loading
back to top

Bài tập nhận biết chất

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-08 21:02:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài tập nhận biết chất   

86
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập nhận biết chất

Bài tập nhận biết chất

Bài tập nhận biết chất
Tóm tắt nội dung
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thöLÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)Stt Thuèc thö Dïng ®Ó nhËn HiÖn îng1 Quú tÝm Axit- Baz¬ tan Quú tÝm ho¸ ®áQuú tÝm ho¸ xanh2 Phenolphtalein (kh«ng mµu) Baz¬ tan Ho¸ mµu hång3 íc(H2 O) C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba)- C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na2 O,CaO, K2 O, BaO)- P2 O5- C¸c muèi Na, K, NO3 H2 (cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn).Riªng Ca cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2 Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2- Tan t¹o dd lµm ®á quú- Tan4 dung dÞch KiÒm Kim lo¹i Al, Zn- Muèi Cu Tan H2 bay lªnCã kÕt tña xanh lam Cu(OH)25 dung dÞch axit- HCl, H2 SO4- HNO3 H2 SO4 ®, n- HCl- H2 SO4 Muèi CO3 SO3- Kim lo¹i ®øng tr íc trong d·y ho¹t ®éng cña KL- Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh)- MnO2 khi ®un nãng) AgNO3 CuO- Ba, BaO, Ba(OH)2 muèi Ba Tan cã bät khÝ CO2 SO2 bay lªnTan H2 bay lªn sñi bät khÝ)Tan vµ cã khÝ NO2 ,SO2 bay ra Cl2...
Nội dung tài liệu
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thöLÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)Stt Thuèc thö Dïng ®Ó nhËn HiÖn îng1 Quú tÝm Axit- Baz¬ tan Quú tÝm ho¸ ®áQuú tÝm ho¸ xanh2 Phenolphtalein (kh«ng mµu) Baz¬ tan Ho¸ mµu hång3 íc(H2 O) C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba)- C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na2 O,CaO, K2 O, BaO)- P2 O5- C¸c muèi Na, K, NO3 H2 (cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn).Riªng Ca cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2 Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2- Tan t¹o dd lµm ®á quú- Tan4 dung dÞch KiÒm Kim lo¹i Al, Zn- Muèi Cu Tan H2 bay lªnCã kÕt tña xanh lam Cu(OH)25 dung dÞch axit- HCl, H2 SO4- HNO3 H2 SO4 ®, n- HCl- H2 SO4 Muèi CO3 SO3- Kim lo¹i ®øng tr íc trong d·y ho¹t ®éng cña KL- Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh)- MnO2 khi ®un nãng) AgNO3 CuO- Ba, BaO, Ba(OH)2 muèi Ba Tan cã bät khÝ CO2 SO2 bay lªnTan H2 bay lªn sñi bät khÝ)Tan vµ cã khÝ NO2 ,SO2 bay ra Cl2 bay ra AgCl kÕt tña mµu tr¾ng s÷a dd mµu xanh BaSO4 kÕt tña tr¾ng6 Dung dÞch muèiBaCl2 Ba(NO3 )2 Ba(CH3 COO)2AgNO3Pb(NO3 )2 Hîp chÊt cã gèc SO4Hîp chÊt cã gèc ClHîp chÊt cã gèc =S BaSO4 tr¾ng AgCl tr¾ng s÷a PbS ®enNhËn biÕt mét sè lo¹i chÊtNhËn biÕt mét sè lo¹i chÊtSTT ChÊt cÇn nhËn biÕt Thuèc thö HiÖn îng1 Na, K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1)Ba(ho¸ trÞ 2)Ca(ho¸ trÞ 2)Al, ZnPh©n biÖt Al vµ ZnC¸c kim lo¹i tõ Mg Pb Kim lo¹i Cu +H2 O§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa+H2 O+H2 O§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa+ dd NaOH+HNO3 ®Æc nguéi+ ddHCl+ HNO3 ®Æc+ AgNO3 tan dd trong cã khÝ H2 bay lªn mµu vµng(Na) mµu tÝm (K) tan dd trong cã khÝ H2 bay lªn tan +dd ®ôc H2  mµu lôc (Ba) mµu ®á(Ca) tan vµ cã khÝ H2  Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn tan vµ cã H2 riªng Pb cã PbCl2 tr¾ng) tan dd mµu xanh cã khÝ bay lªn tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo2 mµu vµng)P( mµu ®á)C (mµu ®en) ®èt ch¸y®èt ch¸y ®èt ch¸y t¹o O2 mïi h¾c t¹o P2 O5 tan trong H2 lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á CO2 lµm ®ôc dd íc v«i trong3 Na2 O, BaO, K2 OCaOP2 O5CuO +H2 O+H2 Na2 CO3+H2 O+ dd HCl H2 SO4 loaõng dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh tan dd ®ôc KÕt tña CaCO3 dd lµm quú tÝm ho¸ ®á dd mµu xanh4 C¸c dung dÞch muèia) NhËn gèc axit- Cl= SO4= SO3= CO3 PO4b) Kim lo¹i trong muèiKim lo¹i kiÒmMg(II)Fe(II) AgNO3+dd BaCl2 Ba(NO3 )2 ,Ba(OH)2+ dd HCl, H2 SO4 HNO3+ dd HCl, H2 SO4 HNO3+ AgNO3 ®èt ch¸y vµ quans¸t mµu ngän löa+ dd NaOH+ dd NaOH AgCl tr¾ng s÷a BaSO4 tr¾ng SO2 mïi h¾c CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2 Ag3 PO4 vµng mµu vµng muèiNa mµu tÝm muèi K Mg(OH)2 tr¾ng Fe(OH)2 tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 n©u ®á Fe(OH)3 n©u ®á Al(OH)3 tr¾ng khi NaOH sÏ tan dÇn Cu(OH)2 xanhNhËn biÕt c¸c chÊt h÷u c¬NhËn biÕt c¸c chÊt h÷u c¬ChÊt cÇn nhËn biÕt Thuèc thö HiÖn îng CH4 KhÝ Cl2 KhÝ clo mÊt mµu, khi cã giÊy quú tÝm tÈm ít ®áC2 H4 íc brom MÊt mµu vµngC2 H2 íc brom MÊt mµu vµngR îu etylic Na Sñi bät khÝ kh«ng mµuAxit axetic Quú tÝm, CaCO3 Quú tÝm ®á, ®¸ v«i tan vµ cã bät khÝGlucoz¬ AgNO3 trong ddNH3 Cã b¹c s¸ng b¸m vµo thµnh èng nghiÖmTinh bét Iot Hå tinh bét cã xuÊt hiÖn mµu xanhB ng nh bi các ch khíả ấCh tấ đi mặ Thu thố Hi ng và ph ng trình ph ngệ ượ ươ ứH2 Không màu, không mùiB CuO, ộotĐ cháyố đen ộ ỏOHCuHCuOot22Gi cọ ướCl2 Màu vàng c. Mùi c,ụ ắx cố Dung ch KI pha tinhị ồb tộDung ch AgNOị3 Xu hi màu xanhấ ệ22I2KCl2KICl I2 tinh ộ hi màu xanhệK AgClế ủHCl(khí) Không màu, mùi c, cắ NH3 Dung ch AgNOị3 Khói tr ng xu hi ệlCNHHClNH43Có tr ng ắ33HNOAgClHClAgNOH2 (khí) Không màu, mùi tr ngứth iố Dung ch Pb(NOị3 )2Dung ch Cd(NOị3 )2 Có đen ủ332HNOPbS)Pb(NOSHK CdS màu vàngế ủSO2 Không màu, mùi c, cắ Dung ch Brị2 (màu nâu )ỏN vôi trongướ màu nâu ỏ42222SOH2HBrOHBrSOSO3 Dung ch BaClị2 BaSOế ủ4CO2 Không màu, không mùi Dung ch Ba(OH)ị2 Ca(OH)2Que diêm đang cháy Xu hi tr ng ắOHCaCOCa(OH)CO2322Que diêm tắNH3 Không màu, mùi khai Quỳ tím phenolphtalein Màu xanhKhông màu màu đỏNO2 Màu nâu mùi c, cỏ Dung ch ki (NaOH)ị màuấOHNaNONaNO2NaOHNO2232NO Không màu Cho ti xúc không khíế ớHóa nâu 222NOO2NOO2 Không màu, không mùi Que đóm tắCu, nhi đệ Que đóm bùng cháy độ ỏ đen ộ2CuOO2Cu2O3 Không màu, mùi c, cắ Dung ch KI+ tinh tị Xu hi màu xanh ệ2223O2KOHIOH2KIOI2 tinh ộ hi màu xanhệH2 (h i)ơ Không màu, không mùi CuSO4 khan,không màuHóa xanh O.nHCuSOOnHCuSO2424 xanhCO Không màu, không mùi CuOộB đen ộ ỏ2tCOCuCOCuOoN2 Không màu, không mùi Que diêm đang cháy Que diêm ắNhËn biÕt, t¸ch, lµm kh«Bµi 1: ChØ cã CO2 vµ H2 lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt îc c¸c chÊt r¾n sau NaCl, Na2 CO3 CaCO3 BaSO4 .Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt. ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.Bµi 2: T¸ch kim lo¹i Ag, Al, Cu, Mg d¹ng bét b»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc.Bµi 3: Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH4 HSO4 Ba(OH)2 ,BaCl2 HCl, NaCl vµ H2 SO4 .Bµi 4: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau NaHSO4 KHCO3 Mg(HCO3 )2 Na2 SO3 Ba(HCO3 )2 b»ng c¸ch ®un nãng vµcho t¸c dông lÉn nhau.Bµi 5: 1. ChØ dïng dung dÞch H2 SO4 (kh«ng dïng ho¸ chÊt nµo kh¸c kÓ c¶ íc) nhËn biÕt c¸c kim lo¹i sauMg, Zn, Fe, Ba.2. Hçn hîp gåm Na2 CO3 MgCO3 BaCO3 FeCO3 ChØ dïng HCl vµ c¸c ph ¬ng ph¸p cÇn thiÕt tr×nh bµy c¸c®iÒu chÕ tõng kim lo¹i.Bµi 6: Hçn hîp gåm Al2 O3 SiO3 SiO2 Tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng oxits ra khái hçnhîp.Bµi 7: Hçn hîp gåm c¸c oxÝt Al2 O3 K2 O; CuO; Fe3 O4 .1. ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng ph©n tö vµ ion rót gän víi c¸c dung dÞch sau:a. NaOH b. HNO3 c. H2 SO4 ®,nãng2. T¸ch riªng tõng oxÝt Bµi 8: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng: AlCl3 FeCl3 vµ BaCl2 .Bµi 9: Cã lä ho¸ chÊt kh«ng mµu lµ NaCl, Na2 CO3 vµ HCl. NÕu kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kÓ c¶ quútÝm th× cã thÓ nhËn biÕt îc kh«ng.Bµi 10: ChØ dïng quú tÝm h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau:BaCl2 NH4 Cl; (NH4 )SO4 NaOH; Na2 CO3Bµi 11: Ba cèc ®ùng dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO4 Fe2 (SO4 )3 vµ MgSO4 H·y nhËn biÕt.Bµi 12: Cã lä ®ùng hçn hîp d¹ng bét (Al Al2 O3 ); (Fe Fe2 O3 vµ (FeO Fe2 O3 ). B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häcnhËn biÕt chóng.Bµi 13: T¸ch c¸c kim lo¹i Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp cña chóng.Bµi 14: Hçn hîp gåm CuO, AlCl3 CuCl2 vµ Al2 O3 B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng chÊt tinhkhiÕt nguyªn îng.Bµi 15: ChØ dïng quú tÝm nhËn biÕt dung dÞch cïng nång ®é sau HCl, H2 SO4 vµ NaOH.Bµi 16: Cho c¸c ion sau: Na +, NH4 +, Ba +, Ca 2+, Fe 3+, Al 3+, +, Mg 2+, Cu 2+, CO3 2+, PO4 2+, Cl -, NO3 -, SO4 2-, Br -. Tr×nhbµy mét ph ¬ng ¸n lùa chän ghÐp tÊt c¶ c¸c ion trªn thµnh dung dÞch, mçi dung dÞch cã cation vµ anion.Tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt dung dÞch nµy.Bµi 17: H·y t×m c¸ch t¸ch riªng c¸c chÊt trong hçn hîp gåm CaCl2 CaO, NaCl tinh khiÕn nguyªn îng.Bµi 18: Cã c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl3 ZnCl2 NaCl, MgCl2 B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·ynhËn biÕt, viÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.Bµi 19: Cã mét hçn hîp r¾n gåm chÊt nh bµi 18. B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch c¸c chÊt ra, nguyªn -îng tinh khiÕt.Bµi 20: Lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch riªng muèn NaCl, MgCl2 vµ NH4 Cl.Bµi 21: Hoµ tan hçn hîp gåm Fe2 O3 vµ Al2 O3 b»ng dung dÞch H2 SO4 H·y chøng minh trong dung dÞch thu -îc cã ion Fe 2+, Fe 3+ vµ Al 3+.Bµi 22: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau mÊt nh·n.NH4 HCO3 (NH4 )2 CO3 NaHCO3 NH4 NO3 BaCO3 Na2 CO3 HCl, H2 SO4 .Bµi 23: T¸ch c¸c muèi sau ra khái hçn hîp cña chóng: Fe(NO3 )3 Al(NO3 )3 Cu(NO3 )2 vµ Zn(NO3 )2 tinh khiÕtnguyªn îng.Bµi 24: Cã dung dÞch 0,1M ®ùng trong lä mÊt nh·n Na2 Co3 Ba(OH)2 NaOH, KHSO4 KCl. NÕu kh«ng dïngthªm thuèc thö cã thÓ nhËn biÕt îc dung dÞch nµo.Bµi 25: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng nguyªn îng tinh khiÕt BaO, Al2 O3 ZnO, CuO, Fe2 O3 .Bµi 26: Cã dung dÞch trong suèt. Mçi dung dÞch chøa mét lo¹i ion ©m vµ mét lo¹i ion ¬ng trong c¸c ionsau:Ba 2+, Mg 2+, Pb 2+, Na +, SO4 2-, Cl -, CO3 2-, NO3 -.a. T×m c¸c dung dÞch.b. NhËn biÕt tõng dung dÞch b»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc.Bµi 27: Cã lä ®ùng hçn hîp bét Fe FeO, Fe Fe2 O3 FeO Fe2 O3 B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕtc¸c chÊt r¾n trªn.Bµi 28: Lùa chän mét ho¸ chÊt thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch muèi: NH4 Cl, (NH4 )2 SO4 NaNO3 ,MgCl2 FeCl2 FeCl3 Al(NO3 )3 .Bµi 29: Dïng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp kim lo¹i trªn. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nhph¶n øng.Bµi 30: H·y t×m c¸ch t¸ch Al2 (SO4 ra khái hçn hîp muèi khan gåm Na2 SO4 MgSO4 BaSO4 Al2 (SO4 )3 b»ng c¸cph ¬ng ph¸p ho¸ häc? Cã c¸ch nµo ®Ó t¸ch c¸c muèi ®ã ra khái hçn hîp cña chóng, tinh khiÕt hay kh«ng? NÕucã h·y viÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu c¸ch t¸ch.Bµi 31: ChØ îc dïng kim lo¹i h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau ®©y HCl, HNO3 ®Æc, AgNO3 KCl, KOH.NÕu chØ dïng mét kim lo¹i cã thÓ nhËn biÕt îc c¸c dung dÞch trªn hay kh«ng.Bµi 32: Cã lä kh«ng nh·n ®ùng riªng biÖt tõng dung dÞch sau: K2 CO3 (NH4 )2 SO4 MgSO4 Al2 (SO4 )3 FeSO4vµ Fe2 (SO4 )3 ChØ îc dïng xót h·y nhËn biÕt.Bµi 33: Cho b×nh mÊt nh·n lµ gåm KHCO3 vµ K2 CO3 gåm KHCO3 vµ K2 SO4 gåm K2 CO3 vµ K2 SO4 ChØdïng BaCl2 vµ dung dÞch HCl h·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi dung dÞch mÊt nh·n trªn.Bµi 34: B»ng ph ¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra c¸c chÊt r¾n sau ®©y Na2 CO3 MgCO3 BaCO3 .Bµi 35: ChØ dïng mét axit vµ mét baz¬ th êng gÆp h·y ph©n biÖt mÉu hîp kim sau:Cu Ag; Cu Al vµ Cu ZnBµi 36: Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c, dùa vµo tÝnh chÊt h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch K2 SO4 Al(NO3 )3 ,(NH4 )2 SO4 Ba(NO3 )2 vµ NaOH.Bµi 37: Cã mét mÉu ®ång bÞ lÉn Fe, Ag, S. H·y t×m ra ph ¬ng ph¸p (trõ ph ¬ng ph¸p ®iÖn ph©n) ®Ó t¸chCu tinh khiÕt tõ mÉu ®ã.Bµi 38: Mét hçn hîp gåm Al2 O3 cuO, Fe2 O3 Dïng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc t¸ch riªng tõng chÊt.Bµi 39: H·y nªuph ¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n sau ®©y: AlCl3 NaCl, MgCl2 H2 SO4 -îc dïng thªm mét trong c¸c thuèc thö sau: quú tÝm, Cu, Zn, dung dÞch NH3 HCl, NaOH, BaCl2 AgNO3 Pb(NO3 )2 .Bµi 40: B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt kim lo¹i Al, Zn, Fe, Cu.Bµi 41: Tõ hçn hîp hai kim lo¹i h·y t¸ch riªng ®Ó thu îc tõng kim lo¹i nguyªn chÊt.Bµi 42: Cã chÊt bét mµu tr¾ng NaCl, AlCl3 MgCO3 vµ BaCO3 ChØ îc dïng H2 vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕtnh lß nung, b×nh ®iÖn ph©n... H·y t×m c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trªn.Bµi 43: ChØ cã CO2 vµ H2 lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt îc c¸c chÊt r¾n sau NaCl, Na2 CO3 CaCO3 BaSO4 .Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt. ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.Bµi 44: T¸ch kim lo¹i Ag, Al, Cu, Mg d¹ng bét b»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc.Bµi 45: Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH4 HSO4 Ba(OH)2 ,BaCl2 HCl, NaCl vµ H2 SO4 .Bµi 46: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau NaHSO4 KHCO3 Mg(HCO3 )2 Na2 SO3 Ba(HCO3 )2 b»ng c¸ch ®un nãngvµ cho t¸c dông lÉn nhau.Bµi 47: 1. ChØ dïng dung dÞch H2 SO4 (kh«ng dïng ho¸ chÊt nµo kh¸c kÓ c¶ íc) nhËn biÕt c¸c kim lo¹i sauMg, Zn, Fe, Ba.2. Hçn hîp gåm Na2 CO3 MgCO3 BaCO3 FeCO3 ChØ dïng HCl vµ c¸c ph ¬ng ph¸p cÇn thiÕt tr×nh bµy c¸c®iÒu chÕ tõng kim lo¹i.Bµi 48: Hçn hîp gåm Al2 O3 SiO3 SiO2 Tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng oxits ra khái hçnhîp.Bµi 49: Hçn hîp gåm c¸c oxÝt Al2 O3 Kl O; CuO; F3 O4 .1. ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng ph©n tö vµ ion rót gän víi c¸c dung dÞch sau:a. NaOH b. HNO3 c. H2 SO4 ®,nãng2. T¸ch riªng tõng oxÝtBµi 50: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng: AlCl3 FeCl3 vµ BaCl2 .Bµi 51: Cã lä ho¸ chÊt kh«ng mµu lµ NaCl, Na2 CO3 vµ HCl. NÕu kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kÓ c¶ quútÝm th× cã thÓ nhËn biÕt îc kh«ng.Bµi 52: ChØ dïng quú tÝm h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau: BaCl2 NH4 Cl; (NH4 )SO4 NaOH; Na2 CO3Bµi 53: Ba cèc ®ùng dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO4 Fe2 (SO4 )3 vµ MgSO4 H·y nhËn biÕt.Bµi 55: T¸ch c¸c kim lo¹i Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp cña chóng.Bµi 56: Hçn hîp gåm CuO, AlCl3 CuCl2 vµ Al2 O3 B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng chÊt tinhkhiÕt nguyªn îng.Bµi 57: ChØ dïng quú tÝm nhËn biÕt dung dÞch cïng nång ®é sau HCl, H2 SO4 vµ NaOH.Bµi 58: Cho c¸c ion sau: Na +, NH4 +, Ba +, Ca 2+, Fe 3+, Al 3+, +, Mg 2+, Cu 2+, CO3 2+, PO4 2+, Cl -, NO3 -, SO4 2-, Br -. Tr×nhbµy mét ph ¬ng ¸n lùa chän ghÐp tÊt c¶ c¸c ion trªn thµnh dung dÞch, mçi dung dÞch cã cation vµ anion.Tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt dung dÞch nµy.Bµi 59: H·y t×m c¸ch t¸ch riªng c¸c chÊt trong hçn hîp gåm CaCl2 CaO, NaCl tinh khiÕn nguyªn îng.Bµi 60: Cã c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl3 ZnCl2 NaCl, MgCl2 B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·ynhËn biÕt, viÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.Bµi 61: Cã mét hçn hîp r¾n gåm chÊt nh bµi 18. B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch c¸c chÊt ra, nguyªn -îng tinh khiÕt.Bµi 62: Lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch riªng muèn NaCl, MgCl2 vµ NH4 Cl.Bµi 63: Hoµ tan hçn hîp gåm Fe2 O3 vµ Al2 O3 b»ng dung dÞch H2 SO4 H·y chøng minh trong dung dÞch thu -îc cã ion Fe 2+, Fe 3+ vµ Al 3+.Bµi 64: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau mÊt nh·n.NH4 HCO3 (NH4 )2 CO3 NaHCO3 NH4 NO3 BaCO3 Na2 CO3 HCl, H2 SO4 .Bµi 65: T¸ch c¸c muèi sau ra khái hçn hîp cña chóng: Fe(NO3 )3 Al(NO3 )3 Cu(NO3 )2 vµ Zn(NO3 )2 tinh khiÕtnguyªn îng.Bµi 66: Cã dung dÞch 0,1M ®ùng trong lä mÊt nh·n Na2 Co3 Ba(OH)2 NaOH, KHSO4 KCl. NÕu kh«ng dïngthªm thuèc thö cã thÓ nhËn biÕt îc dung dÞch nµo.Bµi 67: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng nguyªn îng tinh khiÕt BaO, Al2 O3 ZnO, CuO, Fe2 O3 .Bµi 68: Cã dung dÞch trong suèt. Mçi dung dÞch chøa mét lo¹i ion ©m vµ mét lo¹i ion ¬ng trong c¸c ionsau:Ba 2+, Mg 2+, Pb 2+, Na +, SO4 2-, Cl -, CO3 2-, NO3 -.a. T×m c¸c dung dÞch.b. NhËn biÕt tõng dung dÞch b»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc.Bµi 70: Lùa chän mét ho¸ chÊt thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch muèi: NH4 Cl, (NH4 )2 SO4 NaNO3 ,MgCl2 FeCl2 FeCl3 Al(NO3 )3 .Bµi 71: Dïng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp kim lo¹i trªn. ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nhph¶n øng.Bµi 72: H·y t×m c¸ch t¸ch Al2 (SO4 ra khái hçn hîp muèi khan gåm Na2 SO4 MgSO4 BaSO4 Al2 (SO4 )3 b»ng c¸cph ¬ng ph¸p ho¸ häc? Cã c¸ch nµo ®Ó t¸ch c¸c muèi ®ã ra khái hçn hîp cña chóng, tinh khiÕt hay kh«ng? NÕucã h·y viÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu c¸ch t¸ch.Bµi 73: ChØ îc dïng kim lo¹i h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau ®©y HCl, HNO3 ®Æc, AgNO3 KCl, KOH.NÕu chØ dïng mét kim lo¹i cã thÓ nhËn biÕt îc c¸c dung dÞch trªn hay kh«ng.Bµi 74: Cã lä kh«ng nh·n ®ùng riªng biÖt tõng dung dÞch sau: K2 CO3 (NH4 )2 SO4 MgSO4 Al2 (SO4 )3 FeSO4vµ Fe2 (SO4 )3 ChØ îc dïng xót h·y nhËn biÕt.Bµi 75: Cho b×nh mÊt nh·n lµ gåm KHCO3 vµ K2 CO3 gåm KHCO3 vµ K2 SO4 gåm K2 CO3 vµ K2 SO4 ChØdïng BaCl2 vµ dung dÞch HCl h·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi dung dÞch mÊt nh·n trªn.Bµi 76: B»ng ph ¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra c¸c chÊt r¾n sau ®©y Na2 CO3 MgCO3 BaCO3 .Bµi 77: ChØ dïng mét axit vµ mét baz¬ th êng gÆp h·y ph©n biÖt mÉu hîp kim sau:Cu Ag; Cu Al vµ Cu ZnBµi 78: Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c, dùa vµo tÝnh chÊt h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch K2 SO4 Al(NO3 )3 ,(NH4 )2 SO4 Ba(NO3 )2 vµ NaOH.Bµi 79: Cã mét mÉu ®ång bÞ lÉn Fe, Ag, S. H·y t×m ra ph ¬ng ph¸p (trõ ph ¬ng ph¸p ®iÖn ph©n) ®Ó t¸chCu tinh khiÕt tõ mÉu ®ã.Bµi 80: Mét hçn hîp gåm Al2 O3 cuO, Fe2 O3 Dïng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc t¸ch riªng tõng chÊtBµi 81: H·y nªuph ¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n sau ®©y: AlCl3 NaCl, MgCl2 H2 SO4 -îc dïng thªm mét trong c¸c thuèc thö sau: quú tÝm, Cu, Zn, dung dÞch NH3 HCl, NaOH, BaCl2 AgNO3 Pb(NO3 )2 .Bµi 82: B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt kim lo¹i Al, Zn, Fe, Cu.Bµi 83: Tõ hçn hîp hai kim lo¹i h·y t¸ch riªng ®Ó thu îc tõng kim lo¹i nguyªn chÊt.Bµi 84: Cã chÊt bét mµu tr¾ng NaCl, AlCl3 MgCO3 vµ BaCO3 ChØ îc dïng H2 vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕtnh lß nung, b×nh ®iÖn ph©n... H·y t×m c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trªn.Bµi 85: ChØ dïng mét ho¸ chÊt ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau ®©y ®ùng trong lä riªng biÖt CuSO4 ,Cr2 (SO4 )3 FeSO4 Fe2 (SO4 )3 ViÕt c¸c ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.Bµi 86: Cho dung dÞch chøa c¸c ion Na +, NH4 +, HCO3 -, Co3 2- vµ SO4 2- (kh«ng kÓ ion vµ cña H2 O). ChØdïng quú tÝm vµ c¸c dung dÞch HCl, Ba(OH)2 cã thÓ nhËn biÕt c¸c ion nµo trong dung dÞch A.Bµi 87: QuÆng b«xit (Al2 O3 dïng ®Ó s¶n xuÊt Al th êng bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt Fe2 O3 SiO2 Lµm thÕ nµo ®Ó cãAl2 O3 gÇn nh nguyªn chÊt.Bµi 88: Cã hçn hîp kim lo¹i Al, Fe, cu, Ag. Nªu c¸ch nhËn biÕt sù cã mÆt ®ång thêi cña kim lo¹i tronghçn hîp.Bµi 89: Cã mét hçn hîp d¹ng bét gåm c¸c kim lo¹i: Al, Fe, Cu, Mg vµ Ag. Tr×nh bµy c¸ch t¸ch riªng tõng kimlo¹i ra khái hçn hîp.Bµi 90: Mét hçn hîp gåm KCl, MgCl2 BaCl2 AlCl3 ViÕt qu¸ tr×nh t¸ch råi ®iÒu chÕ thµnh c¸c kim lo¹i trªn.Bµi 91: ChØ dïng HCl vµ H2 nhËn biÕt c¸c chÊt sau ®©y ®ùng riªng trong c¸c dung dÞch mÊt nh·n: Ag2 O,BaO, MgO, MnCl2 Al2 O3 FeO, Fe2 O3 vµ CaCO3 .Bµi 92: B»ng ph ¬ng ph¸p ho¸ häc, h·y t¸ch SO2 ra khái hçn hîp gåm SO2 SO3 vµ O2 .Bµi 93: Tr×nh bµy ph ¬ng ph¸p t¸ch BaO, MgO, CuO îng c¸c chÊt kh«ng ®æi.Bµi 94: T×m c¸ch nhËn biÕt c¸c ion trong dung dÞch AlCl3 vµ FeCl3 ViÕt ph ¬ng tr×nh ph¶n øng.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến