loading
back to top

Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-23 21:44:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII    bài giảng bài 13 lịch sử lớp 6   

127
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIILoading...

Tóm tắt nội dung

GVTH: ĐÀO THỊ KIM ÝTiết 22. Nước Đại Việt thế kỉ XIII•I.Nhà Trần thành lập1 Nhà lý sụp đổ2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền 3. Pháp luật thời Trần11/23/16 4“ Bấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, ch ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”. Chính sự ngày càng rách nát, ®ãi kÐm x¶y ra lu«n lu«n. Nh©n d©n cïng quÉn, khèn khã, giÆc íp næi lªn nhiÒu n¬i. (Khâm định Việt sử thông giám cương mục)Qua hai ®o¹n trÝch trªn em cho biÕt nh nh nhµ Lý cuèi thÕ kØ XII nh thÕ nµo?? Qua c©u nãi cña TrÇn Thñ §é, em thÊy viÖc nhµ TrÇn thµnh lËp cã cÇn thiÕt kh«ng? T¹i sao?Trong ngµy lÔ lªn ng«i cña TrÇn C¶nh, tæng chØ huy TrÇn Thñ §é nhÊn m¹nh: HiÖn nay, giÆc íp ®Òu næi, ho¹ lo¹n mçi ngµy mét t¨ng nhµ Lý suy yÕu, thÕ íc …nghiªng ®æ, nguy ngËp. N÷ chóa Chiªu Hoµng kh«ng thÓ...

Nội dung tài liệu

GVTH: ĐÀO THỊ KIM ÝTiết 22. Nước Đại Việt thế kỉ XIII•I.Nhà Trần thành lập1 Nhà lý sụp đổ2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền 3. Pháp luật thời Trần11/23/16 4“ Bấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, ch ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”. Chính sự ngày càng rách nát, ®ãi kÐm x¶y ra lu«n lu«n. Nh©n d©n cïng quÉn, khèn khã, giÆc íp næi lªn nhiÒu n¬i. (Khâm định Việt sử thông giám cương mục)Qua hai ®o¹n trÝch trªn em cho biÕt nh nh nhµ Lý cuèi thÕ kØ XII nh thÕ nµo?? Qua c©u nãi cña TrÇn Thñ §é, em thÊy viÖc nhµ TrÇn thµnh lËp cã cÇn thiÕt kh«ng? T¹i sao?Trong ngµy lÔ lªn ng«i cña TrÇn C¶nh, tæng chØ huy TrÇn Thñ §é nhÊn m¹nh: HiÖn nay, giÆc íp ®Òu næi, ho¹ lo¹n mçi ngµy mét t¨ng nhµ Lý suy yÕu, thÕ íc …nghiªng ®æ, nguy ngËp. N÷ chóa Chiªu Hoµng kh«ng thÓ g¸nh v¸c næi míi uû th¸c cho chång. (Kh©m ®Þnh ViÖt sö th«ng gi¸m ¬ng môc)Trần Thủ Độ (1194 1264) là người có công sáng lập ra triều Trần, được vua phong làm Thái sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự... Ông có vai trò rất quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất (1258), lưu danh với câu nói bất hủ: "Đầu th ần chưa rơi xuống đất, xin bệ ha đừng lo". Trong đền thờ ông trên đồi Lim (Tiên Sơn, Hà Bắc) có hai câu đối treo trước bàn thờ như sau: Công đức của ông để mãi đến ngày nay, không chỉ bó hẹp trong hai trăm năm đời nhà Trần. Sau nghìn đời, công luận đã định, ông đáng liệt vào bậc thứ nhất dưới trời Nam.S¥ Bé M¸Y NHµ N¦íC THêI TRÇNCÊp triÒu đìnhC¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trung gianC¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh C¬ sëQuan văn(Hä TrÇn) Quan vâ(Hä TrÇn)C¸c c¬ quan C¸c chứ quan12 léPhñCh©u, huyÖnX·VuaTh¸i Th îng HoµngTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến