loading
back to top

Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-05 15:40:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi vật lý lớp 8   

318
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD ĐT HOÀNH BỒTR NG TH&THCS TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMôn: lý 8ậTh gian: 45 phút (Khôngờ th gian giaoể ờđ)ềB THI KÌ MÔN LÝ 8Ộ ỚĐ 1Ề ỐI. Tr nghi khách quan: (3ắ ,0 đi m)ểHãy ch ph ng án tr đúngtrong các câu sau:ọ ươ ờCâu 1: xe tô đang chuy đng th ng thì đt ng ng i. Hành khách trên xeộ ạs nh th nào?ẽ ếA. Hành khách nghiêng sang ph iả B. Hành khách nghiêng sang tráiC. Hành khách ngã phía tr cề ướ D. Hành khách ngã phía sauềCâu 2: Công th tính là:ứ ốA. stv B. tsv C. tsv. D. smv/Câu 3: Trong các chuy đng sau đây, chuy đng nào có th đc xem là chuy nể ượ ểđng đu?ộ ềA Chuy đng đu kim đng đang ho đng bình th ng.ể ườB. Nam đi ng xe đp nhà đn tr ng.ọ ườC. qu bóng đang lăn trên sân .ộ ỏDoc24.vnD. Chuy đng đoàn tàu khi ga.ể ờCâu 4: tô đang chuy đng trên đng, ng tác gi bánh xe iộ ườ ươ ớm đng là: ườA. ma sát tr t. ượB. ma sát ngh ỉC. ma sát lăn. ựD. quán tính.ựCâu 5: Hành khách ng trên xe tô đang chuy đng ng th mình nghiêng sangồ ịph i, ch ng xe: ỏA. Đt ng gi .ộ...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHÒNG GD ĐT HOÀNH BỒTR NG TH&THCS TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMôn: lý 8ậTh gian: 45 phút (Khôngờ th gian giaoể ờđ)ềB THI KÌ MÔN LÝ 8Ộ ỚĐ 1Ề ỐI. Tr nghi khách quan: (3ắ ,0 đi m)ểHãy ch ph ng án tr đúngtrong các câu sau:ọ ươ ờCâu 1: xe tô đang chuy đng th ng thì đt ng ng i. Hành khách trên xeộ ạs nh th nào?ẽ ếA. Hành khách nghiêng sang ph iả B. Hành khách nghiêng sang tráiC. Hành khách ngã phía tr cề ướ D. Hành khách ngã phía sauềCâu 2: Công th tính là:ứ ốA. stv B. tsv C. tsv. D. smv/Câu 3: Trong các chuy đng sau đây, chuy đng nào có th đc xem là chuy nể ượ ểđng đu?ộ ềA Chuy đng đu kim đng đang ho đng bình th ng.ể ườB. Nam đi ng xe đp nhà đn tr ng.ọ ườC. qu bóng đang lăn trên sân .ộ ỏDoc24.vnD. Chuy đng đoàn tàu khi ga.ể ờCâu 4: tô đang chuy đng trên đng, ng tác gi bánh xe iộ ườ ươ ớm đng là: ườA. ma sát tr t. ượB. ma sát ngh ỉC. ma sát lăn. ựD. quán tính.ựCâu 5: Hành khách ng trên xe tô đang chuy đng ng th mình nghiêng sangồ ịph i, ch ng xe: ỏA. Đt ng gi .ộ ốB. Đt ng tăng c. ốC. Đt ng sang ph .ộ ảD. Đt ng sang trái.ộ ẽCâu 6: Đn đo là:ơ ựA. kg B. lít C. mét D. Niut n.ơII. lu n: (7ự ,0 đi m)ểCâu (3 ,0 đi m)ể Đnh nghĩa chuy đng không đu? Vi công th tính cị ốtrung bình chuy đng không đu và cho bi ng đi ng trong công th c.ủ ượ ứCâu (4 ,0 đi m)ể có kh ng 4200g và kh ng riêng 10,5 g/cmộ ượ ượ 3đc nhúng hoàn toàn trong c. Tìm đy Acsimet tác ng lên t, cho tr ngượ ướ ọl ng riêng dượ ướ 10000N/m 3. Doc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN LÝ 8Ề ỚCâu ng ch mướ Đi mể1...6 6C ,07 Chuy đng không đu là chuy đng mà có thayể ớđi theo th gian.ổ ờ­ Công th tính trung bình chuy đng không đu:ứ ềvtb Trong đó: vtb trung bìnhậ s: Qu ng đng đi đcả ườ ượ t: Th gian đi qu ng đng đó.ờ ườ ,00,51,58 Th tích nhúng trong là:ể ướ V=> => =34200g10,5g/cm 400 cm 0,0004 (m )L đy Acsimet tác ng lên t:ự FA d.V 0,0004. 10000 (N 0,50,51,51,5Doc24.vnĐ 2Ề ỐPHÒNG GIÁO CỤ ĐÀO OẠTH XÃ ĐNG XOÀIỊ THI IỌ NĂM 2016 2017ỌMôn: LÝẬ PỚ 8Th gian:45 phút (Không th gian phát )ờ ềI TR NGHI MẮ (4 ,0 đi m)ểHãy khoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng các câu sauữ ướ :Câu 1: máy bay đang chuy đng trên đng băng cánh. Đi hànhộ ườ ớkhách đang ng trên máy bay thì ồA. áy bay đang chuy đng. B. phi công đang chuy đng. ườ C. ân bay đang chuy đng. ộD. áy bay và ng phi công đang chuy đng.ườ ộCâu 2: Bi di véct ph th hi đc đy các sau: ượ ốA. Ph ng và chi ươ ựB. n, ph ng và chi ươ ựC. Đi đt, ph ng và chi ươ ựD. Đi đt, ph ng, chi và c.ể ươ ựCâu 3: Khi ch ch tác ng hai cân ngỉ ằA. đang đng yên chuy đng nhanh n. ầDoc24.vnB. đang đng yên đng yên, ho đang chuy đng chuy đng th ngậ ẳđu.ềC. đang chuy đng ng i. ạD. đang chuy đng đu không còn chuy đng đu a.ậ ữCâu 4: ma sát tr xu hi trong tr ng nào sau đây?ự ượ ườ ợA. Ma sát gi các viên bi tr xe đp.ữ ạB. Ma sát gi đt trên bàn bàn.ữ ướ ặC. Ma sát gi xe đng khi xe đang chuy đng.ữ ườ ộD. Ma sát gi má phanh vành xe.ữ ớCâu 5: Tr ng nào sau đây áp ng lên sàn là nh ?ườ ườ ấA. Ng đng hai chân. ườ ảB. Ng đng co chân. ườ ộC. Ng đng hai chân nh ng tay qu .ườ ạD. Ng đng hai chân nh ng cúi xu ng.ườ ốCâu 6: Áp su có đn đo làấ ịA. Paxcan B. N/m 3C. N.m D. NCâu 7: Hi ng nào sau đây do áp su khí quy gây ra?ệ ượ ểA. Qu bóng bàn th vào nóng ph ng lên nh cũ.ả ướ ưB. Săm xe đp căng ngoài ng có th .ạ ổC. Dùng ng nh nh có th hút vào mi ng.ộ ướ ướ ệD. Th vào qu bóng bay, qu bóng bay ph ng lên.ổ ồCâu 8: Khi trên ch ng thì đy Ác­si­mét có ng đậ ườ ộA. ng tr ng ng t.ằ ượ ậB. ng tr ng ng ph chìm trong ch ng.ằ ượ ỏC. ng tr ng ng ph ch ng chi ch .ằ ượ ỗD. ng tr ng ng riêng ch ng nhân th tích t.ằ ượ ậII LU N:Ự (6 ,0 đi m)ểDoc24.vnCâu 9: (1 ,0 đi mể )Vi công th tính áp su ch ng, nêu tên ng đi ng và đn cácế ượ ủđi ng đó.ạ ượCâu 10: (3 ,0 đi m) ng đi xe đp xu ng cái dài 100m 25s. Xu ngộ ườ ốh c, xe lăn ti đo đng dài 50m 25s ng n.ế ườ ẳa) Tính trung bình ng đi xe đp trên đo đng.ậ ườ ườb) Tính trung bình ng đi xe đp trên quãng đng.ậ ườ ườCâu 11: (2 ,0 đi m)ểM đc móc vào đo theo ph ng th ng đng. Khi trongộ ượ ươ ởkhông khí, ch 4,8N. Khi chìm trong c, ch 3,6N. Bi tr ngự ướ ọl ng riêng là 10 000N/mượ ướ 3. qua đy Ác­si­mét không khí. ủa) Tính đy Ác­si­mét tác ng lên khi nhúng chìm trong cự ướ .b) Tính th tích t.ể ậĐÁP ÁN THI KÌ MÔN LÝ 8Ề ỚI TR NGHI M:(4Ắ ,0 đi m)ể câu đúng đc 0,5 đi mỗ ượ ểCâu 8Đáp án AII­ LU N:(6Ự ,0 đi m)ểCâu d.hTrong đó:p: Áp su ch ng (N/mấ 2)d: Tr ng ng riêng ch ng (N/mọ ượ 3)h: sâu tính đi tính áp su thoáng ch ng (m)ộ ,0Câu 10 trung bình trên đo đo đng đu là:ậ ườ vtb1 11ts 10025 4( m/s)V trung bình trên đo đo đng th là:ậ ườ ,0Doc24.vn vtb2 22ts 5025 (m/s)V trung bình quãng đngậ ườ vtb 2121ttss 100 5025 25 3( m/s) ,01 ,0Câu 11 a) đy Ácự si mét tác ng lên khi nhúng chìm trongụ ận c:ướ FA 4,8 3,6 1,2 (N)b) Th tích ng th tích ch ng chi chể FA d.V1, 210000AFVd 0,00012 (m 3)Chú hi ho sai đn tr 0,25 đế mể ,01 ,0Đ 3Ề ỐY BAN NHÂN DÂN TP BIÊNỦHÒATR NG THCS PH TÂN IƯỜ ƯỚ THI KÌ (NĂM 2016 2017)Ọ ỌMÔN LÍ 8Ậ ỚTh gian làm bài: 45 phútờ(không th gian phát đ)ể ềA. TR NGHI (3Ắ ,0 mể ): Ch ghi nh ng ch cái đng tr nh ngọ ướ ữcâu tr mà em cho là đúng vào gi thi:ả ấCâu 1: tô đang ch trên đng. Trong các câu mô sau câu nào đúng:ộ ườ ảA. tô đng yên so hành khách.ứ ớB. tô chuy đng so ng lái xe.ể ườC. tô đng yên so cây bên đng.ứ ườD. tô đng yên so đng.ứ ườCâu 2: Bình đi xe đp nhà đn tr ng trên đo đng dài 3,6 km 15 phút.ạ ườ ườ ếDoc24.vnT trung bình Bình là:ố ạA. 0,24m/s B. 0,9m/s C. 4m/s D. 14,4km/hCâu 3: Hi ng nào sau đây do áp su khí quy gây ra?ệ ượ ểA. Dùng ng nh nh có th hút vào mi ng.ộ ướ B. trên cao xu ng.ậ ốC. Qu bóng bàn th vào nóng ph ng lên nh cũ.ả ướ ưD. vào qu bóng bay, qu bóng bay ph ng lên. ồCâu 4: Đi nào sau đây đúng khi nói áp su t:ề ấA. Áp su là áp trên ép.ấ ịB. áp không đi áp su ngh ch di tích ép.ớ ịC. Áp su ngh ch áp c.ấ ựD. Áp su không ph thu di tích ép.ấ ịCâu 5: thùng cao 2,5m đng đy c. Bi tr ng ng riêng là 10ộ ướ ượ ướ000N/m 3. Áp su lên đi cách đáy thùng 0,5m là: ướ ểA. 000Pa. B. 15 000Pa. C. 20 000Pa. D. 25 000Pa.Câu 6: ma sát ngh xu hi trong tr ng nào sau đây?ự ườ ợA. Ma sát gi bàn chân và sàn nhà khi ta đi trên sàn nhà.ữ ướB. Bao xi măng đang đng yên trên dây chuy chuy đng ộC. Ma sát gi bàn tay đang gi trên tay.ữ ữD. Hòn đá đt trên đt ph ng.ặ ẳB. LU (7Ự ,0 mể )Câu 7: (1,5 đi m)ể saoạ khi cu c, ng, đu búa khi ng cán, ng ta ch nưỡ ườ ầgõ nh đu cán còn xu ng sàn?ạ ốCâu 8: (1 đi m) Vì sao nhà du hành vũ tr khi đi ra kho ng không vũ tr ph tụ ộb áo giáp?ộCâu 9: (1,5 đi m)ể ng ng 45kg đng th ng hai chân trên sàn, bi di nộ ườ ệtích ti xúc sàn hai bàn chân là 90cmế 2. Áp su mà ng tác ng lênấ ườ ụDoc24.vnm sàn là bao nhiêu?ặ Câu 10: (3 ,0 đi m)ể mi ng nhôm có th tích 60cmộ 3. Nhúng mi ng nhôm này vàoếtrong c. Cho bi kh ng riêng nhôm là 2700kg/mướ ươ 3, tr ng ng riêng aọ ượ ủn là 10000N/mướ 3. Hãy tính:a, Kh ng và tr ng ng mi ng nhôm?ố ượ ượ ếb, đy Ác­si­mét tác ng lên mi ng nhôm? Mi ng nhôm này chìm hay trongự ổn c?ướ Vì sao?c, Mi ng nhôm đc làm ng. Tính th tích thi ph ng mi ng nhôm tế ượ ắđu trên c? ướĐÁP ÁN THI KÌ MÔN LÝ 8Ề ỚI. TR NGHI (3Ắ ,0 mể ):M câu đúng đc: 0ỗ ượ đi mểCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 6Đáp án C, A, BII. LU (7Ự ,0 mể )Câu Đap an Đi mểCâu Khi ta gõ nh đu cán còn xu ng sàn thì ng cán ngạ ừchuy đng trong khi đó do quán tính làm cho cu c, ng,ể ưỡ ẻđu búa… ti chuy đng xu ng do đó làm cho iầ ưỡ đi mểDoc24.vncu c, ng, đu búa …si ch vào cán.ố ặCâu Vì trong th con ng i, và trong máu con ng luônơ ườ ườcó không khí.­ Áp su khí bên trong con ng luôn ng áp su khí quy nấ ườ ểbên ngoài. Con ng ng trong cân ng gi áp su bênườ ấtrong và bên ngoài th Khi con ng tàu vũ tr raơ ườ ướkho ng không, áp su bên ngoài tác ng lên th nh ,ả ỏcó th ng 0. Con ng không th ch đng phá vể ườ ỡcân ng áp su nh và ch t. Áo giáp nhà du hànhằ ủvũ tr có tác ng gi cho áp su bên trong áp giáp có nụ ớx xấ ng áp su khí quy bình th ng trên đt.ằ ườ ,0 đi mểCâu Cho bi t: 45kg 90cm 0,009 Tính: Pa đi mểÁp tác ng lên sàn chính là tr ng ng ng đóự ượ ườcó ng là: 10.m 10.45 450 (N) ườ ộÁp su ng đó tác ng lên sàn là:ấ ườ ặp SF 009,0450 50 000(Pa). áp số 50 000Pa đi mể0 đi mểCâu10 Cho bi t: Vế 60cm 0,00006 2700kg/m 10 000N/m Tính:a, ?kg Nb, FA Mi ng nhôm hay chìm?ế ổc, Mi ng nhôm đu trên c. Tính ướ Vr ngỗ đi mểTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến