loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-10-04 14:49:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

136
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng AnhLoading...

Tóm tắt nội dung
Bài tập Tiếng AnhBÀI TẬPTHÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄNI. Chọn đáp án đúng:1. Why are your hands so dirty? …… my bike.A. Repaired B. Have repairedC. Have been repairing D. Has been reparing2. We …… around Scotland for days.A. Traveled B. Have traveledC. Have been travelling D. Has been travelling3. Steve has been driving for hours.A. But he's having barbeque at the momentB. In hours he's going to reach Vermont.4. have been trying to contact him _______ A. but to no availB. fortunately he picked up the phone.8. The ballon has been soaring 100 meters above us for hours.A. Why can't they land at last?B. But they have landed minutes ago.9. Who has been eating my chocolate bar? A. Soon will have none left.B. There are none left.10. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up alreadyB. Yes, she hasC. No, she isn't14. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up alreadyB. Yes, she hasC. No, she...
Nội dung tài liệu
Bài tập Tiếng AnhBÀI TẬPTHÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄNI. Chọn đáp án đúng:1. Why are your hands so dirty? …… my bike.A. Repaired B. Have repairedC. Have been repairing D. Has been reparing2. We …… around Scotland for days.A. Traveled B. Have traveledC. Have been travelling D. Has been travelling3. Steve has been driving for hours.A. But he's having barbeque at the momentB. In hours he's going to reach Vermont.4. have been trying to contact him _______ A. but to no availB. fortunately he picked up the phone.8. The ballon has been soaring 100 meters above us for hours.A. Why can't they land at last?B. But they have landed minutes ago.9. Who has been eating my chocolate bar? A. Soon will have none left.B. There are none left.10. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up alreadyB. Yes, she hasC. No, she isn't14. She has been tidying up her office, hasn't she? A. Yes, she has tidied it up alreadyB. Yes, she hasC. No, she isn'tII. Chia động từ trong ngoặc:1) _____________( try to learn English for years, but _________( not succeed yet.2) Mary ____________( rest) in the garden all day because she______________( be) ill.Doc24.vnBài tập Tiếng Anh3) She _______________( work so hard this week that she _________________( not have time togo to the movies.4) That book ____________( lie on the table for weeks You _________________( not read it yet ?5) He ___________( not be here since Christmas. wonder where he ____________(live) since then.6) Jack ________________(go) to Paris for holiday. He never ________________( be) there.7)You _____________( sleep so far _______________( ring the bell for the last twenty minutes.8) He ________________( write novel for two years, but he ______________( not finish it yet.9) Mary _________________( lose her hat and she _________________( look for it until now.10) __________________( see that film several times because like it.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến