loading
back to top

Bài 12 Lợn cưới áo mới

Chia sẻ: vonguyengiakhanh | Ngày: 2016-11-23 21:34:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Bài 12 Lợn cưới áo mới    bài 12 ngữ văn lớp 6    bài giảng lợn cưới áo mới   

146
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 12 Lợn cưới áo mới

Bài 12 Lợn cưới áo mới

Bài 12 Lợn cưới áo mới
Tóm tắt nội dung

Vaên baûn :LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Tuyeän cöôøi)BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc hieåu vaên baûn1. Ñoïc2. Chuù thích1. 1. Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu chuyeänchuyeän Taát töôûi :ñi vôùi daùng boä hôùt haûi,voäi vaõ.BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc hieåu vaên baûn1. Ñoïc2. Chuù thích1. 1. Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu chuyeänchuyeän- Ñeå cho moät anh coù tính hay Ñeå cho moät anh coù tính hay khoe cuûa gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa khaùc.khoe cuûa khaùc.Lieàn giô ngay vaït aùo ra Từ lúc tôi mặc cái áo mới này toâi ch ng thaáy con lôïn ẳnaøo chaïy qua ñaây !ảBaùc coù thaáy con lôïn cöôùi cuûa toâi chaïy qua ñaây khoâng?BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc...

Nội dung tài liệu

Vaên baûn :LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Tuyeän cöôøi)BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc hieåu vaên baûn1. Ñoïc2. Chuù thích1. 1. Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu chuyeänchuyeän Taát töôûi :ñi vôùi daùng boä hôùt haûi,voäi vaõ.BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc hieåu vaên baûn1. Ñoïc2. Chuù thích1. 1. Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu chuyeänchuyeän- Ñeå cho moät anh coù tính hay Ñeå cho moät anh coù tính hay khoe cuûa gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa khaùc.khoe cuûa khaùc.Lieàn giô ngay vaït aùo ra Từ lúc tôi mặc cái áo mới này toâi ch ng thaáy con lôïn ẳnaøo chaïy qua ñaây !ảBaùc coù thaáy con lôïn cöôùi cuûa toâi chaïy qua ñaây khoâng?BAØI 12:Vaên baûn LÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙILÔÏN CÖÔÙI AÙO MÔÙI(Höôùng daãn ñoïc theâm)II. Tìm hieåu vaên baûnI. Ñoïc hieåu vaên baûn1. 1. Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu Yeáu toá gaây cöôøi trong caâu chuyeänchuyeän- Ñeå cho moät anh coù tính hay khoe cuûa Ñeå cho moät anh coù tính hay khoe cuûa gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa khaùc.gaëp phaûi moät cao thuû khoe cuûa khaùc.- Lôøi leõ, cöû chæ, ñieâu boä cuûa caùc nhaân vaät Lôøi leõ, cöû chæ, ñieâu boä cuûa caùc nhaân vaät ñeàu loá bòch, haøi höôùc.2. 2. YÙ nghóa cuûa truyeänYÙ nghóa cuûa truyeän- Truyeän ch gi u, pheâ phaùn nh ng ng coù ườ- Truyeän ch gi u, pheâ phaùn nh ng ng coù ườtính hay khoe a, moät tính xaáu khaù phoå bieán ủtính hay khoe a, moät tính xaáu khaù phoå bieán ủtrong xaõ hoäi.trong xaõ hoäi.III.III. Toång keát :ghi nhôù SGK/ 128)Em haõy neâu yÙ nghóa cuûa tuyeän Lôïn cöôùi,aùo môùi.Nhaéc laïi baøi noäi dung chính Nhaéc laïi baøi noäi dung chính cuûa baøi.cuûa baøi.VEÀ NHAØ:VEÀ NHAØ:-Hoïc baøi “Treo bieånTreo bieån ”“Lôïn cöôùi aùo môùiLôïn cöôùi aùo môùi ”-Chuaån bò baøi: OÂn taäp truyeän daân gian”Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến