loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòa

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-07 12:50:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm vật lý lớp 12   

427
Lượt xem
9
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòa

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòa

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòa
Tóm tắt nội dung

Doc24.vnBài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòaI. LÍ THUYẾTCâu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái daođộng của vật được lặp lại như cũ được gọi làA. ần số dao động. B. hu kì dao động. C. hu kì riêng của dao động. D. ần số riêng của dao động.Câu Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:A.Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.C Quỹ đạo là một đoạn thẳng D. Quỹ đạo là một đường hình sinCâu 3: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hoà có độ lớn:A. lệ với bình phương biên độ. B. hông đổi nhưng hướng thay đổi.C. hướng không đổi. D. lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằngCâu 4: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:A. Vận tốc luôn trễ pha /2 so với gia tốc. B. Gia tốc sớm pha so với li độ.C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau. D. Vận tốc luôn sớm pha /2 so với li độ.Câu Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnBài tập trắc nghiệm Vật lý 12: Đại cương về dao động điều hòaI. LÍ THUYẾTCâu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái daođộng của vật được lặp lại như cũ được gọi làA. ần số dao động. B. hu kì dao động. C. hu kì riêng của dao động. D. ần số riêng của dao động.Câu Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:A.Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.C Quỹ đạo là một đoạn thẳng D. Quỹ đạo là một đường hình sinCâu 3: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hoà có độ lớn:A. lệ với bình phương biên độ. B. hông đổi nhưng hướng thay đổi.C. hướng không đổi. D. lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằngCâu 4: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:A. Vận tốc luôn trễ pha /2 so với gia tốc. B. Gia tốc sớm pha so với li độ.C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau. D. Vận tốc luôn sớm pha /2 so với li độ.Câu Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà códạng làA. ường parabol. B. ường tròn ường elip. D. ường hypebol Câu Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:A. Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đềuDoc24.vnB. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đạiC. Khi vật vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khôngCâu Trong dao động điều hòa, những đại lượng nào dưới đây dao động cùng tần số vớili độ?A. Vận tốc, gia tốc và lực. B. Vận tốc, động năng và thế năng.C. Động năng, thế năng và lực. D. Vận tốc, gia tốc và động năng.Câu Trong dao động điều hoà thì:A. Qua vị trí cân bằng vận tốc luôn lớn nhất B. Vận tốc trung bình trong một chu kỳ bằng khôngC. Gia tốc có độ lớn cực đại tại một vị trí khi vật có li độ nhỏ nhất D. Tốc độ cực đại gấp lần tốc độ trung bình trong một chu kỳCâu Dao động cơ học đổi chiều khi A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. B. Hợp lực tác dụng bằng không. .. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại D. Hợp lực tác dụng đổi chiềuCâu 10 Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật theo phươngdao động cóA. hiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trícân bằng.B. hiều luôn ngược chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ biên về vị trí cânbằng.C. lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừnglại hai biên.D. hiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng rabiên.Doc24.vnCâu 11 Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nàosau đây là không thay đổi theo thời gian?A. ực; vận tốc; năng lượng toàn phần. B. iên độ; tần số góc; gia tốc.C. ộng năng; tần số; lực. iên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần.II. BÀI TẬPDạng 1. Phương trình dao động điều hòaa. Đọc phương trìnhCâu 12 Một Con lắc lò xo dao động với phương trình 6cos(20 t) cm. Xác định chukỳ, tần số dao động chất điểm. 10Hz; 0,1s B. 1Hz; 1s. C. 100Hz; 0,01s D. 5Hz; 0,2sCâu 13 Một vật dao động điều hòa theo phương trình: trong đó xtính bằng cm, tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyểnđộng như thế nào?A. Đi qua Vị trí có li độ -1,5 cmvà đang chuyển động theo chiều dương trục OxB. Đi qua vị trí có li độ =1,5 cmvà đang chuyển động theo chiều âm của trục OxC. Đi qua vị trí có li độ =1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục OxD. Đi qua vị trí có li độ 1,5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục OxCâu 14 Phương trình dao động của một vật có dạng Acos 2( /4). Chọn kếtluận đúng .A. Vật dao động với biên độ A/2. B. Vật dao động với biên độ A.C. Vật dao động với biên độ 2A. D. Vật dao động với pha ban đầu /4.Doc24.vnb. Viết phương trình Câu 15 Một vật dao động điều hoà với tần số góc 5rad/s. Lúc 0, vật đi qua vị trícó li độ -2cm và có vận tốc 10(cm/s) hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trìnhdao động của vật làA. 2cos (5t )(cm). B. 2cos (5t )(cm).C. cos (5t )(cm). 2cos (5t )(cm).Câu 16 Một vật dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vậtlà: A. 4cos( cm B. 4cos( cmC. 4cos( cm D. 4cos( cmDạng 2. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòaa. Biểu thứcCâu 17 Chất điểm dao động điều hoà với 5cos(20t (cm) thì có vận tốcA. 100sin(20t m/s.Doc24.vnB. sin(20t m/sC. 20sin(20t /2) m/s -100sin(20t cm/s.Câu 18: Phương trình dao động cơ điều hoà của một chất điểm là Acos( ).Gia tốc của nó sẽ biến thiên điều hoà với phương trình:A B. C. D. Câu 19. Một vật dao động điều hòa với phương trình: 6sin (cm). Li độ vàvận tốc của vật thời điểm là: A. 6cm; B. cm; cm/s C. 3cm; cm/s D. 3cm; -3 cm/sCâu 0. Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ4 cm và chu kỳ 0,5 lấy ).Tại một thời điểm mà pha dao động bằng thì vật đang chuyển động lại gần vị trí cânbằng Gia tốc của vật tại thời điểm đó làA. 320 cm/s B. 160 cm/s C. 3,2 m/s D. 160 cm/s Câu 21 Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau cùng vị trí cânbằng. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 A1 cos (cm) và x2 A2 cos(wtDoc24.vn- (cm). Biết 32 18 1152 (cm 2). Tại thời điểm t, vật thứ hai đi qua vị trí có li độx2 cm với vận tốc v2 cm/s. Khi đó vật thứ nhất có tốc độ bằngA. 24 cm/s. B. 24 cm/s C. 18 cm/s. D. 18 cm/s.Câu 22: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà là 120cos20t(cm/s), vớit đo bằng giây. Vào thời điểm T/6(T là chu kì dao động), vật có li độ là A. cm. B. -3 cm. C. cm D. -3 cm. b. Công thức độc tập thời gianCâu 23 Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là 5cos(2 /3)(cm).Vận tốc của vật khi có li độ 3cm làA. 25,12cm/s B. 25,12cm/s. C. 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.Câu 24 Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là 5cos(2 /3)(cm).Lấy 10. Gia tốc của vật khi có li độ 3cm làA. -12cm/s 2. B. -120cm/s 2. C. 1,20m/s 2. D. 60cm/s 2.Câu 25 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng .Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra 10 cm. Cho vậtdao động điều hoà .Ở thời điểm ban đầu có vận tốc 40 cm/s và gia tốc -4 m/s 2. Biên độdao động của vật là (g =10m/s 2) A. cm. B. cm. 8cm. D. cm.Câu 26: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 =3cm và v1 -60cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2 cm và v2 60 cm/s. Biên độ vàtần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằngA 6cm; 20rad/s B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s.C. Cực đại cực tiểuCâu 27 Một vật khối lượng 2kg treo vào một lò xo có hệ số đàn hồi 5000N/m. Kéovật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 5cm rồi thả không vận tốc đầu. Thì vận tốc cực đại là:A. 230cm B. 253cm/s C. 0,5cm/s 2,5m/sDoc24.vnCâu 28 Một chất điểm dao động điều hoà với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động10cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằngA. 2,5m/s 2. B. 25m/s 2. C. 63,1m/s 2. D. 6,31m/s 2.Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cânbằng là 62,8cm/s và gia tốc vị trí biên là 2m/s 2. Lấy 10. Biên độ và chu kì dao độngcủa vật lần lượt làA. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. 20cm; 2s.Câu 30 Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30(m/s 2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểmnào sau đây vật có gia tốc bằng 15 (m/s 2):A. 0,05s; B. 0,20s C. 0,10s; D. 0,15s;d. Chiều của vận tốc gia tốcCâu 31 Đồ thị hình dưới biểu diễn sự biến thiên của li độ theo thời gian của vật daođộng điều hòa.Tại điểm nào, trong các điểm M, N, và gia tốc và vận tốc của vật có hướng ngượcnhau.A. Điểm B. Điểm C. Điểm D. Điểm NDạng 3.Thời gian trong dao động điều hòaa. Thời điểmCâu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình 4cos(4 cm. Thời điểmthứ vật qua vị trí 2cm theo chiều dương.A. 9/8 11/8 C. 5/8 D. 1,5 sCâu 33 Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì 1,5 vàbiên độ 4cm, pha ban đầu là /6. Tính từ lúc 0, vật có toạ độ -2 cm lần thứ2005 vào thời điểm nào:Doc24.vnA. 1503s. B. 1503,25s. C. 1502,25s. D. 1503,375s.Câu 34: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 10cos( )(cm). Thời điểm vậtđi qua vị trí có li độ xN 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương làA. 4018s. B. 408,1s. C. 410,8s. 401,77s.Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình Acos t. Thời điểm đầu tiên giatốc của vật có độ lớn bằng nửa gia tốc cực đại là:A. T/4 B. 5T/12 T/6 D. T/12 Câu 36 Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia và biến đổi thành chì Cho chu kìbán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thờiđiểm t, tỉ số khối lượng của Pb và Po là 0,4062. Tìm tuổi của mẫu Po nói trênA. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngàyCâu 37 Một chất phóng xạ pôlôni phát ra tia và biến đổi thành bền với chu kìbán rã 138 ngày. Tại thời điểm thỉ số khối lượng của chất và Po là 103:35. Tuổi củamẫu chất làA. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngàyCâu 38 Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ và với tỷ lệ sốhạt và số hạt là 7:1000. Biết chu kì bán rã của và lần lượt là7,00.10 năm và 4,50.10 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ sốhạt và số hạt là ?A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm C. 1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.Câu 39 Ngày nay tỉ lệ số nguyên tử của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238.Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.10 năm và 4,46.10 năm. Tỉ lệ của U235 trongurani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:A. 30,26%. B. 46%. C. 23,23%. D. 16%.Câu Trong thời gian giờ kể từ thời điểm ban đầu 0, một lượng chất phóngxạ có 10 28 nguyên tử bị phân rã, cũng trong thời gian giờ nhưng sau đó 45 giờ (kểtừ khi 0) có 1,25.10 27 nguyên tử bị phân rã. Chu kì bán rã của Na làDoc24.vnA. 22,5 giờ B. 10 giờ C. 30 giờ D. 15 giờCâu Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người mộtlượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ2 Ci. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1cm máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phânrã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?A. 6,25 lít B. 8,84 lít C. 5,52 lít D. 4,60 lítCâu Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon dưới dạng CO2 đều chứa một lượngcân bằng C14. Trong một ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độphóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độphóng xạ từ C14 1g xương động vật sống là 12 phân rã/phút.A. 5934 năm B. 7689 năm C. 3246 năm D. 5275 năm.Câu 43 Một mẫu phóng xạ Ra226 nguyên chất với chu kì bán rã 1570 năm. Biết tổng sốnguyên tử ban đầu là 6,023.10 23. Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ trong năm thứ 786 là:A. 1,5.10 20 B. 1,88.10 20 C. 2,02.10 20 D. 1,24.10 20Câu 44 Poloni Po210 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày (1 nguyên tử Pophóng xạ phát ra hạt và trở thành đồng vị bền). Một mẫu Po210 nguyên chất có khốilượng ban đầu là 0,01 g. Các hạt phát ra đều được hứng lên một bản của tụ điện phẳngcó điện dung 2, bản còn lại nối đất. Biết rằng tất cả các hạt sau khi đập vào bản tụ tạothành nguyên tử He. Cho NA 6,02.10 23 mol -1. Sau phút hiệu điện thế giữa hai bản tụđiện là:A. 3,2V B. 80 C. 20 D. 40 VCâu 45 Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm xung.Máy bắt đầu đếm tại thời điểm 0. Đến thời điểm t1 7,6 ngày máy đếm được n1 xung.Đến thời điểm t2 2t1 máy điếm được n2 =1,25n1 Chu kì bán rã của lượng phóng xạ trênlà bao nhiêuA. 3,8 ngày B. 7,6 ngày C. 3,3 ngày D. 6,6 ngàyCâu 46 Đồng vị phóng xạ –. Một mẫu phóng xạ ban đầu trong thời gian phútcó 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau giờ trong thời gian phút có 17 nguyên tử bịDoc24.vnphân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.A. 2,6 h. B. 3,6 h. C. 4,6h. D. 5,6 h.Câu 47 Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia và biến đổi thành chì Cho chu kìbán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thờiđiểm t, tỉ số giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu 4:1, sau đó 552 ngày thì tỉsố giữa khối lượng hạt nhân Po và Pb trong mẫu là bao nhiêu, lấy khối lượng mol của cáchạt nhân bằng số khối của chúngA. 105: 8137 B. 8137:105 C. 1:79 D. 79:1Câu 48 Một hạt bụi Ra có khối lượng 1,8.10 -8 (g) nằm cách màn huỳnh quang1cm. Màn có diện tích 0,03cm. Hỏi sau phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chukì bán rã của Ra là 1590 năm:A. 50 95. C. 120. D. 150.Câu 49 Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh.Thời gian chiếu xạ lần đầu là =20 phút, cứ sau tháng thì bệnh nhân phải tới bệnhviện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã 4tháng <

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến