loading
back to top

Bảng giá trị lượng giác sin,cos, tan, cot

Chia sẻ: 291257641260904 | Ngày: 2016-10-05 21:43:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 11   

1462
Lượt xem
19
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bảng giá trị lượng giác sin,cos, tan, cot

Bảng giá trị lượng giác sin,cos, tan, cot

Bảng giá trị lượng giác sin,cos, tan, cotLoading...

Tóm tắt nội dung

.α 0(0 o) (30 o) (45 o) (60 o) (90 o) (120 O) (135 o) (150 o) π(180 o) ¿eq ¿(270 o) 2π(360 o) 4π(720 o)Sinα 12√22√32 12212 -1 0Cosα1322212 –12 –22 –32-1 1Tanα013 3|| –3 -1 –130 || 0Cotα|| 3113 –13-1 –3 || || ||2 ) thì ptrình vô nghiệm. thì ptrình có nghiệm. Nếu ={ 12 ±√ 22 ±√ 32 1} thì ptrình có họ nghiệm là:x=α+k2π và x=(π−α)+k2π,k∈Z Với α=a Nếu a∉A (a ko là giá trị đặc biệt) thì ptrình có nghiệm:x=arcsina+k2π Và arcsina π Chú ý:sinf(x)=sing(x)↔[f(x)=g(x)+k2πf(x)=π−g(x)=k2π sinx sinβ ↔[ 360 °x 180 360 ° Các trường hợp có họ nghiệm: sinx π2 π sinx π2 π sinx π3 ) thì ptrình vô nghiệm.1 thì ptrình có nghiệm. Nếu A={0;±1;±12;±√22;±√32} thì tồn tại cosx= Ptrình (2) cox= cosα πx Nếu thì:Ptrình ±arccosa+k2π,k∈Z Chú ý: cosf( x) cosg( x) f( x) g( x) πcosx=cosβ°↔±β°+k360° Trường hợp đặc biệt cosx π2 kπcosx=1↔x=k2πcosx=−1↔x=π+k2π4 ) Điều kiện: x≠π2+kπ.Ptrìnhluôncónghi mệ Nếu a∈B={0;±1;±√33;±√3}thìcótanα=a( tanx tanα x=α+kπ,k∈ZNếu a≠Bthìph ngư ơtrình:( arctan kπ...

Nội dung tài liệu

.α 0(0 o) (30 o) (45 o) (60 o) (90 o) (120 O) (135 o) (150 o) π(180 o) ¿eq ¿(270 o) 2π(360 o) 4π(720 o)Sinα 12√22√32 12212 -1 0Cosα1322212 –12 –22 –32-1 1Tanα013 3|| –3 -1 –130 || 0Cotα|| 3113 –13-1 –3 || || ||2 ) thì ptrình vô nghiệm. thì ptrình có nghiệm. Nếu ={ 12 ±√ 22 ±√ 32 1} thì ptrình có họ nghiệm là:x=α+k2π và x=(π−α)+k2π,k∈Z Với α=a Nếu a∉A (a ko là giá trị đặc biệt) thì ptrình có nghiệm:x=arcsina+k2π Và arcsina π Chú ý:sinf(x)=sing(x)↔[f(x)=g(x)+k2πf(x)=π−g(x)=k2π sinx sinβ ↔[ 360 °x 180 360 ° Các trường hợp có họ nghiệm: sinx π2 π sinx π2 π sinx π3 ) thì ptrình vô nghiệm.1 thì ptrình có nghiệm. Nếu A={0;±1;±12;±√22;±√32} thì tồn tại cosx= Ptrình (2) cox= cosα πx Nếu thì:Ptrình ±arccosa+k2π,k∈Z Chú ý: cosf( x) cosg( x) f( x) g( x) πcosx=cosβ°↔±β°+k360° Trường hợp đặc biệt cosx π2 kπcosx=1↔x=k2πcosx=−1↔x=π+k2π4 ) Điều kiện: x≠π2+kπ.Ptrìnhluôncónghi mệ Nếu a∈B={0;±1;±√33;±√3}thìcótanα=a( tanx tanα x=α+kπ,k∈ZNếu a≠Bthìph ngư ơtrình:( arctan kπ Chú ý:tanf(x)=tang(x)f(x)=g(x)+kπ tanx=tanβ° 180 °5 ) Điều kiện: x≠kπ,k∈z.Ptrìnhluôncónghi mệ Nếu a∈B={0;±1;±√33;±√3}thìcócotα=a2( cotx cotα x=α+kπ,k∈ZNếu a∉Bthìph ngư ơtrình:( arccot kπ Chú ý:cotf(x)=cotg(x)f(x)=g(x)+kπ cotx=cotβ° x=β°+k180°6 csin 2a cos a2cos 2a cos a2tan 2a cos a1 cos a7 và π2 αsin(π2−α)=cosαtan( π2 α) cotαcos(π2−α)=sinαcot( π2 α) tanα8 i sin2α= 2sinαcosα cos2α= cos 2α -sin 2α= 2cos 2α -1= 1-2sin 2α tan2α= :cosa+cosb=2cosa+b2cosa−b2 cos cos sin b2 sin b2 sin sin sin b2 cos b2sin sin cos b2 sin b21 : cos acosb 12 cos( b) cos( b) ] sin asinb 12 cos( b) cos( b) ]3 sin acosb 12 ¿tana+tanb=sin(a+b)cosa.cosb(a,b≠π2+kπ,k Zϵ) tana tanb sin( b)cosa cosb π2 kπ Zϵ )1 :cos(a−b)=cosacosb+sinasinbcos(a+b)=cosacosb−sinasinb sin( b) sinacosb cosasinb sin(a+b)=sinacosb+cosasinb tan( b) tana tanb1 tanatanb tan( b) tana tanb1 tanatanb1 : sin 2α Cos 2α 1 1+ tan 2α ,a≠π2+kπ(k Zϵ) 1+ cot 2α=a≠kπ(k Zϵ) tanα.cotα= 1, a≠π2+kπ(k Zϵ) cotα= cotα= tanα= và αcos(−α)=cosαtan(−α)=−tanαsin(−α)=−sinα cot( α) cotα1 và αsin(π−α)=sinαtan(π−α)=−tanαcos(π−α)=−cosα cot( α) cotα1 π:αvà(α+π)sin(α+π)=−sinαcos(α+π)=−cosα tan( π) tanα cot( π) cotα1 :1.sin2x=1−cos2x2.cos2x 1−sin2x3.cos2x=1−2sin2x5.tanx=1cotx6.1cos2x=1+tan2x44.cos co 2− 17.1sin2x=1+cot2x5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến