loading
back to top

Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 đồ thị và tiếp tuyến

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-14 10:46:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 đồ thị và tiếp tuyến    Câu hỏi trắc nghiệm toán 11   

173
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 đồ thị và tiếp tuyến

Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 đồ thị và tiếp tuyến

Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 đồ thị và tiếp tuyếnLoading...

Tóm tắt nội dung

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠOHÀMCâu 1: Cho hàm số –x 3x 3x 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số luôn luôn nghịch biến; B. Hàm số luôn luôn đồng biếnC. Hàm số đạt cực đại tại 1; D. Hàm số đạt cực tiểu tại 1. Câu2 Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 11+=+xyx là đúng?A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên {}1-¡ B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên {}1-¡ ;C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (– –1) và (–1; ); D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (– –1) và (–1; ). Câu Trong các khẳng định sau về hàm số 21=-xyx hãy tìm khẳng định đúng?A. Hàm số có một điểm cực trị; B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu; C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định; D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.Câu Trong các khẳng định sau về hàm số 21 134 2= -y khẳng định nào là đúng?A. Hàm số có điểm cực tiểu là 0; B. Hàm số có hai điểm cực đại là 1;C. Cả và đều đúng; D. Chỉ có là đúng. Câu Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai:A. Hàm số –x 3x có...

Nội dung tài liệu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠOHÀMCâu 1: Cho hàm số –x 3x 3x 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số luôn luôn nghịch biến; B. Hàm số luôn luôn đồng biếnC. Hàm số đạt cực đại tại 1; D. Hàm số đạt cực tiểu tại 1. Câu2 Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 11+=+xyx là đúng?A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên {}1-¡ B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên {}1-¡ ;C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (– –1) và (–1; ); D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (– –1) và (–1; ). Câu Trong các khẳng định sau về hàm số 21=-xyx hãy tìm khẳng định đúng?A. Hàm số có một điểm cực trị; B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu; C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định; D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.Câu Trong các khẳng định sau về hàm số 21 134 2= -y khẳng định nào là đúng?A. Hàm số có điểm cực tiểu là 0; B. Hàm số có hai điểm cực đại là 1;C. Cả và đều đúng; D. Chỉ có là đúng. Câu Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai:A. Hàm số –x 3x có cực đại và cực tiểu; B. Hàm số 3x có cực trị; C. Hàm số 12 12= ++y xx không có cực trị; D. Hàm số 12 12= ++y xx có hai cực trị.Câu Tìm kết quả đúng về giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 22 12= -+y xx :A. yCĐ và yCT 9; B. yCĐ và yCT –9; C. yCĐ –1 và yCT 9; D. yCĐ và yCT 1.Câu Hàm số nào dưới đây không có cực trị:A 113= --y xx B. 113= +-yx C. 43-=-xyx D. Cả và C. Câu Cho hàm số ()3 212 13= -y Mệnh đề nào sau đây là sai?A. 1m" thì hàm số có cực đại và cực tiểu; B. 1m" thì hàm số có hai điểm cực trị;C. 1m" thì hàm số có cực trị; D. Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu. Câu 9: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2= -y ?A. Có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất; B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất; D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.Câu 10 Trên khoảng (0; thì hàm số 33 1= +y :A. Có giá trị nhỏ nhất là –1; B. Có giá trị lớn nhất là 3; C. Có giá trị nhỏ nhất là 3; D. Có giá trị lớn nhất là –1.Câu 11 Hàm số 23 4y x= nghịch biến khi thuộc khoảng nào sau đây: A. 2; 0)- B. 3; 0)- C. 2)-¥ D. (0; )+¥ Câu 12 Điểm cực tiểu của hàm số 33 4y x= là A. -1 B. C. D. Câu 13 Điểm cực đại của hàm số 212 32y x= là A. B. 2± C. 2- D. Câu 14 Đồ thị hàm số 22 21x xyx+ +=- có điểm cực trị nằm trên đường thẳng ax với A. B. C. D. 21Câu 15: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 23 14xyx+=- là A. B. C. D. Câu 16 Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 22 sin cos 1y x= .Thế thì M.m A. B. 25 C. 25 D. 2Câu 17 Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R?A.()221 2y x= B.21xyx=+ C. 1xyx=+ D. y=tgxCâu 18 Hàm số 22y x= nghịch biến trên khoảngA.()1 2; B. ()1;1 2- C. (2; )+¥ D.(-1;2)Câu 19 Cho hàm số 24 11x xyx- +=+ .Hàm số có hai điểm cực trị x1 x2 .Tích x1 .x2 bằngA.-2 B.-5 C.-1 D.-4Câu 20 Cho hàm số 1112xyx-= .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằngA.1 B.2 C.3 D.4Câu 21: Cho hàm số y=-x 2-4x+3 có đồ thị (P) .Nếu tiếp tuyến tại điểm của (P) có hệ số góc bằng thì hoành độ điểm làA.12 B.6 C.-1 D.5Câu 22 Đồ thị của hàm số y=x 4-6x 2+3 có số điểm cực trị làA.0 B.1 C.2 D.3Câu 23: Cho hàm số 3222 33 3xy x= .Toạ độ điểm cực đại của hàm số làA.(-1;2) B.(1;2) C.(3; 2/3) D.(1;-2)Câu 24: Cho hàm số y=-x 4-2x 2-1 .Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằngA.1 B.2 C.3 D.4Câu 25: Cho hàm số y=3sinx-4sin 3x.Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng;2 2æ ö-ç ÷è øp bằngA.-1 B.1 C.3 D.7Câu 26: Cho hàm số 11xyx+=- .Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm A.(1;2) B.(2;1) C.(1;-1) D.(-1;1)Câu 27: Cho hàm số 212 14y x= .Hàm số có A.một cực đại và hai cực tiểu B.một cực tiểu và hai cực đạiC.một cực đại và không có cực tiểu D.một cực tiểu và một cực đạiCâu 28: Hàm số 21xyx=- đồng biến trên các khoảngA.( ;1)-¥ và (1;2) B. ;1)-¥ và (2; )+¥ C.(0;1) và (1;2) D. ;1)-¥ và (1; )+¥Câu 29: Cho hàm số 32yx=- .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằngA.0 B.1 C.2 D.3Câu 30: Cho hàm số y=x 3-3x 2+1.Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng A.-6 B.-3 C.0 D.3Câu 31: Cho hàm số y=x 3-4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng A.0 B.2 C.3 D.4Câu 32: Cho hàm số22y x= .Giá trị lớn nhất của hàm số bằngA.0 B.1 C.2 D. 3Câu 33: Số giao điểm của đường cong y=x 3-2x 2+2x+1 và đường thẳng 1-x bằng 2A.0 B.2 C.3 D.1Câu 34: Số đường thẳng đi qua điểm A(0;3) và tiếp xúc với đồ thi hàm số y=x 4-2x 2+3 bằngA.0 B.1 C.2 D.3Câu 35: Gọi ,N là giao điểm của đường thẳng =x+1 và đường cong 41xyx+=- .Khi đó hoành độ trung điểm của đoạn thẳng MN bằngA.-5/2 B.1 C.2 D. 5/2Câu 36 Cho hàm số 12 1xyx+=- .Khẳng định nào sau đây đúng?A.Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y=3/2 B.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y=3/2C.Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x= D.Đồ thị hàm số không có tiệm cậnCâu 37: Cho hàm số 212 13y x= .Tiếp tuyến tại điểm 0xthỏa mãn ()0'' 0y x= của đồ thị hàm số ,có pt làA. 113y x= B. 13y x= C. 113y x= D. 13y x= +Câu 38 Cho hàm số 31xyx-=- .Đồ thi hàm số tiếp xúc với đường thẳng y=2x+m khiA.m= B.m¹ C.2 2m= D. R" ÎCâu 39 Cho hàm số y=x 3-3x 2+1.Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m tại điểm phân biệt khiA.-31 D. m<-3Câu 40 Hàm số 21mx myx- +=- tăng trên từng khoảng xác định của nó khi :A. 0m³ B. 0m£ C. 1m¹ D. 0m>Câu 41 Giá trị lớn nhất của hàm số 2211x xyx x- +=+ là :A. B. C. D. -1 Câu 42 Hàm số 31y mx= có cực trị khi :A. 0m> B. 0m< C. 0m= D. 0m¹Câu 43 Đồ thi hàm số 33 1y x= có điểm cực tiểu là:A. -1 -1 B. -1 C. -1 D. Câu 44 Số đường tiệm cân của đồ thi hàm số 223 22 3x xyx x- +=- là:A. B. C. D. Câu 45 Đồ thi hàm số nào sau đây có điểm cực trị A. 22 1y x= B. 22 1y x= C. 22 1y x= D. 22 1y x= Câu 46 Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số 23 2y x= tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng :A. B. C. D. Câu 47 Đồ thi hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bênCâu 48 Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên :O yx13333. 1. 1. 1. 1A xB xC xD += += += +3Câu 49 Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số 12xyx-=- với trục Oy. PT tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm là :A. 12 2y x= B. 12 2y x= C. 12 2y x= D. 12 2y x= Câu 50 Tìm câu sai trong các mệnh đề sau về GTLN và GTNN của hàm số []33 3y x= A. Min B. Max 19 C. Hàm số có GTLN và GTNN D. Hàm số đạt GTLN khi Câu 51 Đường thẳng cắt đồ thị hàm số 33 2y tại điểm phân biệt khi :A. 4m< B. 4m£ C. 4m< D. 4m> Câu 52 Hàm số 23y mx= đạt cực tiểu tại khi :A. 0m= B. 0m¹ C. 0m> D. 0m B. 4m< C. 2m< D. 4m< Câu 54 Đường thẳng không cắt đồ thi hàm số 22 2y x= khi :A. 4m< B. 4m< C. 4m< D. 4m<

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến