loading
back to top

50 bài luyện tập giới từ có lời giải chi tiết

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-04 10:00:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: 50 bài luyện tập giới từ có lời giải chi tiết   

75
Lượt xem
8
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 50 bài luyện tập giới từ có lời giải chi tiết

50 bài luyện tập giới từ có lời giải chi tiết

50 bài luyện tập giới từ có lời giải chi tiết
Tóm tắt nội dung
Câu He took photograph ______ his girlfriend. A. on B. for C. of D. in Câu Do you have good relationship _______ most of your relatives? A. with B. of C. in D. between Câu She has great deal of experience _________ introducing new products tointernational markets. A. of B. on C. in D. about Câu His fear _____ flying made travel difficult. A. on B. of C. for D. in Câu Did you send Alice an invitation ______ the party? A. to B. with C. in D. of Câu His habit _____ smoking in restaurants caused many problems in California. A. of B. on C. about D. with Câu The company has strong links ______ big inventors. A. with B. for C. to D. from Câu The search _____ the missing teenager was called off. A. on B. of C. for D. to Câu The decrease _______ profits is due to the bad market. A. on B. of C. in D. from Câu 10 There is real demand _____ qualified English teachers. A. for B. of C. with D. on Câu 11 Who is ______ all these dogs? They seem to be running wild! A. on duty B. in charge of C. in...
Nội dung tài liệu
Câu He took photograph ______ his girlfriend. A. on B. for C. of D. in Câu Do you have good relationship _______ most of your relatives? A. with B. of C. in D. between Câu She has great deal of experience _________ introducing new products tointernational markets. A. of B. on C. in D. about Câu His fear _____ flying made travel difficult. A. on B. of C. for D. in Câu Did you send Alice an invitation ______ the party? A. to B. with C. in D. of Câu His habit _____ smoking in restaurants caused many problems in California. A. of B. on C. about D. with Câu The company has strong links ______ big inventors. A. with B. for C. to D. from Câu The search _____ the missing teenager was called off. A. on B. of C. for D. to Câu The decrease _______ profits is due to the bad market. A. on B. of C. in D. from Câu 10 There is real demand _____ qualified English teachers. A. for B. of C. with D. on Câu 11 Who is ______ all these dogs? They seem to be running wild! A. on duty B. in charge of C. in authority D. in duty Câu 12 We have seen fall ________ prices recently. A. of B. for C. on D. in Câu 13 The cause _____ his problems is his wife. A. on B. for C. of D. in Câu 14 Did you do any damage _____ the car? A. on B. in C. to D. for Câu 15 think your attitude ____ your employer is very bad indeed. A. to B. on C. of D. between Câu 16 She is _____ holiday now. Can you phone her at 0261.321.578. Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảA. in B. on C. of D. with Câu 17 There is great need ______ low-cost housing in this country as an answer ______the homeless problem. A. for/for B. to/to C. to/for D. for/to Câu 18 His addiction _____ surfing the Internet is problem. A. of B. on C. for D. to Câu 19 Her anxiety ______ speaking in public caused her to lose the job. A. on B. of C. in D. about Câu 20 His belief ______ god is influenced by his mother. A. in B. of C. on D. for Câu 21 His dedication _______ teaching was impressive. A. on B. in C. to D. of Câu 22 The delay _____ processing the visa caused problems. A. of B. from C. with D. in Câu 23 _________saying the wrong thing, chose to say nothing at all A. For the purpose of B. For fear of C. For the good of D. On account of Câu 24 His fear _____ flying made travel difficult. A. on B. of C. for D. in Câu 25 Her fondness ____ traveling led to her career in the travel industry. A. on B. for C. about D. with Câu 26 His habit _____ smoking in restaurants caused many problems in California. A. of B. on C. about D. with Câu 27 Her career as pilot evolved out of her interest ______ flying. A. on B. of C. with D. in Câu 28 Her knowledge ______ climbing helped her during the competition. A. in B. about C. of D. with Câu 29 His love ______ singing developed when he was child. A. with B. of C. about D. on Câu 30 Their memories _______ traveling in Africa will stay with them forever. A. of B. on C. for D. with Câu 31 The process ______ painting such large mural is more complicated than you mightthink. A. in B. of C. about D. in Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảCâu 32 His reaction _____ winning the prize was quite funny. A. about B. in C. to D. of Câu 33 We’ll send you reply ____ your application letter next Monday. A. to B. for C. of D. about Câu 34 ’m sure we’ll find solution ______this problem. A. with B. of C. to D. for Câu 35 Do you have an answer _____ this question? A. to B. for C. of D. about Câu 36 There is clearly difference ______ your car and mine. A. from B. between C. among D. by Câu 37 We don’t have room _____ grand piano? A. towards B. for C. with D. by Câu 38 ’m against any form of cruelty _____ animals. A. to B. with C. by D. of Câu 39 ’m sorry; wasn’t paying lose attention ____ what you said. A. on B. at C. in D. to Câu 40 Don’t put mu onfiden _____ his words. A. to B. in C. at D. on Câu 41 There is no need _________ new car at the moment. A. of B. for C. with D. to Câu 42 Have you had any contact ________ Sarah? A. to B. of C. with D. on Câu 43 She has great interest ___________ the poetry of Donne. A. in B. to C. for D. on Câu 44 have no faith _______ her capabilities. A. in B. on C. to D. at Câu 45 In many cities the cost _____ living is pretty high. A. for B. in C. of D. to Câu 46 My new job is making great demands ____ my time. A. of B. in C. for D. on Câu 47 Jane had the idea _____ starting her own business. A. on B. of C. about D. for Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảCâu 48 Workers often go on strike when their salaries don’t keep pa with in reases ____ thecost. A. in B. with C. along D. to Câu 49 English is an example _____ language that stresses content words within sentence. A. for B. to C. on D. of Câu 50 The advantage ______ having free time is that you can do anything you want with it. A. of B. to C. about D. for GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án CPhotograph of sth: nh cái gìứ ủAnh ch nh gái anh yấ ấCâu 2: Đáp án ARelationship with sb: quan aiố ớB có quan hàng không?ạ ạCâu 3: Đáp án CExperience in sth: kinh nghi cái gìệ ềCô có nhi kinh nghi vi gi thi nh ng ph th tr ngấ ườqu tố ếCâu 4: Đáp án BFear of sth/ doing sth: gìỗ ợN đi máy bay anh làm chuy đi khó khănỗ ếCâu 5: Đáp án AInvitation to sth: đâuờ ếB đã Alice thi ti ch aạ ưCâu 6: Đáp án AHabit of doing sth: thói quen vi gìệThói quen hút thu nh ng nhà hàng gây ra nhi đố ềCâu 7:Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảCâu 21: Đáp án CDedication to sth: tâm huy cái gìế ớD ch: Tâm huy anh vi th ngị ượCâu 22: Đáp án DDelay in sth: trì hoãn cái gìự ủD ch: trì hoãn quá trình tinh gây ra nhi đị ềCâu 23: Đáp án BFor fear of +Ving: làm vi gìợ ệD ch: Vì nói đi sai,tôi ch không nói gìị ọCâu 24: Đáp án BFear of sth/ doing sth: gìỗ ợD ch: đi máy bay anh làm chuy đi khó khănị ếCâu 25: Đáp án BFondness for sth/doing sth: ni yêu thích cái gìề ớD ch: Ni yêu thích cô vi đi du chị ịCâu 26: Đáp án AHabit of doing sth: thói quen vi gìệD ch: Thói quen hút thu anh nh ng nhà hàng gây ra nhi Californiaị ởCâu 27: Đáp án DInterest in doing: thích cái gìởD ch: Ngh nghi cu cô là phi công phát tri thích mu bay cu cô yị ượ ấCâu 28: Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảCâu 43: Đáp án AInterest in sth: ni yêu thích gìề ớD ch: Cô có ni vui thích th Donneị ủCâu 44: Đáp án AFaith in sth: ni tin vào cái gìềD ch: Tôi không có ni tin vào nh ng kh năng cô yị ấCâu 45: Đáp án CCost of sth: giá cái gìủD ch: nhi thành ph giá sinh ng khá caoị ốCâu 46: Đáp án Cdemand for sth: nhu cho cái gìầCông vi tôi yêu nhi th gianệ ờCâu 47: Đáp án BIdea of sth/doing sth: ng cái gì/ làm gìưở ềD ch: Jane có ng vi kinh doanhị ưở ựCâu 48: Đáp án AIncrease in tăng gìựD ch: Công nhân th ng đình công khi ng không th đu giá .ị ườ ươ ảCâu 49: Đáp án Dexample of sth: ví cái gì ủD ch: Ti ng Anh là ví ngôn ng chú tr ng nh ng ch ng trong uị ấtrúcCâu 50: Đáp án AAdvantage of sth: ích vi gìợ ệD ch: ích vi có th gian nh là có th làm đi gì mu n.ị ốTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ ảTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file wordề ửcó gi iờ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến