loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-09 07:40:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm hóa học lớp 12   

153
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn

bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn

bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoànLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài tập: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCCâu 1: Tìm câu phát biểu sai khi nói về chu kì:A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhânB. Trong chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhauC. Trong chu kì 2,3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ đến 8D. Chu kì nào cũngmở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hìnhCâu 2: Câu nào sau đây không đúng?A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có electron hóa trị bằng nhauB. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron bằng nhauC. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm có số electron ngoài cùng bằng số thứ tự của nhómD. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất với oxiCâu 3: Chọn câu đúng:A. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng giống nhauB. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng tương tự nhauC. Tính chất của các ngtố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc lớp vỏ mà không phụ thuộc vào lớp ngoài cùngD. Tính chất hóa học của các...

Nội dung tài liệu

Bài tập: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCCâu 1: Tìm câu phát biểu sai khi nói về chu kì:A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhânB. Trong chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhauC. Trong chu kì 2,3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ đến 8D. Chu kì nào cũngmở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hìnhCâu 2: Câu nào sau đây không đúng?A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có electron hóa trị bằng nhauB. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron bằng nhauC. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm có số electron ngoài cùng bằng số thứ tự của nhómD. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất với oxiCâu 3: Chọn câu đúng:A. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng giống nhauB. Tính chất của các nguyên tố hóa học cùng nhóm bao giờ cũng tương tự nhauC. Tính chất của các ngtố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc lớp vỏ mà không phụ thuộc vào lớp ngoài cùngD. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong một chu kì là tương tự nhauCâu 4: Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm có cùng:A. Nguyên tử khối B. Số lớp electronC. Cấu hình electron lớp ngoài cùng D. Bán kính nguyên tửCâu 5: Các nguyên tố nhóm trong bảng tuần hoàn là:A. Các nguyên tố B. Các nguyên tố pC. Các nguyên tố và các nguyên tố D. Các nguyên tố dCâu 6: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm có đặc điểm nào chung về cấu hình nguyên tử?A. Số electron hóa trị B. Số lớp electronC. Số electron lớp D. Số phân lớp electronCâu 7: Câu nào sau đây không đúng?A. Bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố, các chu kì và các nhómB. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiềuđiện tích hạt nhân tăng dầnC. Bảng tuần hoàn có chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.D. Bảng tuần hoàn có nhóm và nhóm BCâu 8: Nguyên tố nhóm hoặc nhóm được xác định dựa vào đặc điểm nào sau đây?A. Nguyên tố s, nguyên tố hoặc nguyên tố d, nguyên tố fB. Tổng số electron trên lớp ngoài cùngC. Tổng số electron trên phân lớp ngoài cùngD. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đóCâu 9: Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn cho biết:1. Số điện tích hạt nhân 4. Số thứ tự nguyên tố trong bảng tuần hoàn2. Số nơtron trong nhân nguyên tử 5. Số proton trong nhân hoặc electron trên vỏ3. Số electron trên lớp ngoài cùng 6. Số đơn vị điện tích hạt nhân.Hãy cho biết các thông tin đúng:A. 1,3,5,6 B. 1,2,3,4 C. 1,3,4,5,6 D. 2,3,5,6Câu 10: Nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 33 trong bảng tuần hoàn. thuộc:A. Chu kì 3, nhóm VA B. Chu kì 4, nhóm VBC. Chu kì 4, nhóm VA D. Chu kì 3, nhóm IIIACâu 11: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s 22s 22p 63s thì nguyên tố đó thuộc:A. Nhóm IA B. Chu kì C. Nhóm IIIA D. Chu kì 3Trường THPT Lại Sơn GV: Lê Thanh Tâm Page 1Câu 12: Một nguyên tố chu kì 3, nhóm VA, cấu hình electron là:A. 1s 22s 22p 63s 13p 4B. 1s 22s 22p 63s 23p 5C. 1s 22s 22p 63s 23p 6D. 1s 22s 22p 63s 23p 3Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố chu kì 3, nhóm IVA có số hiệu nguyên tử là:A. 13 B. 14 C. 21 D. 22Câu 14: Nguyên tố hóa học Ca có Z=20, chu kì nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây là sai ?A. Số electron trên lớp vỏ là 20B. Vỏ nguyên tử có lớp electron và có electron lớp ngoài cùngC. Hạt nhân nguyên tử có 20 protonD. Nguyên tố hóa học này là phi kimCâu 15: Nguyên tố hóa học có electron hóa trị là 3d 34s 2. Vị trí của trong bảng tuần hoàn là:A. Chu kì 4, nhóm VA B. Chu kì 4, nhóm VBC. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 4, nhóm IIIBCâu 16: Cho nguyên tố có kí hiệu 3919X có đặc điểm:A. Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IAB. Số nơtron trong hạt nhân là 20C. Ion có cấu hình electron là 1s 22s 22p 63s 23p 6.D. là phi kim và có tính khử mạnh.Câu 17: Nguyên tử nguyên tố có số thứ tự Z=16, vị trí của trong bảng tuần hoàn:A. Chu kì 3, nhóm IVA B. Chu kì 3, nhóm VIAC. Chu kì 4, nhóm VIA D. Chu kì 2, nhóm IIACâu 18: Nguyên tố có Z=22 thuộc chu kì:A. B. C. D. 2Câu 19: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s 22s 22p 63s 23p 3. Hãy chọn câu đúng:a) Số electron lớp ngoài cùng là:A. B. C. D. 5b) thuộc chu kì:A. B. C. D. 4c) thuộc nhóm:A. IA B. VA C. IIIA D. IVACâu 20: Nguyên tử nguyên tố có electron phân lớp p, vậy thuộc nhóm:A. VA B. VIIA C. VIIB D. VIACâu 21: Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:(A) 1s 22s 22p 63s 2. (D) 1s 22s 22p 63s 23p 5.(B) 1s 22s 22p 63s 23p 64s 1. (E) 1s 22s 22p 63s 23p 63d 64s 2.(C) 1s 22s 22p 63s 23p 64s 2. (F) 1s 22s 22p 63s 23p 1.Các nguyên tố thuộc cùng chu kì là:A. A, D, B. B, C, C. C, D. A, B, FCâu 22: Nguyên tố có cấu hình electron là 1s 22s 22p 63s thì ion tạo nên từ sẽ có cấu hình electron:A. 1s 22s 22p 5B. 1s 22s 22p 63s 23p 2C. 1s 22s 22p 6D. 1s 22s 22p 63s 23p 6Câu 23: Anion X- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 6. Vị trí của trong bảng tuần hoàn:A. Chu kì 2, nhóm IVA B. Chu kì 3, nhóm IVAC. Chu kì 3, nhóm VIIA D. Chu kì 3, nhóm IIATrường THPT Lại Sơn GV: Lê Thanh Tâm Page 2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến