loading
back to top

120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

Chia sẻ: tuankhaimtb66 | Ngày: 2016-08-01 18:33:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi violympic    đề thi toán lớp 5   

179
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5Loading...

Tóm tắt nội dung

120 BÀI TOÁN LUY N THI VIOLYMPIC P 5CÁC DNG BÀI THI VIOLYMPIC P BÀI 1: Tìm t phân bi t u n 45 n và bi t phân có giá tr ng 2/5 Tr i: Phân là: 30/75 *********** BÀI 2: Tìm hai nhiên bi t ng a chúng ng 2011 và bi t gi a chúng có t s ch n. Gi i: Hai nhiên liên ti p có ng ng 2011 là: 2011 1006 2011 1005 Vì kho ng gi a có ch n nên ta có: nh là 1005 996 n là 1006 1015 *********** BÀI 3: Tìm bi t ng chúng ng 571 và bi t gi a chúng có t 18 ch n. Gi i: Hai nhiên liên ti p có ng là 571c a nó là: n là: 571 286 bé là 571 285 Vì có 18 ch n gi a nên ta có: n ó là: 286 18 304 bé ó là 285 18 267 áp : 267 và 304 -*********** BÀI 4: Trong t phép chia hai nhiên bi t th ưng ng ng 24 và bi t hi u gi a chia và chia ng 218. Tìm chia và chia ó. Bài gi i: i chia là theo bài toán ta có: 3x 24) 218 ==> 97 y chia là: 97 24 315 áp : chia là 315; chia là 97 *********** BÀI 5: S nhiên bé nh t có các ch khác nhau mà ng các ch ng 20 là nào? Bài gi i: nhiên ó là: 389...

Nội dung tài liệu

120 BÀI TOÁN LUY N THI VIOLYMPIC P 5CÁC DNG BÀI THI VIOLYMPIC P BÀI 1: Tìm t phân bi t u n 45 n và bi t phân có giá tr ng 2/5 Tr i: Phân là: 30/75 *********** BÀI 2: Tìm hai nhiên bi t ng a chúng ng 2011 và bi t gi a chúng có t s ch n. Gi i: Hai nhiên liên ti p có ng ng 2011 là: 2011 1006 2011 1005 Vì kho ng gi a có ch n nên ta có: nh là 1005 996 n là 1006 1015 *********** BÀI 3: Tìm bi t ng chúng ng 571 và bi t gi a chúng có t 18 ch n. Gi i: Hai nhiên liên ti p có ng là 571c a nó là: n là: 571 286 bé là 571 285 Vì có 18 ch n gi a nên ta có: n ó là: 286 18 304 bé ó là 285 18 267 áp : 267 và 304 -*********** BÀI 4: Trong t phép chia hai nhiên bi t th ưng ng ng 24 và bi t hi u gi a chia và chia ng 218. Tìm chia và chia ó. Bài gi i: i chia là theo bài toán ta có: 3x 24) 218 ==> 97 y chia là: 97 24 315 áp : chia là 315; chia là 97 *********** BÀI 5: S nhiên bé nh t có các ch khác nhau mà ng các ch ng 20 là nào? Bài gi i: nhiên ó là: 389 ************ BÀI 6: Tìm hai nhiên bi t ng a chúng ng 571 và bi t gi a chúng có t 18 s ch n. Tr i: bélà: 571 18 267 nlà: 571 +1 18 304*********** BÀI S 7: Tìm hai nhiên bi t ng a chúng ng 999 và bi t gi a chúng có t 25 s Z. Tr i: bé là: 999 1) 25 474 n là: 999 1) 25 525 ********** BÀI 8: Tìm t phân bi t ng a và u a phân ng 215 và bi t phân có giá tr ng 38/57. c 2/3) Tr i: Phân là: 86/129 ************* BÀI 9: Bit trung bình ng a hai ng 185 và bi t n n bé 24 n . Tìm hai ó. Tr i: bé là: [( 185 24] 173 n là: [(185 24 197 ************* BÀI 10: Cho t hình ch nh t có chu vi ng 120 cm. Bi t chi u dài n chi u ng 8cm. Tính i nh a hình ch nh t ó. Tr i: So o chi u ng là: 26 cm chi u dài là: 34 cm ************ BÀI 11: Tìm t phân bi t u n là 52 n và ng gi a và u s a phân ng 86. Tr i: Phân là: 17/69 ********** BÀI 12: Mt tô trong gi ư 135km. i trong gi tô ó i ư bao nhiêu km? Tr i: Trong gi tô ó i ư c: 225km *********** BÀI 13: Hiu a hai ng 85.T a hai là 3/2. Tìm hai ó. Tr i: bé là: 170 n là: 255 BÀI 14: Mt công nhân u làm 26 ngày thì ưc tr 3900000 !ng. i u ng ó ch làm trong 10 ngày thì ưc tr bao nhiêu ti n? ti n ư tr i ngày là nh nhau.) Tr i: ti n trong 10 ngày công nhân ó làm ưc: 1500000 !ng ********* BÀI 15: Mt hình ch nh t có chu vi 190cm,bi t chi u ng ng 2/3 chi u dài. Tính o chi u dài, chi u ng. Tr i: chi u dài là: 57cm chi u ng là 38cm *************BÀI S 16: Tng a hai ng 344. th nh t ng 5/3 th hai (t c t hai ph "n ba) Tìm hai ó. Tr i: th nh t là: 215 th hai là: 129 BÀI 17: Bác an mua 5m t 450000 !ng. Hi u bác An mua 15m nh th t bao nhiêu ti n? Tr i: Bác an mua 15m t 1350000 !ng BÀI 18: Mt hình ch nh t có chu vi 168cm, bi t chi u ng ng 3/4 chi u dài. Tính o chi u dài chi u ng. Tr i: chi u dài là: 48cm chi u rông là: 36cm ************* BÀI 19: Hiu a hai ng 154. a hai là 5/3 c t hai ph "n ba). Tìm hai ó. Tr i: bé là: 231 n là: 385 BÀI 20: Hin nay ng tu a hai ông cháu là 78 tu i. Bi t tu cháu có bao nhiêu tháng thì tu ông có y nhiêu #m. Tính tu hai ông cháu hi n nay. Tr i: Tu ông hi n nay là: 72 tu i. Tu cháu hi n nay là: tu i. BÀI 21: Mt   chu $n t ư ng th  cho 100 ng #n trong 30 ngày. i ư ng th ó  cho 60 ng #n trong bao nhiêu ngày? Tiêu chu $n #n a i ng không thay i Tr i:S ư ng th ó  cho 60 ng #n trong 50 ngày. BÀI 22: Hin nay ng tu a hai con là 42 tu i. Bi t sau #m a tu p "n tu con. Tính tu a hai con hi n nay. Tr i: Tu hi n nay là: 36 tu i. Tu con hi n nay là: tu i. BÀI 23: Hin nay ng tu a hai con là 68 tu i. Bi t #m tr ưc ây tu p "n tu con. Tính tu hai con hi n nay. Tr i: Tu hi n nay là 49 tu i. Tu con hi n nay là 19 tu i. *BÀI S 24: Trong t phép chia hai nhiên bi t th ưng ng ng 19 và bi t ng a chia và chia ng 340. Tìm chia và chia a phép chia ó. Tr i: chia a phép chia ó là: 107. chia a phép chia ó là: 233. *** BÀI 25: Tìm hai nhiên bi t n chia cho bé ư thưng là 19 và bi t hi u hai là 133. Tr i: Câu 1: bé là: 38 Câu 2: là: 171 **** BÀI 26: Tìm hai bi t ng a chúng ng 186 và bi t n chia cho bé ng 12. Tr i: bé là: 58 n là: 128 ** BÀI 27: Hin nay ng tu a hai bà cháu là 65 tu i. Bi t tu cháu có bao nhiêu tháng thì tu bà có y nhiêu #m. Tính tu hai bà cháu hi n nay. Tr i: Tu bà hi n nay là: 60 tu i. Tu cháu hi n nay là: tu i. ** BÀI 28: Tìm 3a7b bi t chia t cho 2; 5và 9. Tr i: là: 3870 ** BÀI 29: Tìm hai bi t ng a chúng ng 195 và bi t u em th nh t nhân i 2; s th nhân i thì ưc hai tích có t qu ng nhau. Tr i: th nh t là: 117. th hai là: 78. *** BÀI 30: Hiu hai ng 402. th nh t ng 7/4 th hai. Tìm hai ó. Tr i: th nh t là: 938 th hai là: 536. ** BÀI 31: So sánh phân : 1. 75/100 <> 1/3Vy là 90 54 áp : phân là 54/90 **** BÀI 117: Tng t các Z nh n 100 Bài gi i: n nh t nh n 100 là 99. n 99 có t là 50 Z Ta có: 99 100 97 100 95 100 ….. Nh y, có 25 #p Z có ng ng 100 y ng t các Z n 99 là 25 100 2500 2500 BÀI 118: Mt hình ch nh t có có chu vi ng 99,4 ,bi t u #ng chi u ng thêm 8,5 dm và gi chi u dài i 4,2 thì nó tr thành hình vuông. Tính di n tích hình ch nh t ã cho. Bài gi i: Chi u dài n chi u ng là: 8,5 4,2 12,7 dm a chu vi hình ch nh t ó là: 99,4 49,7 dm Chi u dài hình ch nh t ó là 49,7 12,7 31,2 dm Chi u ng hình ch nh t ó là 49,7 12,7 18,5 dm) Di n tích hình ch nh t ó là 31,2 18,5 577,2 dm2 577,2 dm2 ***** BÀI 119: Tng a t nhiên và t th p phân là 2077,15 .N u u ph $y a th p phân ó thì ng ng 8824 tìm nhiên và th p phân ó Bài gi Hi u a th p phân sai và th p phân úng: 8824 2077,15 6746,85 Vì ng nhiên và th p phân có hai ch ph "n th p phân nên khi u ph $y i, th p phân ó #ng 100 "n nên hi u a hai th p phân i và th p phân là 99 "n y th p phân úng là 6746,85 99 68,15 y nhiên ó là 2077,15 68,15 2009 nhiên ó là 2009 th p phân ó là 68,15 BÀI 120: Tng t các chia t cho nh n 100 ng Bài gi i: chia t cho nh n 100 là nh ng : 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 75 78 81 84 87 90 93 96 99 Ta có các ,p 99 102 96 102 ……. y có t 16 ,p có ng là 102 và 51Vy ng các chia t cho nh n 100 là: 102 16 51 1683 1683Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến