loading
back to top

bài tập lược bỏ đại từ quan hệ

Chia sẻ: 468663629996385 | Ngày: 2016-10-07 22:16:42 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 11   

1405
Lượt xem
55
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài tập lược bỏ đại từ quan hệ

bài tập lược bỏ đại từ quan hệ

bài tập lược bỏ đại từ quan hệ
Tóm tắt nội dung

1) Dùng Ving :ụDùng cho các nh ch đngệ ộThe man who is standing there is my brotherThe man standing there is my brother2) Dùng P.P:ụDùng cho các nh đng .ệ ộI like books which were written by NguyenDuI like books written by NguyenDu3) Dùng to inf.ụDùng khi danh đng tr (antecedent) có các sau đây nghĩa:ừ ướ ổONLY, LAST, th nh FIRST, SECOND...ố ưThis is the only student who can do the problem.This is the only student to do the problem.­Đng là HAVE/HADộ ừI have many homework that must do.I have many homework to do .­Đu câu có: HERE (BE),THERE (BE)ầThere are six letters which have to be written today.There are six letters to be written today.GHI NH :ỚTrong ph to inf này các nh đi sau:ầ ề­ ch nh khác nhau thì thêm mế for sb tr to inf.ướWe have some picture books that children can read.We have some picture books for children to read.Tuy nhiên ch đó là đi có nghĩa chung chung nh we, you, everyone.... thì có th không ghi ra.ế ầStudying abroad is the wonderful thing that we must think...

Nội dung tài liệu

1) Dùng Ving :ụDùng cho các nh ch đngệ ộThe man who is standing there is my brotherThe man standing there is my brother2) Dùng P.P:ụDùng cho các nh đng .ệ ộI like books which were written by NguyenDuI like books written by NguyenDu3) Dùng to inf.ụDùng khi danh đng tr (antecedent) có các sau đây nghĩa:ừ ướ ổONLY, LAST, th nh FIRST, SECOND...ố ưThis is the only student who can do the problem.This is the only student to do the problem.­Đng là HAVE/HADộ ừI have many homework that must do.I have many homework to do .­Đu câu có: HERE (BE),THERE (BE)ầThere are six letters which have to be written today.There are six letters to be written today.GHI NH :ỚTrong ph to inf này các nh đi sau:ầ ề­ ch nh khác nhau thì thêm mế for sb tr to inf.ướWe have some picture books that children can read.We have some picture books for children to read.Tuy nhiên ch đó là đi có nghĩa chung chung nh we, you, everyone.... thì có th không ghi ra.ế ầStudying abroad is the wonderful thing that we must think about.Studying abroad is the wonderful (for us to think about.­ tr relative pronounế ướ có gi tớ thì ph đem xu ng cu câu. (ả đây là sai nh tỗ ).We have peg on which we can hang our coat.We have peg to hang our coat on .4) Dùng danh (apposition: đng cách danh )ụ ừDùng khi nh tính có ng:ệ ạS BE DANH DANH GI TỪ ỪCách làm:­ who, which và beỏ+ Football, which is popular sport, is very good for health.­ Football, which is popular sport, is very good for health.­ Football, popular sport, is very good for health.+ Do you like the book which is on the table?­ Do you like the book on the table?PH NG PHÁP LÀM BÀI LO RÚT N:ƯƠ ỌKhi thì ta đn khó nh ng khi làm bài thì ng ph suy lu khó đn .ọ ượ ễB :ướ­ Tìm xem nh tính ch nàoệ này cũng vì nh tính th ng đu ng WHO, WHICH, THAT...ướ ườ ằB :ướB này ch là gi nh xu ng tuy nhiên cách suy lu cũng ph theo th không làm sai.ướ ẽVí :ụThis is the first man who was arrested by police yesterday.M nhìn ta th đây là câu đng ,n vàng thì dàng bi nó thành :ớ ếThis is the first man arrested by police yesterday (sai)Th ra đáp án là :ậThis is the first man to be arrested by police yesterday (đúng)V thì cách th nào không sai ?ậ ịCác hãy làm theo các sau.ạ ượ ướ1. Nhìn xem nh có công th BE DANH không có áp ng công th .ệ ứ2. không có công th đó thì xem ti tr who, which... có các hi u; first ,only...v..v không? có thì áp ng công th ướ ứ(to inf. thêm xem ch có khác nhau không dùng for sb )ư ể3 .N không có tr ng trên xét xem câu đó ch đng hay đng mà dùng V_ing hay P.P..ế ườ ộBÀI :Ậ Hãy rút các nh tính trong các câu sau đây:ọ (xem bài trên tr khi làm)ỹ ướ1) We had river in which we could swim.2) Here are some accounts that you must check.3) The last student that was interviewed was Tom.4) We visited Hanoi, which is the capital of VN.5) My father, who is pilot, often goes abroad.6) was the only one who realized him.7) have some homework which must do tonight.8) Our solar system is in galaxy that is called the Milky Way.9) was awakened by the sound of laughter which came from the room which was next to mine at the motel.10) There are six reports which have to be typed today.ĐÁP ÁN BÀI :ẬHãy rút các nh tính trong các câu sau đâyọ ừ1) We had river in which we could swim .­ We had river to swim in.2) Here are some accounts that you must check.­ Here are some accounts for you to check3) The last student that was interviewed was Tom.­ Tom was the last student to be interviewed4) We visited Hanoi, which is the capital of VN.­ We visited Hanoi, the capital of VN.5) My father, who is pilot, often goes abroad.­ My father, pilot, often goes abroad.6) was the only one who realized him.­ was the only one to realize him.7) have some homework which must do tonight.­ have some homework to do tonight.8) Our solar system is in galaxy that is called the Milky Way.­ Our solar system is in galaxy called the Milky Way.9) was awakened by the sound of laughter which came from the room which was next to mine at the motel.­ was awakened by the sound of laughter coming from the room next to mine at the motel.10) There are six reports which have to be typed today­ There are six reports to be typed today.BÀI IIẬHãy rút các nh tính trong các câu sau đâyọ ừ1) Dalat, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather.2) Animals that are born in zoo generally adjust to captivity better than those that are captured in the wild.3) Few tourists ever see jaguar, which is spotted wild cat that is native to tropical America.4) She is the only woman who was appointed to the board.5) The floor is dusty but haven't got brush with which can sweep it.6) person who serves in shop is called shop assistant7) John, who is my friend, has studied English for ten years.8) There are many exercises that we have to finish before school.9) The mistakes which you have to correct are very important.10) We have few exercises that we have to do.Chú câu nào có nh tính cũng ph rút haiế ảĐÁP ÁN BÀI IIẬ1) Dalat, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather.=>Dalat, best known for foreign travellers, has pleasant weather.2) Animals that are born in zoo generally adjust to captivity better than those that are captured in the wild.=>Animals born in zoo generally adjust to captivity better than those captured in the wild.3) Few tourists ever see jaguar, which is spotted wild cat that is native to tropical America.=>Few tourists ever see jaguar, spotted wild cat that is native to tropical America.4) She is the only woman who was appointed to the board.=>She is the only woman to be appointed to the board.*5) The floor is dusty but haven't got brush with which can sweep it.=>The floor is dusty but haven't got brush to sweep it with.6) person who serves in shop is called shop assistant=>The person serving in shop is called shop assistant7) John, who is my friend, has studied English for ten years.=>John, my friend, has studied English for ten years.8) There are many exercises that we have to finish before school.=>There are many exercises for us to finish before school.9) The mistakes which you have to correct are very important.=>The mistakes for you to correct are very important.10) We have few exercises that we have to do.=>We have few exercises to do.Nh ng :ữ ư­ Nh đem gi (n có tr which/whom ra phía sau (câu )ớ ướ­ Ch for sb khi nào có chung chung ch không ph th you và we là có th đc (câu 8,9)ỉ ượRÚT NH ĐỌ NG 5Ạ Đu trang chúng ta đã qua ng rút là :ầ ọ1­ P.Pụ2­ V_ingụ3­ to_inf.ụ4­ Đng cách danh (C danh )ồ ừNay ta cùng nhau ng th 5. Đây là ng rút khi mà nh tính có ng be và tính /c tính tạ ừCó công th rút nh sau:ứ ưCông th 1­ who ,which...to be ­> gi nguyên tính phía sauứ .Đi ki 1:ề ệN phía tr oc that là đi phi ch nh something, anything, anybody...ế ưThere must be something that is wrong=> There must be something that is wrong=>There must be something wrongĐi ki 2:ề ệCó ph phía tr và ph có tính tr lênấ ướ ởMy grandmother who is old and sick, never goes out of the house.My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.=> My grandmother, old and sick, never goes out of the house.My grandmother, who is sick, never goes out of the house.=> My grandmother, sick, never goes out of the house. (sai ­> vì ch có tính sick)ỉ ừCông th 2ứN ngoài các tr ng trên thì ta đem tính lên tr danh :ế ườ ướ ừMy grandmother, who is sick, never goes out of the house.My sick grandmother never goes out of the house.I buy hat which is very beautiful and fashionable=>I buy very beautiful and fashionable hat .Tuy nhiên là tính ph trong đó bao danh thì ch còn cách ng V_ing mà thôiế ụI met man who was very good at both English and French.I met man being very good at both English and French.Tóm cách rút lo này khá ph vì nó tu thu vào :ạ ố­ có hay nhi tính tộ ừ­ danh đng tr có ph là phi ch khôngừ ướ ỉ­ có ph hay khôngấ Bài 03ậRewrite the following sentences:1. Be sure to follow the instructions that are given at the top of the page.2. The queen Elizabeth is the largest ship which has been built on the island.3. Arizona, which was once thought to be useless desert, is today rapidly gowing industrial and agricultural.4. The country now has 300 power stations. All of them are part of national network.5. The picture is beautiful. Tom is looking at it.6. Where can catch the bus? It goes downtown.7. have class. It begins at a.m8. Mr. Marks, whose farm the stream flows across, is unhappy about the plans for the new dam.9. The photographs which were published in the newspaper were extraordinary.10. He was the first man who left the burning building.Bài 03: Rewrite the following sentences:[keys]ậ1. Be sure to follow the instructions given at the top of the page.2. The queen Elizabeth is the largest ship to be built on the island.Câu nì mình làm th này đc không?ế The queen Elizabeth is the largest ship to have been built on the island.3. Arizona, once thought to be useless desert, is today rapidly growing industrial and agricultural.4. The country now has 300 power stations, All of which are part of national network.5. The picture at which Tom is look ng is beautiful .ị6. Where can catch the bus going downtown?7. have class beginning at a.m8. Mr. Marks, across whose farm the stream flows, is unhappy about the plans for the new dam.9. The photographs published in the newspaper were extraordinary.10. He was the first man to leave the burning building.RÚT NH ĐỌ NG 6ẠCác thân n, nh tính là trong nh ng nh ph nh ,tuy nhiên rút nó càng khó i. Nh trên ưchúng ta đã th có đn ng rút khác nhau. Hôm nay chúng ta ti làm quen ng rút .ấ ữM NH TÍNH => TÍNH GHÉPỆ Cách làm nh sau:ưChúng ta rút nh thành tính ghép ng cách sau:ẽ ằTìm trong nh đm và danh đi sau nó sau đó ta chúng nhau và thêm ch gi a. Đem tính ghép đó raệ ừtr oc danh đng tru who,which...­ các ph còn t.ứ ếL :ư Danh không đc thêm .ừ ượ­ Ch dùng đc ng này khi nh tính có đmỉ ượ ế­ Các nh tu thì vi và ch gi chúng two years old => two­year­old )ụ ữVÍ :ỤI have car which has four seats tôi có chi xe mà nó có ch ng iế ồ=> have four­seat car.I had holiday which lasted two days .=> had two­day holiday.M các cùng làm:ờ ạBài rút nh ng :ậ ạ1) I've just bought house which has five storeys.2) Have you ever seen cow which has six legs ?3) The girl who is ten years old is my sister.4) Give me the note which costs ten dollars.5) Vietnamese students have summer holiday which lasts months .6) We have two breaks which last 30 minutes.7) That is car which has three wheels.8) The man who has one leg looks at me angrily.9) The snake which has two heads is not found .10) Mikoon is monster which has heads* KEY: bài rút nh ng :ậ ạ1) I've just bought house which has five storeys.=> I've just bought five­ storey house .2) Have you ever seen cow which has six legs ?=> Have you ever seen six­leg cow?3) The girl who is ten years old is my sister.=> The ten­ yea­old girl is my sister. 4) Give me the note which costs ten dollars.=> Give me the ten­ dollar note.5) Vietnamese students have summer holiday which lasts months .=> Vietnamese students have three­ month summer holiday.6) We have two breaks which last 30 minutes.=> We have two thirty­ minute breaks.7) That is car which has three wheels.=> That is three­ wheel car.8) The man who has one leg looks at me angrily.=>The one­leg man looks at me angrily.9) The snake which has two heads is not found .=>The two­ head snake is not found .10) Mikoon is monster which has heads=> Mikoon is six­head monster.BÀI (D NG )Ậ ẠHãy câu thành t, dùng tính ghép :ố ừ1) live in house. It has doors.2) My house is very nice .It has storeys.3) like my friend's cell phone It has two numbers.4) The fans are very interesting .They have speeds.5) Do you want to take part in the trip It will last days.6) With capacity of 10 horse power this machine is good for you work shop.7) have just attended wedding There were 30 tables in this wedding.8) buy house .It has 11 rooms.KEY BÀI (D NG )Ậ ẠHãy câu thành t, dùng tính ghép :ố ừ1) live in house. It has doors.=> live in an 8­ door house.2) My house is very nice .It has storeys.=> My 5­ storey house is very nice.3) like my friend's cell phone It has two numbers.=>I like my friend's two­ number cell phone.4) The fans are very interesting .They have speeds.=>The three­speed fans are very interesting.5) Do you want to take part in the trip It will last days.=> Do you want to take part in the five­ day trip?6) With capacity of 10 horse power this machine is good for you work shop.=>This ten­ horse ­power machine is good for you work shop.7) have just attended wedding There were 30 tables in this wedding.=> have just attended thirty­ table wedding.8) buy house .It has 11 rooms.=> buy an eleven­room house.Ex 4: Rewrite: 1. Some people live in HongKong. They earn lot of money.2. He married girl. She later became successful writer3. They seem to give the children anything that they want.4. Well, They said they want pay rise. It is unreasonable.5. We often go to visit our friends in Shekou. It is quite near ferry.6. Who was that lady? saw you with last night.7. The people who work with are very friendly.8. Where do those guys come from? You borrowed their car.9. Our boss had heart attack last week. He hasn’t been back to work since.10. The woman with whom he has been having an affair, has been moved to another office.Ex 4: Rewrite: 1. Some people live in HongKong. They earn lot of money.=> Some people who live in HongKong earn lot of money. 2. He married girl. She later became successful writer=> The girl that he married became successful writer.Trích:* nào làm nh th này: He married the girl who later became successful writer. thì đc tính 1/2 đi m.ạ ượ ể*3. They seem to give the children anything that they want.=> They seem to give the children anything which they want. 4. Well, They said they want pay rise. It is unreasonable.=> Well, They said they want pay rise, which is unreasonable.*5. We often go to visit our friends in Shekou. It is quite near ferry.=> We often go to visit our friends in Shekou, where is quite near ferry. *6. Who was that lady? saw you with last night.=> Who was that lady, with whom saw you last night? or Who was that lady, who saw you with last night?7. The people who work with are very friendly.=> The people with whom work are very friendly.8. Where do those guys come from? You borrowed their car.=> Where do those guys, whose car you borrowed come from? 9. Our boss had heart attack last week. He hasn’t been back to work since.=> Our boss who had heart attack last week hasn’t been back to work since.10. The woman with whom he has been having an affair, has been moved to another office.=> The woman who he has been having an affair with has been moved to another office.Ex 5: Combine the following pairs of sentences, using prep with pronoun:1. That's the man. got the bag from him yesterday.2. Economics is subject. am very interested in it.3. This is Joanne. gave my notes to her.4. The friend spoke French. Jim was travelling with him.5. The ladder began to slip. Tom was standing on it.6. This is the city. was born in this city.7. Paul is fitter than you. play tennis with him on weekends.8. The woman said the machine was very good. Jim bought the machine from her.9. The chair is in bad shape. You are sitting on it.Ex 5: Combine the following pairs of sentences, using prep with pronoun:1. That's the man. got the bag from him yesterday.=> That's the man from whom got the bag yesterday.2. Economics is subject. am very interested in it.=> Economics is subject in which am very interested. 3. This is Joanne. gave my notes to her.=> This is Joanne, to whom gave my notes. 4. The friend spoke French. Jim was travelling with him.=> The friend with whom Jim was travelling spoke French. 5. The ladder began to slip. Tom was standing on it.=> The ladder on which Tom was standing began to slip.6. This is the city. was born in this city.=> This is the city in which was born.7. Paul is fitter than you. play tennis with him on weekends.=> Paul, which whom play tennis on weekends is fitter than you.8. The woman said the machine was very good. Jim bought the machine from her.=> The woman from whom Jim bought the machine said the machine was very good.9. The chair is in bad shape. You are sitting on it.=> The chair on which you are sitting is in bad shape.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến