loading
back to top

Bài tập toán lớp 6 - Số nguyên

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2017-01-11 11:50:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 6   

215
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập toán lớp 6 - Số nguyên

Bài tập toán lớp 6 - Số nguyên

Bài tập toán lớp 6 - Số nguyên
Tóm tắt nội dung
NG ÔN CH NG II ƯƠ ƯƠ 6Ố ỌBài Tính lí ợ1/ (­37) 14 26 372/ (­24) 10 243/ 15 23 (­25) (­23)4/ 60 33 (­50) (­33)5/ (­16) (­209) (­14) 2096/ (­12) (­13) 36 (­11)7/ ­16 24 16 348/ 25 37 48 25 379/ 2575 37 2576 2910/ 34 35 36 37 14 15 16 17 Bài ngo tính ồ1/ ­7264 (1543 7264)2/ (144 97) 1443/ (­145) (18 145)4/ 111 (­11 27)5/ (27 514) (486 73)6/ (36 79) (145 79 36)7/ 10 [12 (­ 1)]8/ (38 29 43) (43 38)9/ 271 [(­43) 271 (­17)]10/ ­144 [29 (+144) (+144)]Bài Tính ng các nguyên bi t:ổ ế1/ ­20 212/ ­18 173/ ­27 274/ x≤ 3│ │5/ ­x 5│ Bài Tính ngổ1/ (­2) (­4) 19 (­20)2/ 99 1003/ 48 504/ 97 995/ 97 98 99 100 Bài Tính giá tr bi th cị ứ1/ 22 2010ớ2/ 12 98 99ớ3/ 123ớ4/ 24 24 37 72ớ5/ (­90) (y 10) 100 ­24ớ Bài Tìm x1/ ­16 23 162/ 2x 35 153/ 3x 17 124/ 0│ │5/ ­13 ­26│ │Bài Tính lí ợ1/ 35. 18 5. 7. 282/ 45 5. (12 9)3/ 24. (16 5) 16. (24 5) 4/ 29. (19 13) 19. (29 13)5/ 31. (­18) 31. 81) 316/ (­12).47 (­12). 52 (­12)7/ 13.(23 22) 3.(17 28)8/ ­48 48. (­78) 48.(­21) Bài Tính1/ (­6 2). (­6 2)2/ (7. 3) (­6)3/...
Nội dung tài liệu
NG ÔN CH NG II ƯƠ ƯƠ 6Ố ỌBài Tính lí ợ1/ (­37) 14 26 372/ (­24) 10 243/ 15 23 (­25) (­23)4/ 60 33 (­50) (­33)5/ (­16) (­209) (­14) 2096/ (­12) (­13) 36 (­11)7/ ­16 24 16 348/ 25 37 48 25 379/ 2575 37 2576 2910/ 34 35 36 37 14 15 16 17 Bài ngo tính ồ1/ ­7264 (1543 7264)2/ (144 97) 1443/ (­145) (18 145)4/ 111 (­11 27)5/ (27 514) (486 73)6/ (36 79) (145 79 36)7/ 10 [12 (­ 1)]8/ (38 29 43) (43 38)9/ 271 [(­43) 271 (­17)]10/ ­144 [29 (+144) (+144)]Bài Tính ng các nguyên bi t:ổ ế1/ ­20 212/ ­18 173/ ­27 274/ x≤ 3│ │5/ ­x 5│ Bài Tính ngổ1/ (­2) (­4) 19 (­20)2/ 99 1003/ 48 504/ 97 995/ 97 98 99 100 Bài Tính giá tr bi th cị ứ1/ 22 2010ớ2/ 12 98 99ớ3/ 123ớ4/ 24 24 37 72ớ5/ (­90) (y 10) 100 ­24ớ Bài Tìm x1/ ­16 23 162/ 2x 35 153/ 3x 17 124/ 0│ │5/ ­13 ­26│ │Bài Tính lí ợ1/ 35. 18 5. 7. 282/ 45 5. (12 9)3/ 24. (16 5) 16. (24 5) 4/ 29. (19 13) 19. (29 13)5/ 31. (­18) 31. 81) 316/ (­12).47 (­12). 52 (­12)7/ 13.(23 22) 3.(17 28)8/ ­48 48. (­78) 48.(­21) Bài Tính1/ (­6 2). (­6 2)2/ (7. 3) (­6)3/ (­5 9) (­4)4/ 72 (­6. 4)5/ ­3. 4. (­5) 16/ 18 10 (+2) 77/ 15 (­5).(­3) 88/ (6. 10 5) 3. (­7)Bài So sánh1/ (­99). 98 (­97) 0ớ2/ (­5)(­4)(­3)(­2)(­1) 0ớ3/ (­245)(­47)(­199) 123.(+315)ớ4/ 2987. (­1974). (+243). 0ớ5/ (­12).(­45) (­27) ­1ớ Bài 10 Tính giá tr bi th cị ứ1/ (­25). ­3). 4ớ2/ (­1). (­4) 25ớ3/ (2ab 2) 4; ­6; 12ớ4/ [(­25).(­27).(­x)] 4; ­9ớ5/ (a 2) (a b) (a b) ­3ớBài 11 Đi vào tr ngề ốa ­3 +8 ­(­1)­ ­2 +7a│ │a Bài 12 Đi vào tr ngề ốA ­6 +15 10B ­2 ­9a ­10 ­1a 15a ­12a ­3Doc24.vnBài 13 Tìm x:1/ (2x 5) 17 62/ 10 2(4 3x) ­43/ 12 3(­x 7) ­184/ 24 (3x 2) ­35/ ­45 5.(­3 2x) Bài 14 Tìm x1/ x.(x 7) 02/ (x 12).(x­3) 03/ (­x 5).(3 04/ x.(2 x).( x) 05/ (x 1).(x +2).(­x ­3) 0Bài 15 Tìm1/ (10) và B(10)Ư2/ (+15) và B(+15)Ư3/ (­24) và B(­24)Ư4/ C(12; 18) Ư5/ C(­15; +20)Ư Bài 16 Tìm bi ế1/ và 02/ 12 và 03/ ­8 và 12 x4/ (­6) và ­20 ­105/ (­9) (+12) và 20 50Bài 17 Vi ng tích các ng sau:ế ướ ổ1/ ab ac2/ ab ac ad3/ ax bx cx dx4/ a(b c) d(b c)5/ ac ad bc bd6/ ax by bx ay Bài 18 Ch ng ỏ1/ (a c) (a c) ­b2/ (a b) (b a) 2a c3/ (a c) (a c) ­2b4/ a(b c) a(b d) a(c d)5/ a(b c) a(d c) a(b d)Bài 19: Tìm bi tế1/ 18 10 ­9ớ2/ 2a 3b ­2 4ớ3/ 3a 2c ­1ớ4/ 12 5c ­1 ­7 5ớ5/ 2b 3a ­9 ­3 ­7ớ Bài 20 theo th tắ ự* tăng ầ1/ 7; ­12 +4 ­8 ­10; ­1│ │2/ ­12; +4 ­5 ­3 +3 ­5│ │* gi ầ3/ +9 ­4 ­6 ­5 ­(­12)│ │4/ ­(­3) ­(+2) ­1 +(­5) +7 ­8│ │Bài 21 Hai ca nô cùng xu phát cùng đi phía ho (A gi B, C). Qui chi ng Aấ ướ ướ ừv phía là chi ng, chi ng phía là chi âm. hai ca nô đi nề ươ ướ ầl là 10km/h và ­12km/h thì sau gi hai ca nô cách nhau bao nhiêu km?ượ ờBài 22 Trong cu thi “Hành trình văn hóa”, ng tham cu thi đc ng tr 500 đi m. Sau đóộ ườ ượ ướ ểm câu tr đúng ng đó đc 500 đi m, câu tr sai ngđi đó đc ­200 đi m. Sau câuỗ ườ ườ ượ ườ ượ ểh anh An tr đúng câu, sai câu, ch Lan tr đúng câu, sai câu, ch Trang tr đúng câu,ỏ ờsai câu. đi ng sau cu thi?ỏ ườ ộBài 23 Tìm nguyên sao cho chia cho 3ố ếDoc24.vnKI TRA CH NG II ƯƠ ỌĐ 1ỀI. Tr nghi m: đi mắ Bài 1: Cho cao đa đi nh sau: Tam Đo: 2591m, Bi ch t: ­392m. Các câu sau đúng hay sai?a) Đnh núi Tam Đo cao bi là 2591mỉ ướ ểb) Bi ch có cao trung bình th bi là ­392mể ướ Bài 2: Cho tr sau:ụ ốCác câu sau đúng hay sai?a) Đi bi di |­4|ể ốb) Đi bi di ­3ể Bài 3: Ch ch cái đng tr đáp án đúng trong câu sau:ọ ướ a) [7 9]= A. ­7 B. ­7 C. D. b) ng các nguyên sao cho ­5 là:ổ A. B. ­5 C. ­4 D. ­9 c) Giá tr (­2)ị là: A. B. ­8 C. D. ­6 d) ­54 18 A. 36 B. ­36 C. 72 D. ­72 II. lu (7 đi m):ự Bài (1 đi m):ể các trên theo th tăng n: ­11 12 ­10 |­9| 23 0; 150; 10ắ Bài (2 đi m):ể Tính lý (n có th ):ợ ểa) b) ­23 63 23 21 58 23 Bài (2,5 đi m):ể Tìm nguyên bi t:ố ếa) 3x 27 9b) 2x 12 3(x 7)Doc24.vn MNc) 2x 49 Bài (1 đi m):ể Cho bi th c: (­a c) (­a c)ể ứa) Rút Aọb) Tính giá tr khi 1; ­1; ­2ị Bài (0,5 đi m):ể Tìm các nguyên bi t: (6a +1) ế 3a ­1)Đ 2ỀA/­ TR NGHI MẮ (3 đi )ểCâu 1. Khoanh tròn ký đu câu em cho là đúng nh trong các câu tự sau :1/ Khi ngo bi th (95 4) (12 3) ta đc:ỏ ượ a.. 95 12 b. 94 12 c. 95 4­ 12 d. 95 12 32/ Trong các ­12 là:ậ ướ ủa. {1, 3, 4, 6, 12} b. {­1; ­2; ­3; ­4; ­6; ­12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}c. {­1; ­2; ­3; ­4; ­6} d. {­2; ­3; ­4 ­6; ­12}3/ Giá tr tho mãn ­12 là:ị ảa. b. ­8 c. ­16 d. 16 4/ đi (–18) là ủa. 81 18 c. (–18) d. (–81) Câu 2: đi mể Đi (<, =, >) thích vào ch tr ng sauề a) ….. ­9 b) ­8 ….. ­3 c) ­12 ….. 13 d) 25 ….. 25Câu 3. Đánh “X” vào thích ợKh ng đnhẳ Đúng Saia/ Tích hai nguyên âm là nguyên ng ươb/ ng hai nguyên âm là nguyên ng ươc/ Tích hai nguyên ng là nguyên ngủ ươ ươd/ là nguyên ng nh nh t.ố ươ ấB/­ LU NỰ (7 đi m)ể Bài 1. (1 điêm)S laắ ̣i các sau theo th tố nhỏ đến lớn (–43) (–100) (–15) 105 (–1000) 1000Bài 1. (3 đi m) Th hi phép tính :ể ệa/ 210 [46 (–210) (–26)] b) (­8)­[(­5) 8]; c) 25.134 25.(­34) Bài 2. đi mể Tìm các nguyên bi t:ố ếa) (­35)= 18 b) ­2x (­17) 15 Bài 5. (1 đi m) Tìm hai nguyên bi và (b 2) 3ể ếDoc24.vnĐ 3A/ Ph tr nghi mầ (3 đi )ể Câu 1: các nguyên âm mậ A. các nguyên âm, và các nguyên ng. B. và các nguyên âm.ố ươ C. các nguyên âm và các nguyên ng. D. và các nguyên ng.ố ươ ươCâu 2: các nguyên: 2; ­17; 5; 1; ­2; theo th gi là:ắ ầA. 5; 2; 1; 0; ­2; ­17 B. ­17; ­2; 0; 1; 2; C. ­17; 5; 2; ­2; 1; D. 0; 1; ­2; 2; 5; ­17Câu Khi ngo trong bi th c: 2009 (5 2008) ta đc:ỏ ượ A. 2009 2008 B. 2009 2008 C. 2009 2008 D. 2009 2008 Câu 4: các nguyên là là:ậ ướ A. {1; 2; 3; 6} B. {­1; ­2; ­3; ­6} C. {­6; ­3; ­2; ­1; 1; 2; 3; 6} D. ­6; ­3; ­2; ­1; 0}Câu 5: qu phép tính: (­187) 178 ng:ế ằA. 365 B. ­365 C. D. ­9Câu 6. lu nào sau đây là đúng?ế A. ­(­2) B. (– 2) C. |– 2| D. 2| 2B. lu nự (7 đi m)ểCâu Tính: a. 100 (+430) 2145 (­530)b. (­12) .15 c. (+12).13 13.(­22)d. {[14 (­2)] 7} 2012Câu Tìm nguyên x, bi t:ố ếa) 3x ­7 13 b) 10 3 Câu 9: Li kê và tính ng các nguyên x, bi t: ­8 9ệ ếĐ 4Bài 1,5 đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài đi mể ).Tính :Doc24.vna) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tìm Error: Reference source not found bi :ếa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài 1,5 đi mể ). Tính ng các nguyên th mãn :ổ ỏa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundĐ 5ỀBài 1,5 đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tìm Error: Reference source not found bi :ếa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài 1,5 đi mể ). Tính ng các nguyên th mãn :ổ ỏa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundĐ 6ỀBài 1,5 đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tìm Error: Reference source not found bi :ếa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài 1,5 đi mể ). Tính ng các nguyên th mãn :ổ ỏa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundĐ 7ỀBài 1,5 đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài đi mể ). Tính :a) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not found d) Error: Reference source not foundDoc24.vnBài đi mể ). Tìm Error: Reference source not found bi :ếa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundBài 1,5 đi mể ). Tính ng các nguyên th mãn :ổ ỏa) Error: Reference source not found b) Error: Reference source not foundc) Error: Reference source not foundDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến