loading
back to top

Bài tập tổng hợp Ancol - Phenol

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-10-16 08:40:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề cương hóa học lớp 12   

184
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tổng hợp Ancol - Phenol

Bài tập tổng hợp Ancol - Phenol

Bài tập tổng hợp Ancol - PhenolLoading...

Tóm tắt nội dung
CHUYÊN ĐỀ RƯỢU PHENOLDạng 1: Bài tập tìm công thức phân tử rượu phênolLoại 1: Bài tập tự luậnBài 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đưng nước vôi trong dưthấy khối lượng bình tăng 14,2 gam đồng thời suất hiện 20 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của rượu A(C2 H6 O)Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một rượu no đơn chức cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc). Xác định công thứcphân tử của .(C2 H6 O)Bài Đốt cháy hoàn toàn 2,82 gam một hợp chất hữu cơ chỉ chứa (C,H,O). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vàobình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 9,54 gam và có 18 gam kết tủa. Xác định côngthức phân tử của biết tỉ khối hơi của so với không khí là 3,241 (C6 H6 O)Bài Đốt cháy hoán toàn 5,8 gam một chất hữu cơ thì thu được 2,65gam xôđa; 2,25gam H2 và 12,1 gam CO2 .Xác định công thức phân tử biết có một nguyên tử Na (C6 H5 ONa). Bài Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam một hợp chất hữu cơ phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm chỉ cóCO2...
Nội dung tài liệu
CHUYÊN ĐỀ RƯỢU PHENOLDạng 1: Bài tập tìm công thức phân tử rượu phênolLoại 1: Bài tập tự luậnBài 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đưng nước vôi trong dưthấy khối lượng bình tăng 14,2 gam đồng thời suất hiện 20 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của rượu A(C2 H6 O)Bài Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một rượu no đơn chức cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc). Xác định công thứcphân tử của .(C2 H6 O)Bài Đốt cháy hoàn toàn 2,82 gam một hợp chất hữu cơ chỉ chứa (C,H,O). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vàobình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 9,54 gam và có 18 gam kết tủa. Xác định côngthức phân tử của biết tỉ khối hơi của so với không khí là 3,241 (C6 H6 O)Bài Đốt cháy hoán toàn 5,8 gam một chất hữu cơ thì thu được 2,65gam xôđa; 2,25gam H2 và 12,1 gam CO2 .Xác định công thức phân tử biết có một nguyên tử Na (C6 H5 ONa). Bài Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam một hợp chất hữu cơ phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm chỉ cóCO2 và H2 trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2 là 5,9 gam .a. Xác định công thức đơn giản của (C7 H8 O)b. Xác định công thức phân tử của biết khối lượng phân tử của nhỏ hơn glucozo (C6 H12 O6 c.Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của biết có vòng thơm (5 đồng phân)d.Trong các đồng phân câu đông phân nào có phản ứng với NaOH (3 đồng phân)Loại 2: Bài tập trắc nghiệmBài Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một rượu thu được 3,3 gam CO2 và 1,8 gam H2 O. Xác định công thức phân tửAa. C3 H8 b. C3 H8 O2 c. C3 H8 O3 d. đáp án khác Bài 2* Có một rượu đơn chức Y, khi đốt cháy ta chỉ thu được CO2 và H2 với số mol như nhau và số mol oxitiêu tổn gấp lần số mol của Y. Biết rằng: làm mất màu dung dịch brom và khi cộng hợp hiđro thì được rượuđơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của là: A. CH3 -CH2 -OH B. CH2 =CH-CH2 -CH2 -OH C. CH3 -CH=CH-CH2 -OH D. CH2 =CH-CH2 -OH Bài Đề thi cao đẳng 2008: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 vớitỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của làA. C3H8O2. B. C4H10O2. C. C2H6O. D. C2H6O2Doc24.vnBài Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rượu no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ta thu được 4,5 gamH2 và 3,36 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử hai rượuA. CH4 và C3 H8 C. B. C2 H6 và C3 H8 OB. C2 H6 và CH4 D. C4 H10 và C3 H8 OBài Một rượu mạch hở, không làm mất màu nước brom. Để đốt cháy lít hơi rượu thì cần 2,5a lít oxi ởcùng điều kiện. Công thức cấu tạo của là: A. C2 H4 (OH)2 B. C3 H6 (OH)2 C. C3 H7 OH D. C2 H5 OHBài 6: Một rượu no đơn chức có oxi theo khối lượng là 34,78% Tìm công thức phân tử của rượu AA. C2 H5 OH B. C3 H7 OH C.CH3 OH D.C4 H9 OHBài Đề thi đại học khối 2008 Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức thì thu được kết quả:tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thứcphân tử của làA. 3. B. 4. C. 2. D. 1. CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOLDạng 2: Phản ứng của rượu với kim loại kiềmLoại :Bài tập tự luậnBài 1: Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm H2 (đo 27,3 0C và 0,88atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4 H9 OH).Bài Cho gam rượu đơn chức tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượutrên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo đktc a.Tính (6 gam)b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của (C3 H8 và có rượu có công thức này)Bài Một hợp chất hữu cơ chỉ chứa (C,H,O). Khi hóa hơi 0,31gam thì thu được thể tích bằng thể tíchcủa 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Mặt khác cũng 0,31 gam tác dụng với Na dưthì thu được 112 ml H2 (đktc). Tìm công thức phân tử của (C2 H6 O2 )Bài Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượu thì thu được 9,24 gam CO2 Mặt khác khi cho 0,1 molA tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc). Tìm công thức phân tử và gọi tên A(C3 H5 (OH)3 Doc24.vnBài là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn mol cần 3,5 mol O2. Mặt khác mol tác dụng hoàn toànvới Na thu được 1,5 mol O2 Tìm công thức phân tử của (C3 H8 O)Bài Cho 0,05 mol một rượu Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc). Nếu cho 7,6 gam rượu nàytác dụng với thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). a.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu .ĐS: C3 H6 (OH)2b.Xác định công thức cấu tạo đúng của biết có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lamBài Cho 11,95 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được3,64 lít H2 đktc. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0,125 mol C2 H5 OH và 0,1 molC2 H4 (OH)2 0,1 mol)Bài Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2. Xác định công thứcphân tử của rượu (C3 H7 OH)Bài Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức tác dụng với Na thu được 5,04 lít khí H2đktc. Mặt khác 8,12 gam hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2 a. Xác định công thức phân tử của rượu (C4 H9 OH)b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54,68% và 45,32% )Bài 10 Cho và là hai rượu đơn chức, mạch hở. là rượu no, là rượu không no trong phân tử có mộtnối đôi. Cho hỗn hợp gồm gam và 2,9 gam tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít khí H2 đktc Xác định rượu và (C3 H7 OH và CH2 =CH-CH-CH2 -OH)Bài 11 Cho 11 gam hỗn hợp rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3,36 lít khí H2đktc.a.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2 H5 OH và CH3 OH)b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp 58,18% và 41,82%)Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2,84 gam hỗn rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừađủ thì thu được 4,6 gam chất rắn và lít khí (đktc)a.Tính (0,896 lít )b.Xác định công thức phân tử rượu trên (CH3 OH và C2 H5 OH )Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp gồm rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Chia làm phần bằng nhau:Doc24.vn- Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5,24 gam .- Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được lít H2 (ở 27,3 0C và 1,25 atm a.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3 OH:0,03 mol và C2 H5 OH: 0,02 mol)Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2 a.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5,6 lítb.Một hỗn hợp gồm và một đồng đẳng của có khối lượng là 18,8 gam tác dụng hoàn toàn với Natạo ra 5,6 lít khí đktc .Xác định công thức phân tử của và và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp(CH3 OH :0,3 mol và C2 H5 OH 0,2 mol)Loại 2: Bài tập trắc nghiệm Bài Cho Na dư tác dụng hoàn toàn với 21,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức sinh ra 4,48 lít khí H2đktc Biết rượu này có số nguyên tử gấp đôi rượu kia. Công thức cấu tạo rượu là: A.CH3 OH và C2 H5 OH B.C2 H5 OH và C4 H9 OH C.C3 H7 OH và C6 H13 OH D.C4 H9 OH và C8 H17 OH Bài Cho 1,24 gam hỗn hợp rượu đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thấy thoát ra 336ml H2 đktc. Khốilượng muối thu được là:A.1,93 gam B.2,93 gam C.2,9 gam D.1,47 gamBài Cho 4,6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Nathu được lít khí. Giá tri của là:A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 22,4 lít D. 11,2 lítBài Cho 2,84 gam một hỗn hợp hai rượu no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với mộtlượng Na vừa đủ, tạo ra 4,6 gam chất rắn và lít khí H2 đktc. Xác định công thức phân tử của hai rượutrên. A. CH3 OH và C2 H5 OH B. C2 H5 OH và C4 H9 OHC. C3 H5 OH và C4 H9 OH D. Các câu A, B, đều saiBài Cho natri kim loại tác dụng với 1,06 gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylicthấy thoát ra 224ml hiđro (đo đktc). Xác định công thức phân tử mỗi rượu.A. CH3 OH và C2 H5 OH B. C2 H5 OH và C3 H7 OHC. C4 H9 OH và C5 H11 OH D. Kết quả khácDoc24.vnBài Cho 11 gam hỗn hợp rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng hết với Na thìthu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Công thức cấu tạo rượu là: A. CH3 OH và C2 H5 OH B. CH3 OH và C3 H7 OHC. C2 H5 OH và C3 H7 OH D. C4 H7 OH và C5 H11 OHBài Cho 9,2 gam ancol propylic và ancol đơn chức tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được2,24 lít H2 (đktc). là ancol nào dưới đây? A.CH3 OH B. C2 H5 OH C. C3 H5 OH D. Đáp án khác Bài Cho 15,2 gam hỗn hợp ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gamchất rắn và bao nhieu lÝt hiđro (đktc)? A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48Bài Cho 18,8 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụngvới Na dư, tạo ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Công thức phân tử của ancol là:A.C2 H5 OH và C3 H7 OH B. C3 H7 OH và C4 H9 OHC. CH3 OH và C2 H5 OH D. Đáp án khác Bài 10: Đề thi cao đẳng 2008 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) và là đồng đẳngkế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2 O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp tác dụngvới Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2 Công thức phân tử của X, là:A. C2 H6 O, CH4 O. B. C3 H6 O, C4 H8O. C. C2 H6 O, C3 H8 O. D. C2 H6 O2 C3 H8 O2CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOLDạng 3:Phản ứng tách nước của rượu và hợp nước của ankenBài Hydrat hóa 14,8 gam một rượu thì thu được 11,2 gam anken .Công thức tổng quát của rượu đó là A.C2 H5 OH B.C3 H7 OH C.CH3 OH D.C4 H9 OH Bài Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức điều kiện thích hợp sau khi phản ứng xảy ra hoàntoàn được chất hữu cơ (có tỉ khối hơi so với bằng 1,6. Xác định công thức phân tử rượu A. C2 H5 OH B. C4 H9 OH C. CH3 OH D. C3 H7 OHBài Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức với H2 SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B.Tỉ khối hơi của so với bằng 1,4375. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của là A.CH3 OH B.C2 H5 OH C.C3 H7 OH D.C4 H9 OHBài Hydrat hóa gam một rượu thì thu được 1.68 lít anken với hiệu suất phản ứng là 75% Công thức tổng quátcủa rượu đó là: A.C2 H5 OH B.C3 H7 OH C.CH3 OH D.C4 H9 OH Doc24.vnBài :Hydrat hóa một rượu chỉ thu được một anken duy nhất có tỉ khối so với Nitơ là .Tên gọi của A.Etanol B.Metanol C.Propan -1-ol D.Butan-1-olBài Rượu no đơn chức mạch hở có tỉ khối với H2 là 37 .Cho tác dụng với H2 SO4 đặc nung nóng 180 0C.Thu dược anken mạch thẳng duy nhất là A.Etanol B.2-metyl propanol-2 C.Propan -1-ol D.Butan-1-olBài :Đun nóng ml rượu etylic 95 với H2 SO4 đặc 180 0C thu được 3,36 lít etilen đktc. Biết hiệu suất phản ứnglà 60% và khối lượng riêng của rượu là 0,8 gam/ml .Giá trị của là A.10,18 ml B.15,13 ml C.8,19 ml D.12 mlBài :Chia gam hỗn hợp rượu thành phần bằng nhau Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 đktc Phần Hydrat hóa thì thu được hỗn hợp anken .Nếu đốt cháy hoán toán anken đó thì thu được bao nhiêugam nước A.0,36 gam B.0,9 gam C.0,54 gam D.1,8 gamBài :Tách nước hoàn toàn một hỗn hợp rượu ta thu được hỗn hợp gồm các anken .Nếu đốt cháy thì thuđược 1,76 gam CO2 còn khi đốt cháy thì khối lượng CO2 và H2 thu được là bao nhiêu A.2,94 gam B.2,48 gam C.1,76 gam D.2,76 gam Bài 10: Đề thi đại học khối 2008: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức với dung dịch H2 SO4 đặc trong điềukiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của so với là 1,6428. Công thức phân tử của làA. C3 H8 O. B. C2 H6 O. C. CH4 O. D. C4 H8 O.Bài 11:Đề thi đại học khối 2008 Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhautrong dãy đồng đẳng với SO đặc 140 C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được gam hỗn hợp gồm ba ete và1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên làA. CH OH và OH. B. OH và OH.C. OH và OH. D. OH và OH.Bài 12: Đề thi cao đẳng 2008: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3 OH và C2 H5 OH (xúc tác H2 SO4 đặc, ở140oC) thì số ete thu được tối đa làA. 1. B. 3. C. 4. D. 2.Bài 13 :Đề thi đại học khối 2008 Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được làA. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). B. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến