loading
back to top

Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 20:59:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều   

73
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Tóm tắt nội dung
CHUYÊN 1: CHUY NG TH NG UỀ ỀD NG 1: CHUY NG CẠ ƠC1. Ch câu kh ng nh ĐUNG. ng Trái ta th y: ấA.M Tr ng yên, Trái quay quanh Tr i, Trăng quay quanh Trái t. ấB.M Tr và Trái ng yên, Trăng quay quanh trái t. ấC.M Tr ng yên, Trái và Trăng quay quanh Tr i. ờD.Trái ng yên, Tr và Trăng quay quanh Trái t. ấC2. Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng nh khi noùi veà chaát ñieåm? A. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc nhoûC. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi chieàu daøi quó ñaïocuûa vaätB. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû D. Caùc phaùt bieåu A, B,C ñeàu ñuùngC3. Tr ng nào đây có th coi là ch đi m? ườ ướ ểA. Trái trong chuy ng quay quanh mình nó.ấ B. Hai hòn bi lúc va ch vào nhau.ạC. Ng nh lúc đang xu ng c.ườ ướ D. Gi lúc đang i.ọ ướ ơC4. Tr ng nào sau đây ườ không thể coi chuy ng nh ch đi m?ậ ểA. Viên bay trong không khí loãng.ạ B. Trái quay quanh tr i.ấ ờC. Viên bi ng th năm tòa nhà xu ng t.ờ D. Trái quay quanh tr nó.ấ ủC5. Tröôøng hôïp naøo sau...
Nội dung tài liệu
CHUYÊN 1: CHUY NG TH NG UỀ ỀD NG 1: CHUY NG CẠ ƠC1. Ch câu kh ng nh ĐUNG. ng Trái ta th y: ấA.M Tr ng yên, Trái quay quanh Tr i, Trăng quay quanh Trái t. ấB.M Tr và Trái ng yên, Trăng quay quanh trái t. ấC.M Tr ng yên, Trái và Trăng quay quanh Tr i. ờD.Trái ng yên, Tr và Trăng quay quanh Trái t. ấC2. Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng nh khi noùi veà chaát ñieåm? A. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc nhoûC. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi chieàu daøi quó ñaïocuûa vaätB. Chaát ñieåm laø nhöõng vaät coù kích thöôùc raát nhoû D. Caùc phaùt bieåu A, B,C ñeàu ñuùngC3. Tr ng nào đây có th coi là ch đi m? ườ ướ ểA. Trái trong chuy ng quay quanh mình nó.ấ B. Hai hòn bi lúc va ch vào nhau.ạC. Ng nh lúc đang xu ng c.ườ ướ D. Gi lúc đang i.ọ ướ ơC4. Tr ng nào sau đây ườ không thể coi chuy ng nh ch đi m?ậ ểA. Viên bay trong không khí loãng.ạ B. Trái quay quanh tr i.ấ ờC. Viên bi ng th năm tòa nhà xu ng t.ờ D. Trái quay quanh tr nó.ấ ủC5. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây vaät coù theå coi laø chaát ñieåm?A. OÂâtoâ ñang di chuyeån trong saân tröôøng B.Traùi Ñaát chuyeån ñoäng töïquay quanh truïc cuûa noùC.Vieân bi rôi töø taàng thöù naêm cuûa toaø nhaø xuoáng ñaát D. Gioït caø pheâñang nhoû xuoáng lyC6. nói " Trái quay quanh Tr " thì trong câu nói này nào ch làm c:ế ượ ốA. Tr và Trái t.ả B. Trái t.ấ C. Trăng.ặ D. Tr i.ặ ờC7. Moät haønh khaùch ngoài trong toa taøu H, nhìn qua cöûa soå thaáy toa taøu beâncaïnh vaø gaïch laùt saân ga ñeàu chuyeån ñoäng nhö nhau. Hoûi toa taøu naøo chaïy? A.Taøu ñöùng yeân, taøu chaïy. B.Taøu chaïy, taøu ñöùng yeân C.Caû hai taøuñeàu chaïy D.A, B, ñeàu sai.C8. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng nhaát khi noùi veà chuyeån ñoäng cô?A. Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò trí töø nôi naøy sang nôi khaùcB. Chuyeån ñoäng cô hoïc laø söï thay ñoåi vò trí cuûa vaät naøy so vôùi vaät khaùctheo thôøi gianC. Chuyeån ñoäng cô laø söï di chuyeån cuûa vaät D. Caùc phaùt bieåu A, B, ñeàuñuùngC9. Ch câu phát bi đúng quy chi m: A. th gian và ng .ộ ồB. làm c, tr làm đó và th đo.ộ ướC. làm c, th gian và ng .ậ D. làm c, tr ọđ .ộ********************************************D NG 2Ạ XÁC NH C, NG ĐI, TH GIAN.Ị ƯỜ ỜC1. ng đi trên ng th ng không 2m/s. Th gian ng đó đi quãngộ ườ ườ ườ ếđ ng 780m làườa. 6min15s B. 7min30s C. 6min30s D. 7min15sC2. máy bay cánh Tân Nh Bài trên ng bay dài 1200 km trung bìnhộ ừơ ộ600km/h.1a. Tính th gian bay?b. máy bay bay v=500km/h thì th gian bay tăng gi bao nhiêu?ế ảc. nh 20phút thì ph tăng hay gi bao nhiêu?ể ảC3. Hai vaät cuøng chuyeån ñoäng ñeàu treân moät ñöôøng thaúng. Vaät thöù nhaát ñitöø ñeán trong giaây. Vaät thöù cuõng xuaát phaùt töø cuøng luùc vôùi vaätthöù nhaát nhöng ñeán nhanh hôn giaây. Bieát AB 24m. Vaän toác cuûa caùc vaätcoù giaù trò: A. v1 4m/s; v2 12 m/s B. v1 4m/s; v2 11 m/s C. v1 4m/s; v2 6m/s D. v1 =4m/s; v2 3m/sC4. Hai ng đi theo chi trên ng th ng AB, cùng su phát trí A, làườ ườ ượ1,5m/s và 2,0m/s, ng th hai ng th nh 5,5min. Quãng ng AB dàiườ ườ ườa. 220m B. 1980m C. 283m D. 1155m*********************************************D ng 3: TRUNG BÌNH CHUY NG TH NG Uạ Ề3.1. LU NỰ ẬC1: chuy ng trên đo ng th ng, quãng ng chuy ng 4m/s, aộ ườ ườ ữquãng ng còn đi 6m/s. Xác nh trung bình trên quãng ng.ườ ườC2 xe ôtô chuy ng trên đo ng th ng, trên 1/3 quãng ng chuy ng độ ườ ườ ộ18km/h, 1/3 quãng ng ti theo đi 36km/h, 1/3 quãng ng còn đi 15m/s. Xácườ ườ ộđ nh trung bình trên quãng ng.ị ườC3 tô chuy ng trên QĐ th ng kho ng th gian t. tô trong aộ ửkho ng th gian là 42km/h và trong th gian cu là 60km/h. Tính trung bình tô trên cả ảquãng ng.ườC4 tô chuy ng trên QĐ th ng kho ng th gian t. tô trong 1/4ộ ủkho ng th gian là 42km/h trong kho ng th gian ti theo đi 36km/h, trong kho ng th iả ờgian còn đi 72km/h. Tính trung bình tô trên quãng ng.ạ ườ2C5 Tr cộ độ v1 m/ ,n cử độ v2 m/ .ả ờ1 vố ộ2 cế độ v1 aửt cờ độ v2 cố độ oủ ờn ?C cở độv1 m/ độ v2 cứ độ v1 iử ờg vầ ố2 vử ờ2 nể ếl .ạ ờ3.2 TR NGHI MẮ ỆC1 ôtô ch trên ng th ng, đi qua đi A, B, cách nhau kho ng 12km. Xe điộ ườ ượ ảđo AB 20min, đo BC 30min. trung bình trênạ ộa. Đo AB trên đo CB c.Đo AB nh trên đo CBạ ạb. Đo AC trên đo ABạ d. Đo AC nh trên đo CBạ ạC2 ôtô ch trên ng th ng. Trên ng đi, ôtô ch không ng 50km/h.ộ ườ ườ ằTrên sau, ôtô ch không ng 60km/h. ôtô trên quãng ng làử ườA.55,0km/h B. 50,0km/h C. 60,0km/h D. 54,5km/hC3 chuy ng th ng không chi trên quãng ng dài 40m. quãng ng đi tộ ườ ườ ếth gian tờ1 5s, quãng ng sau đi th gian tử ườ ờ2 2s. trung bình trên quãng ng là:ố ườA. 7m/s B. 5,71m/s C. 2,85m/s D. 0,7m/s C4. chuy ng th ng không chi u. Trên quãng ng AB, đi quãng ng iộ ườ ườ ớt vố ộ1 20m/s, quãng ng sau đi vử ườ ộ2 5m/s. trung bình trên quãng ngố ườlà:A. 12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D. 0,2m/s C5 xe chuy ng th ng không chi u; gi xe ch trung bình 60km/h, 3gi sau xeộ ờch trung bình 40km/h. trung bình xe trong su th gian ch là:ạ ạA. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h C6. xe chuy ng th ng không chi có trung bình là 20km/h trên 1/ đo ng uạ ườ ầvà 40km/h trên đo ng còn i. trung bình xe trên đo ng là:ạ ườ ườA. 30km/h B. 32km/h C. 128km/h D. 40km/h C7. xe chuy ng th ng không chi u, trong th gian xe ch 12km/h trongộ ộn th gian sau xe ch 18km/h .T trung bình trong su th gian đi là: ờA. 15km/h B. 14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h C8. ng đi xe trên 2/3 đo ng trung bình 10km/h và 1/3 đo ng sau cộ ừơ ừơ ừơ ố3đ trung bình 20km/h.T trung bình ng đi xe trên qu ng ng là ừơ ừơA. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h *********************************************D ng 4: VI PH NG TRÌNH CHUY NG, TÌM TH ĐI HAI CH ĐI Pạ ƯƠ ẶNHAU4 .1 nậ C1 1.1 Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng: x= 60 (km, )a, Chaát ñieåm ñoù xuaát phaùt töø ñieåm naøo vaø chuyeån ñoäng vôùi vaän toácbaèng bao nhieâu ?b, Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2h chuyeån ñoäng laø bao nhieâu ?1.2 Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng: =10 (km, )a, Chaát ñieåm ñoù xuaát phaùt töø ñieåm naøo vaø chuyeån ñoäng vôùi vaän toácbaèng bao nhieâu ?b, Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2h chuyeån ñoäng laø bao nhieâu ?1.2 Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm doïc theo truïc Ox coù daïng: =-15 3. (m, )a, Chaát ñieåm ñoù xuaát phaùt töø ñieåm naøo vaø chuyeån ñoäng vôùi vaän toácbaèng bao nhieâu ?b, Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa chaát ñieåm sau 2h chuyeån ñoäng laø bao nhieâu ?C2: Lúc 6h sáng, ng kh hành chuy ng th ng 20km/h.ộ ườ ộa, Vi ph ng trình chuy ng.ế ươ ộb. Sau khi chuy ng 30ph, ng đó đâu ?ể ườ c. Ng đó cách 30km lúc gi ?ườ ờ4C3: Lúc 7h sáng ng th nh kh hành 40km/h. Cùng lúc đó ng th hai đi vườ ườ ềA 60km/h. Bi AB 100km.ớ ếa. Vi ph ng trình chuy ng ng trên.ế ươ ườb. hai ng nhau lúc gi đâu Khi nhau ng đã đi quãngỏ ườ ườ ượđ ng là bao nhiêu ườC4: Lúc 6h, ng đi kh hành đi 4km/h. Lúc 9h, ng đi xe cũng xu tộ ườ ườ ấphát th đi 12km/h.ừ ộa. Vi ph ng trình chuy ng hai ng i.ế ươ ườb. Lúc gi hai ng này cách nhau 2km.ấ ườC5: Hai oâtoâ chuyeån ñoäng töø hai thaønh phoá A, caùch nhau 240km. OÂtoâ khôûihaønh luùc 6h vôùi vaän toác 40km/h vaø chuyeån ñoäng veà vôùi toác ñoä khoâng ñoåi .OÂtoâ chuyeån ñoäng töø ñeán khôûi haønh chaäm hôn 1h vaø coù toác ñoä60km/h. a,Vieát phöông trình chuyeån ñoäng vaø veõ ñoà thò cuûa x(t) cuûa hai oâtoâ. Ch cọ ốtính th gian khi tô chuy ng.ờ ộb, Tìm thôøi ñieåm vaø vò trí gaëp nhau. 2.2 Tr Nghi mắ ệ5C1 chuy ng th ng v= 2m/ theo chi ng tr ox. Và lúc t= 2s thì cóộ ươ ậto x= 5m. Ph ng trình to t:ạ ươ ậA. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D. x= -2t +1C2 Ph ng trình chuy ng th ng có ng: -3t (m; s).K lu nào sau đây ĐUNGươ ậA. chuy ng theo chi ng trong su th gian chuy ngậ ươ ộB. chuy ng theo chi âm trong su th gian chuy ngậ ộC chi chuy ng ng sang âm th đi t= 4/3ậ ươ ểD. chi chuy ng âm sang ng to x= 4ậ ươ ộC3 chuy ng th ng theo chi ng tr Ox. các th đi tộ ươ ể1 =2s và t2 =6s, to đạ ột ng ng là xươ ậ1 =20m và x2 =4m. lu nào sau đây là không chính xác?A. có là 4m/s B. chuy ng ng chi ng tr Ox.ậ ượ ươ ụC .Th đi to là t=5s. D. Ph ng trình to là 28-4t (m).ươ ậC4 tô chuy ng trên đo ng th ng và có luôn luôn ng 80 km/h. xe uộ ườ ầđo th ng và xe tô xu phát đi cách xe km ra xa xe. Ch xe làm c, ch nạ ọth đi tô xu phát làm th gian và ch chi chuy ng tô làm chi ng. Ph ng trìnhờ ươ ươchuy ng xe tô trên đo ng th ng này là ườ A. 80t(km,h) B. 80 3t(km,h). 80t(km,h). D. =80t(km,h).C5 Hai xe ch ng chi nhau, cùng kh hành lúc hai đi và cách nhau 120km.ạ ượ ểT xe đi là 40km/h, xe đi là 20km/h. 1. Ph ng trình chuy ng hai xe khi ch tr to 0x ng sang B, 0ươ ướ A, th gianố ờlúc hai xe xu phát làấ a. xA 40t(km); xB 120 20t(km) xA 40t(km); xB 120 20t(km)b. xA 120 40t(km); xB 20t(km) D. xA 120 40t(km); xB 20t(km) 2. Th đi mà xe nhau làờ 2h B.t 4h. C. 6h. D.t 8h 3. trí hai xe nhau làị ặA. Cách 240km và cách 120km B. Cách 80km và cách 200kmC Cách 80km và cách 40km D. Cách 60km và cách 60C6 Cùng lúc hai đi và cách nhau 10 km có hai tô ch cùng chi nhau trên ng th ng Aộ ườ ừđ Bế tô ch là 54 km/h và tô ch là 48 km/h. Ch làm c, ch th iố ờđi xu phát hai xe tô làm th gian và ch chi chuy ng hai xe làm chi ng.ể ươPh ng trình chuy ng các tô ch và là ?ươ ượA. xA 54t ;xB 48t 10. B. xA 54t 10; xB 48t. C. xA 54t; xB 48t 10. D. A: xA -54t, xB 48t.C7 Hai tô chuy ng th ng qua hai đi và trên cùng ng th ng, cách nhau 15km, hai tôể ườ ẳchuy ng cùng chi B. Xe xu phát lúc 13h 12km/h, tô xu phát lúc 15hể ạv 20km/h. Ch to A, chi ng là chi chuy ng hai xe, th gian lúc tôớ ươ ờt xu phát.ạ ấa, phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe? b, Hai oto gp nhau lúc gi Cách bao nhiêu km?ặ ờ6C8: Hai xe khôûi haønh cuøng moät trí vaø chuyeån ñoäng ñeàu treân ñöôøng thaúngtheo cuøng moät chieàu. xe coù vaän toác 10m/s. Xe coù vaän toác 54km/h nhöngkhôûi haønh sau xe thöù nhaát 1h.a. Tính khoaûng caùch töø thôøi ñieåm khôûi haønh ñeán ñieåm hai xe gaëp nhau.b. Tìm vò trí cuûa hai xe vaø khoaûng caùch giöõa chuùng sau khi xe khôûi haønhñöôïc giôø. *********************************************D ng 5: TH CHUY NG CHUY NG TH NG Uạ ỀC1. th th gian chi xe chuy ng th ng có ng nh hình Trong nh ng kho ngồ ảth gian nào xe chuy ng th ng u?ờ ềA. Ch trong kho ng th gian tỉ ế1. B. Ch trong kho ng th gian tỉ ừ1 tế2.C. Ch trong kho ng th gian tỉ ừ2. tế3D. Trong hai kho ng tả ế1 và từ2 tế3 ..C2. Trên hình là th -th gian chuy ng th ng.ồ ẳCho bi lu nào sau đây làế sai ?A. To ban là xạ ậo 10m.B. Trong giây tiên đi 25m.ầ ượC. đi theo chi ng tr to ươ ộD. cố th gian ch là th đi cách to 10m.ờ ượ ộC3. Trong các th sau đây, th nào có ng chuy ng th ngồ ẳđ u?ềA. th aồ B. th và bồ C. th và cồ ịD. Các th a, và đúngồ ềC4. chuy ng th ng có th th gian nh hình .ậ ẽSau 6s là :ố ậA. 10m/s B. 8m/s C. 4m/s D. 6m/s C5 chuy ng th ng có th to th gian nh hình .ậ ẽSau 10s là:ố ậA. 20m/s B. 10m/s C. 20m/s D. 2m/s 7xO a)t b)t xO c)t xO d)t46 t(s)v(m/s)o2010 t(s)o x(m) (m)t (s)0t1 t2 t310O 25 x(m)5t(s)5o5 t(s)25 x(m)xt0 xt0 vt0 xt0 C6. chuy ng th ng có th to th gian nh hình .ậ ẽPh ng trình chuy ng là :ươ ậA. B. 4t C. 5t D. 4t C7. Trong các th đây, th nào mô chuy ng th ng uồ ướ ềng chi tr to :ượ ộC8. Trên hình là th to th gian ba chuy ng trên ngồ ườth ng,đ th (I) và (III) là các ng th ng song song.ẳ ườ 8.1. Đi kh ng nh nào sau đây là đúng ?A. Hai (I) và (II) chuy ng cùng ng.ậ ướB. Hai (I) và (II) chuy ng ng ng.ậ ượ ướC. (I) (II).ố ậD. Hai (I) và (II) không nhau.ậ 8.2. Đi kh ng nh nào sau đây là sai ?A. các (I) và (III) không ng nhau. B. Hai (II) và (III) nhau.ố ặC. To ban các (II) và (III) ng.ạ ươ D. To ban (I) ng không.ạ 8.3. lu nào sau đây là không phù th đã cho các chuy ng?ợ ộA. Các chuy ng th ng u.ậ ềB. (II) chuy ng ng chi so các (I) và (III).ậ ượ ậC. Ph ng trình chuy ng các (I) và (III) gi ng nhau.ươ ệD. Trong ph ng trình chuy ng, (II) có giá tr âm.ươ ịC9. Cho th x(t) ch đi nh sau: ưA. Ch đi chuy ng 2,5 m/s cùng chi ng.ấ ươB. Ch đi chuy ng 0,4 m/s cùng chi ng.ấ ươC. Ch đi chuy ng 2,5 m/s ng chi ng.ấ ượ ươD. Ch đi chuy ng 0,4 m/s ng chi ng.ấ ượ ươC10. Cho th hai và nh hình Tìm th đi và trí haiồ ịv nhau. A. 20s; 30m B. 20s; 10m C. 30s; 10m D. 30s; 30m8a d(t(s))x(m)(II)(I)(III)O m) 10 (2)(1) t(s)x (m)020303010

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến