loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-11-15 13:55:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập vật lý lớp 12   

843
Lượt xem
36
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSÓNG ĐIỆN TỪCâu 1. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa vớitần số góc:A. 1LCw= B. 2LCw= C. 12LCw= D. 12LCwp=Câu 2. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nàosau đây.A. 2T LCp= B. 2LTCp= C. CTLp= D. 2TLCp=Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao độngA. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số góc LCw=B. Điện tích biến thiên theo hàm số mũ theo thời gianC. Điện tích biến thiên tuần hoàn theo thời gianD. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số 12fLCp=Câu 4. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm và tụ điện có điện dung thực hiện daođộng điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trongmạch là I0 Chu kì dao động điện từ của mạch là:A. 002QTIp= B. 02T Ip= C. 002ITQp= D. 2T LCp=Câu 5. Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:A. tần số lớn B. chu kì lớn C. cường độ...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSÓNG ĐIỆN TỪCâu 1. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa vớitần số góc:A. 1LCw= B. 2LCw= C. 12LCw= D. 12LCwp=Câu 2. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nàosau đây.A. 2T LCp= B. 2LTCp= C. CTLp= D. 2TLCp=Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao độngA. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số góc LCw=B. Điện tích biến thiên theo hàm số mũ theo thời gianC. Điện tích biến thiên tuần hoàn theo thời gianD. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số 12fLCp=Câu 4. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm và tụ điện có điện dung thực hiện daođộng điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trongmạch là I0 Chu kì dao động điện từ của mạch là:A. 002QTIp= B. 02T Ip= C. 002ITQp= D. 2T LCp=Câu 5. Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:A. tần số lớn B. chu kì lớn C. cường độ lớn D. năng lượng lớnCâu 6. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm sẽ dao động với chu kì T1 thay tụ C1 bằng tụ C2thì chu kì dao động của mạch là T2 Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1mắc song song với C2 là:A. 21 2T TTT T=+ B. 21 2T T= C.1 22 21 2T TTT T=+ D. ()21 22 21 2T TTT T+=+ Câu 7. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm sẽ dao động với chu kì T1 thay tụ C1 bằng tụ C2thì chu kì dao động của mạch là T2 Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1mắc nối tiếp với C2 là:1Doc24.vnA. 21 2T TTT T=+ B. 21 2T T= C.1 22 21 2T TTT T=+ D. ()21 22 21 2T TTT T+=+ Câu 8. Nếu đưa một lõi sắt non vào trong long cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì daođộng điện từ sẽ:A. Tăng B. giảm C. không đổi D. có thể tăng hoặc giảmCâu 9. Dao động điện từ trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sauđây.A. hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng tự cảm C. hiện tượng cộng hưởng điện D. hiện tượng từ hóaCâu 10. Độ lệch pha giữa dòng điện xoay chiều trong mạch dao động LC và điện tích biến thiêntrên tụ là:A.4p-B. 3p C. 2p D. 2p-4p-Câu 11. Khi tụ điện dao động LC biến thiên theo phương trình Q0 .cosωt thì biểu thức nàosau đây là sai.A. Năng lượng điện: 22 220. cos )2 2CQCu qu qW tC Cw= =22 220.cos )2 2CQCu qu qW tC Cw= =B. Năng lượng từ: 20 01 1. .sin cos )2 2LW Li tCpw w= +C. Năng lượng toàn phần của mạch dao động:2 20 0.2 2oL QWC Cw= =2 20 0.2 2oL QWC Cw= =D. Năng lượng điện từ: WC WL 20QCCâu 12. Gọi q0 là điện tích cực đại của tụ điện công thức nào sau đây không phải là công thứctính năng lượng điện từ của một mạch dao động lí tưởng.A. 202qWC= B. 202qWL= C. 2012W LI= D. 2012W CU=Câu 13. Trong mạch dao động LC lí tưởng. Biểu thức nào sau đây là đúng khi nói về mối quanhệ giữa U0 và I0A. 0CI UL= B. 0CU IL= C. 0U LC =D. 0I LC =2Doc24.vnCâu 14. Mắc một tụ điện có điện dung với một cuộn cảm có độ tụ cảm ta được một mạch daođộng. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0 cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây làI0 Mối liên hệ giữa U0 và I0 A.2 20 0LU CI= B. 2020UCL I= C. 20 0I LCU= D. 20 0U IL Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về năng lượng trong mạch dao động LC.A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung tụ điện và nănglượng từ trường tập trung cuộn cảm.B. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên.C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hòa với tần số của dòngđiện xoay chiều trong mạch.D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi.Câu 16. Trong mạch dao động LC có sự biến thiên qua lại tuần hoàn giữa.A. điện tích và dòng điện B. điện trường và từ trường C. hiệu điện thế và cường độ điện trường D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trườngCâu 17. Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích giữa hai bản tụ dao động với tần số f. Năng lượngđiện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số.A. giống nhau và bằng 2f B. giống nhau và bằng fC. giống nhau và bằng f/2 D. khác nhau Câu 18. Mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm.A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.D. Không biến thiên tuần hoàn theo thời gianCâu 19 Trong mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng điện từ của mạch dao động.A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.D. Không biến thiên theo thời gianCâu 20. Trong mạch dao động LC lí tưởng, cứ sau những khoảng thời gian như nhau t0 thì nănglượng trong cuộn cảm và tụ điện lại bằng nhau. Chu kì dao động của mạch là:3Doc24.vnA. t0 /2 B. t0 /4 C. 2t0 D. 4t0Câu 21. Một mạch dao động duy trì gồm cuôn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trởR nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch. Biết dòngđiện cực đại qua cuộn cảm là I0 Tính công suất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động bìnhthường.A. 201.2P I=201.2P I= B. 20.P I= C. 202 .P I= D. 201.2P I=Câu 22. Một mạch dao động duy trì gồm cuộn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trởR nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch Biết điệntích cực đại của tụ là Q0 điện dung của tụ là và hệ số tự cảm của cuộn dây là L. Tính côngsuất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động ổn định.A. 20P LCRQ= B. 20QP RLC= C. 2012P LCRQ= D. 2012QP RLC=Câu 23. Một mạch dao động duy trì gồm cuộn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trởR nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch Biết hiệuđiện thế cực đại của tụ là U0 điện dung của tụ là và hệ số tự cảm của cuộn dây là L. Tính côngsuất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động ổn định.A. 20CUP RL= B. 20UP RLC= C. 2012P LCRU= D. 2012CUP RL=Điện từ trườngCâu 24. Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng, xung quanh dây dẫn có:A. có điện trường B. có từ trường C. có điện từ trường D. không tồn tại vật chất nào cả.Câu 25. Chọn phát biểu sai :A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường cảm ứng mà tự nótồn tại trong không gian.B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường xoáy.C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường biến thiên và ngượclại sự biến thiên của điện trường sẽ sinh ra từ trường biến thiên.D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường mà chỉ có thể tồn tạitrong dây dẫn.4Doc24.vnCâu 26. Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi làđiện từ trường .B. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại.C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập.D. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ đó chỉ có từ trườngCâu 27. Khi một điện tích điểm dao động xung quanh điện tích sẽ tồn tại.A. điện trường B. từ trường C. điện từ trường D. trường hấp dẫnCâu 28. Chọn câu sai Sóng điện từ là sóng:A. do điện tích sinh ra.B. do điện tích dao động bức xạ ra.C. có vectơ dao động vuông góc với phương truyền sóng. D. có vận tốc truyền sóng bằng vận tốc ánh sángCâu 29 Chọn câu sai về tính chất của sóng điện từ A. sóng điện từ truyền được cả trong chân không. B. sóng điện từ mang theo năng lượngC. vận tốc truyền của sóng điện từ trong mọi môi trường bằng vận tốc ánh sáng trong chânkhông.D.sóng điện từ là sóng ngang, các vectơ Eur và Bur luôn vuông góc nhau và vuông góc với phươngtruyền sóngCâu 30 Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từA. Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức cfl=B. Sóng điện từ cũng có tính chất giống như một sóng cơ học thông thường.C. Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc của tần số.D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.Câu 31. Nhận xét nào về sóng điện từ là sai .A. Điện tích dao động thì bức xạ sóng điện từ.B. Tần số của sóng điện từ bằng tần số của điện tích dao động.C. Sóng điện từ là sóng dọcD. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc của tần số f5Doc24.vnCâu 32. Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào.A. giao thoa B. phản xạ C.truyền được trong chân không D. mang năng lượngCâu 33. Tầng điện li là tầng khí quyểnA. độ cao 30km trở lên, chứa các hạt mang điện. B. độ cao 100km trở lên, chứa các ionC. độ cao 50km trở lên, chứa nhiều hạt mang điện và các loại ionD. độ cao 150km trở lên, chứa nhiều hạt mang điện và các loại ionCâu 34. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến.A. Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền xa được, banđêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền được xa.B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnhC. Các song cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ có khả năng truyền đi rất xatheo đường thẳng.D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớnCâu 35 Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến.A. Trong thông tin vô tuyến, người ta sử dụng sóng có tần số hàng nghìn Hz trở lên gọi là sóngvô tuyến.B. Sóng dài và cực dài có bước sóng từ 10 7m đến 10 5mC. Sóng trung có bước sóng từ 10 3m đến 10 2m.D. Sóng cực ngắn có bước sóng từ 10m đến 10 -2mCâu 36. Vô tuyến truyền hình dùng sóng.A. dài và cực dài B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắnCâu 37. Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất làA. sóng dài và cực dài B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắnCâu 38. Chọn đơn vị thích hợp điền vào chỗ trống. Trong thông tin vô tuyến, người ta đã dùngcác sóng điện từ có tần số từ hàng nghìn………trở lênA. Hz B. kHz C. MHz GHzCâu 39. Sóng trung là sóng điện từ có tần số.A. từ MHz đến 30 MHz B. từ 0,3 MHz đến MHz C. 30 kHz đến 300 kHz D. từ 30 MHz đến 300 MHZCâu 40. Sóng ngắn là sóng có bước sóng.6Doc24.vnA. từ 10m đến 100m B. từ 100m đến 1000m C. từ 50m đến 100m D. từ 10m đến 50mCâu 41. Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã dùng các sóng điện từ cótần số khoảng.A. vài chục Hec B. Vài chục kilô HecC. vài chục đến vài trăm mê-ga Hec D. vài trăm giga HecCâu 42. Khẳng định nào sau đây về sóng vô tuyến là đúngA. Các sóng dài không được dùng để thông tin dưới nước vì chúng bị nước hấp thu mạnh.B. Ban ngày nghe ra-đi-ô bằng sóng trung rõ hơn ban đêm.C. Các đài phát với công suất lớn có thể truyền sóng ngắn đi mọi nơi trên mặt đất.D. Do các sóng cực ngắn có năng lượng lớn nên chúng truyền được xa trên mặt đấtCâu 43. Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều khiển dưới mặt đấtngười ta sủ dụng sóng vô tuyến có bước sóng thuộc khoảng:A. 100km 1km B. 1000km 100km C. 100m -10m D. 10m 0,01mCâu 44. Chọn câu trả lời đúng. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s. Tần số củamột sóng điện từ có cùng bước sóng với một sóng siêu âm trong không khí có tần số 10 5Hz có giátrị vào khoảng làA. 10 5Hz B. 10 7Hz C. 10 9Hz D. 10 11HzCâu 45. Trong “máy bắn tốc độ xe cộ trên đường.A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyếnD. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyếnCâu 46. Máy thu chỉ thu được sóng của đài phát khiA. các mạch có độ cảm ứng bằng nhau. B. các mạch có điện dung bằng nhau.C. các mạch có điện trở bằng nhau. D. tần số riêng của máy bằng tần số của đài phátCâu 47. Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng.A. tách sóng B. giao thoa sóng C. cộng hưởng điện D. sóng dừngCâu 48. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện dùng mạch dao động LC. Bước sóng màmạch này thu được là7Doc24.vnA. 1LCl= B. 2c LCl p= C. 2LcCl p= D. cLClp=Câu 49. Trong mạch dao động điện từ LC, giả sử các thông số khác không đổi. Để tần số củamạch phát ra tăng lần thì cầnA. tăng điện dung lên lần B. giảm điện dung xuống lầnC. tăng điện dung lên lần D. giảm điện dung xuống lầnCâu 50. Mạch dao động điện từ LC có điện tích cực đại trên bản tụ là 1µC và dòng điện quacuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại:A. sóng dài và sóng cực dài B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng cực ngắnCâu 51. Nguyên tắc phát sóng điện từA. Duy trì dao động điện từ trong một mạch dao động bằng máy phát dao động điều hòa dùngtranzitorB. Mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một mạch dao động kín.C. Mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăng-ten.D. B. Mắc phối hợp một mạch dao động điện từ với một ăng-tenCâu 52. Một tụ điện được tích điện rồi đem nối với một cuộn dây thành một mạch kín. Dao độngđiện từ trong mạch là một dao động tắt dần. Nguyên nhân của sự tắt dần là:A. tỏa nhiệt trên điện trở của dây dẫn trong mạch B. bức xạ sóng điện từC. tỏa nhiệt và bức xạ sóng điện từ D. tụ điện bị nóng lênCâu 53. Chọn câu trả lời sai. Trong sơ đồ khối của máy thu sóng vô tuyến điện, bộ phận có trongmáy thu làA. Mạch chọn sóng B. Mạch biến điệu C. Mạch tách sóng D. Mạch khuếch đạiCâu 54. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Biết điện tích cựcđại trên tụ điện là q0 Chứng minh rằng thời điểm điện tích trên tụ có giá trị bằng thì cườngđộ dòng điện tức thời trong mạch dao động được tính bởi hệ thức: 2(2 2oq q- )Câu 55. Trong mạch dao động LC, cường độ dòng điện cực đại qua mạch là I0 thời điểm nănglượng điện trường trong mạch bằng năng lượng từ trường thì dòng điện trong mạch là A. 02IB. 02I C. 04I D. 02 Câu 56. Sóng điện từ có tần số 99,9 MHz truyền trong nước có chiết suất 1.33 thì bướcsóng của sóng điện từ là8Doc24.vnA. 3m B. 4,6m C. 1,5m D. 2,3mCâu 57. Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng λ, người ta mắc thêm một tụ điện cóđiện dung C, nối tiếp với C. Hỏi mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu.A. λ2 B. C. 2l D. 3l 2Câu 58. Một mạch dao động lí tưởng LC. Biết độ tự cảm L, hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai bảntụ điện, cường độ cực đại I0 của dòng điện trong mạch. Khi đó điện dung của tụ điện được tínhbởi hệ thức nào sau đây.A. 200UC LIæ ö=ç ÷è B. 00IC LU= C. 200IC LUæ ö=ç ÷è D. 00IC UC=Câu 59. Trong mạch dao động lí tưởng LC, nếu mắc nối tiếp tụ với một tụ điện có điện dungbằng C/3 thì để cho tần số dao động riêng của mạch vẫn không đổi thì độ tự cảm phải thay đổinhư thế nàoA. Giảm lần B. giảm lần C. tăng lần D. Tăng lầnCâu 60. Viết phương trình dao động của mạch dao động, biết rằng khi tụ tích điện bằng q0> và dòng điện qua mạch bằng 0.A. q0 sin(ωt π/2) (C) và ωq0 cos(ωt π/2) (A)B. q0 cos(ωt) (C) và ωq0 sin(ωt) (A)C. q0 sin(ωt π/2) (C) và ωq0 cos(ωt π/2) (A)D. q0 scos(ωt) (C) và ωq0 sin(ωt) (A)Câu 61. Trong mạch dao động LC, năng lượng từ trường trong cuộn cảm thuần biến thiên tuầnhoàn với tần số gócA. 12LCw= B. 2LCw= C. 1LCw= D. LCw= Câu 62. Trong mạch dao động điện từ, gọi U0C là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện, I0 làcường độ dòng điện cực đại thì chu kì dao động của mạch là:A. 002ITQp= B. 02T Ip= C. 002QTIp= D. 002QTIp=Câu 63. Công thức nào sau đây là sai khi nói về năng lượng từ trường cực đại của mạch daođộng:9Doc24.vnA. 20max2LQWC= B. 2max 012LW Qw= C. 2max12LW Li= D. 2max 012LW LI=Câu 64. Kí hiệu các loại dao động sau:(1) Dao động tự do (2) Dao động duy trì (3) Dao động cưỡng bức (4) Dao động điềuhòa Dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng không thuộc loại dao động nào kể trênA. (3) và (4) B. (1) và (2) C. (2) và (4) D. (1) và (4)Câu 65. Trong mạch dao động LC lí tưởng có sự biến đổi qua lại giữaA. dòng điện qua cuộn dây và hiệu điện thế hai bản tụ điện.B. cường độ điện trường và cảm ứng từ B.C. điện tích và dòng điện ID. năng lượng điện trường và năng lượng từ trườngCâu 66. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đángkể, được xác định bởi biểu thức:A. LCw p= B. 2LCpw= C. 2LCw p= D. 1LCw=Câu 67. Kí hiệu các hiện tượng vật lí sau: (1) sự bức xạ sóng điện từ (2) sự tỏa nhiệt do điện trở thuần của dây dẫn(3) sự tỏa nhiệt do dòng Fu-cô trong lõi của cuộn dâyDao động điện từ trong mạch dao động LC tắt dần do nguyên nhân nào kể trênA. Chỉ có (1) B. Chỉ có (2) C. (2) và (3) D. (1) (2) và (3)Câu 68. Kết luận nào dưới đây là sai khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lítưởng.A. Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung tụ điện và nănglượng từ trường tập trung cuộn cảm.B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường dao động cùng tần số với dòng điện xoaychiều qua cuộn cảm.C. Khi năng lượng điện trường giảm, thì năng lượng từ trường tăng và ngược lại D. mọi thời điểm, năng lượng dao động điện từ trong mạch LC không đổiCâu 69. Trong mạch dao động LC, điện tích trên tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảmthuần biến thiên.10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến