM 201Ể 201 7MÔN: CH 6Ị ỬTH GIAN: 45 phútỜI. TR NGHI M: (2 đi m)ểKhoanh tron câu tr đung nh t, câu đúng 0,25 đi ma ểCâu 1: Ngô Quy đánh tan quân Nam Hán trên sông ch Đng vào:ề ằA. Năm 938 B. Năm 939 C. Năm 940 D. Năm 941Câu 2: Lý Bí lên ngôi hoàng vào th gian nào ?ế ơA. Mùa xuân năm 545 B. Mùa xuân năm 546C. Mùa xuân năm 547 D. Mùa xuân năm 548Câu 3: Câu nói:"Tôi mu gió nh,ố ưỡ đp lu ng sóng ,ạ chém cá kình ởbi kh i.............đâu ch khom ng làm tì thi cho ng i!" là câu nói a:ể ươ ủA. Bà Tr ng Tr cư B. Bà Tri uệC. Bà Tr ng Như D. Bà Lê ChânCâu 4: Năm 679, nhà Đng đi tên ta là gì?ươ ướA. Giao châu B. Xuânạ C. Âu cạ D. An Nam đô phộ ủDoc24.vnCâu 5: Hai Bà Tr ng đóng đô đâu?ư ởA. Hát Môn B. Long Biên C. Mê Linh D. Loa.ổCâu 6: Vì sao chính quy đô đc quy t?ề ắA. Vì là kim lo quýắ B. Vì dùng ch vũ khíọ ạC. dân ta ch vũ khí ch ng hợ D. Vì mu chi nhi ta.ọ ủCâu 7: Mai Thúc Loan ch nào xây ng căn ?ọ ứA. Thái Bình B. Đng Lâmườ C. Sa Nam D. Luy LâuCâu 8: Vì sao Phùng ng kêu ng kh nghĩa?ư ươ ởA. Do chính sách cai tr tàn nhà Đngị ườB. Do chính sách cai tr tàn nhà Hánị ủC. Do chính sách cai tr tàn nhà Ngôị ủD. Do chính sách cai tr tàn nhà ngị ươB/ PH LU (8 đi m)Ầ ểCâu (3 đi m):ể Nêu nh ng thành văn hóa nhân dân Chăm pa th II đn ếth X?ế ỷCâu 2: (3 đi m)ể Trình bày ho ch chu Ngô Quy n, di bi n, qu ảnghĩa chi th ng ch Đng năm 938?ủ ằCâu 3: (2 đi m)ể Trình bày ời sống ch và tinh th của người nguyên thủyở Hà Giang .Doc24.vnH NG CH ƯỚ ẤMÔN: CH 6Ị ỬH KÌ II NĂM 201Ọ 201 A. TR NGHI M:Ắ (2 đi m) (M câu tr đúng đc 0.25 đi m)ể ượ ểCâu 8Đáp án AB. LU N: đi m)Ự ểCâu 1( 2,5 điêm)­ Tôn giáo: Theo đo Bàlamôn và đo Ph (0,5đ) ậ­ th IV, ng Chăm đã có ch vi riêng ngu ch Ph ng nừ ườ ườ ẤĐ (0,5đ)ộ­ Tín ng ng: Có táng ng ch t, nhà sàn và ăn tr cauưỡ ườ (0,5đ)­ Ki trúc: Có ki trúc đc c, đc đáo nh tháp Chăm, đn, ng, các cế ượ ứDoc24.vnch i….(0,5)ạ ổ­ Ng Chăm và dân Vi có quan ch ch lâu đi, nhi cu yườ ậc nhân dân ng Lâm và Nh Nam đc nhân dân Giao Châu ng Nhân dânủ ượ ượ ộT ng Lâm và Nh Nam cũng ng ng cu kh nghĩa Hai Bà Tr ng.ượ ưở (0,5đ)Câu (3,5 đi m)ểa. ho ch Ngô Quy n:ế (1,5 đi m)ể+ Năm 938 đc tin quân Nam Hán vào ta, Ngô Quy nhanh chóng kéo quân vàoượ ướ ềthành Đi La (T ng Bình HN) gi Ki Công Ti chu đánh gi c.ạ ặ+ đnh ho ch tiêu di gi trên sông ch Đng.ự ằ+ Ông dùng đo nh n, đu đóng xu ng lòng sông ch Đng hi mọ ểy bi n, cho quân mai ph hai bên .ế ờb. Chi th ng ch Đng năm 938:ế (2 đi m)ể*. Di bi n: (1 đi m)ễ ể­ Cu năm 938 đoàn thuy chi Nam Hán do Ho ng Tháo ch huy kéo vàoố ỉc bi ta. ướ­ Ngô Quy đã cho đoàn thuy nh ra khiêu chi nh đch ti sâu vào bãi ng mề ầlúc tri đang lên.ề­ tri rút Ngô Quy toàn đáng qu tr i.ướ ạ* qu (0,5 đi m) ể­ Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán nh rút quân c. Tr ch đng aạ ướ ủNgô Quy thúc th ng i.ề ợ* nghĩa: (0,5 đi m)ể­ Chi th ng ch Đng năm 938 đã ch 1000 năm thu dân cế ộta, ra th đc lâu dài qu c.ở ốDoc24.vnCâu (2 đi m)ểa. Đơi sống vật chât. (1 đi m)ể- Giai đoạn đầu: Biết ghè đẽo hòn cuội để chặt, đào,..bên cạnh có côngcụ te, gỗ, nứa,…làm đồ gốm, nấu chín thức ăn.- Giai đoạn sau biết tạo nhiều công cụ khác nhau- Nơi cư trú: ang động, mái đá, ngoài trời.b. Đơi sống tinh thần (1 đi m)ể- Biết làm đồ trang sức, biết vẽ hoa văn trên đồ gốm- Tục chôn người chết, chôn theo đồ trang sức, công cụ.Đ 3ỀĐ KI TRA KÌ II MÔN CH 6Ị ỚNĂM 2016Ọ 2017I. TIÊU KI TRA Ể1. Ki th c:ế Cung ôn ki th đa môn ch 6ố ử­ ng ki th đa c.ắ ọ2. năng:ỹ HS ph có các kĩ năng vi bài ki tra lu n, kĩ năng trình bày bày, kĩ năng ch nả ọki th phân tích, kĩ năng lu n.ế ậ3. Thái đ:ộ Nghiêm túc, cẩn thận trong giờ kiểm tra.Doc24.vnII. THI MA TR NẾ đứ ộTên Ch Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ngộTh pâ caoCh :ủ ềBà Tri Bàiệ20) sinh đi các tọ ừvào ch tr ngỗ ốSố câu 1Số điểm Tỉ lệ câu:1ốS đi m:2ố Sốcâu:12đi m=ể20 Ch :ủ Chính sách cai tr nhà ủHán (Bài 17) Hs nêu chính sách cai tr và ịnh xétậS câu 1ốS đi 2ố ểT 20%ỉ câu:1ốS đi m: 2ố Sốcâu:12đi m=ể20%Ch :ủ Kh nghĩa LíởBí (Bài 21) Nêu di bi và ếý nghĩaS câu 1ốS đi 4ố ểT 40%ỉ câu:1ốS đi m: 4ố Sốcâu:14đi m=ể40%Ch 4:ủ ềNgô Quy vàềchi th ng Gi thích vì ảsao chi th ngế ắB ch Đng ằDoc24.vnB ch Đngạ ằ(Bài 27) năm 938 ủNgô Quy là ềm chi ếth ng vĩ đi ạc dân taủ ộS câu 1ốS đi 2ố ểT 20%ỉ câu:1ốS đi m: 2ố Sốcâu:12đi m=ể20%T ng câu :ổ ố4T ng ốđi m: 10ểT 100 %ỉ câu:1ốS đi m:2ố ể20% câu:1ốS đi m:4ố ể40% câu:1ốS đi m:4ố ể40% Sốcâu:4Sốđi m:1ể0100%H và tên: ....................................... KI TRA KÌ II NĂM CỂ Ọ2016 2017L p: ..................... Môn: ch 6ị Th gian: 45 phút (Không th gian giao ềĐi mể Nh xét th (cô)ậ ầĐ bài:ềCâu (2 đi m):ể Hãy điền những cụm từ: Sóng Chân, Tri Th Trinh,ữ ịDoc24.vnnô cá kìnhệ vào chỗ trống (….) cho phù hợp với nội dung đoạn viết dướiđây: Bà Tri có tên là ………………, là em gái Tri Qu Đt hào tr ng nệ ưở ớlên mi núi Quan Yên, thu qu ………Bà là ng có kh e, chí n, giàu uở ườ ưtrí. Bà ng nói “Tôi mu gió nh, đp lu ng …………….chémố ưỡ ồ………………. bi kh i, đánh đu quân Ngô giành giang n, áchở ở………………….., đâu ch khom ng làm tì thi cho ng ”ị ươ ườCâu đi m):ểT th II TCN đn th Nhà Hán đã thi hành chính sách cai tr đi nhân dân taừ ớnhư thế nào Em có nh xét gì nh ng chính sách cai tr đó?ậ ịCâu đi m):ểTrình bày tóm tắt di bi cu kh nghĩa Lý Bí? Vi Lý Bí lên ngôi hoàng có ýễ ếnghĩa gì ?Câu đi m):ể Vì sao nói chi th ng ch Đng năm 938 Ngô Quy là chi th ng vĩ điế ạc dân ta?ủ ộBài làm:Câu (1 ,0 đi m):ể Hãy điền những cụm từ: Sóng Chân, Tri Thữ ịTrinh, nô cá kìnhệ vào chỗ trống (….) cho phù hợp với nội dung đoạnviết dưới đây: Bà Tri có tên là……, là em gái Tri Qu Đt hào tr ng lên mi nệ ưở ềnúi Quan Yên, thu qu ……Bà là ng có kh e, chí n, giàu trí. Bà ngộ ườ ừnói “Tôi mu gió nh, đp lu ng …….chém………. bi kh i, đánh đu iố ưỡ ổquân Ngô giành giang n, ách …….., đâu ch khom ng làm tì thi choạ ươ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến