loading
back to top

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-04 11:00:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 6   

159
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6Đề 1Câu1 How are you?________A. I”m student B. Thank you very muchC. Very well, thank you D. I’m Lan.Câu2 ________My name’s Susan.A. How’s your name? B. What’s your name?C. How do you do? D. What you’re name?Câu3 Which word contains different sound from the others?A. B. pC. D. rCâu4 _______Hi, I’m Bob. Nice to meet youA. How old are you? B. How are you?C. Hi, my name’s Mary D. I’m fine.Câu5 Mr. Trung is ________doctor.A. the B. aC. an D. —Câu6 Which word contains the sound/e/?A. name B. headC. eraser D. mateCâu7 Good morning, children.________A. Good morning, Miss Angela B. Very well, thank you. And you?C. We’re fine, thank you. D. Take careCâu8 ________He’s from London.Doc24.vnA. Where’s he from? B. What’s his job?C. Who’s he? D. What’s his name?Câu9 ________ is Life Hospital?It’s in the city centerA. What B. WhoC. Where D. WhenCâu10 _______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?A. Is B. AreC. Be D. AmCâu11 Are you...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6Đề 1Câu1 How are you?________A. I”m student B. Thank you very muchC. Very well, thank you D. I’m Lan.Câu2 ________My name’s Susan.A. How’s your name? B. What’s your name?C. How do you do? D. What you’re name?Câu3 Which word contains different sound from the others?A. B. pC. D. rCâu4 _______Hi, I’m Bob. Nice to meet youA. How old are you? B. How are you?C. Hi, my name’s Mary D. I’m fine.Câu5 Mr. Trung is ________doctor.A. the B. aC. an D. —Câu6 Which word contains the sound/e/?A. name B. headC. eraser D. mateCâu7 Good morning, children.________A. Good morning, Miss Angela B. Very well, thank you. And you?C. We’re fine, thank you. D. Take careCâu8 ________He’s from London.Doc24.vnA. Where’s he from? B. What’s his job?C. Who’s he? D. What’s his name?Câu9 ________ is Life Hospital?It’s in the city centerA. What B. WhoC. Where D. WhenCâu10 _______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?A. Is B. AreC. Be D. AmCâu11 Are you doctors?________A. Yes, we’re B. Yes, they’reC. Yes, am D. Yes, we areCâu12 How old are you?________ .A. I’m thirteen B. I’m JohnC. I’m fine, thanks D. I’m studentCâu13 Mark lives _______ Manchester.A. in B. onC. at D. underCâu14 What _______ these?They’re carrots.A. be B. amC. is D. areCâu15 eight six _______ .A. twelve B. thirteenC. fourteen D. fifteenCâu16 _____ are they?They’re my classmates.Doc24.vnA. What B. WhoC. Why D. WhereCâu17 Which verb adds_es in the third person?A. teach B. eatC. listen D. walkCâu18 Which word is the odd one out?A. ten B. sixteenC. eighteen D. thirdCâu19 Hello, Minh. _______ is Long.A. This B. TheseC. Those D. TheyCâu20 When you meet your friend at 3pm, you say :A. Good morning B. Good afternoonC. Good evening D. Goodnight Câu21 Nice ______ you. Chọn câu trả lời đúngA. to meeting B. meetC. meets D. to meetCâu22 Goodbye!_ _______ .A. See you later B. Good eveningC. Hello D. How are things?Câu23 ________ It’s nine am.A. What the time is? B. How is it late?C. What hour is it? D. What time is it?Câu24 --Is that your teacher?_ _______ .A. Is B. Yes, it isDoc24.vnC. That one D. Yes, she isCâu25 Thank you very much._ _______A. That’s all right B. PleaseC. That’s right D. NothingCâu26 Which word is the odd one out?A. watch B. weekC. month D. yearCâu27 ten five ______A. twelve B. thirteenC. fourteen D. fifteenCâu28 We ______ fine, thank youA. be B. amC. is D. areCâu29 –______ is your teacher?_ Miss Lan Phuong.A. What B. WhereC. Who D. WhenCâu30 Shirts, trousers and skirts are _______A. dresses B. clothesC. suits D. wardrobesĐề 2Câu1 This is photo ______ my school.A ofB onC upD byCâu2 What ______ ?A does window meanB mean windowDoc24.vnC it means windowD is the meaning from windowCâu3 Let’s _____ to the cinema.A goingB to goC goD goesCâu4 ______ ?_ From Japan.A Where are you fromB Where do you come fromC Where are you coming fromD From where you comeCâu5 Which word is the odd one out?A prettyB beautifulC sympatheticsD good lookingCâu6 What does Ms.Julie do?_ She’s ______ teacher at big high school.A oneB —C aD anCâu7 Is Elizabeth_______?A your old friendB an old your friendC an old friend from youD an old friend of yoursCâu8 Which pencil do you want?_ ______A That one.B That’s it.C Here is.D Yes, pleaseCâu9 This for you and ______ are for your little sister.A thereB thisC thatD thoseCâu10 Football, chess and badminton are ______A machesB playsC athleticsD gamesCâu Is that ______ house?Doc24.vn11 heB himC sheD herCâu12 Nam gets letter _______ his sister every weekA fromB outC onD upCâu13 What do you do?_ ______A I’m thirteen years oldB I’m Bob.C I’m student.D I’m in Mrs.Kim’s class.Câu14 That is ______ schoolbagA myB IC meD mineCâu15 Where ______ Lan and Mai live?A isB areC doesD doCâu16 often go ______ bed at nine o’clock.A toB atC onD inCâu17 Is ______ your desk?A theseB thatC hereD thoseCâu18 Do you know _______ ?A the address from themB theirs addressC there addressD their addressCâu19 What is this _______ English?A onB inC forD atCâu20 Which word has three syllables ?A eraserB teacherDoc24.vnC studentD streetCâu21 Sit ______, please!A inB atC onD downCâu22 Is this your pen ?_ _______A This is pen.B It’s apen.C Yes, they areD Yes, it isCâu23 Where does your sister live ?_ She lives ______ small house on King streetA inB onC withD forCâu24 Are those his pencils ?_ _______A Yes, it’s.B No, it isn’tC Yes, they’re.D No, they aren’t.Câu25 What’s her job ?_ ______ nurseA She’sB She’s aC Her jobsD She makes aCâu26 Mary lives _______ her mother and father.A toB byC withD fromCâu27 They live about twenty kilometers ______ here.A away fromB away ofC nearD near fromCâu28 Bob and Ted have sister. _______ Jane.A Their name isB Her name isC His name isD Its name isDoc24.vnCâu29 ______ many students in your class?A Have thereB Is itC Are thereD Are theyCâu30 often spend two hours ______ my homework.A for doB doingC to doD for doingĐề 3Câu1 Lan: Hello, my ............... is Lan.A nameB fineC youD amCâu2 Nga: Hi, .............. Nga. areB amC isD nameCâu3 Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.A areB amC isD nameCâu4 I’m ................. thanks.A areB myC fineD hiCâu5 I’m OK, .............. you.A thanksB thankC andD .Câu6 .................., Ba. HowB HiC ThankD AndCâu7 I’m fine, thanks. ................. you?A IsB HelloC AndD ThankCâu8 Hello, ............. name is Mai.A IB MyDoc24.vnC IsD FinCâu9 Hi, ................ Minh.A IB areC isD I’mCâu10 I’m fine, and .................. ?A youB howC ID nameCâu11 Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, PhongA YouB HowC ID ThisCâu12 Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelveA WhatB HowC YearD NameCâu13 Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.A eveningB afternoonC nightD morningCâu14 I’m twelve ................... old.A yearB yearsC fineD nightCâu15 .................... are fine, thanks. And you?A IB YouC WeD We’reCâu16 Ten seven ....................A seventyB ten-sevenC seventeenD sixteenCâu17 ............... eight twelve.A tenB twentyC nineD nineteenCâu This ................ NamDoc24.vn18 isB areC amD beCâu19 Lan: Good night, Mom. Mom: Good............, Lan.A nightB eveningC afternoonD byeCâu20 I’m twelve years ....................A goodB fiveC oldD .Câu21 What’s ................. name?A youB yourC weD classmateCâu22 Close your .................,please .A yearB bookC oldD .Câu23 Where ................. you live?A doB isC amD .Câu24 Ba: What is ................ Lan: This is penA itB thereC thisD .Câu25 This is my classroom and that .............. your classroom.A areB isC thereD theCâu26 Stand ................., please !A upB downC inD onCâu27 live ............... house.A onB inC isD amTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến