loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-07 12:52:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 11   

1075
Lượt xem
68
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hội

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hội

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hộiLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hộiCâu 1: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?a. Từ thấp đến cao. b. Từ cao đến thấpc. Thay đổi về trình độ phát triển.d. Thay đổi về mặt xã hội.Câu 2: Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác làgì?a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa d. Tư tưởngCâu 3: Yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hộikhác là yếu tố nào sau đây?a. Quan hệ sản xuất.b. Công cụ lao động.c. Phương thức sản xuất.d. Lực lượng sản xuất.Câu 4: Hai giai đoạn phát triển của cộng sản chủ nghĩa khác nhau yếu tố nào sau đây?a. Sự phát triển của khoa học công nghệ.b. Sự phát triển của lực lượng sản xuất.c. Sự phát triển của trình độ dân trí.d. Sự tăng lên của năng suất lao động.Câu 5: Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta cần phải làm gì?a. Xóa bỏ ngay những yếu tố của xã hội cũ.b. Giữ nguyên những yếu tố của xã hội cũ.c. Từng bước cải tạo...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hộiCâu 1: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?a. Từ thấp đến cao. b. Từ cao đến thấpc. Thay đổi về trình độ phát triển.d. Thay đổi về mặt xã hội.Câu 2: Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác làgì?a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa d. Tư tưởngCâu 3: Yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hộikhác là yếu tố nào sau đây?a. Quan hệ sản xuất.b. Công cụ lao động.c. Phương thức sản xuất.d. Lực lượng sản xuất.Câu 4: Hai giai đoạn phát triển của cộng sản chủ nghĩa khác nhau yếu tố nào sau đây?a. Sự phát triển của khoa học công nghệ.b. Sự phát triển của lực lượng sản xuất.c. Sự phát triển của trình độ dân trí.d. Sự tăng lên của năng suất lao động.Câu 5: Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta cần phải làm gì?a. Xóa bỏ ngay những yếu tố của xã hội cũ.b. Giữ nguyên những yếu tố của xã hội cũ.c. Từng bước cải tạo các yếu tố của xã hội cũ.d. Để cho các yếu tố xã hội tự điều chỉnh.Câu 6: Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do đâu?a. Xuất phát từ định chủ quan của con người.b. Là một yếu tố khách quan.c. Do tình hình thế giới tác động.Hoc24.vnDoc24.vnd. Do mơ ước của toàn dân.Câu 7: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội có bao nhiêu hình thức?a. b. 3c. d. 5Câu 8: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt am là gì?a. Quá độ trực tiếp.b. Quá độ gián tiếp. c. Thông qua một giai đoạn trung gian.d. Theo quy luật khách quan.Câu 9: Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì?a. Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếpb. Quá độ trực tiếp và quá độ trung gianc. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyếnd. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếpCâu 10: Theo quan điểm của Mác Lênin cộng sản chủ nghĩa phát triển qua mấy giaiđoạn cơ bản?a. b. 3c. d. 5Câu 11: Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa được gọi là gì?a. Xã hội chủ nghĩab. Chủ nghĩa xã hộic. Xã hội của dând. Xã hội dân chủCâu 12: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bỏ qua chế dộ tư bản chủ nghĩa đượchiểu như thế nào?a. Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đọa phát triển tư bản chủ nghĩa .b. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa .c. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kỉ thuật.d. Bỏ qua phương thức quản lí.Hoc24.vnDoc24.vnCâu 13: Nguyên tắc phân phối trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động.b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.c. Làm hết mình hưởng hết nhu cầu.d. Tùy theo khả năng để đáp ứng nhu cầu.Câu 14: guyên tắc phân phối trong giai đoạn sau của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động.b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.c. Làm hết mình hưởng hết nhu cầu.d. Tùy theo khả năng để đáp ứng nhu cầu.Câu 15: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua bao mhiêu hình thái kinh tế xã hội?a. b. c. d. 7Câu 16: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nàosau đây?a. Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủnghĩa. b. Công xã nguyên thủy, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. c. Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. d. Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Câu 17: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đangxây dựng là gì?a. Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc b. Nền văn hóa tiến bộc. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcd. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộcCâu 18: Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Namlà gì?a. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.b. Các chính sác được thực hiện có hiệu quả.Hoc24.vnDoc24.vnc. Cả a, đúng.d. Cả a, sai.Câu 19: Đặc điểm trên lĩnh vực kinh tế thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam làgì?a. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.b. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.c. Kinh tế nhà nước giữ vị trí thống trị.d. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa .Câu 20: Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam là gì?a. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa b. Tồn tại nhiều loại nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau.c. Đã hình thành xong nền văn hoa xã hội chủ nghĩa .d. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.Câu 21: Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam làgì?a. Tồn tại giai cấp công nhân và nông dânb. Tồn tại giai cấp công nhân và tầng lớp trí thứcc. Tồn tại giai cấp nông dân và tầng lớp trí thứcd. Tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhauCâu 22: Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta có đặc điểm gì?a. Tồn tại nhiều yếu tố khác nhau.b. Có những yếu tố đối lập nhau.c. Có những yếu tố thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.d. Cả a, b, đúng.Câu 23: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay biểu hiện nhưthế nào?a. Tất cả đều chưa hình thành.b. Tất cả đều đã hình thành.Hoc24.vnDoc24.vnc. Có những đặc trưng đã và đang hình thành .d. Không thể đạt đến đặc trưng đó.Câu 24: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam giai cấp nào giữ vai trò hạt nhânđoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?a. Nông dân b. Tư sản c. Công nhân d. Địa chủHoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến