loading
back to top

Biodiesel từ dầu vi tảo

Chia sẻ: 1585519141508510 | Ngày: 2017-12-02 21:18:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Biodiesel từ dầu vi tảo   

149
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Biodiesel từ dầu vi tảo

Biodiesel từ dầu vi tảo

Biodiesel từ dầu vi tảo
Tóm tắt nội dung

Tổng quan về biodiesel từ vi tảo

Nội dung tài liệu

LOGOT ng quan quá trình ảxu NLSH Biodiesel vi ầt oảSv: Bùi Th Minh Ph ngị ụGVHD: TS. Nguy Khánh Di ngễ ồCơ cấu sử dụng các nguồn năng lượng trên thế giới 2007)Đặt Vấn đềKhông ho ít ặgây nhi ễmôi tr ngườ Là ngu năng ồl ng tái ượ ạđcượ. Năng ngượ tái sinhChi phí đu ban đu ầr nấ di tích đt ựnhiên ng ho ạđngộ nh ng đn sinh thái ưở ếc vùng (th đi n)ủ Nguy hi m, đòi ki ểsoát nghiêm ng (h ạnhân dungộkhac Khái quát chung ngu ồsinh kh vi oố ả1Quá trình chi tách ừsinh kh vi oố ả2Quá trình chuy hóa vi ảthành biodiesel3Tính ch hóa lý và ch tiêu ỹthu biodiesel oậ ả42CT NLSH th là thay th hoàn ếh cho các nhiên li hóa th ch không tái oả ạT tăng tr ng ưởnhanhCho sinh cao ầnh (g 30 n­đu ậnành)Không nh tranh đt ấtr ng ng th cồ ươ ựPh sinh kh sau khi ốchi là ngu ồl kinh n.ợ ớH th COấ ụ2 (100 SK o­ 183 COả ấ2 )u th trong vi xu ấNLSHĐa Vi không yêu ch chúng ướ ạcó th ng trong n.ể ướ ẩN nuôi th ng đt bi n, nhà ườ ầmáy th coả2 đt không tr ng cây ng ươth đcự ượ .Pleurochrusis carterae Euglena gracilisB ng so sánh hi su xu ấnhiên li sinh cây uệ ầCây uấ Hi su ấ(L/ha/năm) Di tích đt (mệ năm/kg biodiesel)B pắ 172 66Đu nànhậ 636 18jatropha 741 15C uả 974 12Hoa ng ngướ ươ 1070 11Cọ 5366 2Vi 1( 70% u)ả 136.000 0,1Vi (30% u)ả 58.700 0,2Vi tảo để sản xuất biodieselBotryococus braunii ChlorellaScenedesmus dimorphus Haematococcus pluvialis Dunaliella salinaNanochlorisTi năng tr ng sinh kh vi trên ượ ảth gi iế Livefuel: đu kho ng 10tr vi ệnghiên vi và lý môi tr ng ườtrong quá trình phát tri công ngh ệt o.ảAlgenol: SX 100.000 gallon/năm NL etanol.PetroSun: xu 4,4 tri gallon ệd và 110 tri kg SK ng năm. ằSapphire energy 2010 đu xây ầd ng nhà máy mi ềnam Mexico tài tr 100 tri đola ệt năng ng và nông ượ ộnghi ỹNuôi trồng tảo trên thể giớiSolix biofuel th ng kín ng ằphotobioreator năm 2008. Đn năm ế2010 đã xu 3000 ơgallon/acre/nămMBD Biodiesel: CO2 nhà máy nhi đi đc ượ ơtr ti vào nông tr nuôi o. ả•chi xu đc 35% o, 65% ượ ảkhô còn làm th ph m, ph m, ẩs xu nh a, phân bónả

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến