loading
back to top

bài toán về Mũ logarit

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-10 10:17:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài toán về Mũ logarit   

110
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài toán về Mũ logarit

bài toán về Mũ logarit

bài toán về Mũ logarit
Tóm tắt nội dung
Câu 1: [2D2-1] (Đ minh 2017) Tính hàm hàm ố13xy= .A. 1.13xy x-¢= B. 13 ln 13xy¢= C. 13xy¢= D. 13ln 13xy¢= .L gi i.ờ ảCh Bọ .Áp ng công th ứ(). lnu ua a¢¢= ta ượ()13 13 ln 13x xy¢¢= .Câu 2: [2D2-2] hàm hàm ố233x xy-= là A. ()22 13 .3x xy x- -¢= B. 233 ln 3x xy-¢= .C. ()232 .3x xy x-¢= D. ()232 .3 ln 3x xy x-¢= .L gi i.ờ ảCh Dọ .Áp ng công th ứ(). lnu ua a¢¢= ta ượ()()2 23 33 .3 ln 3x xy x- -¢¢= .Câu 3: [2D2-2] (Đ Th nghi 2017) Tính hàm hàm ố14xxy+= .A. ()21 ln 22xxy- +¢= B. ()21 ln 22xxy+ +¢= .C. ()21 ln 22xxy- +¢= D. ()21 ln 22xxy+ +¢= .L gi i.ờ ảCh A.ọTa có ()()()()()()()2 221 .4 44 .4 .ln ln 224 4x xx xxx xx xx xy¢¢+ +- +¢= .Câu 4: [2D2-2] hàm hàm ố()22log 1y x= là A. 263 1xyx¢=+ B. 26 ln 13 1xyx¢=+ C. ()263 ln 2xyx¢=+ D. ()213 ln 2yx¢=+ .L gi i.ờ ảCh Cọ .Áp ng công th ứ()log. lnauuu a¢¢= ta ượ()()()22 23 163 ln ln 2xxyx x¢+¢= =+ .http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtCâu 5: [2D2-2] hàm hai hàm ố2lny x= là A. 2yx¢¢= B. 22 lnxyx-¢¢= C....
Nội dung tài liệu
Câu 1: [2D2-1] (Đ minh 2017) Tính hàm hàm ố13xy= .A. 1.13xy x-¢= B. 13 ln 13xy¢= C. 13xy¢= D. 13ln 13xy¢= .L gi i.ờ ảCh Bọ .Áp ng công th ứ(). lnu ua a¢¢= ta ượ()13 13 ln 13x xy¢¢= .Câu 2: [2D2-2] hàm hàm ố233x xy-= là A. ()22 13 .3x xy x- -¢= B. 233 ln 3x xy-¢= .C. ()232 .3x xy x-¢= D. ()232 .3 ln 3x xy x-¢= .L gi i.ờ ảCh Dọ .Áp ng công th ứ(). lnu ua a¢¢= ta ượ()()2 23 33 .3 ln 3x xy x- -¢¢= .Câu 3: [2D2-2] (Đ Th nghi 2017) Tính hàm hàm ố14xxy+= .A. ()21 ln 22xxy- +¢= B. ()21 ln 22xxy+ +¢= .C. ()21 ln 22xxy- +¢= D. ()21 ln 22xxy+ +¢= .L gi i.ờ ảCh A.ọTa có ()()()()()()()2 221 .4 44 .4 .ln ln 224 4x xx xxx xx xx xy¢¢+ +- +¢= .Câu 4: [2D2-2] hàm hàm ố()22log 1y x= là A. 263 1xyx¢=+ B. 26 ln 13 1xyx¢=+ C. ()263 ln 2xyx¢=+ D. ()213 ln 2yx¢=+ .L gi i.ờ ảCh Cọ .Áp ng công th ứ()log. lnauuu a¢¢= ta ượ()()()22 23 163 ln ln 2xxyx x¢+¢= =+ .http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtCâu 5: [2D2-2] hàm hai hàm ố2lny x= là A. 2yx¢¢= B. 22 lnxyx-¢¢= C. 22yx¢¢= D. 22 lnxyx+¢= .L gi i.ờ ảCh Bọ .Ta có 212. ln2 ln lnx xx xxy yx x--¢ ¢¢= .Câu 6: [2D2-2] hàm hai hàm ố()ln 1y x= là A. ()7 ln 1y x¢¢= B. ()217 1yx¢¢=-- C. ()2497 1yx¢¢=-- D. ()277 1yx¢¢=- .L gi i.ờ ảCh C.ọTa có ()27 497 17 1y yxx¢ ¢¢= =--- .Câu 7:[2D2-3] Hàm ố3.xy e= ngh ch bi trên kho ng ảA. (); 3- B. ()3; 0- C. ()0;+¥ D. ()3;- +¥ .L gi i.ờ ảCh Aọ .Ta có ()2 23 3x xy x¢= Khi đó 3y x¢< <- hàm ngh ch bi trên kho ng ả(); 0- .Câu 8: [2D2-3] Cho hàm ố()211 ln2y mx x= Tìm hàm 1x =.http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtA. 2m £. B. 1m£ C. 2m< D. mΡ .L gi i.ờ ảCh Cọ .T xác nh hàm là ố()0;D= +¥ Ta có ()()21 11 1y mx x¢ ¢¢= Hàm ạ()()1 0x m¢= (luôn đúng). Ta có ()1 2y m¢¢= ế()()2111 2xy xx x-¢¢ ¢= không khi qua 1x =, suy rahàm không tr 1x =. Hàm ạ()1 2x m¢¢= .Câu 9: [2D2-3] Cho hàm ố()ln 1y x= Trong các kh ng nh sau, đâu là kh ng nh đúng?ẳ ịA. Hàm có xác nh làố {} 1-¡ .B. Hàm ng bi trên ế()1;- +¥ .C. Hàm ngh ch bi trên ế()0;+¥ .D. Hàm ngh ch bi trên ế()1;- +¥ và ng bi trên ế()0;+¥ .L gi i.ờ ảCh D.ọĐi ki ệ1 1x x+ >- Ta có 11 01 1x xy xx x¢ ¢= <+ ế0x> thì 0y¢> kh ng nh đúng. ịCâu 10: [2D2-3] Cho hàm ố().lnxf x= ọom m= là giá tr th mãn ỏ()1 1f¢= Khiđó om giá tr nào nh tầ trong các giá tr sau?ịA. 72- B. 3- C. 1- D. 12- .L gi i.ờ ảCh Aọ .Ta có ()().ln .22xxm mf exx¢ ¢= Theo gi thi t, ta có ế()1 3, 442oomf e¢= http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtV giá tr ầom nh trong ph ng án trên là ươ 72-.Câu 11: [2D2-3] Phát bi nào sau đây đúng khi nói hàm ố1xeyx=+ ?A. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(); 0- B. Hàm ng bi trên kho ng ả()0;+¥ .C. Hàm ạ0x= D. Hàm có hai đi tr .ố ịL gi i.ờ ảCh Bọ .T xác nh ị{} 1D= -¡ Ta có ()()()2 210 01 1x xxe exey xx x+ -¢ ¢= =+ ng bi thiênả ếD vào ng bi thiên, ta suy ra là ph ng án đúng. ươCâu 12: [2D2-2] Hàm nào sau đây ng bi trên ng kho ng xác nh nó?ố ủA. ()42 1f x= B. ()lnf x= C. ()1xf ex-= D. ()2 31xf xx+=+ .L gi i.ờ ảCh Bọ .Xét hàm ố()42 1f x= Ta có ()38f x¢= hàm này ng bi trên kho ng ả()0;+¥ và ngh ch bi trên kho ng ả(); 0- ph ng án lo i. ươ ạXét hàm ố()lnf x= Hàm này xác nh trên kho ng ả()0;+¥ Ta có ()10, 0f xx¢= " hàm này ng bi trên xác nh. ịTa có ()()()22 1011xf xxx+¢= =- <++ hàm này ngh ch bi trên ngậ ừkho ng xác nh nó. ủhttp://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtCâu 13: [2D2-3] Cho hàm ốlnxyx= Trong các phát bi sau, đâu là phát bi đúng ?A. Hàm có ti u.ố B. Hàm có i. ạC. Hàm không có tr .ố D. Hàm có và ti u. ểL gi i.ờ ảCh Bọ .Ta có 21. ln1 ln0x xxxy ex x--¢= ng bi thiên ếV hàm có đi =.Câu 14: [2D2-3] Hàm ố()21xy e= có bao nhiêu tr ?ự ịA. B. C. D. .L gi i.ờ ảCh Aọ .Ta có ()()222 0,x xy xe x¢= " Ρ hàm không có tr ịCâu 15: [2D2-3] Hàm ố()21xy e= có bao nhiêu tr ?ự ịA. 0. B. C. D. .L gi i.ờ ảCh Cọ .Ta có ()()()()212 02x xxy ex=-é¢= Ûê=-ë Đây là các nghi phân bi (ề ệy¢ khi đi qua các đi đó). hàm cóổ ốhai tr ịCâu 16: [2D2-3] Hàm ốx xy e-= có bao nhiêu tr ịA. 0. B. C. D. .L gi i.ờ ảCh Bọ .http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtTa có 0x xy x-¢ ¢= =- Do 0,x xy x-¢¢= " Ρ suy ra 0x là đi ti hay hàm có tr ịCâu 17: [2D2-3] Cho hàm ố()()2 11 21 5ln 2x xmy x- +- += các giá tr th mđ hàm đã cho ng bi trên ế¡ là A. 1m³ B. 1m£ C. 1m< D. 1m> .L gi i.ờ ảCh Aọ .Ta có ()()()2 112. .2 .ln .ln 21 .4 1ln 2x xx xmy m- ++- +¢= hàm luôn ng bi trên ế¡ thì 0,y x¢³ " Ρ ặ()2 0xt t= Khi đó, ()21 0y m¢= ọ0t> Ta có ()()()()()2220;1 0, 02 1, .1y tt tm Max tt+¥¢= " >- -Û " ³+()()2221 22 20 .1 21tt tg ttté=- ++ -¢= Ûê=- -+êë Ta có ()()0lim 1, lim 1xxg t+®+¥®=- ng bi thiên ếQua ng bi thiên, ta th ấ()()0;1Max t+¥< .V ậ() ra khi ả1m³ Câu 18: [2D2-2] Giá tr nh nh hàm ố()2017log 10y x= trên đo ạ[] 1; ng ằhttp://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết 1A. 20172 log B. 201713log2 C. 20172 log D. 2017log .L gi i.ờ ảCh Cọ .Ta có ()[]10, 1; .10 .ln 2017y xx¢=- " Î- hàm ngh ch bi trên đo ạ[] 1; 6.Suy ra, giá tr nh nh hàm ố()2017log 10y x= trên đo ạ[] 1; ngằ()2017 20176 log log 2.y= Câu 19: [2D2-2] Giá tr nh nh hàm ố()(). lnf x= trên đo ạ[] 2; là A. e. B. ln 2- C. ln 2- D. .L gi i.ờ ảCh Cọ .Ta có []12 ln ln 2; .f exæ ö¢= Îç ÷è Ta có ()()()2 ln 2.3 ln 2f effì =ï= -íï= -î giá tr nh nh hàm ố()(). lnf x= trên đo ạ[] 2; là ln 2- .Câu 20: [2D2-3] Tìm giá tr nh và giá tr nh nh hàm ố(). ln 1y x= A. Giá tr nh ng ằ0 giá tr nh nh ng ằ1- .B. Giá tr nh ng ằ0 không giá tr nh nh t. ấC. Giá tr nh ng ằ1- không giá tr nh nh t. ấD. Giá tr nh nh ng ằ1- không giá tr nh t. ấL gi i.ờ ảCh Dọ .T xác nh ị()0;D= +¥ .Ta có 1ln ln ln 1.y xx¢ ¢= ng bi thiên ếhttp://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtT đó suy ra, giá tr nh nh ng ằ1- và không giá tr nh t.ồ ấCâu 21: [2D2-2] Giá tr nh hàm ố()22 8xy x= trên đo ạ[]2; 2- là A. 22 B. 5e C. 22e- D. 5e- .L gi i.ờ ảCh Aọ Ta có ()()()[][]2 222 01 2; 22 072; 22x xy xxx xx¢= =é= -êÛ Ûê=- -êë Khi đó ()()()2222 5y ee- =- =- giá tr nh hàm sậ ố()22 8xy x= trên đo ạ[]2; 2- là 22 .Câu 22:Câu 23:http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết –Câu 24:[2D2-3] Tìm giá tr nh tham giá tr nh nh hàm sể ố()()2 21 ln 2y x= trên đo ạ[] 3; ng ằ18 .A. 1m=- B. 1m= C. 2m= D. 0m= .L gi i.ờ ảCh Bọ .Ta có ()[]212 0, 3; 52y xx¢= " Î- đó suy ra, hàm ng bi trên đo nừ ạ[]3; 5. hàm giá tr nh nh ạ3x= và giá tr nh nh hàm ngị ằ()()23 1y m= +. Theo gi thi t, ta có ế()2 219 18 21mm mm=é+ Ûê=-ë .V giá tr nh tham giá tr nh nh hàm sể ố()()2 21 ln 2y x= trên đo ạ[] 3; ng ằ18 là 1m= .Câu 25: [2D2-3] Giá tr nh hàm ố()27 8.3 1x xf x= trên đo ạ[] 0; là A. 9-. B. 7-. C. 13- D. .L gi i.ờ ảCh Bọ .Đ ặ3 xt ớ[][]()()[]()3 20; 1; 1; 3x tÎ Ta có ()[][]22 1; 33 .41; 33tg tté= Îê¢= Ûê=- Ïêë http://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiếtDo ()()()1 9, 7, 13g g=- =- =- giá tr nh hàm ng ằ7- .Câu 26: [2D2-1] Trong các bi th sau, bi th nào không có nghĩa ?A. ()252 B. ()32-- C. 341, 3- D. ()233- .L gi i.ờ ảCh Dọ .N không là nguyên thì ốa có nghĩa khi 0a> nên bi th không có nghĩa. ứCâu 27: [2D2-2] xác nh ịD hàm ố()231y xp= là A. D=¡ B. ()(); 1;D= +¥ .C. {} 1D= ±¡ D. []1; 1D= .L gi i.ờ ảCh Bọ .Do 3pa= không ph nguyên nên hàm xác nh khi ị211 01xxx>é- Ûê<-ë ậ()(); 1; .D= +¥Câu 28: [2D2-2] xác nh ịD hàm ố() 52 xy -= là A. D=¡ B. ()2log 3;D= +¥ C. {}2 log 3D=¡ D. [)2log 3;D= +¥ .L gi i.ờ ảCh Cọ .Do 0,a a=- ΢ nên hàm xác nh khi ị22 log 3xx- ch đáp ánậ ọC.Câu 29: [2D2-2] Có bao nhiêu nguyên bi th ứ()220log 12 3T a= có nghĩa?A. B. C. D. .L gi i.ờ ảCh Bọ .Hàm xác nh khi ị{}2 212 1; 0;1a a- (do là sốnguyên. có ba giá tr th mãn. ỏCâu 30: [2D2-2] (Đ minh 2017) Tìm xác nh ịD hàm ố()22log .y x= A. (][); 3;D= +¥ B. []1; 3D= .C. ()(); 3;D= +¥ D. ()1; 3D= .L gi i.ờ ảhttp://tailieugiangday.com Website chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến