loading
back to top

Bài tập phát âm -ed, -s và trọng âm

Chia sẻ: duyhocgioi@tinhte.vn | Ngày: 2016-10-12 15:57:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7   

344
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập phát âm -ed, -s và trọng âm

Bài tập phát âm -ed, -s và trọng âm

Bài tập phát âm -ed, -s và trọng âm
Tóm tắt nội dung

MẸO ĐỌC ĐUÔI -S/-ES VÀ -EDTheo kinh nghiệm dạy cho các đối tượng học sinh, tôi nhận thấy việc dạy các em làm bài tập phânbiệt cách phát âm đuôi –s/-es và –ed theo các ký hiệu phiên âm gây khó khăn cho học sinh rất nhiều trongquá trình làm bài và kết quả không được như mong muốn, kể cả đối với học sinh khá giỏi. Do việc phát âmcác từ của các em không được chuẩn và việc nhớ các ký hiệu phiên âm đối với các em là rất khó khăn. Vì vậy tôi mạnh rạn chia sẻ với các đồng nghiệp cách dạy học sinh làm bài tập này với kết quả chọnđúng từ đạt 90% trở lên .Thay vì việc học sinh phải nhớ các ký hiệu phiên âm và cách phát âm của từ, các em chỉ việc nhớcác câu từ dễ thuộc được gán cho các con chữ tận cùng của từ trước đuôi –s/-es và –ed. Với cách làm bàinày học sinh không phải phát âm các từ mà chỉ nhìn để nhận ra đáp án đúng. I. Với đối tượng là học sinh yếu và trung bình:1. Các từ có đuôi “-ed”: Học sinh chỉ cần nhớ nhóm như sau:Nhóm 1: Trước “-ed” là và d” (Vì có ít chữ nên tôi không gán...

Nội dung tài liệu

MẸO ĐỌC ĐUÔI -S/-ES VÀ -EDTheo kinh nghiệm dạy cho các đối tượng học sinh, tôi nhận thấy việc dạy các em làm bài tập phânbiệt cách phát âm đuôi –s/-es và –ed theo các ký hiệu phiên âm gây khó khăn cho học sinh rất nhiều trongquá trình làm bài và kết quả không được như mong muốn, kể cả đối với học sinh khá giỏi. Do việc phát âmcác từ của các em không được chuẩn và việc nhớ các ký hiệu phiên âm đối với các em là rất khó khăn. Vì vậy tôi mạnh rạn chia sẻ với các đồng nghiệp cách dạy học sinh làm bài tập này với kết quả chọnđúng từ đạt 90% trở lên .Thay vì việc học sinh phải nhớ các ký hiệu phiên âm và cách phát âm của từ, các em chỉ việc nhớcác câu từ dễ thuộc được gán cho các con chữ tận cùng của từ trước đuôi –s/-es và –ed. Với cách làm bàinày học sinh không phải phát âm các từ mà chỉ nhìn để nhận ra đáp án đúng. I. Với đối tượng là học sinh yếu và trung bình:1. Các từ có đuôi “-ed”: Học sinh chỉ cần nhớ nhóm như sau:Nhóm 1: Trước “-ed” là và d” (Vì có ít chữ nên tôi không gán âm)Nhóm 2: Chữ cái trước -ed th f/gh ss/x/ce sh chTừ được gán thôi không phì phèo sợ sẽ chếtNhóm 3: Các trường hợp còn lại Không cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs khi thấy chọn từ có đuôi “-ed” theo từng nhóm, xét từ nhóm rồi đến nhóm và 3)2. Các từ có đuôi “-s/-es”: Học sinh chỉ cần nhớ nhóm như sau:Nhóm 1: Chữ cái trước –es/-s f/gh tTừ được gán phải phục kích tâyNhóm 2: Chữ cái trước –s/-es sh ss/x/ce se/ge/z chTừ được gán sĩ sợ gì chếtNhóm 3: Các trường hợp còn lại Không cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs khi thấy chọn từ có đuôi “-s/-es” theo từng nhóm, xét từ nhóm rồi đến nhóm và 3)II. Với đối tượng là học sinh khá giỏi: Giáo viên nên dạy cho các em các trường hợp ngoại lệ như sau:- Một số từ tận cùng là “–se” phát âm là /s/: practise, promise….- Một số từ tận cùng là gh” không đọc là /f/: weigh, plough…. C¸c ®éng tõ “do” vµ “say” khi thªm “es” vµ “s” th× c¸ch ®äc thay ®æi. say /sei/ says /sez/ do /du:/ do /d z/- C¸ch ph¸t ©m ®u«i ED: Mét sè tÝnh tõ có chữ tËn cïng là –ed, hoÆc mét sè tr¹ng tõ tËn cïng b»ng –edly,th× -ed îc ph¸t ©m lµ /id/ .Adjectives:/id/ nak ed kháa th©n crook ed cong, o»nragg ed nhµu, cò1wretch ed khèn khærugg ed gå ghÒlearn ed uyªn b¸cAdverbs:/id/ deserv ed ly xøng ®¸ngsuppos ed ly cho lµmark ed ly mét c¸ch râ rµng, ®¸ng chó ýalleg ed ly cho r»ngBài tập ứng dụng:1. A. talk ed B. paint ed C. ask ed D. lik ed2. A. work ed B. stopp ed C. forc ed D. want ed3. A. ays B. ays C. st ays D. pl ays4. A. wait ed B. mend ed C. object ed D. fac ed5. A. ros es B. villag es C. appl es D. match es6. A. languag es B. rabi es C. assum es D. consum es7. A. mark ed ly B. alleg ed ly C. need ed D. walk ed8. A. succeed B. devote C. prevent D. cough s9. A. kiss ed B. help ed C. forc ed D. rais ed10. A. see B. sport C. pool D. train s11. A. learn ed B. watch ed C. help ed D. wick ed12. A. widen B. referee C. sack D. cancel s13. A. tomb B. lamp C. brake D. invite s14. A. book B. floor C. comb D. drum s15. A. pack ed B. punch ed C. pleas ed D. push ed 16. A. confus ed B. fac ed C. cri ed D. defin ed17. A. tr ays B. ays C. ays D. ays18. A. ki ssed B. plea sed C. increa sed D. cea sed19. A. devot ed B. suggest ed C. provid ed D. wish ed20. A. clos es B. los es C. lov es D. choos es21. A. give B. phone C. switche D. dive s22. A. watch ed B. crash ed C. occupi ed D. cough ed23. A. studi es B. flourish es C. finish es D. glanc es24. A. hear B. thank C. blow D. coincide s25. A. start ed B. look ed C. decid ed D. coincid ed26. A. design ed B. preserv ed C. saw ed D. guid ed27. A. stop B. climb C. pull D. television s28. A. cat B. tape C. ride D. cook s29. A. agre ed B. miss ed C. lik ed D. watch ed30. A. measur ed B. pleas ed C. distinguish ed D. manag ed31. A. practis ed B. amus ed C. advertis ed D. annoy ed32. A. embarrass ed B. astonish ed C. surpris ed D. decreas ed33. A. walk B. begin C. help D. cut s34. A. shoot B. ground C. concentrate D. forest s35. A. practic ed B. rais ed C. rain ed D. follow ed36. A. conceal ed B. fin ed C. resembl ed D. resist ed37. A. tell B. talk C. stay D. steal s38. A. hour B. father C. dream D. think s39. A. laugh ed B. plough ed C. cough ed D. dislik ed40. A. imagin ed B. punish ed C. diseas ed D. determin ed41. A. examin ed B. releas ed C. servic ed D. ceas ed42. A. disea ses B. plea ses C. lo ses D. relea ses243. A. bush es B. bus es C. lorri es D. charg es44. A. expell ed B. dismiss ed C. encounter ed D. return ed45. A. biscuit B. magazine C. newspaper D. vegetable s46. A. fill ed B. land ed C. suit ed D. crook ed 47. A. chas ed B. wish ed C. pursu ed D. thank ed48. A. bed B. door C. play D. student s49. A. preferr ed B. work ed C. fix ed D. fetch ed50. A. complete B. engine C. taxi D. ferrie s51. A. difficulti es B. enrich es C. class es D. enlar ges52 A. character B. problem C. retreat D. universiti es53. A. shipp ed B. hitchhik ed C. trac ed D. repaint ed54. A. caus ed B. promis ed C. kiss ed D. discuss ed55. A. listen ed B. burgl ed C. robb ed D. chatt ed56. A. gossip ed B. rumour ed C. remember ed D. threaten ed57. A. pass es B. challeng es C. sex es D. tomato es58. A. arm B. suit C. chair D. board s59. A. worri ed B. bor ed C. disappoint ed D. annoy ed60. A. lick B. risk C. lean D. drop s61. A. suppos ed ly B. rubb ed C. play ed D. believ ed62. A. relieve B. invent C. buy D. deal s63. A. come B. roll C. take D. drive s64. A. recogniz ed B. organiz ed C. pronounc ed D. deni ed65. A. dream B. heal C. kill D. task sPRONUNCIATIONExercise11. A. proof B. book C. point D. day s2. A. ask B. breath es C. breath D. hope s3. A. see B. sport C. pool D. train s4. A. tomb B. lamp C. brake D. invite s5. A. book B. floor C. comb D. drum s6. A. cat B. tape C. ride D. cook s7. A. walk B. begin C. help D. cut s8. A. shoot B. ground C. concentrate D. forest s9. A. help B. laugh C. cook D. find s10. A. hour B. father C. dream D. think s11. A. bed B. door C. play D. student s12. A. arm B. suit C. chair D. board s13. A. box es B. class es C. potato es D. finish es14. A. relieve B. invent C. buy D. deal s15. A. dream B. heal C. kill D. task s16. A. resourc es B. stag es C. preserve D. focus es17. A. carriag es B. whistl es C. assure D. costume s18. A. offer B. mount C. pollen D. sword s19. A. mile B. word C. accident D. name s20. A. sport B. household C. mind D. Play sExercise21. A. work ed B. stopp ed C. forc ed D. want ed2. A. kiss ed B. help ed C. forc ed D. rais ed3. A. confus ed B. fac ed C. cri ed D. defin ed34. A. devot ed B. suggest ed C. provid ed D. wish ed5. A. catch ed B. crash ed C. occup ied D. cough ed6. A. agre ed B. miss ed C. lik ed D. watch ed7. A. measur ed B. pleas ed C. distinguish ed D. manag ed8. A. wound ed B. rout ed C. wast ed D. risk ed9. A. imprison ed B. point ed C. shout ed D. surround ed10. A. a.fail ed B. reach ed C. absor ed D. solv ed11. A. invit ed B. attend ed C. celebrat ed D. díplay ed12. remov ed B. wash ed C. hop ed D. miss ed13. A. look ed B. laugh ed C. mov ed D.stepp ed14. A. want ed B.park ed C. stopp ed D.watch ed15. A. laugh ed B. pass ed C. suggest ed D. plac ed16. A.believ ed B. prepar ed C. involv ed D. lik ed17. A.lift ed B. last ed C. happen ed D. decid ed18. A. collect ed B. chang ed C. form ed D. view ed19. A. walk ed B. entertain ed C. reach ed D. look ed20. A.admir ed B. look ed C. miss ed D. Hop edExercise31. a. pollute B. contractual C. reject D. marvellous2. A. mechanic B. military C. apologize D. miraculous3. A. compulsory B. intensity C. kidding D. invaluable4. A. nursery B. focus C. delicate D. secure5. A. curriculum B. kindergarten C. contaminate D. conventional6. A. apology B. industrial C. industry D. disaster7. A. interview B. certificate C. applicant D. primary 8. A. certificate B. apartment C. individual D. biology9. A. scientific B. availlable C. suspicious D. supportive 10. A. especially B. comfortably C. carefully D. possibly11. A. importance B. subtraction C. algebra D. example12. A. aspect B. careful C. require D. successful13. A. terrific B. applicant C. banking D. ignorant14. A. recognize B. challenge C. symbolize D. continue15. A. continent B. belong C. master D. access16. A. appalling B. ashamed C. November D. architect17. A. policeman B. cinema C. overcoat D. politics18. A. competition B. intelligent C. automation D. information19. A. accountant B. Arabic C. Germany D. chemistry20. A. Attention B. interesting C. Influence D. television4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến