loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-06 09:20:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 6   

211
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or SmallLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBài tập tự luận Tiếng Anh lớp Unit Big Or SmallĐề 1I. Đặt câu hỏi và trả lời về số lượng.1. desk/ in the room/ 5.___________________________________________2. student/ in the class/ 30.___________________________________________3. class/ in your school/ 12.___________________________________________4. table/ in the classroom/ 1.___________________________________________5. book/ on the table/ 1.___________________________________________II. Đặt câu hỏi cho nhứng câu trả lời sau.1. _____________________________? He is teacher.2. _____________________________? am twelve years old.3. _____________________________? Her name is Lan.4. _____________________________? live in Quan Lao.5. _____________________________? There are five students in the classroom.III. Đọc và trả lời các câu hỏi sau: My name is Lien. I'm 11 years old. I'm in grade 6. Nguyen Trai is the name of my school. It's on Giang Van Minh Street. It is very beautiful and big. This is Hoa. She is my new...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBài tập tự luận Tiếng Anh lớp Unit Big Or SmallĐề 1I. Đặt câu hỏi và trả lời về số lượng.1. desk/ in the room/ 5.___________________________________________2. student/ in the class/ 30.___________________________________________3. class/ in your school/ 12.___________________________________________4. table/ in the classroom/ 1.___________________________________________5. book/ on the table/ 1.___________________________________________II. Đặt câu hỏi cho nhứng câu trả lời sau.1. _____________________________? He is teacher.2. _____________________________? am twelve years old.3. _____________________________? Her name is Lan.4. _____________________________? live in Quan Lao.5. _____________________________? There are five students in the classroom.III. Đọc và trả lời các câu hỏi sau: My name is Lien. I'm 11 years old. I'm in grade 6. Nguyen Trai is the name of my school. It's on Giang Van Minh Street. It is very beautiful and big. This is Hoa. She is my new friend. She lives at Nguyen Thai Hoc Street. She is 11 years old, too.Questions: 1. What is her name? _____________________________________2. How old is she? _____________________________________3. What is the name of your school? _____________________________________Doc24.vn4. Where is it? _____________________________________5. Who is Hoa? ______________________________________IV. Hoàn thành các câu sau dưới hình thức sở hữu.1. This is Lan. That is her house. _________________________________2. That is Ba. Those are his books. _________________________________3. This is Nam. This is his school bag. _________________________________4. This is Hong. That is her brother. _________________________________5. This is Hoa. These are her friends. _________________________________V. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống.1. My school is in _________ city.2. Ba's school is in ________ country.3. There are five hundred students in his ______________.4. His school is _______ Tran Phu Street.5. There are two books ________ my desk.VI. Chuyển các câu sau sang dạng số nhiều1. This is bookshelf. _________________________________________2. That is man. _________________________________________3. It is table. _________________________________________4. What is this? _________________________________________5. That is that? _________________________________________VII. Xếp từ thành câu.1. in/ Thu's/ the/ school/ is. _______________________________________2. the/ is/ country/ school/ in/ his. _______________________________________3. small/ Phong's school/ not big/ is. _______________________________________4. school/ in/ your/ city/ is/ the? _______________________________________VIII. Dịch sang tiếng Anh.1. Trường của bạn to hay nhỏ? __________________________________2. Lan cao hay thấp? __________________________________3. Bạn thích thịt gà hay cá? __________________________________4. Nhà của bạn nông thôn hay thành phố? __________________________________5. Nhà của tôi nông thôn. __________________________________Đề 2Doc24.vnI. Hãy diễn đạt các mốc thời gian bằng chữ (có thể bằng cách): 1) 6. 00 It's six o'clock.2) 8. 30....................................... /......................................3) 9. 45....................................... /......................................4) 5. 10....................................... /......................................5) 7. 15....................................... /.......................................6) 10. 20......................................... /...........................................7) 12. 50.......................................... /.............................................8) 4. 55........................................... /.............................................9) 11. 00........................................10) 10. 25............................................ /...........................................II. Hoàn tất các mẫu đối thoại sau: 1) Lan: Is your big house?Hoa: No. it's.......................Lan: How many floors............ it have?Hoa: It.......... two floors.Lan: How many rooms............. there?Hoa: .................. four rooms.Lan: How many people............... in your family?Hoa: ................ five.2) Vy: Is your school.................?Thu: No. it's small.Vy: How many floors............ it have?Thu: It............. floors.Vy: Which class............ you in?Thu: I'm................ class 6A.Vy: Where......... your classroom?Thu: It's............. the first floor.Vy: How many students are there............ your class?Thu: ................ thirty.III. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc: 1) Miss lan's students (những học trò của cô Lan) ................... (not be) big.2) Lan's brothers (các anh trai của Lan) ............... (be) doctors.Doc24.vn3) Nam's father.............. (be) Mai's teacher (thầy của Mai) .4) Mai and Hoa................... (not be) Mr Tan's students.5) Every morning,Minh............ (get) up at 6.IV. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: 1) Those lamps (is/ isn't/ are) ............. new (mới) .2) ............... (Are/ Is/ Isn't) these your books?6. 3) Is this her (eraser/ books/ pencils) .......................?7. 4) Who (is he/ is she/ are they) .........................? They're Mai and Lan.8. 5) What's your name? (My/ Your/ Her) ............. name is Hung.9. 6) Is (her/ his/ your) ............... name Mai? Yes,it's Mai.7) Are they (big/ small) .....................? No,they're small.8) Is she doctor or an (teacher/ nurse/ engineer) ...........................?9) These (books/ book) ........................ are small.V. Viết a/ an trước các danh từ và dịch việt: 1) ............... nurse.....................................2) ............... eraser...............................3) ............. teacher...............................4) ............ engineer..........................5) ............... armchair...........................6) .................. school.............................7) ................... pencil................................8) ............ house................................9) student. Một học sinh.VI. Đặt câu hỏi cho câu trả lời: 1) ..................................................? get up at o'clock.2) ...................................................? Yes, my school is big.3) .................................................? Mr Nam is teacher.4) ..............................................? She goes to school at 6. 305) ................................................? She has breakfast at 6. 156) ..........................................? I'm eleven.7) ..........................................? It's eight o'clock.8) ............................................? My father's name is Tan.9) ............................................? We live on Le Duan street.Doc24.vn10) ............................................? I'm in Grade 6.VII. Hoàn tất đoạn văn,trả lời các câu hỏi bên dưới: This is Mai. She is my classmate (bạn cùng lớp) She........ twelve.......... old. She is...... student. She lives........ abig city. She is........ Grade 6. She gets....... at every morning. She washes.......... face at 6. 10. She has breakfast........ 6. 15. She goes....... shcool....... 6. 30.*Questions: 1) How old is Mai?.........................................................2) What does she do?........................................3) Where does she live?........................................4) Is it small city or big city?...................................5) Which grade is she in?....................................6) What time does she wash her face?...........................................7) What time does she have breakfast?...........................................8) What time does she go to school?.............................................VIII. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh: 1) is/ my/ this/ not/ pen.................................................2) dressed/ gets/ he/ at/ o'clock.............................................3) How many/ school/ does/ floors/ have/ your/?...............................................................4) What time/ face/ wash/ does/ his/?/ he.................................................5) small/ big/?/ or/ the/ bag/ is..............................................IX. Tìm lỗi sai va sửa lại cho đúng: 1) Is your father engineer? Yes,she is.Is your father an engineer? Yes,he is.2) My house are small........................................3) Who are this? It's Lam..........................4) get up in every morning..........................................5) Hoa go to school at 6. 30 everyday.........................................6) Mai's brother is architect...............................................7) Is this he ruler?.............................................8) That is my friend book...........................................9) What's your sister name?.........................................10) What do Lan father do? She is teacher.Doc24.vn.................................. /......................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến