loading
back to top

40 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (Có đáp án)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-29 19:21:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm toán lớp 12   

1753
Lượt xem
40
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 40 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (Có đáp án)

40 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (Có đáp án)

40 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (Có đáp án)
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnNGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TỔ HỢP40 CÂU PHẦN NHỊ THỨC NIUTONC Tổng 20162016320162201612016...CCCC bằng :A.20162 B.20162 1 C.20162 1- D.20164C Trong khai triễn (1 3x) 20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:A. 9203 CB.12 12203C C.11 11203C D.10 10203CC Tổng các hệ số nhị thức Niu tơn trong khai triển 32122nnxnxæ öç ÷è bằng 64. Số hạngkhông chứa trong khai triển :A. 360 B. 210 C. 250 D. 240C Trong khai triển (x 11, hệ số của số hạng chứa 8y làA. -311C B.811C C.311C D.511C-C Tổng của số hạng thứ trong khai triển 5(5 1)a- và số hạng thứ trong khai triển6(2 3)a-là:A.24160aB.24610a- C.24610aD.24620aC Tổng số 2... 1)n nn nC C- có giá trị bằng:A. nếu chẵn B. nếu lẻ C. nếu hữu hạn D. trong mọitrường hợpC Trong khai triển nhị thức (1 x) xét các khẳng định sau :I. Gồm có số hạng.II. Số hạng thứ là 6x.III. Hệ số của là 5.Trong các khẳng định trênA. Chỉ và III đúng B. Chỉ II và III đúng C. Chỉ và II đúng D. Cả ba đúngC Tìm số hạng chính giữa...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnNGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TỔ HỢP40 CÂU PHẦN NHỊ THỨC NIUTONC Tổng 20162016320162201612016...CCCC bằng :A.20162 B.20162 1 C.20162 1- D.20164C Trong khai triễn (1 3x) 20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:A. 9203 CB.12 12203C C.11 11203C D.10 10203CC Tổng các hệ số nhị thức Niu tơn trong khai triển 32122nnxnxæ öç ÷è bằng 64. Số hạngkhông chứa trong khai triển :A. 360 B. 210 C. 250 D. 240C Trong khai triển (x 11, hệ số của số hạng chứa 8y làA. -311C B.811C C.311C D.511C-C Tổng của số hạng thứ trong khai triển 5(5 1)a- và số hạng thứ trong khai triển6(2 3)a-là:A.24160aB.24610a- C.24610aD.24620aC Tổng số 2... 1)n nn nC C- có giá trị bằng:A. nếu chẵn B. nếu lẻ C. nếu hữu hạn D. trong mọitrường hợpC Trong khai triển nhị thức (1 x) xét các khẳng định sau :I. Gồm có số hạng.II. Số hạng thứ là 6x.III. Hệ số của là 5.Trong các khẳng định trênA. Chỉ và III đúng B. Chỉ II và III đúng C. Chỉ và II đúng D. Cả ba đúngC Tìm số hạng chính giữa của khai triển 8341( )xx ,với 0A. 56 14-x B. 70 13x C. 7013x và 56 14-x D. 70. 34.x xC Xét khai triển (( 1)42324.2 .2-xxm Gọi 1mC, 3mC là hệ số của hạng tử thứ và thứ 4. Tìmm sao cho: 1lg(3 lg( 1- =m mC CA. B. C. D. 2C 10 Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là:1 16 120 560Khi đó số hạng đầu của hàng kế tiếp là:A. 32 360 1680 B. 18 123 564C. 17 137 697 D. 17 136 680Doc24.vnC 11 :Trong khai tri ể 213nxxæ öç ÷è hệ số của là: 53nC giá trị là:A. 15 B. 12 C. D. KQ khácC 12 :Giá trị của tổng 77 7.....A C= ằng: A. 255 B. 63 C. 127 D. 31C 13 :Nếu 1102=xA thì:A. 11 B. 10 C. 11 hay 10 D. 0C 14 Trong khai triển (x 2) 100 a0 a1 +…+ a100 100. Tổng hệ số: a0 a1 +…+ a100A.-1 B. C. 100D. 100C 15 :Cho khai triển (1 2x) a0 a1 +…+ an n; trong đó n*ÎN và các hệ số th mãn hệthức a0 +1... 40962 2 =nnaa Tìm hệ số lớn nhất.A. 1293600 B. 126720 C. 924 D. 792C 16 Trong khai triển (3x y) 10, hệ số của số hạng chính giữa là:A. -22400 B. -4000 C. -8960 D. -40000C 17 :Cho 25 ... 5n nn nA C= Vậy =A. nB. nC. nD. nC 18 Trong khai triển (x 2) 100 a0 a1 +…+ a100 100. Hệ số a97 là:A. 1.293.600 B. -1.293.600 C. -2 97 97100CD. (-2) 9898100CC 19 Trong khai triển (0,2 0,8) 5, số hạng thứ tư là:A. 0,2048 B. 0,0064 C. 0,0512 D. 0,4096C 20 :Trong khai triển nhị thức (a 2) (n N). Có tất cả 17 số hạng. Vậy bằng:A. 10 B. 17 C. 11 D. 12C 21 Tìm hệ số chứa trong khai triển (1 x) (1 x) 10 (1 x) 11 (1 x) 12 (1 x) 13 (1 x) 14 (1 x) 15.A. 3000 B. 8008 C. 3003 D. 8000C 22 :Trong khai triển 16yx- hai số hạng cuối là:A.815yyx16- B.415yyx16- C. 16xy 15 4D. 16xy 15 8C 23 Tìm số nguyên dương bé nhất sao cho trong khai triển (1 x) có hai hệ số liên tiếpcó tỉ số là 715A. 20 B. 21 C. 22 D. 23C 24 Trong khai triển (2x 1) 10, hệ số của số hạng chứa làA. 11520 B. -11520 C. 56 D. 45C 25 :Số hạng thứ của khai triển 212nxxæ öç ÷è không chứa Tìm biết rằng số hạng này bằngsố hạng thứ hai của khai triển 3031x .A. -2 B. C. -1 D. 2C 26 :Trong khai tri ể (1+x) biết tổng các hệ số 1..... 126nn nC C- Hệ số của 3bằng:Doc24.vnA. 15 B. 21 C. 35 D. 20C 27 :Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển 3008( 10 3)A. 37 B. 38 C. 36 D. 39C 28 Hệ số của trong khai triển của (3 x) làA.79C B.799C C.799C- D.79C-C 29 Hệ số của trong khai triễn (1+x) 12 bằng: A. 820 B. 210 C. 792 D. 220C 30 Trong khai triển (a 2b) 8, hệ số của số hạng chứa 4.b làA. 1120 B. 560 C. 140 D. 70C 31 Hệ số của trong khai triển (2 3x) 15 là:A. 715C. 7.3 7B. 815CC. 815C. 8D. 815C. 8.3 7C 32 :0 22 2.....nn nC C Bằng: A. n-2 B. n-1 C. 2n-2D. 2n 33 Cho khai triển 132næ öç ÷è Tìm biết tỉ số giữa số hạng thứ tư và thứ ba bằng .A. B. 10 C. D. 5C 34 :Trong bảng khai triển của nhị thức 11( )x y- hệ số của8 3x là:A.811C B.311C C.7 810 10C C D.311C-C 35 :Tổng nn3n2n1n0nC...CCCC bằng:A. nB. nC. D. 1C 36 :Nghiệm của phương trình 8x9x10xA9AA= làA. B. 11 C. 11 và D. 10 và 2C 37 Tổng tất cả các hệ số của khai triển (x y) 20 bằng bao nhiêuA. 77520 B. 1860480 C. nD. 81920C 38 Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của trong khai triển của (1 2x) 10 là :A. 1, 45x, 120x 2B. 1, 4x, 4x 2C. 1, 20x, 180x D. 10, 45x, 120x 2C 39 Tìm hệ số của trong khai triển P(x) (x 1) (x 1) ... (x 1) 12A. 1711 B. 1287 C. 1716 D. 1715C 40 Trong khai triển (2a b) 5, hệ số của số hạng thứ bằng:A. 80 B. -10 C. 10 D. -80 ĐÁP ÁN1 11 21 31 D2 12 22 32 D3 13 23 33 D4 14 24 34 D5 15 25 35 A6 16 26 36 B7 17 27 37 B8 18 28 38 C9 19 29 39 DDoc24.vn10 20 30 40 ATrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến