loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm về hàm mũ và logarit

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-14 10:47:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài tập trắc nghiệm về hàm mũ và logarit    bài tập trắc nghiệm lớp 11   

157
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm về hàm mũ và logarit

Bài tập trắc nghiệm về hàm mũ và logarit

Bài tập trắc nghiệm về hàm mũ và logarit
Tóm tắt nội dung

Luü thõaC©u1: TÝnh: 40,7531 116 8- -æ ö+ç ÷è ta îc:A. 12 B. 16 C. 18 D. 24C©u2: TÝnh: ()3 403 22 .2 .510 10 0, 25- -- -+- ta îc A. 10 B. -10 C. 12 D. 15C©u3: TÝnh: ()()332 2303 212 3915 .25 0, .2-- ---æ ö+ç ÷è øæ ö+ç ÷è ta îcA. 3313 B. 83 C. 53 D. 23C©u4: TÝnh: ()()21,530, 04 0,125- -- ta îcA. 90 B. 121 C. 120 D. 125C©u5: TÝnh: 47 58 .3- ta îcA. B. C. -1 D. 4C©u6: Cho lµ mét sè ¬ng, biÓu thøc 23a viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 76a B. 56a C. 65a D. 116aC©u7: BiÓu thøc a4323: viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 53a B. 23a C. 58a D. 73aC©u8: BiÓu thøc 653x (x 0) viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 73x B. 52x C. 23x D. 53xC©u9: Cho f(x) 6x Khi ®ã f(0,09) b»ng:A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4C©u10: Cho f(x) 326x xx Khi ®ã 1310æ öç ÷è b»ng:A. B. 1110 C. 1310 D. 4C©u11: Cho f(x) 1253 4x Khi ®ã f(2,7) b»ng:A. 2,7 B. 3,7 C. 4,7 D. 5,7C©u12: TÝnh: 24 .2 2+ ta îc:A. B. C. D. 8C©u13: Trong c¸c ph ¬ng tr×nh sau ®©y, ph ¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?A. 16x B. 0- C. ()1156x...

Nội dung tài liệu

Luü thõaC©u1: TÝnh: 40,7531 116 8- -æ ö+ç ÷è ta îc:A. 12 B. 16 C. 18 D. 24C©u2: TÝnh: ()3 403 22 .2 .510 10 0, 25- -- -+- ta îc A. 10 B. -10 C. 12 D. 15C©u3: TÝnh: ()()332 2303 212 3915 .25 0, .2-- ---æ ö+ç ÷è øæ ö+ç ÷è ta îcA. 3313 B. 83 C. 53 D. 23C©u4: TÝnh: ()()21,530, 04 0,125- -- ta îcA. 90 B. 121 C. 120 D. 125C©u5: TÝnh: 47 58 .3- ta îcA. B. C. -1 D. 4C©u6: Cho lµ mét sè ¬ng, biÓu thøc 23a viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 76a B. 56a C. 65a D. 116aC©u7: BiÓu thøc a4323: viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 53a B. 23a C. 58a D. 73aC©u8: BiÓu thøc 653x (x 0) viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tû lµ:A. 73x B. 52x C. 23x D. 53xC©u9: Cho f(x) 6x Khi ®ã f(0,09) b»ng:A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4C©u10: Cho f(x) 326x xx Khi ®ã 1310æ öç ÷è b»ng:A. B. 1110 C. 1310 D. 4C©u11: Cho f(x) 1253 4x Khi ®ã f(2,7) b»ng:A. 2,7 B. 3,7 C. 4,7 D. 5,7C©u12: TÝnh: 24 .2 2+ ta îc:A. B. C. D. 8C©u13: Trong c¸c ph ¬ng tr×nh sau ®©y, ph ¬ng tr×nh nµo cã nghiÖm?A. 16x B. 0- C. ()1156x 0+ D. 14x 0- =C©u14: MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?A. ()()43 25- B. ()()611 11 27- -C. ()()3 42 2- D. ()()3 44 2- -C©u15: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:A. 24 4- -> B. 1,73 3< C. 1,4 21 13 3æ ö<ç ÷è D. e2 23 pæ ö<ç ÷è øC©u16: Cho . KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng?A. B. C. D. 1C©u17: Cho 121 12 2y yx 2x x-æ öæ ö- +ç ÷ç ÷ç ÷è øè biÓu thøc rót gän cña lµ:A. B. 2x C. D. 1C©u18: Rót gän biÓu thøc: 281a ta îc:A. 9a 2b B. -9a 2b C. 29a D. KÕt qu¶ kh¸c C©u19: Rót gän biÓu thøc: ()484x 1+ ta îc:A. 4(x 1) B. 2x 1+ C. -()24x 1+ D. ()x 1+C©u20: Rót gän biÓu thøc: 1116x ta îc:A. 4x B. 6x C. 8x D. xC©u21: BiÓu thøc 332 23 viÕt íi d¹ng luü thõa víi sè mò h÷u tØ lµ:A. 51823æ öç ÷è B. 11223æ öç ÷è C. 1823æ öç ÷è D. 1623æ öç ÷è øC©u22: Rót gän biÓu thøc ()()()4 4x 1- ta îc:A. B. C. D. 1C©u23: NÕu ()1a 12 + th× gi¸ trÞ cña lµ:A. B. C. D. 0C©u24: Cho 27< MÖnh ®Ò nµo sau ®©y lµ ®óng?A. -3 B. C. D. RC©u25: Trôc c¨n thøc mÉu biÓu thøc 315 2- ta îc:A. 325 10 43+ B. 35 2+ C. 375 15 4+ D. 35 4+C©u26: Rót gän biÓu thøc 121aa-æ öç ÷è (a 0), ta îc:A. B. 2a C. 3a D. 4aC©u27: Rót gän biÓu thøc ()23 12 3b b-- (b 0), ta îc:A. B. 2C. 3D. 4C©u28: Rót gän biÓu thøc 42 4x xp (x 0), ta îc:A. 4x B. 3x C. D. 2x pC©u29: Cho x9 23-+ Khi ®o biÓu thøc xx x5 31 3--+ +- cã gi¸ trÞ b»ng:A. 52- B. 12 C. 32 D. 2C©u30: Cho biÓu thøc ()()1 1a 1- -+ NÕu ()12 3-+ vµ ()12 3-- th× gi¸ trÞ cña lµ:A. B. C. D. 4Hµm sè Luü thõaC©u1: Hµm sè 321 x- cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. [-1; 1] B. (- -1] [1; C. R{-1; 1} D. RC©u2: Hµm sè ()424x 1-- cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. B. (0; )) C. R1 1;2 2ì ü-í ýî D. 1;2 2æ ö-ç ÷è øC©u3: Hµm sè ()3254 x- cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. [-2; 2] B. (- 2] [2; C. D. R{-1; 1}C©u4: Hµm sè ()e2x 1p+ cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. B. (1; C. (-1; 1) D. R{-1; 1}C©u5: Hµm sè ()223x 1+ cã ®¹o hµm lµ:A. y’ 324x3 1+ B. y’ ()2234x3 1+ C. y’ 322x 1+ D. y’ ()2234x 1+C©u6: Hµm sè 322x 1- cã ®¹o hµm f’(0) lµ: A. 13- B. 13 C. D. 4C©u7: Cho hµm sè 422x x- §¹o hµm f’(x) cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. B. (0; 2) C. (- ;0) (2; D. R{0; 2}C©u8: Hµm sè 33a bx+ cã ®¹o hµm lµ:A. y’ 33bx3 bx+ B. y’ ()2233bxa bx+ C. y’ 32 33bx bx+ D. y’ 2333bx2 bx+C©u9: Cho f(x) 32 2x §¹o hµm f’(1) b»ng:A. 38 B. 83 C. D. 4C©u10: Cho f(x) 3x 2x 1-+ §¹o hµm f’(0) b»ng:A. B. 14 C. 32 D. 4C©u11: Trong c¸c hµm sè sau ®©y, hµm sè nµo ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng nã x¸c ®Þnh?A. -4B. 34x -C. 4D. 3xC©u12: Cho hµm sè () 2x -+ HÖ thøc gi÷a vµ y” kh«ng phô thuéc vµo lµ:A. y” 2y B. y” 6y C. 2y” 3y D. (y”) 4y 0C©u13: Cho hµm sè -4. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau:A. §å thÞ hµm sè cã mét trôc ®èi xøng.B. §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm (1; 1)C. §å thÞ hµm sè cã hai êng tiÖm cËnD. §å thÞ hµm sè cã mét t©m ®èi xøng C©u14: Trªn ®å thÞ (C) cña hµm sè 2x lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 1. TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cãph ¬ng tr×nh lµ:A. 12p+ B. 12 2p p- C. 1p D. 12 2p p- +C©u15: Trªn ®å thÞ cña hµm sè 12x p+lÊy ®iÓm M0 cã hoµnh ®é x0 22 TiÕp tuyÕn cña (C) t¹i ®iÓm M0 cãhÖ sè gãc b»ng:A. B. C. D. 3L«garÝtC©u1: Cho vµ 1. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau: A. alog cã nghÜa víi B. loga vµ loga 0C. loga xy loga x.loga D. na alog log x= (x 0,n 0)C©u2: Cho vµ 1, vµ lµ hai sè ¬ng. T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau: A. aaalog xxlogy log y= B. aa1 1logx log x=C. ()a alog log log y+ D. alog log a. log x=C©u3: 44log b»ng:A. 12 B. 38 C. 54 D. 2C©u4: 371alog (a 0, 1) b»ng:A. 73 B. 23 C. 53 D. 4C©u5: 418log 32 b»ng:A. 54 B. 45 C. 512 D. 3C©u6: 0,5log 0,125 b»ng:A. B. C. D. 5C©u7: 52 4a157a alogaæ öç ÷ç ÷è b»ng:A. B. 125 C. 95 D. 2C©u8: 7log 249 b»ng:A. B. C. D. 5C©u9: 21log 10264 b»ng:A. 200 B. 400 C. 1000 D. 1200C©u10: lg 710+ b»ng:A. 4900 B. 4200 C. 4000 D. 3800C©u11: 81log log 524+ b»ng:A. 25 B. 45 C. 50 D. 75C©u12: a3 log ba- (a 0, 1, 0) b»ng:A. 2a -B. 3a C. 3a D. 2abC©u13: NÕu xlog 243 5= th× b»ng:A. B. C. D. 5C©u14: NÕu 3xlog 4= th× b»ng:A. 12 B. 32 C. D. 5C©u15: ()2 123 log log 16 log 2+ b»ng:A. B. C. D. 5C©u16: NÕu a1log log log log 22= (a 0, 1) th× b»ng:A. 25 B. 35 C. 65 D. 3C©u17: NÕu a1log (log log 4)2= (a 0, 1) th× b»ng:A. B. C. D. 16C©u18: NÕu 2log log log b= (a, 0) th× b»ng:A. 4a B. 5a C. 5a 4b D. 4a 5bC©u19: NÕu 37 7log log ab log b= (a, 0) th× b»ng:A. 6a B. 14a C. 12a D. 14a bC©u20: Cho lg2 a. TÝnh lg25 theo a?A. B. 2(2 3a) C. 2(1 a) D. 3(5 2a)C©u21: Cho lg5 a. TÝnh 1lg64 theo a?A. 5a B. 6a C. 3a D. 6(a 1)C©u22: Cho lg2 a. TÝnh lg 1254 theo a?A. 5a B. 2(a 5) C. 4(1 a) D. 7aC©u23: Cho 2log a= Khi ®ã 4log 500 tÝnh theo lµ:A. 3a B. ()13a 22+ C. 2(5a 4) D. 6a 2C©u24: Cho 2log a= Khi ®ã log3 18 tÝnh theo lµ:A. 2a 1a 1-- B. aa C. 2a D. 3aC©u25: Cho log2 35 a; log b= Khi ®ã 6log tÝnh theo vµ lµ:A. 1a B. aba C. D. 2a b+C©u26: Gi¶ sö ta cã hÖ thøc 7ab (a, 0). HÖ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?A. ()2 22 log log log b+ B. 2a b2 log log log b3+= +C. ()2 2a blog log log b3+= D. 42 2a blog log log b6+= +C©u27: 43log 8. log 81 b»ng:A. B. C. D. 12C©u28: Víi gi¸ trÞ nµo cña th× biÓu thøc ()26log 2x x- cã nghÜa?A. B. C. -1 D. 3C©u29: TËp hîp c¸c gi¸ trÞ cña ®Ó biÓu thøc ()3 25log 2x- cã nghÜa lµ:A. (0; 1) B. (1; C. (-1; 0) (2; D. (0; 2) (4; )C©u30: 36log 3. log 36 b»ng:A. B. C. D. 1Hµm sè mò hµm sè l«garÝtC©u1: T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:A. Hµm sè víi lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (- )B. Hµm sè víi lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (- )C. §å thÞ hµm sè (0 1) lu«n ®i qua ®iÓm (a 1)D. §å thÞ c¸c hµm sè vµ x1aæ öç ÷è (0 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tungC©u2: Cho 1. T×m mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau: A. khi 0B. khi 0C. NÕu x1 x2 th× 2x xa a- 0x 1<éê>ë (1)B íc2: Ta cã ln 2xx ln 2xx ln1 2x1x 1>- (2)B íc3: (2) 2x -1 (3)KÕt hîp (3) vµ (1) ta îc 0x 1- <éê>ëVËy tËp nghiÖm cña bÊt ph ¬ng tr×nh lµ: (-1; 0) (1; )Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến