loading
back to top

ACADEMIC WORD LIST (list các từ tiếng anh học thuật)

Chia sẻ: dewthebeauty | Ngày: 2016-10-05 22:00:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: ngữ pháp tiếng anh   

103
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ACADEMIC WORD LIST (list các từ tiếng anh học thuật)

ACADEMIC WORD LIST (list các từ tiếng anh học thuật)

ACADEMIC WORD LIST (list các từ tiếng anh học thuật)
Tóm tắt nội dung

Academic Word List Coxhead (2000 EDITION). The most frequently used words in each family is are italics. There are 570 headwords and about 3000 words altogether to help you with writing.
Danh sách các từ học thuật trong tiếng Anh (phiên bản năm 2000) bao gồm các từ học thuật phổ biến nhất. Công cụ hữu ích trong việc làm bài luận học thuật.


 

Nội dung tài liệu

Headwords Other words in the family. Definition*abandon abandoned, abandoning, abandonment, abandons, e.g. abandonabstract abstraction, abstractions, abstractly, abstracts, e.g. abstractacademy academia, academic academically, academics, academies, e.g. academyaccess accessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessible accessaccommodate accommodated, accommodates, accommodating accommodation accommodateaccompany accompanied accompanies, accompaniment, accompanying, unaccompanied accompanyaccumulate accumulated, accumulating, accumulation, accumulates accumulateaccurate accuracy, accurately, inaccuracy, inaccuracies, inaccurate accurateachieve achievable, achieved, achievement, achievements, achieves, achieving achieveacknowledge acknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgements acknowledgeacquire acquired, acquires, acquiring, acquisition acquisitions acquireadapt adaptability, adaptable, adaptation, adaptations, adapted, adapting, adaptive, adapts adaptadequate adequacy, adequately, inadequacies, inadequacy, inadequate, inadequately adequateadjacent adjacentadjust adjusted, adjusting, adjustment, adjustments, adjusts, readjust, readjusted, readjusting, readjustment, readjustments, readjusts adjustadministrate administrates, administration, administrations, administrative, administratively, administrator, administrators administrateadult adulthood, adults adultadvocate advocacy, advocated, advocates, advocating advocateaffect affected, affecting, affective, affectively, affects, unaffected affectaggregate aggregated, aggregates, aggregating, aggregation aggregateaid aided, aiding, aids, unaided aidalbeit albeitallocate allocated, allocates, allocating, allocation, allocations allocatealter alterable, alteration, alterations, altered, altering, alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered alteralternative alternatively, alternatives alternativeambiguous ambiguities, ambiguity, unambiguous, unambiguously ambiguousamend amended, amending, amendment, amendments, amends amendanalogy analogies, analogous analogyanalyse analysed, analyser, analysers, analyses, analysing, analysis analyst, analysts, analytic, analytical, analytically analyseannual annually annualanticipate anticipated, anticipates, anticipating, anticipation, unanticipated anticipateapparent apparently apparentappend appendix appended, appends, appending, appendices,appendixes appendappreciate appreciable, appreciably, appreciated, appreciates, appreciating, appreciation, unappreciated appreciateapproach approachable, approached, approaches, approaching, unapproachable approachappropriate appropriacy, appropriately, appropriateness, inappropriacy, inappropriate, inappropriately appropriateapproximate approximated approximately, approximates, approximating, approximation, approximations approximatearbitrary arbitrariness, arbitrarily arbitraryarea areas areaaspect aspects aspectassemble assembled, assembles, assemblies, assembling, assembly assembleassess assessable, assessed, assesses, assessing, assessment assessments, reassess, reassessed, reassessing, reassessment, unassessed assessassign assigned, assigning, assignment, assignments, assigns, reassign, reassigned, reassigning, reassigns, unassigned assignassist assistance, assistant, assistants, assisted, assisting, assists, unassisted assistassume assumed, assumes, assuming, assumption, assumptions assumeassure assurance assurances, assured, assuredly, assures, assuring assureattach attached, attaches, attaching, attachment, attachments,unattached attachattain attainable, attained attaining, attainment, attainments, attains, unattainable attainattitude attitudes attitudeattribute attributable, attributed, attributes, attributing, attribution attributeauthor authored, authoring, authors, authorship authorauthority authoritative, authorities authorityautomate automatic, automated, automates, automating, automatically automation automateavailable availability, unavailable availableaware awareness, unaware awarebehalf behalfbenefit beneficial, beneficiary, beneficiaries, benefited, benefiting, benefits benefitbias biased, biases, biasing, unbiased biasbond bonded, bonding, bonds bondbrief brevity, briefed, briefing, briefly, briefs briefbulk bulky bulkcapable capabilities, capability, incapable capablecapacity capacities, incapacitate, incapacitated capacitycategory categories categorisation, categorise, categorised, categorises, categorising, categorizing categorycease ceased, ceaseless, ceases ceasing ceasechallenge challenged, challenger, challengers, challenges, challenging challengechannel channelled, channelling, channels channelchapter chapters chapterchart charted, charting, charts, uncharted chartchemical chemically, chemicals chemicalcircumstance circumstances circumstancecite citation, citations, cited, citing, cites citecivil civilclarify clarification, clarified, clarifies, clarifying, clarity clarifyclassic classical, classics classicclause clauses clausecode coded, codes, coding codecoherent coherence coherently, incoherent, incoherently coherentcoincide coincided, coincides, coinciding, coincidence, coincidences, coincident, coincidental coincidecollapse collapsed, collapses, collapsible, collapsing collapsecolleague colleagues colleaguecommence commenced commences, commencement, commencing, recommences, recommenced, commencerecommencingcomment commentaries, commentary, commentator, commentators, commented, commenting, comments commentcommission commissioned, commissioner, commissioners, commissioning, commissions commissioncommit commitment, commitments, commits, committed, committing commitcommodity commodities commoditycommunicate communicable, communicated, communicates, communicating, communication communications, communicative, communicatively, uncommunicative communicatecommunity communities communitycompatible compatibility, incompatibility, incompatible compatiblecompensate compensated, compensates, compensating, compensation compensations, compensatory compensatecompile compilation, compilations, compiled compiles, compiling compilecomplement complementary, complemented, complementing, complements complementcomplex complexities, complexity complexcomponent componentry, components componentcompound compounded, compounding, compounds compoundcomprehensive comprehensively comprehensivecomprise comprised, comprises, comprising comprisecompute computation, computational, computations, computable, computer computed, computerised, computers, computing computeconceive conceivable, conceivably, conceived conceives, conceiving, inconceivable, inconceivably conceiveconcentrate concentrated, concentrates, concentrating, concentration concentrateconcept conception, concepts, conceptual, conceptualisation, conceptualise, conceptualised, conceptualises, conceptualising, conceptually conceptconclude concluded, concludes, concluding, conclusion conclusions, conclusive, conclusively, inconclusive, inconclusively concludeconcurrent concurrently concurrentconduct conducted, conducting, conducts conductconfer conference, conferences, conferred, conferring, confers conferconfine confined confines, confining, unconfined confineconfirm confirmation, confirmed, confirming, confirms confirmconflict conflicted, conflicting, conflicts conflictconform conformable, conformability, conformance, conformation, conformed, conforming, conformist, conformists, conformity conforms, nonconformist, nonconformists, nonconformity, non-conformist, non-conformists, non-conformity conformconsent consensus, consented, consenting, consents consentconsequent consequence, consequences consequently consequentconsiderable considerably considerableconsist consisted, consistency, consistent consistently, consisting, consists, inconsistencies, inconsistency, inconsistent consistconstant constancy, constantly, constants, inconstancy, inconstantly constantconstitute constituencies, constituency, constituent, constituents, constituted, constitutes, constituting, constitution, constitutions, constitutional constitutionally, constitutive, unconstitutional constituteconstrain constrained, constraining, constrains, constraint, constraints unconstrained constrainconstruct constructed, constructing, construction constructions, constructive, constructs, reconstruct, reconstructed, reconstructing, reconstruction, reconstructs constructconsult consultancy, consultant, consultants, consultation, consultations, consultative, consulted, consults, consulting consultconsume consumed, consumer, consumers, consumes, consuming, consumption consumecontact contactable, contacted, contacting, contacts contactcontemporary contemporaries contemporarycontext contexts, contextual, contextualise, contextualised, contextualising, uncontextualised contextcontract contracted, contracting, contractor, contractors, contracts contractcontradict contradicted, contradicting, contradiction contradictions, contradictory, contradicts contradictcontrary contrarily contrarycontrast contrasted, contrasting, contrastive, contrasts contrastcontribute contributed, contributes, contributing, contribution contributions, contributor, contributors contributecontroversy controversies, controversial, controversially, uncontroversial controversyconvene convention convenes, convened, convening, conventional, conventionally, conventions, unconventional conveneconverse conversely converseconvert conversion, conversions, converted, convertible, converting, converts convertconvince convinced convinces, convincing, convincingly, unconvinced convincecooperate cooperated, cooperates, cooperating, cooperation, cooperative, cooperatively, co-operate, co-operated, co-operates, co-operation, co-operative, co-operatively cooperatecoordinate coordinated, coordinates, coordinating, coordination coordinator, coordinators, co-ordinate, co-ordinated, co-ordinates, co-ordinating, co-ordination, co-ordinator, co-ordinators coordinatecore cores, coring, cored corecorporate corporates, corporation, corporations corporatecorrespond corresponded, correspondence, corresponding correspondingly, corresponds correspondcouple coupled, coupling, couples couplecreate created, creates, creating, creation, creations, creative, creatively, creativity, creator, creators, recreate, recreated, recreates, recreating createcredit credited, crediting, creditor, creditors, credits creditcriteria criterion criteriacrucial crucially crucialculture cultural, culturally, cultured, cultures, uncultured culturecurrency currencies currencycycle cycled, cycles, cyclic, cyclical, cycling cycledata datadebate debatable, debated, debates, debating debatedecade decades decadedecline declined, declines, declining declinededuce deduced, deduces, deducing, deduction deductions deducedefine definable, defined, defines, defining, definition definitions, redefine, redefined, redefines, redefining, undefined definedefinite definitely, definitive, indefinite, indefinitely definitedemonstrate demonstrable, demonstrably, demonstrated, demonstrates, demonstrating, demonstration, demonstrations, demonstrative, demonstratively, demonstratedemonstrator, demonstratorsdenote denotation, denotations, denoted, denotes, denoting denotedeny deniable, denial, denials, denied, denies, denying, undeniable denydepress depressed, depresses, depressing, depression depressderive derivation, derivations, derivative, derivatives, derived derives, deriving derivedesign designed, designer, designers, designing, designs designdespite despitedetect detectable, detected detecting, detection, detective, detectives, detector, detectors, detects detectdeviate deviated, deviates, deviating, deviation deviations deviatedevice devices devicedevote devoted devotedly, devotes, devoting, devotion, devotions devotedifferentiate differentiated, differentiates, differentiating, differentiation differentiatedimension dimensional, dimensions, multidimensional dimensiondiminish diminished diminishes, diminishing, diminution, undiminished diminishdiscrete discretely, discretion, discretionary, indiscrete, indiscretion discretediscriminate discriminated, discriminates, discriminating, discrimination discriminatedisplace displaced, displacement displaces, displacing displacedisplay displayed, displaying, displays displaydispose disposable, disposal, disposed, disposes, disposing disposedistinct distinction distinctions, distinctive, distinctively, distinctly, indistinct, indistinctly distinctdistort distorted distorting distortion, distortions, distorts distortdistribute distributed, distributing, distribution, distributional, distributions, distributive, distributor, distributors, redistribute, redistributed, redistributes, redistributing, redistribution distributediverse diversely, diversification, diversified, diversifies, diversify, diversifying, diversity diversedocument documentation, documented, documenting, documents documentdomain domains domaindomestic domestically, domesticate, domesticated, domesticating, domestics domesticdominate dominance, dominant dominated, dominates, dominating, domination dominatedraft drafted, drafting, drafts, redraft, redrafted, redrafting, redrafts draftdrama dramas, dramatic dramatically, dramatise, dramatised, dramatising, dramatises, dramatisation, dramatisations, dramatist, dramatists, dramatization, dramatizations, dramatizing dramaduration durationdynamic dynamically, dynamics dynamiceconomy economic economical, economically, economics, economies, economist, economists, uneconomical economyedit edited, editing, edition, editions, editor, editorial, editorials, editors, edits editelement elements elementeliminate eliminated, eliminates, eliminating, elimination eliminateemerge emerged, emergence, emergent, emerges, emerging emergeemphasis emphasise, emphasised, emphasising, emphatic, emphatically emphasisempirical empirically, empiricism empiricalenable enabled, enables, enabling enableencounter encountered, encountering, encounters encounterenergy energetic, energetically, energies energyenforce enforced, enforcement, enforces, enforcing enforceenhance enhanced, enhancement, enhances, enhancing enhanceenormous enormity, enormously enormousensure ensured, ensures, ensuring ensureentity entities entityenvironment environmental, environmentalist, environmentalists, environmentally, environments environmentequate equated, equates, equating, equation equations equateequip equipment, equipped, equipping, equips equipequivalent equivalence equivalenterode eroded, erodes, eroding, erosion erodeerror erroneous, erroneously, errors errorestablish disestablish, disestablished, disestablishes, disestablishing, disestablishment, established establishes, establishing, establishment, establishments establishestate estates estateestimate estimated, estimates, estimating, estimation, estimations, over-estimate, overestimate, overestimated, overestimates, overestimating, underestimate, underestimated, underestimates, underestimating estimateethic ethical ethically, ethics, unethical ethicethnic ethnicity ethnicevaluate evaluated, evaluates, evaluating, evaluation, evaluations, evaluative, re-evaluate, re-evaluated, re-evaluates, re-evaluating, re-evaluation evaluateeventual eventuality, eventually eventualevident evidenced, evidence evidential, evidently evidentevolve evolution evolved, evolving, evolves, evolutionary, evolutionist, evolutionists evolveexceed exceeded, exceeding, exceeds exceedexclude excluded excludes, excluding, exclusion, exclusionary, exclusionist, exclusions, exclusive, exclusively excludeexhibit exhibited, exhibiting, exhibition, exhibitions, exhibits exhibitexpand expanded, expanding, expands, expansion, expansionism, expansive expandexpert expertise, expertly, experts expertexplicit explicitly explicitexploit exploitation, exploited, exploiting, exploits exploitexport exported, exporter, exporters, exporting, exports exportexpose exposed, exposes, exposing, exposure, exposures exposeexternal externalisation, externalise, externalised, externalises, externalising, externality externalextract extracted, extracting, extraction, extracts extractfacilitate facilitated, facilitates, facilities, facilitating, facilitation, facilitator, facilitators, facility facilitatefactor factored, factoring, factors factorfeature featured, features, featuring featurefederal federation, federations federalfee fees feefile filed, files, filing filefinal finalise, finalised, finalises, finalising, finality, finally, finals finalfinance financed, finances, financial financially, financier, financiers, financing financefinite infinite, infinitely finiteflexible flexibility, inflexible, inflexibility flexiblefluctuate fluctuated, fluctuates, fluctuating, fluctuation, fluctuations fluctuatefocus focused, focuses, focusing, refocus, refocused, refocuses, refocusing focusformat formatted, formatting, formats formatformula formulae, formulas, formulate, formulated, formulating, formulation, formulations, reformulate, reformulated, reformulating, reformulation, reformulations formulaforthcoming forthcomingfound founded founder, founders, founding, unfounded foundfoundation foundations foundationframework frameworks frameworkfunction functional, functionally, functioned, functioning, functions functionfund funded, funder, funders, funding, funds fundfundamental fundamentally fundamentalfurthermore furthermoregender genders gendergenerate generated, generates, generating generategeneration generations generationglobe global globally, globalisation, globalization globegoal goals goalgrade graded, grades, grading gradegrant granted granting, grants grantguarantee guaranteed, guaranteeing, guarantees guaranteeguideline guidelines guidelinehence hencehierarchy hierarchical, hierarchies hierarchyhighlight highlighted, highlighting, highlights highlighthypothesis hypotheses, hypothesise, hypothesised, hypothesises, hypothesising, hypothetical, hypothetically hypothesisidentical identically identicalidentify identifiable, identification, identified identifies, identifying, identities, identity, unidentifiable identifyideology ideological, ideologically, ideologies ideologyignorant ignorance, ignore, ignored, ignores, ignoring ignorantillustrate illustrated illustrates, illustrating, illustration, illustrations, illustrative illustrateimage imagery, images imageimmigrate immigrant, immigrants, immigrated, immigrates, immigrating, immigration immigrateimpact impacted, impacting, impacts impactimplement implementation implemented, implementing, implements implementimplicate implicated, implicates, implicating, implicateTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến