loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài tập tiếng anh lớp 6 (2)

Chia sẻ: tranhaquynhnhunhu | Ngày: 2016-11-29 19:31:55 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 6   

86
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tiếng anh lớp 6 (2)

Bài tập tiếng anh lớp 6 (2)

Bài tập tiếng anh lớp 6 (2)Loading...

Tóm tắt nội dung

III/ T×m nh÷ng lçi trong c¸c c©u sau vµ söa l¹i cho ®óng.1. Is your father engineer ………………………………………………………………………………2. My house small. ……………………………………………………………………………………3. Who this? It Lan. ……………………………………………………………………………………4. get up in six every morning. …………………………………………………………………………5. Hoa go to school at 6.30 every morning. ………………………………………………………………6. Mai brother is an engineer. …………………………………………………………………………7. Is this he ruler? …………………………………………………………………………………..8. What is your sister name? ………………………………………………………………………………9. What do Lan father do? ………………………………………………………………………………10. Our classroom is on the three floor. ………………………………………………………………….11. Nhung house haves six rooms. ………………………………………………………………………12. What time your brother gets up? ………………………………………………………………………13. How many teacher there are in your school? …………………………………………………………14. Her garden is big. It garden big. ………………………………………………………………….15. Ba brushes his tooth at six forty-five. …………………………………………………………………IV/ §Æt c©u hái phÇn g¹ch ch©n...

Nội dung tài liệu

III/ T×m nh÷ng lçi trong c¸c c©u sau vµ söa l¹i cho ®óng.1. Is your father engineer ………………………………………………………………………………2. My house small. ……………………………………………………………………………………3. Who this? It Lan. ……………………………………………………………………………………4. get up in six every morning. …………………………………………………………………………5. Hoa go to school at 6.30 every morning. ………………………………………………………………6. Mai brother is an engineer. …………………………………………………………………………7. Is this he ruler? …………………………………………………………………………………..8. What is your sister name? ………………………………………………………………………………9. What do Lan father do? ………………………………………………………………………………10. Our classroom is on the three floor. ………………………………………………………………….11. Nhung house haves six rooms. ………………………………………………………………………12. What time your brother gets up? ………………………………………………………………………13. How many teacher there are in your school? …………………………………………………………14. Her garden is big. It garden big. ………………………………………………………………….15. Ba brushes his tooth at six forty-five. …………………………………………………………………IV/ §Æt c©u hái phÇn g¹ch ch©n cho nh÷ng c©u sau:1. It ten past eleven .…………………………………………………………………………………2. We are in class 6B …………………………………………………………………………………..3. Jim classroom is on the second floor. …………………………………………………………………4. My brother is in grade ……………………………………………………………………………….5. She has breakfast at eleven thirty …………………………………………………………………….6. There is one table in our class. ………………………………………………………………………..7. These are pencils. .…………………………………………………………………………………..8. Mr. Quang lives in Ha Noi. ………………………………………………………………………….9. That is my teacher ……………………………………………………………………………………10. Mr. Nam is teacher. ………………………………………………………………………………….11. Yes. My school is big. ………………………………………………………………………………..12. He goes to schol at six thirty ……………………………………………………………………………13. My father name is Tom Pike .. ………………………………………………………………………14. We live on Le Duan street ……………………………………………………………………………15. Every afternoon play games ………………………………………………………………………..V/ H·y viÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghÜa cña c©u kh«ng thay ®æi.1. This school is big. It …………………………………………………………………………………2. These books are small. They re …………………………………………………………………………… .3. There are seven hundred students in my school. My school ……………………………………………… .4. My class has ten desks. There ……………………………………………………………………… .5. How many classroom are there in your school? How many ………………………………………………… .?6.How many rooms does your house have? How many ………………………………………………………… ?7. There is one television in my house.My house ……………………………………………………………………… ..Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến