Tài liệu tin học C là gì

Gửi bởi: Võ Hông Phúc vào ngày 2018-12-26 17:21:33 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

là gìC là ngôn ng trình cao phát tri ban Dennis M.Ritchieữ ượ ởđ phát tri th ng trình UNIX Bell Labs. phát tri ban uể ượ ầtrên máy tính DEC PDP-11 năm 1972.Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie công khai mô tiên aả ủngôn ng C, bi tên tiêu chu K&R.ữ ượ ướ ẩH đi hành UNIX, biên ch C, là nh ng gì thi cho vi vi tệ ếcác ch ng trình ngôn ng C. Ngôn ng hi ng ng rãiươ ượ ộtrong môi tr ng chuyên nghi vì nh ng lý do sau đây:ườ ữ dàng trong vi cễ ọ Ngôn ng có trúcữ ấ Nó cung các ch ng trình hi qu .ấ ươ ả Nó có th lý các ho ng ng th p.ể ấ Nó biên ch nhi ng khác nhau.ượ ảS th ngôn ng Cự ữ phát tri ban vi đi hành có tên UNIX.ượ ề là ngôn ng th ngôn ng gi thi nh ng năm 1970.ữ ượ ữ Ngôn ng chu hóa năm 1988 Vi tiêu chu qu gia Hoaữ ượ ốKỳ (ANSI). đi hành UNIX vi ngôn ng năm 1973.ệ ữ Ngày nay ng ng rãi nh trong các ngôn ng trình hượ ệth ng.ố các ng ng có th a, tri khai ngôn ng C.ầ ữ đi hành Linux và qu tr li MySQL vi iệ ượ ởngôn ng C.ữT sao ng C?ạ ụC phát tri ban cho vi phát tri th ng, bi là các đi uượ ềhành. th nh nh là trong các ngôn ng phát tri th ng iượ ởnó cung code và ch đo code các nhanh chóng nh các ngônấ ưng ki Assemly. Vài ví ng nh sau:ữ ư đi hànhệ ề biên ch các ngôn ngộ ữ Các ch ng trình ch mã sươ ố Các trình Text Editor (notepad ...) Các trình in nấ Network Drivers Các ch ng trình hi iươ ạ li uơ ệ Ngôn ng thông chữ ị Ti íchệCh ng trình CươM ch ng trình có th thay dòng hàng tri dòng code, và nênộ ươ ệđ vi trong ho nhi file nh ng "ượ .c ", ví dụ hello.c cóạth ng "ể vi ", " vim " ho kỳ trình editor nào vi ch ng trình Cặ ươthành file.ộBài ng gi đã bi cách ng các trình so th và cáchướ ảvi source code mã ngu bên trong file ch ng trình.ế ươ