loading
back to top

Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-09-29 06:55:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

111
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh
Tóm tắt nội dung

BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN TIẾNG ANHQuestion 1. hope it ________ (stop) working by o'clock this afternoon.A. will have stoppedB. will have been stoppingQuestion 2. By next month ______ (leave) for India.A. will have leftB. will have been leavingQuestion 3. The film _______ (end) by the time we get there.A. will have endedB. will have been endingQuestion 4. They _______ (build) house by June next year.A. will have builtB. will have been buildingQuestion 5. I'm sure they _______ (complete) the new road by September.A. will have completeB. will have been completingQuestion 6. In two years from now, the contract ________ (come) to an end.A. will have comeB. will have been comingQuestion 7. By the end of December, John ________ (work) as reporter for ten years.A. will have workedB. will have been workingQuestion 8. By the time you arrive, ________ (finish) writing an essay.A. will have finishedB. will have been finishingQuestion 9. He...

Nội dung tài liệu

BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN TIẾNG ANHQuestion 1. hope it ________ (stop) working by o'clock this afternoon.A. will have stoppedB. will have been stoppingQuestion 2. By next month ______ (leave) for India.A. will have leftB. will have been leavingQuestion 3. The film _______ (end) by the time we get there.A. will have endedB. will have been endingQuestion 4. They _______ (build) house by June next year.A. will have builtB. will have been buildingQuestion 5. I'm sure they _______ (complete) the new road by September.A. will have completeB. will have been completingQuestion 6. In two years from now, the contract ________ (come) to an end.A. will have comeB. will have been comingQuestion 7. By the end of December, John ________ (work) as reporter for ten years.A. will have workedB. will have been workingQuestion 8. By the time you arrive, ________ (finish) writing an essay.A. will have finishedB. will have been finishingQuestion 9. He certainly _______ (not/do) all his homework by ten tonight.A. won't have doneB. won't have been doingQuestion 10. By November _____ (work) for this company for years.A. will have workedB. will have been workingDoc24.vnQuestion 11. By March 15, ______ (be) here for one year.A. will have beenB. will have been beingQuestion 12. By this time next week, he ______ (write) his novel for months.A. will have writtenB. will have been writingQuestion 13. You _______ (finish) your work by tonight?A. Will have you finishedB. Will have you been finishingQuestion 14. By 2013 we ______ (live) in London for 14 years.A. will have livedB. will have been livingQuestion 15. He _____ (write) book by the end of the week.A. will have writtenB. will have been writingQuestion 16. He ______ (write) this book for months by the end of this week.A. will have writtenB. will have been writingQuestion 17. _________ (finish/you) this project by next week?A. WIll you have finishedB. Will you have been finishingQuestion 18. ________ (be/she) pregnant for month this week?A. Will she have beenB. Will she have been beingQuestion 19. An hour from now hope ______ all these exercises. We will all go to the beach then. (to do)A. will have doneB. will have been doingQuestion 20. When get my diploma in 2008, ______ (to live) in Hanoi for years.A. will have livedB. will have been livingDoc24.vnĐÁP ÁNQuestion 1. AQuestion 2. AQuestion 3. AQuestion 4. AQuestion 5. Question 6. AQuestion 7. BQuestion 8. AQuestion 9. AQuestion 10. Question 11. AQuestion 12. BQuestion 13. AQuestion 14. BQuestion 15. Question 16. BQuestion 17. AQuestion 18. AQuestion 19. AQuestion 20. BDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến