loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài luyện tập về so sánh với tính từ và trạng từ

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-07 14:48:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

130
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài luyện tập về so sánh với tính từ và trạng từ

Bài luyện tập về so sánh với tính từ và trạng từ

Bài luyện tập về so sánh với tính từ và trạng từLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪBài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất1. beautiful 2. hot 3. crazy 4. slowly 5. few 6. little 7. bad 8. good 9. attractive 10. big Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:1. She is ....... singer I’ve ever met.A. worse B. bad C. the worst D. badly2. Mary is ....... responsible as Peter.A. more B. the most C. muchDoc24.vnD. as3. It is ....... in the city than it is in the country.A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy4. She sings ……….. among the singers have known.A. the most beautiful B. the more beautifulC. the most beautifully D. the more beautifully5. She is ....... student in my class.A. most hard-working B. more hard-working C. the most hard-working D. as hard-working6. The English test was ....... than thought it would be.A. the easier B. more easy C. easiest D. easier7. English is thought to be...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪBài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất1. beautiful 2. hot 3. crazy 4. slowly 5. few 6. little 7. bad 8. good 9. attractive 10. big Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:1. She is ....... singer I’ve ever met.A. worse B. bad C. the worst D. badly2. Mary is ....... responsible as Peter.A. more B. the most C. muchDoc24.vnD. as3. It is ....... in the city than it is in the country.A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy4. She sings ……….. among the singers have known.A. the most beautiful B. the more beautifulC. the most beautifully D. the more beautifully5. She is ....... student in my class.A. most hard-working B. more hard-working C. the most hard-working D. as hard-working6. The English test was ....... than thought it would be.A. the easier B. more easy C. easiest D. easier7. English is thought to be ....... than Math.A. harderDoc24.vnB. the more hard C. hardest D. the hardest8. Jupiter is ....... planet in the solar system.A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest9. She runs …… in my class.A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly10. My house is ....... hers.A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than11. Her office is ....... away than mine.A. father more far C. farther D. farerDoc24.vn12. Tom is ....... than David.A. handsome B. the more handsome C. more handsome D. the most handsome13. He did the test ……….. did.A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than14. boat is ....... than plane.A. slower B. slowest C. more slow D. more slower15. My new sofa is ....... than the old one.A. more comfortable B. comfortably C. more comfortabler D. comfortable16. My sister dances ……….. than me.A. gooder B. wellerDoc24.vnC. better D. more good17. My bedroom is ....... room in my house.A. tidier than B. the tidiest C. the most tidy D. more tidier18. This road is ....... than that road.A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower19. He drives ……. his brother.A. more careful than B. more carefullyC. more carefully than D. as careful as20. It was ....... day of the year.A. the colder B. the coldest C. coldest D. colderBài 3: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc:Doc24.vn1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being firefighter is (dangerous) ……………………. than being builder.8. Lan sings sweet ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful)…………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is bad …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in (big) ……………………. house, but Fred lives in (big) ……………………. one.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese isthe (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.Doc24.vnĐÁP ÁNBài 1:Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất1. beautifully beautifully the most beautifully2. hot hotter the hottest3. crazy crazier the craziest4. slowly more slowly the most slowly5. few fewer the fewest6. little less the least7. bad worse the worst8. good better the best9. attractive more attractive the most attractive10. big bigger the biggestBài 2:1. 2. 3. 4. 5. C6. 7. 8. 9. 10. D11. 12. 13. 14. 15. A16. 17. 18. 19. 20. BBài 3:1. the cleverest 2. longer3. the best 4. cleaner5. more expensive 6. more quickly7. more dangerous 8. more sweetly9. the most exciting 10. the fastestDoc24.vn11. the most popular 12. the closest 13. beautifully most beautifully 14. hotter15. worse 16. better 17. big bigger 18. more difficult the most difficult19. largestTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến