loading
back to top

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 The weather report

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2017-01-10 14:01:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 4   

454
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 The weather report

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 The weather report

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 The weather report
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBài ti ng Anh Unit The weather reportậ ớV dungớ bài ti ng Anh unit 7ậ The weather report các em đc tr nghi nh ngẽ ượ ữk năng nghe, nói, đc, vi trong cùng dung bài c. Ôn luy ti ng Anh tr em quaỹ ớnh ng bài ti ng Anh VnDoc.com giúp các em ti ng Anh hi qu n, đng th iữ ờt cho các em ng ti ng Anh nh t.ạ ấ1. ng ti ng Anh nh theo ch The weather reportừ ề­ Cold: nhạ­ Warm: mẤ­ Rainy: aư­ Hot: Nóng­ Snowy: Tuy tế­ Umbrella: Cái ô­ Raincoat: Áo aư­ Snowman: Ng tuy tườ ế­ Go outside: Đi ra ngoài 2. Bài luy nói cho trậ MC: Hello everybody. What's the weather like today? Here is the weather report.You: It's very cold outside in Ha Noi. Put on your warm coats and hats.MC: It's rainy in Bangkok. Don't forget your umbrellas and your raincoats.You: The weather now is sunny and hot in Jakarta. Don't forget your sun hats and sunglasses.MC: In Tokyo, it is snowy. Children, go outside and make snowman.Bài luy nói này các em nên th hành ngay VnDoc.com nhé, ph ti ng Anhậ ếm nh...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBài ti ng Anh Unit The weather reportậ ớV dungớ bài ti ng Anh unit 7ậ The weather report các em đc tr nghi nh ngẽ ượ ữk năng nghe, nói, đc, vi trong cùng dung bài c. Ôn luy ti ng Anh tr em quaỹ ớnh ng bài ti ng Anh VnDoc.com giúp các em ti ng Anh hi qu n, đng th iữ ờt cho các em ng ti ng Anh nh t.ạ ấ1. ng ti ng Anh nh theo ch The weather reportừ ề­ Cold: nhạ­ Warm: mẤ­ Rainy: aư­ Hot: Nóng­ Snowy: Tuy tế­ Umbrella: Cái ô­ Raincoat: Áo aư­ Snowman: Ng tuy tườ ế­ Go outside: Đi ra ngoài 2. Bài luy nói cho trậ MC: Hello everybody. What's the weather like today? Here is the weather report.You: It's very cold outside in Ha Noi. Put on your warm coats and hats.MC: It's rainy in Bangkok. Don't forget your umbrellas and your raincoats.You: The weather now is sunny and hot in Jakarta. Don't forget your sun hats and sunglasses.MC: In Tokyo, it is snowy. Children, go outside and make snowman.Bài luy nói này các em nên th hành ngay VnDoc.com nhé, ph ti ng Anhậ ếm nh giúp các em ôn luy năng luy nói cách hi qu nh t.ớ ấDoc24.vn3. Bài ch đáp án đúng nh tậ 1. It's time ............................ breakfast.A. to B. in C. for D. eat2.What ............................... is it? It's seven o'clock.A. day B. time C. year D. month3. What time ........................... it? It's ten thirty.A. are B. am C. be D. is4.It's time for....................................?A. lunch B. learn C. play D. dance5. What time is it? It's............................o'clock.A. thirty B. fourty C. twenty D. fifty6. Excuse me. .............................?A. Thanks B. No C. Yes D. What7. Mai ........................... lunch at 12.30.A. have B. has C. does D. plays8. What time does Linda have.......................?A. fifteen B. subject C. dinner D. football9. My mother ....................... lunch at twelve o'clock.A. have B. learns C. plays D. has10. His brother ................................ to work at 6.45 A.M.A. go B. speak C. play D. goes11. Her mother ............................. T.V in the evening.A. watches B. watch C. plays D. goes12. His father goes to work .......................... the morning.Doc24.vnA. on B. in C. at D. to13. She goes to bed at ......................... P.M.A. 10.30 B. 25.30 C. 32.30 D. 40.4514. ................................... he watch T.V in the evening? Yes, he does.A. Do B. Does C. Play D. Don't15. ................................. time do you have lunch? At 11.20A. what B. where C. when D. who16. My father doesn't work ............................... the evening.A. on B. to C. from D. in17. don't ............................. T.V in the morning.A. watches B. watch C. play D. learn18. He works from 7.30A.M .............................. 4.30 P.M.A. on B. to C. at D. inV nh ngớ bài ti ng Anh 4ậ nói riêng và bài ti ng Anh cho tr emậ nói chung các em hãyh ngay VnDoc.com. VnDoc.com, các em đc tr nghi nh ng bài pọ ượ ợph ôn luy ti ng Anh vô cùng thú và phù trình ti ng Anh các em.ầ ti ngọ ếAnh tr emẻ VnDoc.com là ch tuy cho ti ng Anh tr em các em.ạ ủTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến