loading
back to top

35 đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (Có đáp án)

Chia sẻ: tuankhaimtb66 | Ngày: 2016-07-31 10:44:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi toán lớp 5   

494
Lượt xem
33
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 35 đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (Có đáp án)

35 đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (Có đáp án)

35 đề ôn Toán lớp 5 vào lớp 6 (Có đáp án)Loading...

Tóm tắt nội dung

(Đ 1)Ề ỐBài Tính đi a)21 31 +41 b) (27,09 258,91) 25,4 Bài Tìm đi 52 78 3380Bài đi )ể ng th làm trong ngày ngày làm gi thì làm đc 112 ph ng th đó làmộ ườ ượ ườ trong ngày ngày làm gi thì đc bao nhiêu ph cùng lo ượ ạBài đi )ể Cho tam giác ABC có di tích là 150 mệ kéo dài đáy BC phía thì di tích tăng thêmế là 35 2. Tính đáy BC tam giác .ủ NG CHÂM BÀI KI TRA ƯỚ ỂBài đi tính đúng cho (1đi )ể a)21 31 +41 2412 24 8+24 24 6812 2426 12 13 b) (27,09 258,91) 25,4 286 25,4 7264,4Bài Tìm đi 52 78 3380 78 3380 52 1đi )ể 78 65 0,5 đi )ể 65 78 5070 0,5 đi )ểBài đi )ể gi ng th đó làm đc ph là:ỗ ườ ượ ẩ112 ph ). đi )ả Trong ba ngày ng th đó làm gi là ườ ờ9 27 gi ). 0,5 đi )ờ Trong ba ngày ng th đó đc ph là ườ ượ ẩ7 27 189 ph ). đi )ả Đáp 189 ph 0,5 đi )ố ểBài đi )ể đc hình cho 0,5 đi Aẽ ượ ểA Chi cao đnh xu ng đáy BC tam giác là :ề ủ30 12 cm đi )ể Vì AH là chi cao chung hai tam giác ABC và ADB .ề Nên đáy BC tam giác là :ủ150 12 25 cm đi )ểĐáp 30 cm 0,5 đi )ố (Đ 2)Ề ỐCâu 1: (1 đi m)ểa)...

Nội dung tài liệu

(Đ 1)Ề ỐBài Tính đi a)21 31 +41 b) (27,09 258,91) 25,4 Bài Tìm đi 52 78 3380Bài đi )ể ng th làm trong ngày ngày làm gi thì làm đc 112 ph ng th đó làmộ ườ ượ ườ trong ngày ngày làm gi thì đc bao nhiêu ph cùng lo ượ ạBài đi )ể Cho tam giác ABC có di tích là 150 mệ kéo dài đáy BC phía thì di tích tăng thêmế là 35 2. Tính đáy BC tam giác .ủ NG CHÂM BÀI KI TRA ƯỚ ỂBài đi tính đúng cho (1đi )ể a)21 31 +41 2412 24 8+24 24 6812 2426 12 13 b) (27,09 258,91) 25,4 286 25,4 7264,4Bài Tìm đi 52 78 3380 78 3380 52 1đi )ể 78 65 0,5 đi )ể 65 78 5070 0,5 đi )ểBài đi )ể gi ng th đó làm đc ph là:ỗ ườ ượ ẩ112 ph ). đi )ả Trong ba ngày ng th đó làm gi là ườ ờ9 27 gi ). 0,5 đi )ờ Trong ba ngày ng th đó đc ph là ườ ượ ẩ7 27 189 ph ). đi )ả Đáp 189 ph 0,5 đi )ố ểBài đi )ể đc hình cho 0,5 đi Aẽ ượ ểA Chi cao đnh xu ng đáy BC tam giác là :ề ủ30 12 cm đi )ể Vì AH là chi cao chung hai tam giác ABC và ADB .ề Nên đáy BC tam giác là :ủ150 12 25 cm đi )ểĐáp 30 cm 0,5 đi )ố (Đ 2)Ề ỐCâu 1: (1 đi m)ểa) Vi phân nh có ng và ng 10.ế ằb) Vi phân nh nh có ng và ng 2000.ế ằCâu 2: (1 đi m)ểTìm y: 55 33 76Câu 3: (2 đi m)ểCho nhiên ựab và ab7 Bi trung bình ng chúng là 428. Tìm .ế ốCâu 4: (3 đi m)ểB An có 170 viên bi hai lo i: bi màu xanh và bi màu đ. An nh th ng ằ91 biố xanh ng ằ81 bi đ. An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi ?ố ỏCâu 5: (3 đi m)ểM nh hình ch nh có chu vi 92 m. tăng chi ng thêm và gi chi dài điộ ườ cũng thì nh tr thành hình vuông. Tính di tích ban đu nh n.ả ườ ườH NG CHÂM BÀI KI TRA ƯỚ ỂCâu (1 đi mể ). Đúng câu đi mỗ ểa) Phân nh có ng và ng 10 là: ằ19b) Phân nh nh có ng và ng 2000 là: ằ2000 0Câu 2: (1 đi m)ểTìm y: 55 33 7655 76 3355 43 55 43 12Câu 3: (2 đi m)ểT ng hai là: 428 856ổ ốTa có: ab ab7 856ab 700 ab 856ab 856 700ab 156 ab 156 2ab 78V hai đó là: 78 và 778.ậ ố( HS có th gi ng cách khác: ng Hi u;… )ể ệCâu 4: (3 đi m)ể 91Bi xanh: 170 viênBi đỏ 81T ng ph ng nhau là: 17 (ph n)ổ ầGiá tr ph n: 170 17 10 (viên)ị ầS bi xanh là: 10 90 (viên)ốS bi là: 10 80 (viên)ố ỏĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đ.ỏCâu 5: (3 đi m)ểT ng chi dài và chi ng nh là: 92 46 (m)ổ ườHi gi chi dài và chi ng là: 10 (m)ệ ộChi ng nh là: (46 10 18 (m)ề ườChi dài nh là: (46 10 28 (m)ề ườDi tích nh là: 18 28 504 (ệ ườ 2m ĐS: 504 2m(Đ 3)Ề ỐCâu 1: (1 đi m)ểV ch và các phép tính, hãy các dãy tính có qu là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,ớ ượ 10.Câu 2: (2 đi m)ểHai xanh và dài 68 m. ớ7 xanh và ả5 thì ph còn iấ hai dài ng nhau. Tính chi dài i.ủ ảCâu 3: (2 đi m)ểAn có 20 viên bi, Bình có bi ng 12 bi An. Chi có bi trung bình ng 3ố là viên bi. Chi có bao nhiêu viên bi ?ạ ỏCâu 4: (2 đi m)ểM hàng có cam và quýt, trong ch có lo qu qu là 50, 45, 40,ộ 55, 70 qu Sau khi bán đi thì qu cam còn qu quýt. trong các còn rả nào đng cam, nào đng quýt ?ự ựCâu 5: (3 đi m)ểM đám đt hình ch nh có chi dài và chi ng là các nhiên. Chi dài chi uộ ng. Có di tích 60 2m đn 80 2m Tính chu vi đám đt.ấH NG CHÂM BÀI KI TRA KH SÁT CH NGƯỚ ƯỢCâu (1 đi mể ). 102 82 22 9Câu 2: (2 đi m)ểPhân ch còn xanh là: ả7 3= 4(t xanh)ấ 0,25đPhân ch còn là: ỏ5 3= 2(t đ)ấ 0.25đTheo đu bài ta có:ầ7 xanh ả5 đấ ỏHay:7 xanh ả10 đ.ấ 0,25đTa có đ:ơ 4V xanh: 68 0,25đV đả 10 4T ng ph ng nhau là: 10 17 (ph n)ổ 0,5đGiá tr ph n: 68 17 (m)ị 0,5đChi dài xanh là: 28 (m)ề 1đChi dài là: 10 40 (m)ề 1đĐS: xanh: 28 đ: 40 m.ả ỏCâu 3: (2 đi m)ểS bi Bình là: 20 12 10 (viên) 0,5đN Chi bù viên bi cho chia đu thì bi ng nhau và ng trung bìnhế ng n.ộ 0,5đV trung bình ng bi là: 20 10 6) 18 (viên)ậ 1đS bi Chi là: 18 24 (viên)ố 1đĐS 24 viênCâu 4: (2 đi m)ểSau khi bán đi thì qu cam còn qu quýt còn i. Do đó qu còn iộ ph là chia cho 4; trong đó qu quýt chi ế41 qu còn i. 0,5đLúc ch bán thì hàng có qu là: 50 45 40 55 70 260 (qu )ư 0,5đS 260 chia cho 4, nên qu bán đi ph là chia cho 4. Vì 40 là chia cho nênố đã bán đi 40 qu .ổ 0,5đS qu còn là: 260 40 220 (qu )ố 0,5đS qu quýt còn là: 220 55 (qu )ố 1đV trong còn thì có ch 55 qu quýt và có ch cam là có 45 qu có 50ậ qu có 70 qu .ả 1đCâu 5: (3 đi m)ểVì chi dài đám đt chi ng nên di tích đám đt là chia cho 3. Ta chia đámề đt thành hình vuông.ấT 60 80 các chia cho là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78.ừ ếSuy ra di tích hình vuông có th là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.ệ ểVì nh hình vuông cũng là chi ng đám đt hình ch nh là nhiênạ nên di tích hình vuông ng 25ệ 2m .Suy ra nh hình vuông hay chi ng đám đt là 5m có 25ạ 2m .Chi dài đám đt 15 (m)ề ấChu vi hình ch nh t: (15 5) 40 (m)ữ ậĐS: 40 m.(Đ 4)Ề ỐCâu 1: (2 đi m)ểa) Cho hai bi th c: 101 50 50 49 53 50.ể ứKhông tính tr ti p, hãy ng tính ch phép tính so sánh giá tr và B.ự ủb) Cho phân ố2713 và 15 7. Không quy đng hãy so sánh hai phân trên.ồ ốCâu 2: (2 đi m)ểTìm nh có hai ch bi ng đó chia cho thì 2, còn chia cho thì 4.ố ưCâu 3: (3 đi m)ểTrong đt kh sát ch ng kì I, đi 150 sinh kh Năm tr ng ti uợ ượ ườ đc thành lo i: gi i, khá, trung bình và u. sinh đt đi khá ng ượ ằ15 sinhố kh i. sinh đt đi gi ng ằ5 sinh đt đi khá.ố ểa) Tính sinh đt đi gi và sinh đt đi khá.ố ểb) Tính sinh đt đi trung bình và sinh đt đi u, bi ng ằ5 sinh đtố đi trung bình ng ằ32 sinh đt đi u.ố ếCâu 4: (3 đi m)ểM khu hình ch nh có chi dài chi ng. di tích khu đó bi ngộ ườ ườ tăng chi dài lên và gi chi ng đi thì di tích gi đi 225ế 2m .H NG CHÂM BÀI KI TRA KH SÁT CH NGƯỚ ƯỢCâu 1: (2 đi m)ểa) A= 101 50B 50 49 53 50 50 (49 53) 50 102Vì 50 50 và 101 102 Nên B.b) Đo ng phân đã choả ượ ốVi ế2713 đo ng thành ượ13 27Vi ế15 đo ng thành ượ715So sánh 13 27 và 715Ta có: 13 27 213 và 715 271Vì 13 71 nên 213 271Do đó 13 27 715Vì 13 27 715 nên 2713 15 7* HS có th so sánh: Cùng nhân 2, cùng nhân 3.ể ớCâu 2: (2 đi m)ểG đó là Aọ ốA chia cho nên (A 1) chia cho 3.ư ếA chia cho nên (A 1) chia cho 5.ư ếNên (A 1) chia cho và cho 5. (A 1) nh chia cho 3, là 90.ừ ếV 90 89ậA= 89Câu 3: (3 đi m) câu a) đi m, câu b) đi m.ể ểa) sinh đt đi khá là: 150 ể15 7= 70 (h sinh)ọS sinh đt đi gi là: 70 ỏ5 42 (h sinh)ọb) Ta có: sinh đt đi trung bình ể32 sinh đt đi u.ố ếHay: 10 sinh đt đi trung bình ể9 sinh đt đi u.ố ếS sinh đt đi trung bình và là: 150 (70 42) 38 (h sinh)ố ọS sinh đt đi trung bình là: 38 910 9) 10 20 (h sinh)ố ọS sinh đt đi là: 38 20 18 (h sinh)ố ọĐS: gi i: 42 HS khá: 70 HS; TB: 20 HS; u: 18 HS.ỏ ếCâu 4: (3 đi m)ểTheo hình ta th 225ẽ 2m chính là di tích hình ch nh MNPQ. ậV dài PQ là: 225 45 (m)ậ 5m 5m PĐ dài này chính là hi chi dài khu lúc đu và chi ng khu lúc sau. hi uộ ườ ườ chi dài và chi ng lúc đu là:ủ ầ45 40 (m).Chi ng lúc đu là: 40 20 (m)ề ầChi dài lúc đu là: 20 60 (m)ề ầDi tích khu lúc đu là: 20 60 1200 (ệ ườ 2m )ĐS: 1200 2m (Đ 5)Ề ỐCaâu 1: (2 ñieåm)a) Vieát phaân soá 87 döôùi daïng toång cuûa phaân soá coù cuøng töû soá.b) Tính: (1 21) (1 31) (1 41) (1 51) Caâu 2: (2 ñieåm)Cho moät soá coù chöõ soá: laø chöõ soá haøng chuïc vaø laø chöõ soá haøng ñôn vò, seõ ñöôïc vieát laø ab Giaû söû ba) Em haõy chöùng toû raèng hieäu (ab ba luoân luoân chia heát cho 9.b) Chöùng toû raèng toång (ab ba luoân luoân chia heát cho 11. Soá ba laø soá vieát ngöôïc laïi cuûa soá ab .Caâu 3: (3 ñieåm)Hoïc sinh lôùp Naêm cuûa moät tröôøng tieåu hoïc thaønh laäp ñoäi tuyeån tham gia Hoäi khoûe Phuø Ñoång. Döï ñònh, soá baïn nöõ baèng 41 soá hoïc sinh caû ñoäi. Nhöng coù baïn nöõ khoâng tham gia ñöôïc maø thay bôûi baïn nam. Khi ñoù soá baïn nöõ baèng 41 soá hoïc sinh nam. Tính soá hoïc sinh cuûa caû ñoäi tuyeån.Caâu 4: (3 ñieåm)Moät taám bìa hình chöõ nhaät coù chieàu roäng baèng 21 chieàu daøi. Tính dieän tích taám bìa ñoù, bieát raèng neáu taêng caû chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa noù leân dm thì dieän tích taám bìa seõ taêng theâm 49,5 2dmH NG CHÂM BÀI KI TRA KH SÁT CH NGƯỚ ƯỢ Caâu (2 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc ñieåm.a) Ta coù theå vieát: 87= 421 = 81+ 2+ 4Do ñoù: 87= 81+ 41+ 21b) Tính (1 21) (1 31) (1 41) (1 51)= 21 32 43 4= 51Caâu 2: (2 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc 2,5 ñieåm.a) Ta coù: ab 10 b; ba 10 aab ba 10 10 a= 9= (a b) Vaäy hieäu (ab ba luoân luoân chia heát cho 9.b) Ta laïi coù ab ba 10 10 a= 11 11= (a b) 11Vaäy toång (ab ba luoân luoân chia heát cho 11.Caâu 3: (3 ñieåm) Thay baïn nöõ bôûi baïn nam thì toång soá hoïc sinh caû ñoäi khoâng thay ñoåi.Vì soá hoïc sinh nöõ luùc sau baèng 41 soá hoïc sinh nam. Neân soá hoïc sinh nöõ baèng 51 soá hoïc sinh caû ñoäi.Phaân soá chæ hoïc sinh laø: 41 51 20 1(soá HS caû ñoäi)Vaäy soá hoïc sinh caû ñoäi laø: 20 1= 20 (HS)ÑS: 20 HSCaâu 4: (3 ñieåm)Do dieän tích taêng theâm laø 49,5 2dm neân phaàn gaïch cheùo coù dieän tích laø 49,5 40,5( 2dm )Phaàn gaïch cheùo ñöôïc chia thaønh HCN baèng nhau. Neân moãi phaàn coù dieän tích laø:40,5 13,5 2dm )Vaäy chieàu roäng taám bìa laø: 13,5 :3 4,5 (dm)Chieàu daøi taám bìa laø: 4,5 (dm)Dieän tích taám bìa laø: 4,5 40,5 2dm )ÑS: 40,5 2dm (Đ 6)Ề ỐCâu 1: (2 đi m)ểa) Th hi phép tính:ự ệ3,54 73 0,23 25 3,54 27 0,17 25b) Tìm nhiên bi t:ố ế19 15 538 15 67+ 15 56Câu 2: (1 đi m)ểa) Có th đc bao nhiêu có ch khác nhau các ch 0, 3, 5, ?ể ượ ốb) Trong các đã đc trên (ph a) có bao nhiêu chia cho ?ố ượ ếCâu 3: (2 đi m)ểM ng có viên ph n. chia đu ph này vào 63 thì viên. thêm vàoộ ườ ph này 47 viên thì chia 67 p. Hãy tìm ph ch trong và ph ng đóố ườ có.Câu 4: (2 đi m)ểBa ng làm chung công vi hoàn thành công vi đó trong gi 40 phút. làm riêngườ mình thì ng th nh ph gi xong công vi c, ng th hai ph 12 gi xongộ ườ ườ công vi c. ng th ba làm mình thì ph gi xong công vi ?ệ ườ ệCâu 5: (3 đi m)ểM đám ru ng hình thang có di tích 1155ộ 2m và có đáy bé kém đáy 33 m. Ng ta kéo dàiớ ườ đáy bé thêm 20 và kéo dài đáy thêm cùng phía đc hình thang i. Di tích hìnhớ ượ thang này ng di tích hình ch nh có chi ng là 30 và chi dài 51 m. Hãy tính đáyớ bé, dáy th ru ng hình thang ban đu.ớ ầH NG CHÂM BÀI KI TRA KH SÁT CH NGƯỚ ƯỢCaâu 1: (2 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc ñieåm.a) 3,54 73 0,23 25 3,54 27 0,17 25= 3,54 73 3,54 27) (0,23 25 0,17 25)= 3,54 (73 27) 25 (0,23 0,17)= 3,54 100 25 0,4= 354 10= 364b) Tìm soá töï nhieân bieát:19 15 538 15 67+ 15 56519 3815xx 15 5667 11 23xx< 151236 8,2Vaäy hoaëc 8.Caâu 2: (1 ñieåm)a) Laäp soá coù chöõ soá thì chöõ soá haøng traêm phaûi khaùc 0, neân chöõ soá haøng traêm coù caùch choïn (3, 5, 6); Haøng chuïc coù caùch choïn; Haøng ñôn vò coù caùch choïn.Vaäy caùc soá phaûi tìm laø: 18 (soá)b) Trong caùc soá treân coù soá chia heát cho laø: 306, 360, 603, 630.Caâu 3: (2 ñieåm)Hieäu soá hoäp phaán laàn sau so vôùi laàn ñaàu laø: 67 63 (hoäp)Soá phaán trong hoäp laø: 47 48 (vieân)Soá phaán cuûa moãi hoäp laø: 48 12 (vieân)Toång soá phaán coù laø: 12 63 757 (vieân)ÑS: 12 vieân; 757 vieân.Caâu 4: (2 ñieåm)Ñoåi: giôø 40 phuùt 232giôø 38giôø.1 giôø caû ngöôøi laøm ñöôïc laø: 38 3(coâng vieäc)1 giôø ngöôøi thöù nhaát laøm ñöôïc laø: 81(coâng vieäc)1 giôø ngöôøi thöù hai laøm ñöôïc laø: 12 12 1(coâng vieäc)1 giôø ngöôøi thöù ba laøm ñöôïc laø: 38 (81 +12 1) 61(coâng vieäc)Thôøi gian ngöôøi thöù ba laøm xong coâng vieäc: 61= (giôø)ÑS: giôøCaâu 5: (3 ñieåm) 1155 2m GHình thang ABCD coù dieän tích baèng dieän tích cuûa moät hình chöõ nhaät coù chieàu roäng 30 m, chieàu daøi 51 m. Do ñoù dieän tích cuûa hình thang AEGD laø: 51 30 1530 2m )Dieän tích phaàn taêng theâm BEGC laø: 1530 1155 375 2m )Chieàu cao BH cuûa hình thang BEGC laø: 375 (20 5) 30 (m)Chieàu cao BH cuõng chính laø chieàu cao cuûa hình thang ABCD. Do ñoù toång hai ñaùy AB vaø CD laø: 1155 30 77 (m)Ñaùy beù AB laø: (77 33) 22 (m)Ñaùy lôùn CD laø: 33 22 55 (m)ÑS Ñaùy beù 22 mÑaùy lôùn 55m ĐỀ 7)Câu 1: (3 đi m)ểa) Tìm giá tr a, bi t:ị ế(1 ……………. 100) 17b) Tìm giá tr x, bi t: ế(x 21) 35 47­ 21c) Không quy đng hãy so sánh các phân sau: ố20012000 và 2002 2001Câu 2: (2 đi m)ểNh giúp sinh vùng lũ t, 5A đã quyên góp đc sách giáo khoa. Bi ng pằ ượ 5A có 38 sinh, 5B có 42 sinh; 5A quyên góp đc sách ít 5B là 16 quy và iọ ượ sinh quyên góp đc sách nh nhau. Tính sách quyên góp đc.ọ ượ ượCâu 3: (2 đi m)ểCho nhiên có ba ch Ng ta vi thêm 90 vào bên trái đã cho đc sộ ườ ượ có năm ch này chia cho đã cho thì đc th ng là 721 và không còn Tìm tớ ượ ươ nhiên có ba ch đã cho.ữ ốCâu 4: (3 đi m)ểCho hình thang vuông ABCD (xem hình có di tích ng 16ẽ 2cm AB 31CD. Kéo dài DA và CB nhau M. Tính di tích tam giác MAB.ắ ƯỚ NG CHÂM BÀI KI TRA KH SÁT CH ƯỢ NG Caâu 1: (3 ñieåm) ñuùng moãi caâu ñöôïc ñieåm.a) Ta tính tröôùc soá bò chia: …… 100Daõy soá goàm coù caùc soá haïng: (100 1) 34 (soá haïng)Ta thaáy: 100 97 101 …..Do ñoù soá bò chia laø: 101 34 1717Ta coù: 1717 17 1717 17 101Vaäy 101.b) (x 21) 35 47- 21c) 20012000 vaø 2002 2001 (x 21) 35 45Ta coù: 20012000= 2001 21 45 351 2002 21 43Vì 2001 1> 2002 1Neân20012000 2002 2001 43 21 45Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến