Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tai lieu day them

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào ngày 2019-07-28 15:42:01 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 224 | Lượt Download: 1 | File size: 1.573811 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 2: NITƠ-PHOTPHO
Bài 7: NITƠ
I/ Vị trí và cấu hình electron nguyên tử:
+Vị trí:…………………………………………………………………………………………………….
+ Cấu hình electron:...........................
+ Phân lớp ngoài cùng có …………………….. nên trong phân tử, nguyên tử N có khả năng tạo
…………………………………………………….
+ CTPT : .........
+ CTCT : ………..
II/ Tính chất vật lí:
+ Nitơ là chất ……………………………………………………………………………………………..
+ Nitơ tan ……………………. , hoá lỏng ở ……………, hoá rắn ở ……………….
+ Nitơ ………………………………………………………………………………..
III/ Tính chất hoá học:
+ Ở nhiệt độ thường, N2 ……………………………………………………………………..
+ Ở nhiệt độ cao …………………………………
1/ Tính oxi hoá:
a/ Tác dụng với Hidro  ………………….
N2 + H2
……… ...............................
*Chú ý: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b/ Tác dụng với kim loại  ……………………..
+ Ở nhiệt độ thường:
Li + N2
…………………………………………..
+ Ở nhiệt độ0 cao: N2 tác dụng với …………………………… …
t
Mg + N2
.......................................
* Kết luận:................................................................................................
2. Tính khử:
+ Ở nhiệt độ ........................................................................
to

N2 + O2
…………….
+ Ở điều kiện thường:
NO + O2  ………………
NO2 + O2 + H2O  ……………..
NO2 + H2O  …………….........................
* Chú ý: NO2 + NaOH  ……………..........................................
Các oxit khác của N ................................................................................................................
IV/ Ứng dụng:
+ N2 dùng để ..........................................................................................................................................
+ N2 dùng làm ........................................................................................................................................
+ N2 lỏng dùng để .................................................................................................................................
V/ Trạng thái tự nhiên và điều chế:
1/ Trạng thái tự nhiên:
+ Ở trạng thái tự do:Nitơ chiếm ....................... không khí, có ............................................................
....................................................................
+ Ở dạng hợp chất: Nitơ có trong ........................................................................................................
2/ Điều chế:
a/ Trong CN: ..............................................................................................
b/ Trong PTN: nhiệt phân dung dịch bảo hoà muối amoni nitrit
NH4NO2
to ................................................
Hoặc: NH4Cl + NaNO2 to
...............................................................

Bài 8: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI
A/ AMONIAC:.................................
I/ Cấu tạo phân tử:
+ Công thức e:...........................
+ CTCT: .....................................
+ N liên kết với 3 nguyên tử H bằng ............................................... Phân tử NH 3 có cấu tạo
..........................  Phân tử NH3 ..................... Trên N còn ........................... nên có khả năng ........................
.................................................................................
II/ Tính chất vật lí:
+ Amoniac là chất .................................................................................................................................
+ Amoniac tan ......................................................................................................................................
+ Amoniac........................................................................................................................
III/ Tính chất hoá học :
1/ Tính bazơ yếu :
a/ Tác dụng với H2O  ................................
NH3 + H2O
.......................................................................
 trong dd NH3 gồm .....................................................................................................................................
NH3 là 1 bazơ yếu: .......................................................................................................................................
b/ Tác dụng với axit  ..............................
- Với HCl  ..............................
NH3 + HCl  ..................................................................
- Với dd H2SO4  .............................
NH3 + H2SO4  .............................
NH3 + H2SO4  .............................
- Với dd H3PO4  .............................
NH3 + H3PO4  .............................
NH3 + H3PO4  .............................
NH3 + H3PO4  .............................
* phương trình ion rút gọn: NH3 + H+  .....................................
c/ Tác dụng với dung dịch muối  ................................................................
Vd1: AlCl3 + NH3dư + H2O  ......................................................
Al3+ + NH3dư + H2O  ..............................................................
Vd2: CuSO4 + NH3 + H2O  ......................................................
Cu2+ + NH3 + H2O  ..............................................................
Cu(OH)2 + NH3dư  ..............................................................
*Chú ý: Dung dịch NH3 dư hòa tan một số kết tủa như:……………………………………………………
2/ Tính khử :
a/ Tác dụng với oxi :
+ Trong oxi : NH3 + O2  .....................................................................................
+ Trong không khí : NH3 + O2  .......................................................
b/ Tác dụng với Clo :
NH3 + Cl2  ......................................................................
c/ Tác dụng với oxit kim loại :

 ........................................................................
NH3 + CuO 
IV/ Ứng dụng:
+.............................................................................................................................
+ ...........................................................................................................................
+ ............................................................................................................................
V/ Điều chế:
1/ Trong phòng thí nghiệm : Đun nóng nhẹ muối amoni với chất kiềm
NH4Cl + Ca(OH)2  ............................................................................................
2/ Trong công nghiệp :
t0

-Tổng hợp từ khí nitơ và hidro N2 (k) + H2(k)
...........................................................
- Để thu nhiều khí NH3 cần :
+ ...........................................................................................................
+ ...........................................................................................................
+ ..........................................................................................................
B/ MUỐI AMONI
Tinh theå muoái amoni:
I/ Tính chất vật lí :
+ Muối amoni(…………) là những …………………………………………………………………..
+ Dd muối amoni là ………………………………………………………….
II/ Tính chất hoá học :
1/ Tác dụng với dung dịch kiềm :  ………………………
(NH4)2SO4 + NaOH  …………………………………………………..
..................................................................
 phương pháp nhận biết muối amoni.
* Một số muối amoni tham gia phản ứng trao đổi ion
NH4Cl + ……………..  ………………………………………
(NH4)2SO4 + ………..  ………………………………………
(NH4)2S + ………..  …………………………………………
(NH4)2CO3 + ………..  …………………………………………
(NH4)3PO4 + ………..  ………………………………………
2/ Phản ứng nhiệt phân :
+ Muối gốc axit không có tính oxi hoá:  ………………………
VD: NH4Cl (r)  ………………………………………………
(NH4)2CO3  ……………………………………………
NH4HCO3  .................................................................
+ Muối gốc axit có tính oxi hoá:  ………………………
VD: NH4NO2  ............................................................
NH4NO3  .............................................................
NH4NO3  .............................................................
Bài 9 :AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT
A/ AXIT NITRIC:
I/Cấu tạo phân tử:
- CTPT: .........................
- CTCT:...............................
..................................
…………………….
Trong phân tử HNO3, nitơ có số oxi hóa là ..... và có hoá trị .......
II/Tính chất vật lí:
- Là chất ............................................................................................................................................
- Dễ bị nhiệt hoặc ánh sáng phân hủy  .................................................. .
- Tan .......................................................................
III/Tính chất hoá học:
1.Tính axit: HNO3 là ...............................................................
a. Làm ...............................................................
b. Td với bazơ, ob  ..................................................
Ca(OH)2+ HNO3  ...............................................
CuO+ HNO3  ....................................................
c.Td với muối:  ..................................................
CaCO3+ HNO3  ..............................................................
2.Tính oxh mạnh:
a/ Với kim loại (...................................) :  ...............................................................................

Kim loại

Kim loại hoạt động mạnh
Kim loại kém hoạt động
Axit
HNO3(l)
………………………………………
………………………………….
HNO3đ, to
……………………………………………….
Cu+ HNO3loãng  ................................................................................
Cu+ HNO3đặc  ....................................................................................
Al + HNO3loãng  ................................................................................
Al + HNO3loãng  ................................................................................
Al + HNO3loãng  ................................................................................
t
Al + HNO3đặc 
....................................................................................

Chú ý:
- ………………….. không tác dụng với HNO3 đặc, nguội.
0

 Fedư + dd HNO3(l)  ................................................................................
………………………………………………………………………….
 H+ càng loãng + kim loại càng mạnh => N5+, S6+ bị khử số oxh thấp nhất
 Au hòa tan trong nước cường toan (3HCl + HNO3).

 ……………………………………………………….
Au + 3HCl + HNO3 
b/ Tác dụng với phi kim (………………)  ...............................................................................
t
C + HNO3đ 
…………………………………………………………………………….

0

t
S+ HNO3đ 
…………………………………………………………………………….

0

t
P + H2O + HNO3đ 
…………………………………………………………………….

c/ Tác dụng với hc có tính khử  ...............................................................................
FeO + HNO3  ...................................................................................................................
Fe(OH)2 + HNO3  ..............................................................................................................
Fe3O4 + HNO3  ..............................................................................................................
Fe(NO3)2 + HNO3  ..............................................................................................................
KL:HNO3 là 1 axit mạnh và là 1 chất oxh mạnh , khả năng oxh của HNO3 phụ thuộc vào ……………….
……………………………………………………………………………………………………………
Bán phản ứng:
0

 NO + H2O
H+ + NO3- + e 
 N2 + H2O
H+ + NO3- + e 

 N2O + H2O
H+ + NO3- + e 
 NO2 + H2O
H+ + NO3- + e 
 NH4NO3 + H2O
H+ + NO3- + e 
*Công thức: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Đối với kim loại: Al, Mg, Zn.........................................................................................................................
IV/ Ứng d ụng:
+ Sản xuất ……………….........................
+ Sản xuất .................................................
+ Sản xuất ..................................................
V/ Điều chế:
1/ Trong phòng thí nghiệm:Cho NaNO3, KNO3 tinh thể + H2SO4 đậm đặc.
NaNO3 + H2SO4  ...............................................................................
NaNO3 + H2SO4  ...............................................................................
2/ Trong công nghiệp: Được sản xuất từ amoniac, gồm các giai đoạn:
+ Oxi hóa khí amoniac bằng oxi không khí (800-900oC)
NH3 + O2 to, Pt ....................................
H=-907 kJ

+ Oxi hóa NO thành NO 2: hóa hợp NO với O2 không khí:
NO + O2 .  .................................
+ Chuyển hóa NO2 thành HNO3: hòa tan NO2 và O2 vào nước:
NO2 + H2O + O2  ............................................
B. MUỐI NITRAT
I/ Tính chất:
1/ Tính chất vật lí:
+ Đều tan .....................................................................
+ Ion ..........................................................................
+ Một số ....................................................................
2/ Tính chất hóa học:
a. Phản ứng trao đổi ion:
AgNO3 + .........  ...............................................................
NH4NO3 + .........  ..............................................................
Mg(NO3)2 + .........  ..............................................................
Cu(NO3)2 + .........  ..............................................................
Fe(NO3)2 + .........  ..............................................................
Fe(OH)2 + .......+...........  ......................
Al(NO3)3 + .........  ..............................................................
Al(OH)3 + .........  ..............................................................
b.Dễ bị nhiệt phân hủy phụ thuộc vào ion kim loại:
Li
Mg
Cu
Hg
Au
.................................................
...................................................
...................................................
..................................................
.....................................................
....................................................
+ Kim loại hoạt động mạnh: (..............................)  ..........................................................
t0

KNO3 

................................................

 ................................................
TQ: M(NO3)n 
+ Kim loại (.......................................)  ..........................................................
t0

t0
 ..................................................................
Mg(NO3)2 

 ................................................
TQ: M(NO3)n 
+ Kim loại (.......................................)  ..........................................................
t0

t0
 ..........................................................
AgNO3 

 ................................................
TQ: M(NO3)n 
 Ở nhiệt độ cao, muối nitrat là chất oxi hóa mạnh, dễ bốc cháy với chất hữu cơ.
3/ Nhận biết ion nitrat:
Nhận ion NO3- bằng Cu và H2SO4 loãng:  ..........................................................
Cu + H+ + NO3-  ..........................................................
NO + O2  .................
t0

 .........................................................
* Chú ý: Zn + KNO3 + KOH 

 .........................................................
NaNO3 + Al + NaOH + H2O 
II/ Ứng dụng: .......................................................................................................................................
C. CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN:
+ Cây xanh đồng hóa nitơ (dạng muối) thành protein thực vật. Động vật đồng hóa protein thực vật thành
protein động vật. Vi khuẩn chuyển hóa một vật xác động vật và chất thải của động vật thành muối nitrat và N 2.
+ Trong mưa giông, N2 kết hợp với O2 tạo thành HNO3 thấm vào đất tạo muối nitrat. Vi khuẩn chuyển hóa
nitơ tự do tạo thành các hợp chất.
+ Để tăng năng suất thì cần bón thêm các loại phân.
 NO 
 NO2 
 HNO3
N2(KK) 
N2 của ĐV,TV

NH4NO3

Bài 10: PHOTPHO
*********
I/ Vị trí và cấu hình electron nguyên tử
- P ở…………………………………………………………………………………………………….
- Cấu hình e:………………………………………………………..
- Trong hợp chất P có……………………………………………………………………………………..
II/ Tính chất vật lí:
Ñôn chaát photpho toàn taïi ôû moät soá daïng thuø hình, trong ñoù quan troïng nhaát là
………………………...
......................................................
1/ Photpho traéng:
Chaát………………………………………………………………………………………………………………

- Ñoäc, …………………………………………………………………………………………………
- Coù caáu truùc ………………………………………………………………………………………………
-Ñun noùng .......................................................................................................................................
2/ Photpho ñoû:
- Chaát .........................................................
- Caáu truùc ........................................................................................................................................
- Khoâng tan ..............................................................................................................................................
- Khi ñun noùng .........................................................................................................................................
III/ Tính chaát hoùa hoïc:
+ ÔÛ ñieàu kieän thöôøng P ………………………………………………………………..
+ P ……………………………………………………………….
1/ Tính oxi hoùa: pö vôùi KL hoaït ñoäng  .............................................................
t
P + Ca 
 .............................................................
0

t
P + Zn 
 .............................................................
0

t
TQ: P + M 
 .............................................................
*Chú ý:
- Các muối photphua dễ bị thủy phân → .......................
Ca3P2 + H2O  ............................................................
- Khi có lẫn ............................ thì ......... cháy trong KK gọi là ................................................................
PH3 + O2  ..................................................
2/ Tính khöû:
a/ Taùc duïng vôùi oxi:  .................
Ở đk thường PT phát quang màu......................................trong bóng tối gọi là..............................................
........................., Pđỏ ...........................................................
+ Thieáu oxi: P + O2  .........................
......................................
+ Dö oxi: P + O2  ....................................
..........................................

b/ Taùc duïng vôùi clo:
.......................................................
+ Thieáu clo: P + Cl2  .....................................
..................................
+ Dö clo: P + Cl2  ......................................
......................................................
c/ Taùc duïng vôùi caùc hôïp chaát:........................................................
0

 ..................................
P(đ) + KClO3 
t0

 .....................................................
P(đ) + HNO3 + H2O 

 ...........................................................
P + KNO3 
to

t
P + K2Cr2O7 
.....................................................

III/ ÖÙng duïng:
o

 ........ 
 ............... )
- Saûn xuaát ....................(P 
- Saûn xuaát .....................
- Saûn xuaát ....................................,…
IV/ Traïng thaùi töï nhieân, ñieàu cheá:
1/ Trạng thái tự nhiên
- P khoâng toàn taïi ôû traïng thaùi ................ trong töï nhieân. Toàn taïi daïng ..............trong voû traùi
ñaát: .....................(...........................................) và ...............................(.............................)
Coù trong ........................................................................................
2/ Điều chế
Trong coâng nghieäp: nung ......................................................................ôû ...................... trong loø ñieän: 
thu ñöôïc ....................................
t
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C 
 ..............................................................
Bài 11:
AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT
A/ AXIT PHOTPHORIC: (.........................................)
I/Cấu tạo phân tử:
-CT e: ..................................
CTCT: ......................................
.........................................
...................................
...................................... Hoặc
..........................................
......................................
.....................................
...........................................
II/ Tính chất vật lí:
- Là chất ...................................................................................................................................
- Tan ......................................................
- Dd ......................................................
III/ Tính chất hoá học:
1. Tính axit: axit H3PO4 là axit ..........................., có đô mạnh ...................................Trong dd phân li theo
..................................
0

H3PO4

............................... K2 = .................................

2-

.............................. K3 = ...............................

H2PO4
HPO4

................................ K1 = .................................
-

H3PO4
.................................... K1....K2....K3
 Dd H3PO4 gồm:.............................................................................................................................
- Dd H3PO4 có tc chung của 1 axit
a. Làm quì tím  ............................................
b. Td với b, ob  ............................................

x

n NaOH
n H 3 PO4

x

1
NaH2PO4

2
Na2HPO4

H3PO4 dư
H3PO4 + NaOH  .......................................................
...................................................
H3PO4+ NaOH  ......................................................
....................................................
H3PO4 + NaOH  .....................................................
...............................................
c. Td với kl (..................)  .....................................

3
Na3PO4
NaOH dư

H3PO4 + Na  .....................................................
d. Td với dd muối (………………………..):  .....................................
H3PO4 + Na2CO3  .....................................................
2. Khác với axit HNO3……………………………………………………………………
IV .Ñieàu cheá vaø öùng duïng:
1. Ñieàu cheá.
- Trong phoøng thí nghieäm : duøng axit nitric oxi hoaù photpho :
t
P + HNO3 
........................................................................

- Trong coâng nghieäp :cho axit sunfuric ñaëc td vôùi quaëng photphoric hoaëc quaëng apatit
0

t
Ca3(PO4)2+H2SO4ñaëc 
........................................................

-Axit photphoric sx theo pp naøy khoâng tinh khieát, ñeå sx H3PO4 tinh khieát vaø coù noàng ñoä cao hôn
ngöôøi ta söû duïng pp sau:
0

t
P + O2 
........................ ; P2O5 + H2O  ...................................

2. ÖÙng duïng:
- Duøng ñieàu cheá ...................................................................................
- Duøng trong .........................................
B/ MUỐI PHOTPHAT: .......................................................
1. Phân loại: Coù 3 loaïi muoái:
- Muoái ........................................................................................................................................
- Muối ........................................................................................................................................
- Muoái .......................................................................................................................................
2. Tính tan
+ Muoái dihidrophotphat: ........................................................................
+ Muoái hidrophotphat, muoái photphat trung hoøa: .....................................................................................
..................................................................................
3/ Nhaän bieát ion photphat:
Duøng dd AgNO3  ..................................................
Ag+ + PO43-  ..............................................
Baøi 12:PHAÂN BOÙN HOÙA HOÏC
- Phân bón hóa học là ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
- Có ......................................................
I/ Phaân ñaïm:
- Phaân ñaïm cung caáp ....... hoùa hôïp cho caây döôùi daïng ion ......................... vaø ion .....................
- Giuùp caây troàng ........................................................................................
- Caùch ñaùnh gia ñoä dinh dưỡng döïa vaøo ....................................................
Vd: NH4NO3 có % N= .....................................
1/ Phaân ñaïm amoni:
- Goàm: …………………………………………………………………..
- Ñieàu cheá : Töø NH3 vaø axit töông öùng.
Vd : NH3 + H2SO4  ......................................(đạm ...............)
NH3 + HNO3  ......................................(đạm ...............)
- pH : NH4+ có moâi tröôøng ........, pH........thích hợp cho ñaát ...........................................
- Bảo quản............................................................................................................................................
2. Phaân ñaïm nitrat:
- Goàm caùc muoái nitrat: ................................................... . . .
- Ñieàu cheá: Töø HNO3 vaø muoái cacbonat cuûa kim loaïi töông öùng.
CaCO3+ HNO3  ............................................................................
- pH : Muối có moâi tröôøng ........, pH........thích hợp cho ñaát ...........................................
- Bảo quản............................................................................................................................................
3/ Phaân ñaïm Ure:
0

- (NH2)2CO chaát ............................................, tan .............................., chöùa ....................................
% N= .....................................
- Ñieàu cheá : CO2 + NH3  ..........................................................................
- Trong ñaát döôùi taùc duïng cuûa vi sinh, ure coù bieán ñoåi:
(NH2)2CO + H2O  .....................................
- pH : Muối có moâi tröôøng ........, pH........thích hợp cho ñaát ...........................................
- Bảo quản............................................................................................................................................
II / Phaân laân:
- Cung caáp ..... cho caây döôùi daïng ion .........................
- Thuùc ñaåy quaù trình .............................................................................................................................
- Caùch ñaùnh giaù: Döïa vào ..........................................
Ca(H2PO4)2  P2O5
% P2O5 = ..........................................
1/ Supe photphat:
a/ Supe photphat ñôn: (14-20% P2O5 )
- Ñieàu cheá : Töø boät quaëng photphorit hoaëc apatit vôùi axit sunfuric ñaëc:
Ca3(PO4)2 + H2SO4  .............................................................................
b/ Supe photphat keùp: ( 40-50% P2O5 )
- Ñieàu cheá: Ca3(PO4)2 + H2SO4  ......................................................................
Ca3(PO4)2 + H3PO4  ......................................................................
2/ Phaân laân nung chaûy:
- Thaønh phaàn: laø hh ................. vaø ................... cuûa .... và ........., chöùa ............................., thích hôïp
cho ...............................
- Ñieàu cheá: Quaëng ........................ vaø ........................... vaø ............................. nung ôû nhieät ñoä cao
sau ñoù laøm nguoäi nhanh vaø nghieàn thaønh boät.
III/ Phân Kali:
- Cung caáp cho caây döôùi daïng ...... ( ...........................................).
- Giuùp cho caây haáp thuï .........................................................................
- Caùch ñaùnh giaù: Döïa % ......................
KCl  K2O có % K2O = ..........................................................
IV/ Phaân hoãn hôïp vaø phaân phöùc hôïp:
- Phaân hoãn hôïp chöùa 3 nguyeân toá: .................... ñgl...........................................
- Phaân phöùc hôïp : Ñieàu cheá baèng phöông phaùp töông taùc hoùa hoïc cuûa caùc chaát.
Amophot NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4
NH3 + H3PO4  ......................................
NH3 + H3PO4  ......................................
V/ Phaân vi löôïng:
- Cung caáp cho caây caùc nguyeân toá .................................................................. ôû daïng hôïp chaát.
- Caây troàng chæ caàn moät löôïng raát nhoû loaïi phaân boùn naøy.
Baøi 13:
LUYEÄN TAÄP: TÍNH CHAÁT CUÛA NITÔ –PHOTPHO VAØ HÔÏP CHAÁT CUÛA CHÚNG
A. Kieán thöùc caàn naém:
Ñôn chaát (N2) Amoniac
Muoái moni
Axít nitric
Muoái nitrat
(NH3)
(NH4+ )
(HNO3)
(NO3-)
CTCT

TCVL

TCHH

Đc
Ưd

1. Ñôn chaát photpho :
Klöôïng nguyeân töû : ............
P
Ñoä aâm ñieän : ...........
Caáu hình electon nguyeân töû : ...................................................
Caùc soá oxi hoaù : .................................................
>
..............
P
> .............
>
................
2. Axit photphoric :
- Laø axit 3 laàn axit , coù ñoä maïnh .................................
- Khoâng coù tính ..............................................................
H3PO4
....................... + .............................
- Taïo ra 3 loaïi muoái photphat khi taùc duïng vôùi kieám
3. Muoái photphat :
- Coù 3 loaïi muoái : ........................................................................................................
-Muoái kali , natri , amoni vaø ñihiñrophotphat : ....................
-Muoái coøn laïi ................... hoaëc ........................................ .
-Nhaän bieát ion PO43- baèng phaûn öùng :
Ag+ + PO43-  ..........................................
B. BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM
Câu 1: Điểm giống nhau giữa N2 và CO2:
A. Đều tan trong nước
B. Đều có tính oxi hóa và tính khử
C. Đều không duy trì sự cháy và sự hô hấp
D. Tất cả đều đúng
 H = -92KJ.
Câu 2: Cho phản ứng N2 + 3H2
2NH3
Tìm phát biểu không phù hợp với phản
ứng này
A. N2 là chất Oxi hóa
B.Cần cung cấp 92KJ nhiệt lượng để 1 mol N2 kết hớp với 3 mol H2
C. Hiệu suất của phản ứng rất bé
D. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao, có xúc tác và áp suất cao
Câu 3: Cặp công thức của Litinitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N
B. Li3N và AlN
C. Li2N3 và Al2N3
D. Li3N2 và Al3N2
Câu 4: Muốn cho cân bằng của phản ứng nhiệt độ tổng hợp NH3 chuyển dịch sang phải cần phải đồng thời.
A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ
C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ
B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ
D. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ
Câu 5: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí Hidro để điều chế 17 gam NH 3? Biết rằng hiệu suất
chuyển hóa thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo được ở đktc.
A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2 C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2
B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2 D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2
Câu 6: Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?