loading
back to top

Bài văn đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2001

Chia sẻ: nayngoc810@gmail.com | Ngày: 2016-11-30 03:37:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài văn đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2001   

135
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài văn đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2001

Bài văn đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2001

Bài văn đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2001
Tóm tắt nội dung

Bài văn đo gi nh thi sinh gi qu gia năm 2001, ng Aạ ảĐ bài: Nhà văn Bùi Hi đã phát bi kh ng đnh nghĩa đc bi ti ng nói tri ân trong văn ch ng: " nào cũng th thôi, thông chia gi ươ ướ ững đc và ng vi là trên t". (Báo Văn ngh ra ngày 10 2­ 2001)ườ ườ ốAnh, ch có suy nghĩ gì này? Hãy phân tích hai bài th "Đc ti thanh ký" thi hào Nguy Du và "Kính Nguy Du" nhà th ểlàm rõ ti ng nói chi âm bài.ế ỗ(Đ thi sinh gi qu gia năm 2001, ng A)ề ảBài làm"B tri ba bách niên uấ ậThiên hà nhân kh Nh ?"ạ ưNguy Du đã dã cõi đi không trăn tr i, mang theo tâm bi ch, không gi to cùng ai. Nh ng ai đã ng sâu cu đi ờh th hi tâm Nguy Du con ng su đi đi tìm tri gi cõi đi đen c. Nh i! Xin ng hãy "ng chín su t" vì "c ườ ườ ườ ảcu đi này hi Nguy Du" vì có bi bao nhiêu ng nh Huy n, Bùi Hanh, Ch Lan Viên, ... và đc bi đã làm th giãi bày, gi to ườ ộNg nh ng kia. Bài th "Kính Nguy Du" ra đi nh nh tri âm đn nh ng tâm Nh trong "Đc Ti Thanh ký" đng ườ ồth cũng...

Nội dung tài liệu

Bài văn đo gi nh thi sinh gi qu gia năm 2001, ng Aạ ảĐ bài: Nhà văn Bùi Hi đã phát bi kh ng đnh nghĩa đc bi ti ng nói tri ân trong văn ch ng: " nào cũng th thôi, thông chia gi ươ ướ ững đc và ng vi là trên t". (Báo Văn ngh ra ngày 10 2­ 2001)ườ ườ ốAnh, ch có suy nghĩ gì này? Hãy phân tích hai bài th "Đc ti thanh ký" thi hào Nguy Du và "Kính Nguy Du" nhà th ểlàm rõ ti ng nói chi âm bài.ế ỗ(Đ thi sinh gi qu gia năm 2001, ng A)ề ảBài làm"B tri ba bách niên uấ ậThiên hà nhân kh Nh ?"ạ ưNguy Du đã dã cõi đi không trăn tr i, mang theo tâm bi ch, không gi to cùng ai. Nh ng ai đã ng sâu cu đi ờh th hi tâm Nguy Du con ng su đi đi tìm tri gi cõi đi đen c. Nh i! Xin ng hãy "ng chín su t" vì "c ườ ườ ườ ảcu đi này hi Nguy Du" vì có bi bao nhiêu ng nh Huy n, Bùi Hanh, Ch Lan Viên, ... và đc bi đã làm th giãi bày, gi to ườ ộNg nh ng kia. Bài th "Kính Nguy Du" ra đi nh nh tri âm đn nh ng tâm Nh trong "Đc Ti Thanh ký" đng ườ ồth cũng kh ng đnh nghĩa đc bi cu ti ng nói tri âm trong văn ch ng, nói nh nhà văn Bùi Hi n: " nào cũng th thôi, thông chia gi ươ ướ ững đc và ng vi là trên t"ườ ườ ếLà nhà văn đã ng tr nh ng vinh quang và nh ng cay đng trong ngh văn, Bùi Hi hi ai nghĩa đc bi ub ti ng nói tri âm gi ữnhà văn và ng đc. Đã có nh ng th ng ta ch cao vai trò tác gi và tác ph mà xem nh đc. Đúng, nhà văn là ng ra tác ph ườ ườ ườ ẩb ng tài năng và tâm huy mình. Nh ng nào nh ch mu tác ph là ch riêng anh, ch mình anh bi t, anh hay?N th tác ph nhà văn yằ ấs đi vào quên lãng, không ai bi đn. Ph chăng vì mà M. Gorki đã vi t: "Ng lên tác ph là tác gi nh ng ng quy đnh ph tác ườ ườ ậph là đc gi ?" Tác ph văn ch ss ng đc trong lòng nh ng ng tri là đc. Th nh ng không ph đc nào cũng hi đc ượ ườ ượtác ph và thông đi th mĩ tác gi Th văn đã có bi bao chuy đáng bu ng đc hi hoàn toàn sai ch giá tr tác ph và suy ườ ẩnghĩ nhà văn. Cho nên th đi nào, văn dân nào cũng có ti ng nói tri âm đc dành cho tác gi Nghĩ là đc yủ ấph thông, chia nh ng ni tâm nghĩ suy ng vi trong tác ph m.ả ườ ẩÝ ki nhà văn Bùi Hi n, vì th có th xem nh yêu lý ng trong ti nh văn th đi, dân c. vì sao Bùi Hi cao ưở ềnghĩa ti ng nói tri âm nh y? Có đó là đc thù lĩnh văn ch ng. nh trong các ngành khoa c, khi chân lý khoa đc tìm ươ ượra là đúng đn thì hay mu nó đc công nh và kh ng đnh. Còn văn thì sao? Nh ng nghĩ suy và ttâm tr ng nhà văn sâu c, nhi ng ượ ầb c, không ph th i, ng là có th hi th mà thông chia Ti nh văn c, ph thu và nhi có khi do tâm lý và tâm th ườ ếti nh n, cũng có khi do môi tr ng văn hóa mà ng đc đang ng, đang ti thu... Chuy khen chê, kh ng đnh hay ph đnh trong văn ch ng là đi ườ ườ ươ ễth y. ph là ng đc có con xanh có th th hi u, thông, chia ng vi đc.ấ ườ ườ ượTh nh ng nào đem thông, chia gi ng đc và ng vi t? Tr ph đu quy lu sáng ngh thu t. Ng ngh ườ ườ ướ ườ ệsĩ bút tr tiên là giãi bày lòng mình, khi nh ng trăn tr suy nghĩ, day t, vui hay bu không th nói ai thì ng ngh sĩ tìm đn văn ướ ườ ọb "th là ti ng lòng" là ti ng nói nhiên nh trái tim và "có nh ng đi ch nói đc ng th ".Ng ngh sĩ sáng tác tr cũng do chính mình ượ ườ ướ ếho cho nh ng ng th hi mình mà thôi. Ph chăng vì khi ng Khuê Nguy Khuy đã không vi th vì:ặ ườ ươ ơ"Câu th nghĩ đn đo không vi tơ ếVi đa ai, ai bi mà đa."ế ưTh nh ng th là "ti ng nói đi đng đi tìm nh ng tâm đng đi u". Nhà th đng th cũng là ng đc th Nh Hanh nói:" Đc th đng chí ng th ườ ơmình" Nhà văn vi tác ph nh ban pháp ph thông vàng đi kh i, mong có ng theo ph tìm Cho nên đc là xích không th thi ườ ếtrong chu trình sáng tác ti nh tác ph m. đc cũng là nh ng ng có suy nghĩ, tình m,c xúc, có ni vui, bu n, có nh ng và tâm tr ng, ườ ạnhi khi đng đi nhà văn, nhà th Khi hai lu ng sóng tâm tình giao thoa thì tác ph sáng lên tr thành nh li tâm ớtâm n, trái tim trái tim. Cho nên ng đc đn th tìm th chính mình, th nh ng suy nghĩ, xúc chính mình mà nhà th ng tài năng đã ườ ằg qua nh ng câu th Ph chăng vì th Quý Kì vi t: "Nhà th gói tâm tình mình trong th Ng đc ra ng th tâm chính mình". ườ ủVà nh th Bá Nha đã tìm đc Kì, nh ng tri âm đã đc nhau qua chi văn ch ng. Văn qu là có hoá th di u.ư ượ ượ ươ ệCó chính nghĩa đc bi ti ng nói tri âm trong văn ch ng mà có bi bao nhiêu nhà th nhà văn đã sáng tác nh ng tác ph mà đi ng chính ươ ượ ạlà các nhà văn, nhà th ng Vi vi Pauxtôpxki, Ximônôp sung ng khi ttìm đc tri âm là u:ơ ướ ượ ữ" đây tôi th th tôiỞ ơS ng trong ch tuy anh"ố ủTr ng Nguy Du và trong hai bài th "Đc ti thanh ký" và "Kính Nguy Du" cũng không ngoài ch ngu ng giàu giá ườ ứtr nhân văn y.ị ấCó th th hai bài th đu là lòng hai nhà th cho nh ng ng ngh sĩ ng khác th đi. Nguy Du vi Ti Thanh, cách Nh ba ườ ưtrăm năm nh ng đng th Ti Thanh cũng là nhà th ng cô đ, vò võ mình trong ghe tuông cay nhi ng thi đng ườ ủchính ng ch ng, Ti Thanh đã tìm đn th ký thác tâm tình, tìm đn tri âm vô hình cho khuây kho cô đn. Th mà thói đi cay nghi t, khi ườ ệnàng ch t, nh ng th nàng cũng ph giã cõi đi trong ng ghe tuông, Nh ng câu th xót nàng khi Nh rung đng. trái ộtim lúc nào cũng căng lên nh dây đàn đt tr và đau con ng có th làm giây rung lên t. hi vì sao Nguy Du vi hay, ườ ếxúc đng Ti Thanh nh y. Còn trong nh ng năm tháng ch ng Mĩ nh là trong nh ng ngày ni ngày ni ngày sinh ướ ủNguy Du, đã xúc đng vi lên "Kính Nguy Du". đã th hi thông, chia bi ch Nguy Du và ca ng giá tr th ơcaT Nh Nh th hai bài th "Đc Ti Thanh ký" và " Kính Nguy Du" đu th hi ti ng nói tri âm gi Nguy Du, ng đc đng th ườ ờcũng là nh ng nhà th Ti Thanh, Nguy Du­ nh ng ng ngh sĩ ng khác th đi. trùng tuy đp này còn góp ph kh ng đinh giá tr nhân ườ ịđo sâu c, mênh mông dân và văn Vi nam. Ti Thanh, Nguy Du là ai nh không ph là nh ng ng tài hoa và nh?ạ ườ ệM dù y, ch lao đng ngh thu bao gi cũng là sáng o. Cho nên hai bài th dù gi ng nhau ng nh ng dung ti ng nói tri âm và cách ếth hi có khác bi sâu c. Tr "Đc Ti Thanh ký" là ti ng nói tri âm các nhân dành cho cá nhân. Nguy Du th hi kh ướ ủTi Thanh ng con gái ng khác dân c, khác th đi. Có kho ng không gian và th gian di i, hun hút cách ngăn hai ng nh ng chính văn ườ ườ ưch ng đã xoá nhoà kho ng cách đa lý, biên gi ch tìm đn nhau. Nguy Du xót th ng co nh ng nàng:ươ ươ ủ"Tây hoa uy thành khồ ưĐc đi song ti nh ch th ."ộ ưBài th đu ng câu th nói quy lu nghi ngã cu đi. Dòng đi nh lùng ch trôi, cu theo bao con ng i, bao ph n, tàn phá bao nh ườ ảs c. Tây đp đ, là th gi ch còn là đng đt hoang nh, ng tiêu đi u. bi đi th ghê m! nghĩa là bi đi t, ch ạtr n. nh đã không còn. Câu th nghe ng ngùi, thoáng đi dâu "th ng bi vi tang đi n" hay xót xa ni "th gian bi đi vũng nên ươ ổđi" trong th Nguy nh Khiêm. Đó là quy lu nhiên, sao ta không kh day t? cũng đi thay y, là ra đi ki ng i, đi ng i. ườ ườTi Thanh nàng i, hi di nàng trên cõi đi này còn gì đâu không còn nh ng th sót i. Nh ng thay nh ng th lòng nàng ủđã đn đc tri âm chính là Nguy Du. Nguy Du hi oan nghi nàng:ế ượ ủ"Chi ph th liên u.ấ ậVăn ch ng vô nh lu ph ."ươ ưC cu đi Ti Thanh hi lên qua hai ch chi ph và văn ch ng. Nói đn son ph là nói đn tài c, nói đn văn ch ng là nói đn ng năng. Ng là ươ ươ ường tài năng, nhan tr n, th sao cu đi nàng đau kh ng y? Nhà th đã th vào son ph n, văn ch ng chúng lên ti ng nói bi ườ ườ ươ ếph n, xót xa. Son ph có th ch pph xot xa vì nh ng vi sau khi ch còn văn ch ng không có nh mà còn đt cu đi, son ph n, văn ươ ấch ng lên ti ng nói bi th ng th thi y? Hai câu th cũng chính là chìa khoá vào hai câu lu n:ươ ươ ậ" kim thiên nan n,ổ ấPhong kì oan ngã "ậ ưTh là đâu ch Ti Thanh, đó là nh bao nhiêu con ng i. Hai ch "c kim" dòng th gian mi mài ch trôi, vô thu vô chung đn nay, ườ ết Đông sang Tây, trên đó th thoáng ti ng khóc nàng Ki u, ti ng ai oán cô m, ti ng hát ng ca đt Long Thành, ng hát rong Thái ườ ườ ởBình, ti ng van ng ăn xin,... Đó là bao ki ng i, bao cu đi, bao th Gi đây cùng xu ng câu th Nh ườ ườ ưM ch ch a, dày đc th mà tr khôn i. ng i, ng không bi t. tr i, tr không đáp. Cho nên Nguy Du lý gi cho mình:ộ ườ ườ ả"Phong kì oan ngã ."ậ ưTi Thanh đau kh bao con ng đau kh chính oan lùng vì phong nhã. Thì ra chính "chi ph n, văn ch ng" kia là nguyên nhân gây ra kh ườ ươ ổd ng này! Nhà văn coi mình là ng cùng i, cùng thuy Ti Thanh và nh ng ng tài hoa nh. Th là Nguy Du đã "l tôi hi ườ ườ ườ ồng i". nh dĩ là tri âm ông th mình trong cu đi và văn th Ti Thanh. Cho nên bài th thúc ng tâm chính Nguy Du:ườ ễ"B tri tam bách niên u,ấ ậThiên hà nhân kh Nh ?"ạ ưTh ng ng th ng mình. Th ng ng càng sâu thì th ng mình nh da di t. Ti Thanh đã có may là tìm đc tri âm Nguy Du, ươ ườ ươ ươ ườ ươ ượ ễth còn Nguy Du thì ai là Tri âm đây? Bài th thúc mà đau kh kho i, đau đáu khôn nguôi. Nh đã ng cho mình mang "v ng khai" ằkhông gi to đc, sâu th nh sông Lam chân núi ng:"Ngã th tâm vô ngã" Cho nên ông không ng hi mà ng ượ ướ ướ ườ ướ ềng cách mình ba trăm năm xa xôi, vô tri nàng Ki trong trang sách, Ti Thanh cách mình ba trăn năm và dân khác. Bài th khép ườ ơl mà đau đáu đau không tri âm, không tri gi cõi đi đen c. Nh y, hi Ti Thanh, day tr ph nàng, ráo ri tìm ra câu tr nh ng ướ ưcu cùng nguy Du c, vào thuy vô, siêu hình nh trong truy Ki u:ỗ ề"Ng hay muôn tr iẫ ờTr kia đã làm ng có thânờ ườB phong tr ph phong tr nắ ầCho thanh cao đc ph thanh cao"ớ ượ ầCho nên bài th đm trong gi ng đi bi ph n, i, ngh ngào. sao lòng tri âm Nh Ti Thanh cũng vô cùng cao quý, đáng ướ ểtrân tr ng.ọHai trăn năm sau Nguy Du, đng trên đnh cao th đi, dân c, ng quá kh cha ông, ni xót xa th ng m. Bi bao nhà th ướ ươ ơđng Nguy Du nh u, đng sâu c, mênh mông n. Tr t, nhà th hi u, chia bi ch Nguy Du:ồ ướ ễ"H lòng tê tái th ng yêuỡ ươGi lòng trong đc, cánh bèo lênh đênhữ ụNg ngang bên nghĩa bên tìnhổTr đêm đâu bi mình nao?ơ ơNg ng trông ng đàoẩ ờĐành nh thân gái sóng xao Ti Đng!"ư ườT ng nh đó là nh ng vi Thuý Ki u. Mà qu th c, nhà th lòng th ng nàng Ki tài mà nh cánh bèo lênh đênh. Nàng đã ngưở ươ ừđng tr ch ch "Hi u' và ch "Tình" khi quy đnh bán mình chu cha, đã ng xao lòng tr vinh hoa xót xa th ng đào i, ướ ướ ếli đi mình dòng Ti Đng đnh nh. Th nh ng qua so sánh "đành nh thân gái", ng đc hi đc đó là tâm huy gan ru ườ ườ ượ ữg Nh Trong cu đi dâu kia, Nh cũng nh cánh bèo chìm i, ng đn đau tr bi ch cu ng "s ng hay không ng" và ng nh th nào ướ ếgi đen và ác, "gi dòng trong, dòng đc kia?". Nguy Du cũng đã ng đng tr ch gi "nghĩa"và "tình". Ng hi xã phong ki đã ướ ườ ếđn cáo chung, hi đc ng tri Lê nh ng tình nhà Lê, ng phù Lê trung không th hai ch nên Ng đã ng ch ng Tâyế ượ ưở ườ ạS n. Th nh ng trong đêm đen cu đi, ng đâu đã thoát kh bi ch. Ng th tri đi Tây là ti châm chí còn ng nh ng ng lĩnh Tây ườ ườ ướ ưỡS tài hoa trong "Long thành gi " nh ng cu cùng theo Nguy Ánh, làm quan cho tri Nguy n. Bi ch không gi thoái đc, Ng "đành nh ượ ườ ưthân gái sóng xao Ti Đng" phó cho ph n. th Thuý Ki là hi thân Nguy Du. Nguy Du vi truy Ki ký thác tâm chính ườ ựmình. Đó th là lòng tri âm sâu c.ự ắKhông ch hi bi nh Nguy Du, còn chia thông bi ch tình đi Ng i:ỉ ườ"N ni nghĩ mà th ng:ỗ ươD lìa ng còn ng lòng...ẫ ươ ơNhân tình nh t, ch xongắ ưBi đâu th khóc cùng Nh ?ế ưMai sau dù có bao gi ...ờCâu th thu tr c, đâu ng hôm nay"ơ ướ ờPh th ng Nh sâu m, có th nh th bi ch sâu này. Nguy Du đi yêu th ng con ng i, đn khi nh xuôi ươ ươ ườ ắtay ch nguôi đau đáu ng ba trăm năm sau: Ai ng khóc Nh ng th th linh ho t. Khóc cùng không ch khóc cho ườ ườ ốNh mà cùng Nh khóc cho đau con ng i. Đó ph chăng cũng là đi Nh tìm ki m, trăng tr tr lúc đi xa?ư ườ ướ"Ti ng th ai đng đt tr iế ờNghe nh non ng ngàn thuư ướ ờNghìn năm sau nh Nguy Duớ ễTi ng th ng nh ti ng ru nh ng ngày"ế ươ ữTi ng th ai nghe trìu n, thân th ng, ng ng ph c. Ti ng th Nguy Du th lòng ng i, th tr xanh. ng nh tr xanh cũng ươ ưỡ ườ ườ ờrung đng nh ng th y. Th là vóc lao, vĩ đi! Không nh ng y, còn nghe th trong ti ng th dân c, ướnon:"Nghe nh non ng ngàn thu"ư ướ ờT đã ng vì ti ng nói Chí Minh nh non c:ố ướ"Con nghe Bác, ng nghe non cưở ướTi ng ngày và ti ng mai sau..."ế ếL th hai ông hình dung hình nh so sánh ca ng vĩ đi nhà th danh nhân văn hoá dân và th gi i. Ti ng th ủNguy Du là ti ng nói cá nhân đã tr thành non c. Non th ng ng i. Trong ti ng th có ti ng lòng dân c, ướ ướ ượ ườ ủn non. Cho nên nó có vóc ngang hàng không gian vũ tr ng mà còn không gian mênh mông cho ti ng th Tiên Đi vang ng, ch ướ ảtrôi. Hôm nay, mai sau, th chí nghìn năm sau ng Vi Nam không quên đc ti ng th vì: "Ti ng th nh ti ng ru tháng ngày"ậ ườ ượ ẹTh Nguy Du đc ví "ti ng th ", "l non c", "l nghìn thu", "ti ng th ng", "ti ng ru". Đó là nh ng đánh giá hay chăng chính là ượ ướ ươ ậcon đng đi vào th Nguy Du? Cái đích cu cùng th là "ch đn lòng ng i" nên hình nh ti ng ru chính là cách đánh giá cao nh dànhườ ườ ấcho ti ng th Ti ng th đã nh vào ngu ch văn hoá, vào đi ng tâm n, tình ng dân Vi Nam tr thành dòng ng ngào nuôi ườ ọd ng bao th Ti ng th là tình th ng dành cho ng con, là hi thân tình mênh mông. "Th ng" là dung ch t, là ngu ưỡ ươ ườ ươ ồhay là ph ng ti ti ng th Và hiêu theo cách nào cũng là tri âm tuy đi và Nh i. Nguy Du là "nhà nhân đo c" ươ ạ(Niculin), là trái tim su đi mang ng th ng đi:ớ ươ ờ"Đau đn thay ph đàn bà"ớ ậKhông ch th hi u, chia cu đi, ng ca th Nguy Du, còn tìm cách lí gi đau Nguy Du. Ông cho ng đau không ph do ảtr mà chính là do xã ác th Nguy Du gây nên:ờ ễ"G quân ng khuy n, ghê Khanhớ ởCũng loài báo, ru xanhổ ồCũng ph ng gian ác hôi tanh ng i!"ườ ườChính th ng bán bè lũ Mã Giám Sinh, Tú Bà, ng Khuy n, Khanh là nh ng gieo đau kh cho Nguy Du, Ti Thanh, Thuý Ki u. Cho nên ềmu thay đi ph ph tiêu di xã ác đi. Và ti ng tr ng ba quân thúc bài th là gi quy y. Xã nay còn nh ng ác, ẻnh ng dân ra tr tiêu di thù cu đi nhi nh phúc và tình yêu n. không sa vào ng bi quan nh Nguy Du ông là nhà ưở ởth cách ng, đc lu ng gió th đai th mát. Nguy Du i, xin ng hãy yêu lòng. Nh ng cô Ki u, cô m, ng ăn xin...c Ng ượ ườ ườ ườ ẽkhông còn đau kh đâu.ổ ữChính khác nhau ti ng nói tri âm đã chuy hoá thành hình th ngh thu khác nhau. Bài "Đc Ti Thanh ký" Nh vi theo th th Đng ườlu t, cô đúc, hàm xúc nh ng ph ng ph gi ng đi bi ph do nhi thanh tr c, ng giác trĩu ng, ng ng đng. Còn ng thành ụcông th bát nh nhàng, đm th m, trang tr ng; hình th Ki u, Ki chuy gi ng đi quan, hào ng, say mê.ể ứ` Nh y, tiêng nói tri âm gi ng đc và ng vi là đi văn dân nào, th đi nào cũng ng i. Đi đó đt ra yêu ngh sĩ ph sáng ườ ườ ướ ảtác nh ng xúc chân thành nh t, da diêt nh t. Và ng đc hãy ng mình tác ph hi đc thông đi th tác gi chia mừ ườ ượ ảthông tác gi ng hãy rung lên khúc đàn Bá Nha nh kì văn ch ng mãi đp, di u.ớ ườ ươ ươ ệTôi mu đn Nguy Du nh đn con ng su đi kh kho i, da di thân ph con ng i. Nguy Du đã ng bao nhiêu khóc ườ ườ ướ ắth ng nh ng ng đau kh y, nào ta ch ng khóc cho Nguy Du bi ch Ng tan nh bóng hình Tr ng Chi trong chén Mươ ườ ườ ươ ướ ịN ng a.ươ ưNguy Th uễ ậTr ng THPT chuyên Hùng ng Phú Thườ ươ ọTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến