loading
back to top

30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiều

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-25 09:57:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm vật lý lớp 12   

170
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiều

30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiều

30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiềuLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vn30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiềuCâu.1: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A. iện tượng tự cảm. B. iện tượng cảm ứng điện từ. C. trường quay. D. iện tượng quang điện.Câu.2: Đặt điện áp U0 cos vào hai đầu điện trở thuần R. Tạithời điểm điện áp giữa hai đầu có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua bằngA. 0UR B. 0U 22R C. 0U2R D. 0Câu.3: Đặt điện áp xoay chiều U0 cos2 ft, có U0 không đổi và thayđổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, mắc nối tiếp. Khi f0 thì trong đoạn mạchcó cộng hưởng điện. Giá trị của f0 làA. 12 LC B. 2LC . C. 1LC D. 2LC .Câu.4: Máy biến áp là thiết bị A. iến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. B. khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. C. iến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. D. àm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. Câu.5: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điệnnăng trong quá trình truyền tải đi xa?A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.B. Xây dựng...
Nội dung tài liệu
Doc24.vn30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiềuCâu.1: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A. iện tượng tự cảm. B. iện tượng cảm ứng điện từ. C. trường quay. D. iện tượng quang điện.Câu.2: Đặt điện áp U0 cos vào hai đầu điện trở thuần R. Tạithời điểm điện áp giữa hai đầu có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua bằngA. 0UR B. 0U 22R C. 0U2R D. 0Câu.3: Đặt điện áp xoay chiều U0 cos2 ft, có U0 không đổi và thayđổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, mắc nối tiếp. Khi f0 thì trong đoạn mạchcó cộng hưởng điện. Giá trị của f0 làA. 12 LC B. 2LC . C. 1LC D. 2LC .Câu.4: Máy biến áp là thiết bị A. iến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. B. khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. C. iến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. D. àm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. Câu.5: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điệnnăng trong quá trình truyền tải đi xa?A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa.Câu.6: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉchứa tụ điện tăng lên lần thì dung kháng của tụ điện A. ăng lên lần. B. ăng lên lần. C. iảm đi lần. D. iảm đi lần .Câu.7: Đặt điện áp xoay chiều 0os2U ft (0U không đổi, thayDoc24.vnđổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 2 so với cường độ dòng điện trong đoạnmạch.B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số càng lớn.C. Dung kháng của tụ điện càng lớn thì càng lớn.D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số thay đổi.Câu.8: Đặt điện áp U0 cos vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảmL thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm làA. 0Ui cos( )L 2= + B. 0Ui cos( )2L 2= +C. 0Ui cos( )L 2= - D. 0Ui cos( )2L 2= -Câu.9: Đặt điện áp U0 cos( vào hai đầu đoạn mạch gồmđiện trở thuận và cuộn cảm thuần có độ tự cảm mắc nối tiếp. Hệ số công suất củađoạn mạch làA. LR B. 2( )RR L+ C. RL D. 2( )LR L+Câu.10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, mắc nối tiếp. Hệ sốcông suất của đoạn mạch không phụ thuộc vàoA. ần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.B. iện trở thuần của đoạn mạch.C. iện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạchD. tự cảm và điện dung của đoạn mạch.Câu.11: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụđiện mắc nối tiếp. Kí hiệu uR uL uC tương ứng là điện áp tức thời hai đầu các phần tửR, và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là A. uR sớm pha 2 so với uL B. uL sớm pha 2 so với uC .Doc24.vnC. uR trễ pha 2 so với uC D. uC trễ pha so với uL .Câu.12: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điệntrở trong và hệ số tự cảm mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp U2cosωt(V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dungkháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là A. rRU+2 B. (r )I C. 2R. D. UI. Câu.13: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung )(104FC-= một điện áp xoay chiều tầnsố 100Hz, dung kháng của tụ điện làA. 200Ω. B. 100Ω. C. 50Ω. D. 25Ω.Câu.14: Điện áp )t100cos(2200u= (V) đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thìtạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng 2A. Cảm kháng có giá trị làA. 100 B. 200 C. 1002 D. 2002.Câu.15: Một cuộn dây có độ tự cảm và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạngđiện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộndây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộndây là A. 0,72A. B. 200A. C. 1,4A. D. 0,005A.Câu.16: Một đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC 100 và một cuộn dâythuần cảm có cảm kháng ZL 200 mắc nối tiếp nhau. Điện áp tại hai đầu cuộn cảm cóbiểu thức 100 cos(100 )( )6Lu V= Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện có dạng A. 50 cos(100 )( )3Cu V= B. 550 cos(100 )( )6Cu V= -C. 100 cos(100 )( )2Cu V= D. 100 cos(100 )( )6Cu V= +Câu.17: Đặt một điện áp xoay chiều 2002 cos100 (V) vào hai đầu đoạn mạchDoc24.vnmắc nối tiếp gồm một điện trở thuần và tụ điện có điện dung 301 mF Biết điện ápở hai đầu điện trở là 100V. Giá trị của điện trở là :A. 1002 Ω. B. 100 Ω. C. 2003 Ω. D. 1003 .Câu.18: Khi đặt điện áp )(cos0VtUu= vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R,cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điệntrở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30V, 120V và 80V. Giá trị của U0 bằngA. 250 V. B. 230 V. C. 50 V. D. 30 V.Câu.19: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở 60Ω, tụ điện có điện dung)(104FC-= và cuộn cảm thuần có độ tự cảm )(2,0HL= mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầuđoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng 50 cos100 )u V= Cường độ dòng điệnhiệu dụng trong mạch làA. 0,25A. B. 0,50A. C. 0,71A. D. 1,00A.Câu.20: Đặt điện áp ))(6cos(100Vtu+= vào hai đầu một đoạn mạch có điện trởthuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là))(3cos(2Ati+=. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch làA. 350 B. 50W C. 100W D. 3100 WCâu.21: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 cuộn dây thuầncảm có cảm kháng 30 và tụ điện có dung kháng 70 mắc nối tiếp. Hệ số công suất củađoạn mạch bằngA. 1,0 B. 0,8 C. 0,6 D. 0,75Câu.22: Đặt điện áp 2502 cos100 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồmđiện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trởthuần là 1252 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là:A. 23 B. 21 C. D. 22Câu.23: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với điện trở =10R độ tự cảm củaDoc24.vncuộn dây thuần cảm HL101= và điện dung của tụ điện thay đổi được. Đặt vào haiđầu mạch một điện áp xoay chiều )(100cos0VtUu= Để điện áp hai đầu đoạn mạchcùng pha với điện áp hai đầu điện trở thì giá trị của làA. F310- B. F2104- C. F410- D. F18,3Câu.24: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm cặp cực (6cực nam và cực bắc). Rô to quay với tốc độ 600 vòng/ phút. Suất điện động do máy tạora có tần số bằng A. 120Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 60Hz .Câu.25: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoaychiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hởlà 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây cuộn thứ cấp làA. 2000 B. 2200 C. 2500 D. 1100Câu.26: Mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện 100V 50 Hz. Cho biết côngsuất của mạch điện là 30 và hệ số công suất là 0,6. Giá trị của là A. 60 B. 330 C. 120 D. 100 .Câu.27: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hệ sốcông suất của đoạn mạch là 0,5. Tỉ số giữa dung kháng và điện trở là A. B. 12 C. D. 13 .Câu.28: Đặt điện áp cos 2U ft (U không đổi, tần số thay đổi được) vào hai đầuđoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điệncó điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lầnlượt là và Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liênhệ giữa f1 và f2 làA. f2 12.3f B. f2 13.2f C. f2 13.4f D. f2 14.3fCâu.29: Đặt điện áp cosU t vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch ANDoc24.vnvà NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tựcảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt 112LC= Để điện áp hiệu dụnggiữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc thì tần số góc bằngA. 1.2 2 B. 12. C. 1.2 D. 1 .Câu.30: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ1500vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêuvòng?A. 198 vòng. B. 99 vòng. C. 140 vòng. D. 70 vòng.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến