loading
back to top

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG TIÊU HÓA

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-05-11 16:12:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: câu hỏi ôn tập sinh 8   

66
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG TIÊU HÓA

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG TIÊU HÓA

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG TIÊU HÓA
Tóm tắt nội dung
BÀI LU CH NG TIÊU HÓAẬ ƯƠ Quá trình tiêu hóa th hi các quan trong tiêu hóa và các tuy ượ ếtiêu hóa. Quá trình tiêu hóa bao m: ăn và ng, th ăn vào ng tiêu hóa, tiêu hóa ốth ăn, th ch dinh ng và th phân.ứ ưỡ ả Ho ng tiêu hóa th ch lá bi th ăn thành các ch dinh ng mà cạ ưỡ ơth có th th qua thành ru và th các ch th không không ượ ầth th c.ể ượCác ch nào trong th ăn không bi hóa qua quá trình tiêu ọhóa:- c, vitamin, mu khoángướ ốCác ch nào trong th ăn bi hóa qua quá trình tiêu hóa?ấ ượ ọ- Gluxit, protein, lipit, axit nucleicCác ch trong th ăn phân nhóm th nào? Nêu đi nhóm.ấ ượ ỗ Căn vào đi hóa c:ứ ọo Ch vô c, mu khoángấ ướ ốo Ch cô: Gluxit, lipit, protein, axit nucleicấ ữ Căn vào đi bi qua quá trình tiêu hóaứ ổo Các ch bi qua quá trình tiêu hóa: gluxit, protein, lipit, axit nucleicấ ổo Các ch không bi qua quá trình tiêu hóa: vitamin, c, mu ướ ốkhoángVai trò quá trình tiêu hóa th :ủ ể- Bi th ăn thành các ch dinh ng mà th th c, th các ch ưỡ ượ ấth trong th ănừ ứCác ch cho th nh c,...
Nội dung tài liệu
BÀI LU CH NG TIÊU HÓAẬ ƯƠ Quá trình tiêu hóa th hi các quan trong tiêu hóa và các tuy ượ ếtiêu hóa. Quá trình tiêu hóa bao m: ăn và ng, th ăn vào ng tiêu hóa, tiêu hóa ốth ăn, th ch dinh ng và th phân.ứ ưỡ ả Ho ng tiêu hóa th ch lá bi th ăn thành các ch dinh ng mà cạ ưỡ ơth có th th qua thành ru và th các ch th không không ượ ầth th c.ể ượCác ch nào trong th ăn không bi hóa qua quá trình tiêu ọhóa:- c, vitamin, mu khoángướ ốCác ch nào trong th ăn bi hóa qua quá trình tiêu hóa?ấ ượ ọ- Gluxit, protein, lipit, axit nucleicCác ch trong th ăn phân nhóm th nào? Nêu đi nhóm.ấ ượ ỗ Căn vào đi hóa c:ứ ọo Ch vô c, mu khoángấ ướ ốo Ch cô: Gluxit, lipit, protein, axit nucleicấ ữ Căn vào đi bi qua quá trình tiêu hóaứ ổo Các ch bi qua quá trình tiêu hóa: gluxit, protein, lipit, axit nucleicấ ổo Các ch không bi qua quá trình tiêu hóa: vitamin, c, mu ướ ốkhoángVai trò quá trình tiêu hóa th :ủ ể- Bi th ăn thành các ch dinh ng mà th th c, th các ch ưỡ ượ ấth trong th ănừ ứCác ch cho th nh c, vitamin, mu khoáng khi vào th theo ướ ểđ ng tiêu hóa thì ph qua nh ng ho ng nào? th ng có th nh ườ ườ ậcác ch này theo con ng nào khác không?ấ ườ Các ch cho th nh c, vitamin, mu khoáng khi vào th ph qua ướ ảcác ho ng: ăn, th ăn vào ng tiêu hóa, th ch dinh ngạ ưỡ th ng có th nh các ch này theo con ng tiêm (chích) qua tĩnh chơ ườ ườ ạvào tu hoàn máu, ho qua gi bào vào mô vào tu ướ ầhoàn máuKhi ta nhai lâu trong mi ng th có giác ng là vì sao?ơ ọ- Vì tinh trong đã ch tác ng enzim amilaza trong bi ướ ộph thành ng mantozo, ng này đã tác ng vào các gai giác trên cho ta ườ ườ ưỡc giác ng t.ả ọHo ng bi th ăn khoang mi ng:ạ ệNu di ra nh ho ng quan nào là ch và có tác ng gì?ố ụ- Nu di ra nh ho ng là ch u, có tác ng th ăn khoang ưỡ ừmi ng xu ng th qu nệ ảL th ăn qua th qu xu ng dày đã ra nh th nào?ự ượ ế- ra ph nh nhàng các th qu nạ ảTh ăn qua th qu có bi gì lí và hóa không?ứ ượ ọ- Th gian đi qua th qu nhanh (ch 2-4 giây) nên có th xem nh th ăn không ứđ bi gì hóa và lí c.ượ ọTh ch bi lí th ăn trong khoang mi ng là gì?ự ệ- Bi lí trong khoang mi ng th ch là nh nghi cho nhuy n, ễvà tr th ăn cho th t.ả ướ ọDOC24.VN 1Hãy gi thích nghĩa đen sinh câu thành ng “Nhai kĩ no lâu”ả ữ- Nghĩa đen sinh câu thành ng này là khi ta nhai kĩ thì hi su tiêu hóa ấcàng cao, th th nhi ch dinh ng nên no lâu nơ ượ ưỡ ơV kh ph ăn các ch t, sau tiêu hóa khoang mi ng và th qu thì ảcòn nh ng lo ch nào trong th ăn tiêu hóa ti p?ữ ượ ế- Gluxit, lipit, proteinKhi ta ăn cháo hay ng a, các lo th ăn này có th bi trong ượ ổkhoang mi ng nh th nào?ệ ế cháo: th ít t, ph tinh trong cháo enzim amilaza ướ ịbi thành ng matozoế ườ a: th ít t, tiêu hóa không di ra khoang mi ng vì thành ướ ệph chính là protein và ng đôi ho ng nầ ườ ườ ơTrình bày đi dày:ặ ạ Có dày và kh (c vòng, c, chéo)ớ ơ niêm nhi tuy ti ch vớ ịCác ho ng bi th ăn dày:ạ ạS th ăn xu ng ru nh ho ng các quan, ph nào?ự ậ- nh các dày ph co vòng môn vờ ịLo th ăn xu ng gluxit và lipit tiêu hóa trong dày nh th nào?ạ ượ ế Th ăn lipit không tiêu hóa trong dày, vì ch không có các men tiêu ượ ịhóa lipit Th ăn gluxit ti tiêu hóa khoang mi ng ph nh giai đo ượ ạđ (không lâu), khi ch ch HCL làm pH th (2-3) ch tr th ăn. ứEnzim amilaza đã tr th ăn khoang mi ng ti phân gi ượ ộph tinh thành ng mantozo.ầ ườVì sao protein trong th ăn ch phân nh ng protein niêm ạd dày và không phân y?ạ ượ ủ- Protein trong th ăn dicht phân y, nh ng protein niêm ượb và không phân là nh các ch nhày ti ra các bào ti ch ượ ấnhày cô tuy Các ch nhày ph lên niêm c, ngăn cách các bào ếniêm pepsin.ạ dày có nh ng ho ng tiêu hóa nào?Ở ộ Ti ch vế ị Bi lí th ănế ứ Bi hóa th ănế ứ th ăn dày xu ng ru non.ẩ ộBi lí dày di ra nh th nào?ế ế Th ăn ch i, ch dày kích thích ti ch (sau gi ti ra lít ch ưỡ ịv hòa loãng th ănị ứ ph ho ng các dày giúp làm nhuy và tr th ứăn cho th ch .ấ ịBi hóa dày di ra nh th nào?ế ế ph nh tinh ti phân gi nh enzim amilaza đã tr ượ ượ ộđ khoang mi ng) thành ng mantozo giai đo khi th ăn ch th ườ ấđ ch về ị ph protein chu dài enzim pepsin trong ch phân thành proteinộ ượ ắchu ng 3-10 axit amin.ỗ ồDOC24.VN 2V kh ph th ăn các ch t, sau tiêu hóa dày thì còn nh ng lo ạch nào trong th ăn tiêu hóa ti p?ấ ượ ế- gluxit, lipit, proteinTh ăn xu ng ru non còn ch bi lí không? có thì ếbi hi nh th nào?ể ế Th ăn hòa loãng và tr ch tiêu hóa (d ch t, ch ru t, ch ượ ịt y)ụ Các kh lipit nh các mu len và tách chúng thành nh ng gi lipit ượ ọnh bi nhau, ng nhũ ng hóa.ỏ ươS bi hóa ru non th hi nh ng lo ch nào trong ượ ấth ăn? Bi hi nh th nào?ứ ế bi hóa ru non th hi i: tinh và ng đôi, ượ ườlipit, protein Tinh và ng đôi enzim amilaza phân gi thành ng mantozo, ườ ượ ườđ ng mantozo tiep enzim mantaza phân gi thành ng glucozo (đ ng ườ ượ ườ ườđ n)ơ Protein enzim pepsin và trypsin phân thành peptit, peptit ti ượ ượenzim chymotrysin phân gi thành axit aminả Lipit các mu trong ch tách chúng thành các gi lipit nh các ượ ừgi lipit nh chúng enzim lipaza phân gi thành aixt béo và glixerin.ọ ượ ảVai trò trong thành ru non là gì?ủ ộ th ăn xu ng các ph ti theo ru tạ ộ Nhào tr th ăn cho th ch tiêu hóaộ ịHo ng tiêu hóa ch ru non:ạ ộ- là bi hóa th ăn tác ng các enzim trong ch tiêu hóa ướ ị(d ch ru t, dich t, ch y)ị ụNh ng lo ch nào trong th ăn còn tiêu hóa ru non?ữ ượ ộ- gluxit, protein, lipitV kh ph ăn các ch và tiêu hóa di ra có hi qu thì ảthành ph các ch dinh ng sau tiêu hóa ru non là gì?ầ ưỡ ộ- axit béo và glixerin, axit amin, ng cacbon, vitamin và mu khoáng.ườ ốM ng tri ch ng thi axit trong dày thì tiêu hóa ru non có th ườ ểth nào?ế- Môn khi thi axit không nh tín hi đóng, làm cho th ăn môn ượ ịxu ng ru non liên và nhanh n. Th ăn không th gian th ch tiêu ịhóa ru non nên hi qu tiêu hóa th pủ ấNêu chung ru non:ấ ộ Trong ng tiêu hóa, ti theo môn dày là ru non.ố ộ Ru non có gi ng dày, nh ng ch có vòng và cộ ọ Tá tràng là đo ru non, có ng chung ch và ch cùng đạ ổvào niêm ru non có nhi tuy ru ti ch ru và các bào ti ếch nhàyấ Trong ch và ch ru ru non có nhi lo enzim xúc tác các ph ngị ứphân các phân th ăn. ch có mu và mu ki cũng tham gia vàoắ ềquá trình tiêu hóaĐ đi trong ru non có nghĩa gì ch năng th ch ấdinh ng nó?ưỡ ủDOC24.VN 3 Di tích bên trong ru non là đi ki cho th ch dinh ấd ng hi qu caoưỡ ả Ru non có ng mao ch máu và ch ch huy dày c, phân ng ừlông cũng là đi ki thi cho th các ch dinh ng hi qu ưỡ ảcaoCăn vào đâu ng ta kh ng nh ng ru non là quan ch tiêu ườ ệhóa nh vai trò th các ch dinh ng?ả ưỡ Ru non có th (400-500mộ 2), nh so các đo khác ạc ng tiêu hóa. Ru non có mao ch máu và ch ch huy dày củ ặ Th nghi phân tích thành ph các ch dinh ng ng tiêu hoaq ch ng ưỡ ứt th các ch dinh ng di ra ru nonỏ ưỡ ộDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến