loading
back to top

Bài Tập Hóa Học 11 NXB Giáo Dục 2011 - Vũ Tuấn, 212 Trang

Chia sẻ: 1067989543316244 | Ngày: 2016-10-03 22:08:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa 11   

178
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài Tập Hóa Học 11 NXB Giáo Dục 2011 - Vũ Tuấn, 212 Trang

Bài Tập Hóa Học 11 NXB Giáo Dục 2011 - Vũ Tuấn, 212 Trang

Bài Tập Hóa Học 11 NXB Giáo Dục 2011 - Vũ Tuấn, 212 TrangLoading...

Tóm tắt nội dung

Sách bài tập hóa học 11 (cơ bản)

Nội dung tài liệu

NGUYEN XUAN TRUCfNG (Chu bien) T(J NGOC ANH LE CHl' KIEN LE MAU QUYEN .A XUAT BAN GIAO DUC VIET NAMNGUYfiN XUAN TRUdNG (Chu bien) TlTNGOC ANH LE CHI KIEN LE MAU QUYEN Bai tap HOA HOC (Tdi bdn ldn thd tu) NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAMBan quyen thudc Nha xudt ban Giao due Vi6t Nam 01 201 l/CXB/827 1235/GD Ma sd CB108T1 1.BTH6AHPC11.BPHAN MOT CAU HOI VA BAI TAP Chuang Sl/DIENLI Bail SU DIEN LI 1.1. Natri florua (NaF) trong trudng hop nao dudi ddy khdng ddn duoc dien A. Dung dich NaF trong nude B. NaF ndng chay C. NaF rdn, khan D. Dung dich dugc tao thanh khi hoa tan cung sd moi NaOH va HF trong nudc. 1.2. Cdc dung dich sau ddy ed ciing ndng dd 0,10 mol/l, dung dich nao ddn di6n kem nhd't A. HCI B. HF C. HI D. HBr 1.3. Dung dich nao dudi ddy ddn difin td't nhd't A. NaI2,0.10"^M B.Nal 1,0.10~^]VI C. Nai 1,0.10"'M D. Nai 1,0.10'^M 1.4. Giai thich tai sao kha ndng ddn didn cua nudc vdi trong (dung dich Ca(OH)2 trong nudc) d^ trong khdng khi giam ddn theo thdi gian. 1.5. Vi6't phuong trinh di6n Ii cua cdc chd't sau trong dung dich 1. cac chat dien li manh BeFj, HBr04, K2Cr04. 2. cac chdt dien Ii ye'u HBrO, HCN.1.6. Tinh ndng do moi cua cac ion trong dung dich sau l.NaC104 0,020M 2. HBr 0,050M 3. KOH 0,0 lOM 4. KMn04 0,015M 1.7*. Trong dung dich CH3COOH 4,3.10~^M, ngudi ta xac dinh duoc ndng dd H"^ bdng 8,6.10" moI/1. Hoi cd bao nhieu phdn tram phdn tit CH3COOH trong dung dich nay phdn Ii ra ion Bai AXIT, BAZO vA MUOI 1.8. Theo A-re-ni-ut, chdt nao dudi ddy la axit A. Cr(N03)3 B. HBr03 C. CdS04 D. CsOH 1.9. Theo A-re-ni-ut,,chdt nao duoc dua ra cdu 1.8 la bazo 1.10. Axit manh HNO3 va axit yeu HNO2 ed ciing ndng do 0,10 mol/l va Cling nhiet dd. Su so sanh ndng dd moi ion nao sau ddy la dung A. [H ]HNO3 [H ]HNO2 ^- [H IHNOJ [^ IHNOJ C.[H+]HNO3 [H^]HNO2 I>. [N03-]HNO3 [N02]HNO2 1.11. Viet phuang trinh dien li cua cae chdt sau trong dung dich 1. Axit manh H2Se04 (ndc thu: nhd't dien Ii manh). 2. Axit ye'u ba nd'e H3PO4. 3. Hidroxit ludng tinh Pb(0H)2. 4. Na2HP04 5. NaH2P046. Axit manh HMn04 7. BazomanhRbOH. 1.12. Vie't cac phuofng trinh hod hoc dudi dang ion nit gon ciia cac phan ling chdng minh rdng Be(OH)2 la hidroxit ludng tfnh. 1.13. Mdt chdt khi tan trong nude tao ra eae ion H"^ va CIO3 ed ciing nong dd moi. Vie't cdng thiic phdn tvi cua va phuomg trinh dien eiia nd. 1.14. Hai hop chdt va khi hoa tan trong nudc mdi chdt dien Ii ra hai loai ion vdi ndng dd moi nhu sau [Li""] 1,0.10"' mol/l; [Na"^] 1,0.10"^ mol/l; [CIO3] 1,0.10"' moI/1 va [Mn04] 1,0.10"^ mol/l. Vie't cdng thirc phdn tit eua A, va phucfng trinh dien li cua chung trong dung dich. Bai sa DIEN LI CUA NVOC. pH. CHAT CHI THI AXIT BAZO 1.15. Gia tri tich sd' ion cua nude phu thudc vao A. dp sud't. B. nhiet do. C. su ed mat cua axit hoa tan. D. su cd mat cua bazcr hoa tan. 1.16. Hoa tan mdt axit vao nudc 25°C, ket qua la A. [H^] [OH"]. B. [H^] [OH"]. C. [H^] [OH"]. D. [H*][OH"] 1,0.10"'''. 1.17. Dung dich ciia mdt bazof 25°C ed A. [H^] 1,0.10 ^M. B. [H*] 1,0.10 ''M. C. [H^] 1,0.10"^M. D. [H^][0H"] 1,0.10""*.1.18. Tieh sd ion cua nude mdt sd nhiet dd nhu sau 20°C: KH2O=7,00. 10"'l d25°C: KH2O=L00. 10"'^ CJ30°C: KH2O=1,50. 10"'^ Hdi su dien Ii cua nudc la thu nhiet hay toa nhiet 1.19. 1. Diing cae sd lieu bai tdp 1.18, hay xac dinh mdi trudng axit, trung tfnh, ki6m 20°C va 30°C dua vao ndng dd H^. 2. Hay dua ra dinh nghia mdi trudng axit, mdi trudng trung tfnh va mdi trudng ki6m cua dung dich dung cho moi nhiet dd. 1.20*. Nudc nguyen chd't 25°C cd ndng dd H^ bang 1,0.10""^ mol/l. Hdi ed bao nhieu phdn tram phdn tit H2O phdn Ii ra ion nhiet dd nay, biet rang DR^O =l'Og/ml? 1.21. Cd 250,0 ml dung dich HCI 0,40M. Hdi phai them bao nhieu nude vao dung dieh nay di duoc dung dich ed pH 1,00 Bie't rdng su bie'n ddi th^ tfch khi pha trdn la khdng dang k^. 1.22. Cdn bao nhieu gam NaOH d^ pha che' 250,0 ml dung dich cd pH 10,00 1.23. Chi diing thudc thit phenolphtalein, hay trinh bay each phdn biet ba dung dich ciing ndng dd moi sau KOH, HNO3 va H2SO4. Bai PHAN (JNG TRAO DOI ION TRONG DUNG DICH CAC CHAT DIEN LI 1.24. Phan ling nao dudi ddy la phan ung trao ddi ion trong dung dieh A. Zn H2SO4 -^ ZnS04 Hjt B. Fe(N03)3 3NaOH -^ Fe(OH)3i 3NaN03C. 2Fe(N03)3 2KI -^ 2Fe(N03)2 I2 2KNO3 D. Zn 2Fe(N03)3 -^ Zn(N03)2 2Fe(N03)2 1.25. Phan iJng nao trong sd cac phan ling dudi ddy la phan dng trao ddi ion trong dung dich cd th^ dung d^ di^u che' HF A. H2 F2 2HF B. NaHF2 —^ NaF HF C. CaFj 2HCI —^ CaCl2 2HF D. CaF2 H2SO4 (ddc) —^ CaS04>l 2HFt 1.26. Phan ling tao thanh PbS04 nao dudi ddy khdng phai la phan ung trao ddi ion trong dung dich A. Pb(N03)2 Na2S04 -^ PbS044' 2NaN03 B. Pb(OH)2 -I- H2SO4 -^ PbS04>l. 2H2O C. PbS 4H2O2 PbS04>l. 4H2O D. (CH3COO)2Pb H2SO4 -> PbS04^ 2CH3COOH 1.27. AI(0H)3 la hidroxit ludng tfnh. Phdn tit axit cd dang HAIO2.H2O. Hay vi^t'ede phuong trinh hod hoc dudi dang ion rut gon th^ hien tinh ludng tinh eua nd. 1.28. Diing phan ling trao ddi ion d^ tach 1. cation Mg ra khdi dung dich chiJa cac chdt tan Mg(N03)2 va KNO3. 2. anion PO4 ra khoi dung dich chiJa cac chdt tan K3PO4 va KNO3. 1.29. HF duoc san xudt bdng phan ling giiJa CaF2 va H2SO4 ddc. Diing 6,00 kg CaF2 va H2SO4 ddc, du thu dugc 2,86 kg HF. Tfnh hieu sud't eua phan ung. 1.30. Trong hoe, duoc phdm Nabiea (NaHC03) la chd't duoc diing dd trung hoa bdt lugng du axit HCI trong da ddy. Hay vi^t phuong trinh hod hoc dudi dang phdn tit va ion riit gon eua phan ling dd. Tfnh thd tfch dung dich HCI 0,0350M (ndng dd axit trong da day) duoc trung hoa va thd tieh khf CO2 sinh ra dkte khi udng 0,336 NaHCOj.1.31. Mdt mdu nude ehiia Pb(N03)2. Dd xdc dinh ham lugng Pb "^, ngudi ta hoa tan mdt lugng du Na2S04 vao 500,0 ml nude dd. Lam khd ke't tua sau phan ling thu duoc 0,9600 PbS04. Hoi nude nay cd bi nhidm ddc ehi khdng, bie't rdng ndng dd ehi tdi da cho phep trong nudc sinh boat la 0,10 mg/I? 1.32. Hoa tan 1,9520 mudi BaCl2.xH20 trong nude. Them H2SO4 loang, du vao dung dieh thu dugfc. Kdt tua tao thanh ducfc lam khd va cdn dugre 1,8640 g. Xac dinh cdng thiic hod hoc cua mudi. 1.33. 0,80 mdt kim loai hoa tri hod tan hoan toan trong 100,0 ml H2SO4 5,00.10 M. Lugng axit cdn du phan ling vita du vdi 33,4 ml dung dich NaOH LOOM. Xac dinh ten kim loai. 1.34. Tfnh ndng do moi cua dung dich HCI, ndu 30,0 ml dung dich nay phan ling vita du vdi 0,2544 Na2C03. 1.35. Trong hgc, dugc ph£m siia magie (eae tinh thd Mg(OH)2 Id Iitng trong nudc), dugc diing dd tri chung khd tieu do du axit (HCI). Dd trung hod het 788,0 ml dung dich HCI 0,0350M trong da day cdn bao nhieu mililit siia magie, bie't rdng trong 1,0 ml siia magie chiia 0,080 Mg(OH)2 1.36. Hod tan 0,8870 hdn hgp NaCI va KCI trong nudc. Xit If dung dieh thu dugc bdng mdt lugng du dung dieh AgN03. Ket tua khd thu dugc ed khdi lugng 1,9130 g. Tfnh thanh phdn phdn tram eiia tiing chd't trong hdn hgp. Bai 5. Luyen tap joi. PHAN TRONG DUNG DICH CAC CHAT DIEN LI AXIT, BAZO vA MUOI. PHAN (JNG TRAO DOI ION 1.37. Mdt mdu nudc mua cd pH 4,82. Vdy ndng dd H"^ trong dd la A. [H+] 1,0.10"V. B. [H^] L0.10"^M. C. [H^] 1,0.10"^M. D. [H*] 1,0.10"^M.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến