loading
back to top

2 đề kiểm tra 1 tiết vật lí lớp 6

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-11-15 19:01:29 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: 2 đề kiểm tra 1 tiết vật lí lớp 6    đề kiểm tra vật lí lớp 6   

163
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 2 đề kiểm tra 1 tiết vật lí lớp 6

2 đề kiểm tra 1 tiết vật lí lớp 6

2 đề kiểm tra 1 tiết vật lí lớp 6Loading...

Tóm tắt nội dung

Tr êng thcs ®×nh xuyªn Hä vµ tªn .............................................Líp ................. §Ò kiÓm tra 45 phótM«n vËt lý ®Ò sè 1I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. (5 ®)1. Th íc nµo sau ®©y thÝch hîp ®Ó ®o chiÒu dµi cña quyÓn vë häc sinh?A. Th íc cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm. B. Th íc cã GH§ 30cm vµ §CNN 5mm.C. Th íc cã GH§ 30cm vµ §CNN 1mm. D. Th íc cã GH§ 1.5m vµ §CNN 1cm.2. Ng êi ta dïng b×nh chia ®é ghi tíi cm chøa 50cm íc. Th¶ sái vµo b×nh chia ®é th× thÊy mùc íc trong b×nh d©ng lªn tíi v¹ch 75cm ThÓ tÝch viªn sái lµ:A. 50cm 3. B. 75cm 3. C. 25cm 3. D. 125cm 3.3. Nªn dïng c©n nµo íi ®©y ®Ó kiÓm tra l¹i khèi îng hµng mÑ ®i chî hµng ngµy?A. C©n tÕ cã GH§ 100kg vµ §CNN 1kg. B. C©n t¹ cã GH§ 1t vµ §CNN 1kg.C. C©n ®ßn cã GH§ 5kg vµ §CNN 50g. D. C©n ®ång hå cã GH§ 1kg vµ §CNN 10g.4. Khi bu«ng viªn phÊn, viªn phÊn r¬i lµ v×:A. Søc ®Èy cña kh«ng khÝ. B. Lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn nã.C. Lùc ®Èy cña tay. D. Mét lÝ do kh¸c.5. Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? (2 ®)A. Khèi îng...

Nội dung tài liệu

Tr êng thcs ®×nh xuyªn Hä vµ tªn .............................................Líp ................. §Ò kiÓm tra 45 phótM«n vËt lý ®Ò sè 1I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. (5 ®)1. Th íc nµo sau ®©y thÝch hîp ®Ó ®o chiÒu dµi cña quyÓn vë häc sinh?A. Th íc cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm. B. Th íc cã GH§ 30cm vµ §CNN 5mm.C. Th íc cã GH§ 30cm vµ §CNN 1mm. D. Th íc cã GH§ 1.5m vµ §CNN 1cm.2. Ng êi ta dïng b×nh chia ®é ghi tíi cm chøa 50cm íc. Th¶ sái vµo b×nh chia ®é th× thÊy mùc íc trong b×nh d©ng lªn tíi v¹ch 75cm ThÓ tÝch viªn sái lµ:A. 50cm 3. B. 75cm 3. C. 25cm 3. D. 125cm 3.3. Nªn dïng c©n nµo íi ®©y ®Ó kiÓm tra l¹i khèi îng hµng mÑ ®i chî hµng ngµy?A. C©n tÕ cã GH§ 100kg vµ §CNN 1kg. B. C©n t¹ cã GH§ 1t vµ §CNN 1kg.C. C©n ®ßn cã GH§ 5kg vµ §CNN 50g. D. C©n ®ång hå cã GH§ 1kg vµ §CNN 10g.4. Khi bu«ng viªn phÊn, viªn phÊn r¬i lµ v×:A. Søc ®Èy cña kh«ng khÝ. B. Lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn nã.C. Lùc ®Èy cña tay. D. Mét lÝ do kh¸c.5. Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? (2 ®)A. Khèi îng cña mét vËt chØ îng gãi nhá cã trong vËt ®ã. B. GH§ cña dung cô ®o lµ gi¸ trÞ lín nhÊt mµ dông cô ®o cã thÓ ®o îc. C. Khi ta dïng hai ngãn tay Ðp m¹nh mét lß xo bót bi, th× mét ®Çu lß xo chÞu lùc kÐo, mét ®Çu lß xo chÞu lùc ®Èy. D. Träng lùc cña mäi vËt trªn tr¸i ®Êt lóc nµo còng bÞ c©n b»ng bëi mét lùc nµo ®ã ®ì vËt 6. Chän mét mÖnh ®Ò bªn tr¸i ghÐp víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i cho thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: (1 ®)1. C©n tÕ 2. C©n t¹3. C©n ®ßn4. C©n ®ång hå A. cã GH§ 5kg vµ §CNN 50gB. cã GH§ 1kg vµ §CNN 10g C. cã GH§ 100kg vµ §CNN 0,5kg D. cã GH§ 1t vµ §CNN 1kg1 II. Bµi tËp tù luËn.(5 §)1. §æi ®¬n vÞ cho c¸c ®¹i îng sau: (2 ®)a. 352g Kg mg.……………… ……………………b. 76m ..cm km.……………… ……………………2. Lực tác dụng lên vật có thể gây ra kết quả gì Nêu ví dụ minh họa (1đ) Một bình chia độ có thể tích nước trong bình là 118cm 3. Khi thả chìm quả cầu bằng kim loại có khối lượng 0.18kg vào thì nước trong bình dâng lên 145cm 3. Vậy thể tích của quả cầu là bao nhiêu Và trọng lượng quả cầu là bao nhiêu (2. đ)Tr êng thcs ®×nh xuyªn Hä vµ tªn ............................................ Líp ................. §Ò kiÓm tra 45 phótM«n vËt lý ®Ò sè 2I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. (5 ®)1. Th íc nµo sau ®©y thÝch hîp ®Ó ®o chiÒu dµi réng bµn häc sinh?A. Th íc cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm. B. Th íc cã GH§ 150cm vµ §CNN 1mm.C. Th íc cã GH§ 5m vµ §CNN 1cm. D. Th íc cã GH§ 1m vµ §CNN 5mm.2. Ng êi ta dïng b×nh chia ®é ghi tíi cm chøa 65cm íc. Th¶ sái vµo b×nh chia ®é th× thÊy mùc íc trong b×nh d©ng lªn tíi v¹ch 100cm ThÓ tÝch viªn sái lµ:A. 65cm 3. B. 100cm 3. C. 165cm 3. D. 35cm 3.Hs làm bài vào đề. Chúc các em làm bài thật tốt .3. Nªn dïng c©n nµo íi ®©y ®Ó c©n bao xi m¨ng Hoµng Th¹ch?A. C©n tÕ cã GH§ 100kg vµ §CNN 1kg. B. C©n t¹ cã GH§ 1t vµ §CNN 1kg.C. C©n ®ßn cã GH§ 5kg vµ §CNN 50g. D. C©n ®ång hå cã GH§ 1kg vµ §CNN 10g.4. Khi bu«ng t, r¬i lµ v×:A. Søc ®Èy cña kh«ng khÝ. B. Lùc ®Èy cña tay. C. Lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn nã. D. Mét lÝ do kh¸c.5. Trong c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng, c©u nµo sai? (2 ®)A. Lùc lµ t¸c dông ®Èy hay kÐo cña vËt nµy lªn vËt kh¸c. B. GH§ cña c©n R«becvan lµ tæng gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c qu¶ c©n kÌm theo c©n. C. Khi ta dïng hai ngãn tay Ðp m¹nh mét lß xo bót bi, th× mét ®Çu lß xo chÞu lùc kÐo, mét ®Çu lß xo chÞu lùc ®Èy. D. Träng lùc cã ph ¬ng th¼ng ®øng, chiÒu íng tõ íi lªn trªn. 6. Chän mét mÖnh ®Ò bªn tr¸i ghÐp víi mét mÖnh ®Ò bªn ph¶i cho thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: (1 ®)1. Khèi îng cña mét vËt 2. Träng îng cña mét vËt3. §¬n vÞ ®é dµi lµ 4. §¬n vÞ thÓ tÝch lµ A. lµ lùc hót cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn vËt ®ãB. 3C. chØ îng chÊt t¹o thanh vËt ®ã. D. m1 II. Bµi tËp tù luËn.(5 §)1. §æi ®¬n vÞ cho c¸c ®¹i îng sau: (2 ®)a. 863g Kg mg.……………… ……………………b. 23m ..cm km.……………… ……………………2. Hai lực cân bằng là gì? Nêu ví dụ về vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng. (1. đ)3 Một bình chia độ có thể tích nước trong bình là 115cm 3. Khi thả chìm quả cầu bằng kim loại có khối lượng 0.25kg vào thì nước trong bình dâng lên 140cm 3. Vậy thể tích của quả cầu là bao nhiêu Và trọng lượng quả cầu là bao nhiêu (2. đ)§¸p ¸n BiÓu ®iÓm chÊmA. §Ò sè 1I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm: ®1.C2. C3.C4. B5. A: B: C: D: S6. 1- BII. Bµi tËp tù luËn.1. 325g 0,325kg 325000mg (1 ®) 76m 7600cm 0,076km (1 ®)2. Lực tác dụng lên vật có thể gây rakết quả ……… (0,5 )Nêu ví dụ minh họa (0,5 ®) A. §Ò sè 2I. Bµi tËp tr¾c nghiÖm: ®1.A2. D3. B4. B5. A: B: C: D: S6. 1- BII. Bµi tËp tù luËn.1. 863g 0,863kg 863000mg (1 ®) 23m 2300cm 0,023km (1 ®)2. Hai lực cân bằng là ………..? (0,5 ®)Nêu ví dụ về vật chịu tác dụng của hai lựccân bằng. (0,5 ®)Hs làm bài vào đề. Chúc các em làm bài thật tốt .3 hể tích của quả cầu là :145-118=27cm 3? (1. đ) Trọng lượng quả cầu là0,18x10=1,8N? (1. đ) hể tích của quả cầu là :140-115=25 cm 3? (1. đ) Trọng lượng quả cầu là0,25x10=2,5N? (1. đ)Hs làm bài vào đề. Chúc các em làm bài thật tốt .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến