Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tài liệu tuyển sinh Quyển 2

a4f87da55b01734c6e5f191aca7cb429
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-10-29 06:51:15 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 50 | Lượt Download: 3 | File size: 6.689396 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
BẬC THPT ÔN LUYỆN CHO KỲ THI THPTQG
(CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG)
QUYỂN 2
(Lưu hành nội bộ)

HÀ NỘI, 2019

1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................. 7
PHẦN I ............................................................................................. 8
A. CÁC CHUYÊN ĐỀ ..................................................................... 8
CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM (PHONETICS) ................................ 12
CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ ĐỘNG TỪ (VERB TENSES) ................... 20
CHUYÊN ĐỀ 3: CHỦ ĐỘNG - BỊ ĐỘNG ................................ 27
CHUYÊN ĐỀ 4: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN
THỂ (V-ing & To V).................................................................... 30
CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU .......................... 37
CHUYÊN ĐỀ 6: CỤM ĐỘNG TỪ THÀNH NGỮ ..................... 40
CHUYÊN ĐỀ 7: DANH TỪ VÀ ĐẠI TỪ ................................... 43
CHUYÊN ĐỀ 8: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ ................................. 47
CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH ......................... 51
CHUYÊN ĐỀ 10: GIỚI TỪ ........................................................ 56
CHUYÊN ĐỀ 11: MẠO TỪ ....................................................... 59
CHUYÊN ĐỀ 12: LIÊN KẾT TỪ............................................... 62
CHUYÊN ĐỀ 13: CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ .................................. 64
CHUYÊN ĐỀ 14: CỤM PHÂN TỪ (V-ing & Pii) ...................... 71
CHUYÊN ĐỀ 15: LIÊN KẾT TỪ & MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ /
CỤM TRẠNG TỪ ....................................................................... 73
CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU ĐIỀU KIỆN........................................... 79
CHUYÊN ĐỀ 17: THỂ THÔNG BÁO ........................................ 82
CHUYÊN ĐỀ 18: SỰ PHÙ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG
TỪ ................................................................................................ 86
CHUYÊN ĐỀ 19: ĐẢO NGỮ ..................................................... 91
CHUYÊN ĐỀ 20: WORD FORMS & WORD CHOICE............ 93
CHUYÊN ĐỀ 21: TỪ ĐỒNG NGHĨA & TỪ TRÁI NGHĨA ...... 95
2

CHUYÊN ĐỀ 22: THỰC HÀNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP ..... 97
CHUYÊN ĐỀ 23: TÌM LỖI SAI............................................... 102
CHUYÊN ĐỀ 24: VIẾT LẠI CÂU CÓ NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG
................................................................................................... 104
CHUYÊN ĐỀ 25: GHÉP 2 CÂU ĐƠN THÀNH CÂU GHÉP
HOẶC CÂU PHỨC ................................................................... 107
CHUYÊN ĐỀ 26: ĐỌC HIỂU ................................................... 111
CHUYÊN ĐỀ 27: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG TRONG ĐOẠN
VĂN ........................................................................................... 115
ĐỀ MẪU THPT QG .................................................................. 124
B. ĐÁP ÁN ................................................................................ 131
PHẦN II ....................................................................................... 139
A. CÁC CHUYÊN ĐỀ ................................................................. 139
CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM........................................................ 141
CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ KHỨ GIẢ ĐỊNH (PAST SUBJUCTIVES)
................................................................................................... 143
CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ ĐỘNG TỪ .............................................. 147
(VERB TENSES) ....................................................................... 147
CHUYÊN ĐỀ 4: MODAL VERBS & MODAL PERFECT ...... 153
CHUYÊN ĐỀ 5: DANH ĐỘNG TỪ & ĐỘNG TỪ NGUYÊN
THỂ (GERUNDS & INFINITIVES) ......................................... 156
CHUYÊN ĐỀ 6: CHỦ ĐỘNG & BỊ ĐỘNG .............................. 161
(ACTIVES & PASSIVES) ......................................................... 161
CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU ĐIỀU KIỆN........................................... 167
(CONDITIONAL SENTENCES) .............................................. 167
CHUYÊN ĐỀ 8: THỂ THÔNG BÁO ........................................ 174
(REPORTED SPEECH) ............................................................. 174
CHUYÊN ĐỀ 9: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES)
................................................................................................... 182
CHUYÊN ĐỀ 10: CỤM PHÂN TỪ........................................... 190
3

(PARTICIPLES) ........................................................................ 190
CHUYÊN ĐỀ 11: CÂU CHẺ .................................................... 192
(CLEFT SENTENCES) ............................................................. 192
CHUYÊN ĐỀ 12: DANH NGỮ (NOUN CLAUSES) ............... 193
CHUYÊN ĐỀ 13: DANH TỪ & ĐẠI TỪ ................................. 195
(NOUNS & PRONOUNS) ......................................................... 195
CHUYÊN ĐỀ 14: MẠO TỪ ...................................................... 196
(ARTICLES: A, AN, THE)........................................................ 196
CHUYÊN ĐỀ 16: SỰ HÒA HỢP CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ ...... 199
(SUBJECT-VERB CONCORD) ................................................ 199
CHUYÊN ĐỀ 17: CÂU HỎI ĐUÔI........................................... 201
(TAG-QUESTIONS) ................................................................. 201
CHUYÊN ĐỀ 18: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ ............................. 203
(ADJECTIVES & ADVERBS) .................................................. 203
CHUYÊN ĐỀ 19: SO SÁNH ..................................................... 204
(COMPARISONS) ..................................................................... 204
CHUYÊN ĐỀ 20: GIỚI TỪ ....................................................... 210
(PREPOSITIONS) ..................................................................... 210
CHUYÊN ĐỀ 21: ĐỘNG TỪ CỤM .......................................... 222
(PHRASAL VERBS) ................................................................. 222
CHUYÊN ĐỀ 22: THÀNH NGỮ & TỤC NGỮ........................ 230
(IDIOMS & PROVERBS) ......................................................... 230
CHUYÊN ĐỀ 23: ĐẢO NGỮ ................................................... 233
(INVERSION) ........................................................................... 233
CHUYÊN ĐỀ 24: DẠNG TỪ .................................................... 237
(WORD-FORMS) ...................................................................... 237
CHUYÊN ĐỀ 25: LỰA CHỌN TỪ ........................................... 243
(WORD-CHOICE) ..................................................................... 243
4

CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA & TỪ TRÁI NGHĨA .... 255
(SYNONYMS & ANTONYMS) ............................................... 255
CHUYÊN ĐỀ 27: NGÔN NGỮ GIAO TIẾP ............................ 260
(COMMUNICATIVE LANGUAGE) ........................................ 260
CHUYÊN ĐỀ 28: ĐỌC HIỂU & ĐỌC ĐIỀN ........................... 264
CHUYÊN ĐỀ 29: SENTENCE TRANSFORMATION &
SENTENCE COMBINATION .................................................. 295
(CHUYỂN ĐỔI CÂU VÀ GHÉP CÂU GIỮ NGUYÊN NGHĨA)
................................................................................................... 295
B. ĐÁP ÁN ................................................................................... 360
CHUYÊN ĐỀ 1 .......................................................................... 360
CHUYÊN ĐỀ 2 ............................................................................ 360
CHUYÊN ĐỀ 3 ............................................................................ 361
CHUYÊN ĐỀ 4 ............................................................................ 361
CHUYÊN ĐỀ 5 ............................................................................ 361
CHUYÊN ĐỀ 6 ............................................................................ 362
CHUYÊN ĐỀ 7 ............................................................................ 362
CHUYÊN ĐỀ 8 ............................................................................ 363
CHUYÊN ĐỀ 9 ............................................................................ 363
CHUYÊN ĐỀ 10 .......................................................................... 364
CHUYÊN ĐỀ 11 .......................................................................... 364
CHUYÊN ĐỀ 12 .......................................................................... 364
CHUYÊN ĐỀ 13: ......................................................................... 365
CHUYÊN ĐỀ 14 .......................................................................... 365
CHUYÊN ĐỀ 15 .......................................................................... 365
CHUYÊN ĐỀ 16 .......................................................................... 365
CHUYÊN ĐỀ 17 .......................................................................... 366
CHUYÊN ĐỀ 18: ......................................................................... 366
CHUYÊN ĐỀ 19: ......................................................................... 366
CHUYÊN ĐỀ 20: ......................................................................... 366
CHUYÊN ĐỀ 21 .......................................................................... 368
CHUYÊN ĐỀ 22 .......................................................................... 369
CHUYÊN ĐỀ 23 .......................................................................... 370
CHUYÊN ĐỀ 24: ......................................................................... 371
5

CHUYÊN ĐỀ 25: ......................................................................... 372
CHUYÊN ĐỀ 26: ......................................................................... 373
CHUYÊN ĐỀ 27: ......................................................................... 374
CHUYÊN ĐỀ 28: ......................................................................... 374
CHUYÊN ĐỀ 29: ......................................................................... 376
MOCK EXAM 01......................................................................... 376
MOCK EXAM 02......................................................................... 377
MOCK EXAM 03......................................................................... 377
MOCK EXAM 04......................................................................... 378
MOCK EXAM 05......................................................................... 378
MOCK EXAM 06......................................................................... 379
MOCK EXAM 07......................................................................... 379
MOCK EXAM 08......................................................................... 380
MOCK EXAM 09......................................................................... 380
MOCK EXAM 10......................................................................... 381

6

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh các
trường phổ thông, Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội đang triển khai
chương trình thoả thuận hợp với các tỉnh, thành nhằm hỗ trợ công tác bồi dưỡng giáo viên và
nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh. Nằm trong khuôn khổ chương trình, ngoài việc cử cán
bộ trực tiếp tới hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên và ôn luyện cho học sinh của các tỉnh thành, bộ tài liệu
ôn luyện cũng được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tiễn của giáo viên và học sinh các trường
trung học phổ thông, nhằm mục đích ôn tập và củng cố kiến thức phục vụ cho bài thi tốt nghiệp
THPT Quốc gia.
Bộ tài liệu chung bao gồm 2 quyển, đây là quyển 2. Về kết cấu, mỗi tài liệu được chia
thành nhiều chuyên đề và trong từng chuyên đề là các phần nhỏ hơn ứng với các tiểu mục kiến
thức thuộc chuyên đề đó. Các tài liệu còn bao gồm các đề thi ôn luyện theo dạng thức của đề thi
tiếng Anh THPT Quốc gia. Để kiến tạo những nội dung nêu trên của cuốn tài liệu, nhóm biên tập
đã nghiên cứu kĩ lưỡng chương trình Tiếng Anh 12, cùng với ma trận đề thi của những năm gần
đây, với hi vọng nội dung sẽ có tính ứng dụng cao nhất cho cả học sinh và giáo viên.
Về cách sử dụng, cuốn tài liệu nên được sử dụng một cách linh hoạt bởi học sinh và giáo
viên để có thể tận dụng tối đa các tính năng. Cụ thể như sau:


Trong mỗi chuyên đề, giáo viên có thể lựa chọn các phần câu hỏi sao cho phù hợp với
trình độ hiện thời của học sinh, sau đó tăng độ khó của bài tập sao cho học sinh có thể
tiệm cận với yêu cầu về độ khó của các câu hỏi thi trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc
gia.
Tương tự, các em học sinh cần có ý thức rất rõ về trình độ hiện thời của bản thân, và hiểu
cặn kẽ hơn lộ trình học tập của mình cũng như lộ trình mà giáo viên đưa ra. Từ đó, các em
có thể dần dần hướng tới việc tăng thời gian luyện tập tại nhà, chỉ bằng việc sử dụng cuốn
tài liệu với các chuyên đề và độ khó phân cấp một cách rõ ràng như đã nêu ở trên.
Đặc biệt, phần đáp án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đáp án đúng và phù hợp, mà đi
kèm với đó là phần giải thích; với mong muốn phục vụ cho quá trình học tập thông qua
hiểu biết cặn kẽ về lỗi sai của mình để từ đó các em học sinh không mắc lại lỗi tương tự.
Với phần giải thích này, thầy cô giáo cũng có thể nắm bắt và thiết kế bài giảng một cách
nhanh gọn hơn.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn cuốn tài liệu này sẽ là
nguồn tài liệu mang tính chất gợi mở, giúp giáo viên có thể linh hoạt khai thác và bổ sung thêm
những nội dung kiến thức cần thiết khác. Hi vọng rằng cuốn tài liệu sẽ đồng hành cùng thầy cô và
các em, mang lại hiệu quả cũng như truyền cảm hứng cho quá trình học tập bộ môn Tiếng Anh ở
các trường THPT trên địa bàn cả nước.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

7

TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÔN LUYỆN CHO KỲ THI THPTQG
QUYỂN 2
PHẦN I

8

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN
(TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN)
NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Ngữ Âm:
1. Phát âm
2. Trọng âm
II. Ngữ Pháp:
1. Động từ:
- Thì động từ
- Nội động từ và Ngoại động từ
- Động từ thể chủ động và Động từ thể bị động
- Danh động từ và Động từ nguyên thể
- Động từ khuyết thiếu
- Cụm động từ thành ngữ (Phrasal Verbs)
- Các động từ hay gây nhầm lẫn: “Make” – “Do” – “Play” – “Go” , …
2. Danh từ
- Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được
- Danh từ số ít và Danh từ số nhiều
- Danh từ và Đại từ
- Danh từ ghép
3. Tính từ
- Vị trí tính từ
- Tính từ dạng “-ing” và “-ed”
- Tính từ ghép
4. Trạng từ
- Vị trí trạng từ
- Một số loại trạng từ: trạng từ chỉ tần xuất, trạng từ chỉ cách thức, ...
5. Các hính thức so sánh (hơn, nhất, ngang bằng, kép)
6. Giới từ
7. Mạo từ (A/ An/ The)
9

8. Liên kết từ (But, However, So, Because, …)
9. Các loại mệnh đề:
- Mệnh đề trạng ngữ (chỉ thời gian, nguyên nhân, nguyên nhân-hệ quả,
nhượng bộ, tương phản, so sánh, điều kiện, giả định, …)
- Mệnh đề quan hệ
- Danh ngữ
10. Các loại câu điều kiện (Loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp)
11. Thể thông báo (Trực tiếp – Gián tiếp)
12. Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
13. Câu hỏi đuôi
14. Đảo ngữ
III. Chủ Đề Từ Vựng:
-

Đời sống xã hội

-

Cuộc sống gia đình

-

Giáo dục

-

Văn hoá và các phong tục tập quán

-

Bình đẳng giới

-

Thể thao và Giải trí

-

Các tổ chức quốc tế

-

Y tế và sức khoẻ cộng động

-

Kinh tế thương mại

-

Khoa học công nghệ

-

Truyền thông đa phương tiện

-

Mội trường, tài nguyên năng lượng và các loài hoang dã

Dạng bài luyện:

- Word Choice
- Word Form

IV. Thực Hành Tiếng Anh Giao Tiếp
V. Đọc hiểu
VI. Viết câu
DẠNG THỨC ĐỀ THI: Đề thi gồm 50 câu hỏi trác nghiệm, bao gồm:
-

Ngữ âm (4 câu): Phát âm & Trọng âm

10