Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tài liệu ngoại ngữ

36386165636466393566633930346565633461376535316537333062633037626465386365663632646236656137313131396636616631306235393438626661
Gửi bởi: phuonghoa vào 09:08 AM ngày 1-02-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thø ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2016TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 1)I/Môc tiªu:- §äc ®óng, râ rµng c¸c ®o¹n bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn ®Çu ph¸t ©m râ, tèc ®é ®äc kho¶ng 35 tiÕng phót. HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n néi dung cña c¶ bµi; tr¶ lêi îc c©u hái néi dung cña bµi tËp ®äc. Thuéc kho¶ng ®o¹n hoÆc bµi th¬ ®· häc).- íc ®Çu thuéc b¶ng ch÷ c¸i BT2).nhËn biÕt vµ t×m îc mét sè tõ chØ sù vËt BT3, BT4)II/ §å dïng d¹y häc :- PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn 1®Õn tuÇn 8.III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ (12') KiÓm tra tËp ®äc .(KiÓm tra kho¶ng em)- GV cho HS lÇn ît lªn b¾t th¨m bµi ®äc.- HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ND bµi võa ®äc.- HS nhËn xÐt ,GV nhËn xÐt GV íng dÉn ®äc thªm bµi Ngµy h«m qua ®©u råi?H§ (8') ¤n b¶ng ch÷ c¸i( miÖng)+Bµi tËp 2:-1 sè HS ®äc thuéc lßng b¶ng ch÷ c¸i- GV tæ chøc cho HS thi ®äc b¶ng ch÷ c¸i- C¶ líp ®äc l¹i toµn bé b¶ng ch÷ c¸i.H§ :(8') XÕp tõ ®· cho vµo thÝch hîp trong b¶ng( viÕt )- GV nªu yªu cÇu cña bµi.C¶ líp theo dâi.- GV íng dÉn mÉu HS lµm bµi vµo VBT, HS nèi tiÕp lµm trªn b¶ng.- GV cïng HS nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óngH§ (7') T×m thªm c¸c tõ cã thÓ xÕp vµo c¸c trong b¶ng (viÕt)- HS tù lµm bµi vµo vë BT-ChØ ng êi ChØ ®å vËt ChØ con vËt ChØ c©y cèib¹n bÌ, Hïng.............................c« gi¸o, bè, mÑ,.... bµn, xe ®¹p.................................ghÕ, tñ, b¸t, s¸ch,... thá, mÌo................................chã, gµ, tö,... chuèi, xoµi.............................mÝt, na, cam,...- sè HS ch÷a bµi trªn b¶ng, GV vµ HS nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng.H§ nèi tiÕp (3') -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc.TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 2)I/ Môc tiªu:- Møc ®ä yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1- BiÕt ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×? BT2)- BiÕt xÕp tªn riªng cña ng êi theo thø tù trong b¶ng ch÷ c¸i( BT3).II/ §å dïng d¹y häc :-GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8. B¶ng líp ghi s½n mÉu c©u BT 2.III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ 1: (3') Cñng cè bµi cò-2 HS nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8- NhËn xÐt.H§ (12') KiÓm tra tËp ®äc vµ HTL. (KiÓm tra kho¶ng em)-GV thùc hiÖn kiÓm tra nh tiÕt 1-GV íng dÉn ®äc thªm bµi :MÝt lµm th¬H§ (10') ¤n c¸ch ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×?+ Bµi tËp :? Bµi tËp YC chóng ta lµm g×?-1 HS nªu YC cña bµi vµ c©u mÉu.C¶ líp theo dâi.- GV treo b¶ng phô, 1, HS ®Æt c©u theo c©u mÉu.- HS tù ®Æt c©u vµo VBT-HS nèi tiÕp nhau nãi c¸c c©u em ®Æt tr íc líp- GV nhËn xÐt chØnh söa c©u cho HSH§ :(10') ¤n c¸ch xÕp tªn riªng cña ng êi theo thø tù trong b¶ng ch÷ c¸i. +Bµi tËp 3:- 1,2 HS nªu yªu cÇu cña bµi. C¶ líp theo dâi.-HS c¶ líp më môc lôc s¸ch, t×m tuÇn 7,8, ghi l¹i tªn c¸c bµi T§ vµ tªn riªng c¸c nh©n vËt trong c¸c bµi tËp ®äc vµo giÊy nh¸p. Kh¸nh (Ng êi thÇy cò); Minh, Nam( Ng êi mÑ hiÒn), An( Bµn tay dÞu dµng)-3 HS lªn b¶ng s¾p xÕp l¹i tªn c¸c nh©n vËt theo ®óng thø tù BCC-GV cïng HS nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng.( An, Dòng, Kh¸nh, Minh, Nam )H§ nèi tiÕp (3') -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc.HS nh¾c l¹i.To¸nlÝtI/ Môc tiªu BiÕt sö dông chai lÝt hoÆc ca lÝt ®Ó ®ong, ®o íc, dÇu…- BiÕt ca lÝt, chai lÝt. BiÕt lÝt lµ ®¬n vÞ ®o dung tÝch. BiÕt ®äc viÕt tªn gäi vµ kÝ hiÖu cña lÝt. BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ víi sè®o theo ®¬n vÞ lÝt, gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt.II/ §å dïng d¹y häc :- GV sè vËt ®ùng: cèc, can, chai...III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ (5') Cñng cè phÐp céng cã tæng b»ng 100- HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm b¶ng con ®Æt tÝnh råi tÝnh: 83+17; 43+57; 6+94- GV nhËn xÐtH§ :(5') Giíi thiÖu nhiÒu h¬n vµ Ýt h¬n.- GV cho HS q/s can íc vµ ca íc, HS nhËn biÕt nhiÒu h¬n vµ Ýt h¬n.- GV Giíi thiÖu nhiÒu h¬n vµ Ýt h¬n.H§ (8') Giíi thiÖu LÝt( l)- GV giíi thiÖu c¸i ca lÝt ho¨c chai lÝt, cho HS rãt ®Çy íc vµo ca hoÆc chai GVnãi §Ó ®o søc chøa cña mét ca,c¸i chai can, thïng ta dïng ®¬n vÞ ®o lµ lÝt.…- LÝt viÕt t¾t lµ ,GV viÕt b¶ng- GV cho HS ®äc viÕt ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch lÝtH§ (20') Thùc hµnhBµi 1: Cñng cè kÜ n¨ng ®äc viÕt tªn gäi vµ kÝ hiÖu cña lÝt.-1HS nªu yªu cÇu,c¶ líp theo dâi.-HS dùa vµo mÉu nªu c¸ch lµm. C¶ líp lµm vµo vë .-HS nèi tiÕp nªu bµi lµm .GV chèt ®¸p ¸n ®óng Bµi Gi¶m t¶i cét 3) Cñng cè kÜ n¨ng céng, trõ c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt-1 HS nªu c¸ch lµm vµ lµm mÉu; HS lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm GV, HS nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng 15l 5l 20l .…18l 5l 13lBµi 4: Cñng cè kÜ gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt.– HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp theo dâi.- GV íng dÉn c¸ch gi¶i, HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë- GV vµ HS cïng ch÷a bµi.( PT:12+15= 27l )H§ nèi tiÕp (2') GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.ĐẠO ĐỨC:CHĂM CHỈ HỌC TẬP (TIẾT 1) I/ Môc tiªu :- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập. Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của HS. Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày. Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày.* GDKNS Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân.II/ §å dïng d¹y häc Các phiếu thảo luận nhóm.III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häcHoạt động Củng cố kiến thức đã học. GV gọi HS trả lời câu hỏi: +Để thể hiện sự yêu thương ông bà, cha mẹ em cần làm gì?+ Hãy nêu trách nhiệm và bổn phận của trẻ em?- Gv nhận xét, đánh giá.Hoạt động Xử lí tình huống :* GV nêu tình huống bài tập 1. Bạn Hà đang làm BT nhà thì bạn đến rủ đi chơi Bạn Hà phải làm gì khi đó?- HS thảo luận cặp đôi về cách ứng xử .HS tự phân vai cho nhau.- Từng cặp HS thể hiện vai diễn HS nhận xét.- GV kết luận: Khi đang học, đang làm bài tập các em cần cố gắng hoàn thành công việc không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập.Hoạt động3 Thảo luận nhóm :*-GV yêu cầu HS các nhóm thảo luận nội dung trong bài tập 2.- HS các nhóm độc lập thảo luận HS trình bày kết quả bổ sung kiến GV kết luận: a. Các đúng là:a, b, d, đ.b. Chăm chỉ học tập có ích lợi là: Giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn. Đượcthầy, cô bạn bè yêu mến.Thực hiện tốt quyền được học tập.Bố mẹ hài lòng.Hoạt động :. Liên hệ thực tế Gv nêu câu hỏi; Em đã chăm chỉ học tập chưa? Hãy kể các việc làm cụ thể Kết quả đạt được ra sao?- HS tự liên hệ về việc học tập của mình. HS liên hệ trước lớp KNS Th«ng qua H§ nµy gi¸o dôc HS kÜ n¨ng qu¶n lÝ thêi gian.Hoạt động nối tiếp GV khen ngợi những em đã chăm chỉ học tập nhắc nhở số em chưa chăm chỉ. GV tổng kết bài, nhận xét tiết họcTù nhiªn vµ x· héi®Ò phßng bÖnh giun(Ph ¬ng thøc tÝch hîp GDBVMT Bé phËn)I/Môc tiªu Nªu îc nguyªn nh©n vµ biÕt c¸ch phßng tr¸nh bÖnh giun. Cã thøc gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèng: röa tay tr íc khi ¨n vµ sau khi ®I ®¹i tiÖn, tiÓu tiÖn; ¨n chÝn, uèng s«i.KNS:- KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó phßng bÖnh giun .- KÜ n¨ng duy phª ph¸n Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi ¨n uèng kh«ng s¹ch sÏ, kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ra bÖnh giun.- KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n: Cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n ®Ò phßng bÖnh giun. III/ §å dïng d¹y häc GV :-Tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i giun th«ng th êng.III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ (4') Cñng cè vÒ ¨n uèng s¹ch sÏ- 1HS lªn b¶ng tr¶ lêi: Em cÇn lµm g× ®Ó gi÷ vÖ sinh ¨n uèng?- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.H§ (10') Th¶o luËn c¶ líp ®Ó t×m hiÓu vÒ bÖnh giun- Môc tiªu NhËn ra triÖu chøng cña ng êi bÞ nhiÔm giun. HS biÕt n¬i giun th êng sèng trong c¬ thÓ ng êi. Nªu îc t¸c h¹i cña bÖnh giun.? C¸c em ®· bao giê ®au bông hay Øa ch¶y, Øa ra giun, buån n«n, vµ chãng mÆt ch a?- HS tr¶ lêi.- GV: NÕu ai bÞ nh÷ng triÖu chøng nh trªn th× ng êi Êy ®· bÞ nhiÔm giun- GVyªu cÇu HS tr¶ lêi lÇn ît c©u hái:? Giun th êng sèng ®©u trong c¬ thÓ?? Giun ¨n g× mµ ssèng îc trong c¬ thÓ?? Nªu t¸c h¹i do giun g©y ra? HS lÇn ît tr¶ lêi, Líp th¶o luËn ra kiÕn ®óng- GV nhËn xÐt ,bæ sung H§ (10') Th¶o luËn nhãm vÒ nguyªn nh©n l©y nhiÔm giun.- Môc tiªu HS ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n vµ c¸c c¸ch giun x©m nhËp vµo c¬ thÓ- GV nªu YC, cho HS th¶o luËn nhãm Q/ H1 –SGK trang 20 vµ th¶o luËn trong nhãm c¸c c©u hái SGK- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ChØ vµ nãi êng ®i cña trøng giun vµo c¬ thÓ theo tõng mòi tªn.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung. GV KL ...Do ¨n uèng...nªn bÞ giun x©m nhËp vµo c¬ thÓ...* KNS Thông qua âu hỏi này GV giáo dục HS kĩ năng nªn vµ kh«ng nªn lµm g×®Ó phßng bÖnh giun H§ (10') Th¶o luËn c¶ líp: Lµm thÕ nµo ®Ó ®Ò phßng bÖnh giun.- Môc tiªu HS kÓ ra îc c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh giun. Cã thøc röa tay tr íc khi ¨n vµ sau khi ®¹i tiÖn, th êng xuyªn ®i dÐp, ¨n chÝn, uèng s«i gi÷ vÖ sinh nhµ vµ m«i tr êng xung quanh.- GV yªu cÇu HS th¶o luËn c¶ líp: Nªu nh÷ng c¸ch ®Ó ng¨n chÆn trøng giun x©m nhËp vµo c¬ thÓ.- NhiÒu HS tr×nh bµy, HS kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung.- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.- GV: C¸c em cÇn Cã thøc gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèng: röa tay tr íc khi ¨n vµ sau khi ®i ®¹i tiÖn, tiÓu tiÖn; ¨n chÝn, uèng s«i.* KNS: Thông qua âu hỏi này GV giáo dục HS kĩ năng Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi ¨n uèng kh«ng s¹ch sÏ, kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ra bÖnh giun Cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n ®Ò phßng bÖnh giun.* BVMT Qua bµi HS biÕt con êng l©y nhiÔm cña giun. BiÕt sù cÇn thiÕt cña viÖc gi÷ vÖ sinh. Cã thøc gi÷ g×n vÖ sinh ¨n uèngH§ nèi tiÕp (4') -GV tæng kÕt ND bµi häc.TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 3)I/Môc tiªu :- Møc yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.- BiÕt t×m tõ chØ ho¹t ®éng cña vËt, cña ng êi vµ ®Æt c©u nãi sù vËt BT2, BT3)II/ §å dïng d¹y häc :- GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8B¶ng phô kÎ s»n BT 2-HS: ¤n c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8. VBT tiÕng viÖtIII/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ (12') KiÓm tra tËp ®äc vµ HTL. (KiÓm tra kho¶ng em)-GV kiÓm tra nh tiÕt 1-GV íng dÉn ®äc thªm bµi :Danh s¸ch HS tæ 1, líp 2A.H§ (10') ¤n luyÖn vÒ c¸c tõ chØ ho¹t ®éng.+ Bµi tËp :-1 HS nªu YC cña bµi.C¶ líp theo dâi.-GV íng dÉn mÉu nh VBT HS ®äc thÇm bµi Lµm viÖc thËt lµ vui lµm bµi c¸ nh©nvµo VBT. HS nªu bµi lµm.-GVvµ líp nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng.H§ :(13') LuyÖn ®Æt c©u vÒ ho¹t ®éng cña con vËt, ®å vËt, c©y cèi.( viÕt)-GV nªu yªu cÇu cña bµi 3.C¶ líp theo dâi.-GV íng dÉn HS ®Æt c©u theo yªu cÇu -1 sè HS nèi tiÕp nhau nãi c©u v¨n võa ®Æt.- GV cïng HS nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng (MÌo b¾t chuét, b¶o vÖ ®å ®¹c, thãc lóa trong nhµ./....)H§ nèi tiÕp (3') NhËn xÐt vÒ kÜ n¨ng ®äc cña HS -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc. Thø ba ngµy th¸ng 11 n¨m 2016To¸nluyÖn tËpI/ Môc tiªu: -BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnh, gi¶i to¸n víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt.- BiÕt sö dông chai lÝt hoÆc ca lÝt ®Ó ®ong, ®o íc, dÇu…- BiÕt gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt.II/ §å dïng d¹y häc:- Chai lÝtIII/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ (3') Cñng cè vÒ lÝt- 1HS lªn tr¶ lêi: ng êi ta sö dông ®¬n vÞ lÝt ®Ó lµm g× LÝt îc viÕt t¾t lµ g×?- NhËn xÐt.H§ (35') HD luyÖn tËp Bµi RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh theo ®¬n vÞ lÝt.-1HS nªu yªu cÇu,c¶ líp theo dâi.-HS tÝnh ,tù ghi kÕt qu¶ vµo vë -3 HS lµm trªn b¶ng HS íi líp ®æi bµi kiÓm tra chÐo- GVvµ HS nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng 2l +1l 3l 15l 5l 10l16l 5l 21l 35l 12l 23l Bµi RÌn luyÖn KN lµm tÝnh víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt- HS nªu YC;- C¶ líp lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu häc tËp HS nèi tiÕp nªu kÕt qu¶ GV,HS nhËn xÐt ,chèt lêi gi¶i ®óng Bµi RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ lÝt. HS ®äc ®Ò bµi.C¶ líp theo dâi.- GV íng dÉn HS nªu c¸ch gi¶i c¶ líp lµm vµo vë HS lªn b¶ng lµm.- GV,HS nhËn xÐt ,chèt lêi gi¶i ®óng(PT:16- 14l KL RÌn luyÖn KN gi¶i to¸n víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝtH§ nèi tiÕp (2') GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.Thø ngµy th¸ng 11 n¨m 2016TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 4)I/ Môc tiªu:- Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi CT C©n voi BT2), tèc ®é viÕt kho¶ng 35 ch÷/ 15 phót.II/ §å dïng d¹y häc :-GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.H§ (15') KiÓm tra tËp ®äc vµ HTL -GV kiÓm tra l¹i nh÷ng em ®äc chËm trong c¸c tiÕt kiÓm tra tr íc.-GV íng dÉn ®äc thªm bµi: C¸i trèng tr êng emH§ (20') ¤n luyÖn chÝnh t¶- GV ®äc bµi C©n voi, gi¶i nghÜa c¸c tõ: sø thÇn, Trung Hoa, ¬ng ThÕ Vinh.- 2, HS ®äc l¹i bµi, c¶ líp ®äc thÇm theo. C©u chuyÖn nãi lªn ®iÒu g×?( HS: Ca ngîi trÝ th«ng minh cña ¬ng ThÕ Vinh.)- HS c¶ líp tËp viÕt c¸c tõ khã vµ c¸c tªn riªng- GV ®äc bµi –HS viÕt bµi vµo vë- HS ®æi vë so¸t bµi, ch÷a lçi cho nhau.- GV nªu nhËn xÐt sè bµi.H§ nèi tiÕp (3') -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc.TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 5)I/Môc tiªu:- Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.- Tr¶ lêi îc c¸c c©u hái vÒ néi dung tranh( BT2).II/ §å dïng d¹y häc :- GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8- HS: ¤n c¸c bµi tËp ®äc vµ HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ (15') KiÓm tra HTL KiÓm tra kho¶ng em)- GV cho HS lÇn ît lªn b¾t th¨m bµi HTL ,vÒ chç chuÈn bÞ.- GV gäi tõng HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ ND bµi võa ®äc.- HS nhËn xÐt ,GV nhËn xÐt GV íng dÉn ®äc thªm bµi Mua kÝnhH§ (20') Dùa vµo tranh TLCH(miÖng)- GV nªu YC cña bµivµ §Ó lµm tèt bµi tËp nµy em ph¶i chó Q/s kÜ tõng tranh trong SGK, ®äc c©u hái íi tranh, suy nghÜ, tr¶ lêi tõng c©u hái.- HS lÇn ît tr¶ lêi tõng c©u hái, GV nhËn xÐt, gióp HS hoµn chØnh c¸c c©u tr¶ lêi.- 1HS kÓ thµnh c©u chuyÖn( MÑ èm,...)H§ nèi tiÕp (5') -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc.TO¸NluyÖn tËp chungI/Môc tiªu:- BiÕt thùc hiÖn phÐp céng víi c¸c d¹ng ®· häc phÐp céng c¸c sè kÌm theo ®¬n vÞ:kg, l.- BiÕt sè h¹ng tæng.- BiÕt gi¶i bµi to¸n víi mét phÐp céng.III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ 1: (5') Cñng cè vÒ lÝt- 1HS lªn lµm bµi SGK- GV NhËn xÐtH§ (32') íng dÉn luyÖn tËp Bµi (Gi¶m t¶i dßng 3) RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng -1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS c¶ líp tù lµm vµo vë .4 HS lµm trªn b¶ng.D íi líp ®æi bµi kiÓm tra chÐo GV nhËn xÐt ch÷a bµi Bµi RÌn kÜ n¨ng ®iÒn Sè?- HS nªu c¸ch lµm (céng tæng sè kg sè lÝt trong tõng h×nh), c¶ líp theo dâi.-HS lµm bµi trªn b¶ng líp HS cßn l¹i lµm vµo vë.- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng Bµi (Gi¶m t¶i cét 4,5) ng cè vÒ sè h¹ng, tæng. HS nªu YC vµ c¸ch lµm, c¶ líp theo dâi.- HS tù lµm bµi vµo vë ,2 HS lªn b¶ng lµm .- GV,HS nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 4: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n-1 HS nh×n tãm t¾t nªu ®Ò bµi to¸n, c¸ch lµm; HS nh¾c l¹i c¸ch lµm C¶ líp lµm vµo vë, HS lµm trªn b¶ng- GV, HS nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng(PT:45+ 38= 83 kg KL :RÌn KN thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨nH§ nèi tiÕp (3') GV hÖ thèng kiÕn thøc. TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 6)I/Môc tiªu :- Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.- BiÕt c¸ch nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi phï hîp víi t×nh huèng cô thÓ BT2); ®Æt îc dÊu chÊm hay dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mÉu chuyÖn BT3).II/ §å dïng d¹y häc GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8. B¶ng phô chÐp BT 3( N»m m¬)III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ :(15') KiÓm tra lÊy ®iÓm HTL. (KiÓm tra kho¶ng em)- GV cho HS lÇn ît lªn b¾t th¨m bµi ,vÒ chç chuÈn bÞ.- GV gäi tõng HS ®äc bµi HS nhËn xÐt ,GV nhËn xÐt GV íng dÉn ®äc thªm bµi :C« gi¸o líp em.H§ (10') Nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi.( miÖng)- HS më SGK ®äc YC bµi tËp- HS trao ®æi theo cÆp t×m c©u tr¶ lêi(c©u c¶m ¬n, xin låi) phï hîp víi c¸c t×nh huèng §¹i diÖn c¸c cÆp tr×nh bµy tr íc líp tr íc líp (GV quan t©m,gióp ®ì HS )khuyÕn khÝch HS nãi.-GV cïng HS nhËn xÐt ,tuyªn ¬ng nh÷ng HS nãi tètH§ (10') Dïng dÊu chÊm hay dÊu phÈy...- 1HS ®äc YC bµi tËp, nªu c¸ch lµm- HS c¶ líp lµm vµo VBT, HS lªn b¶ng lµm phô GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng. HS ®äc l¹i truyÖn vui N»m m¬.H§ nèi tiÕp (3') -1,2 HS nªu c¸c néi dung «n luyÖn cña tiÕt häc. TiÕng viÖt¤n tËp gi÷a häc k× (tiÕt 7)I/Môc tiªu :- Møc ®é yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng ®äc nh tiÕt 1.- BiÕt c¸ch tra môc lôc s¸ch BT2) nãi ®óng lêi mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ò nghÞ theo t×nh huèng cô thÓ.( BT3)II/ §å dïng d¹y häc :-GV: PhiÕu ghi s½n tªn c¸c bµi HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn 8-HS: ¤n c¸c bµi HTL tõ tuÇn ®Õn tuÇn VBT tiÕng viÖtIII/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .H§ (15') KiÓm tra lÊy ®iÓm HTL .(KiÓm tra sè HS cßn l¹i)-GV cho HS lÇn ît lªn b¾t th¨m bµi HTL ,vÒ chç chuÈn bÞ.-GV gäi tõng HS ®äc bµi hái vÒ ND bµi võa ®äc-HS nhËn xÐt ,GV nhËn xÐt -GV íng dÉn ®äc thªm bµi :§æi giµy.H§ (8') ¤n luyÖn c¸ch tra môc lôc s¸ch+ Bµi tËp 2:-1 HS nªu YC cña bµi.C¶ líp theo dâi.- GV yªu cÇu HS lµm theo nhãm ®«i, sau ®ã nãi tªn c¸c bµi ®· häc tuÇn tr íc líp.- GV cïng HS nhËn xÐt ,chèt ®¸p ¸n ®óng.H§ (12') ¤n luyÖn c¸ch nãi lêi mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ò nghÞTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.