Soạn văn Phong cách ngôn ngữ báo chí Ngữ văn lớp 11

Gửi bởi: Nguyễn Thu Hương vào ngày 2019-07-09 09:51:06 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ
I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ
1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí
a. Bản tin

OLM.VN, BINGCLASS.COM

1

b. Phóng sự

c. Tiểu phẩm

OLM.VN, BINGCLASS.COM

2

2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí
a. Báo chí có nhiều loại. Ngoài ra còn có những thể lo ại khác nh ư: th ư b ạn đ ọc, ph ỏng
vấn, quảng cáo, trao đổi ý kiến, bình luận, thời sự,…
Báo chí tồn tại ở 2 dạng chính: dạng viết và dạng nói. Ngoài ra còn có loại báo hình,
báo ảnh, truyền hình, báo điện tử,… cũng khá phổ biến.
b. Mỗi thể loại báo chí lại có yêu cầu riêng, quy ước riêng về sử dụng ngôn ngữ.
c. Chức năng chung của báo chí là cung cấp thông tin thời sự, phản ánh dư lu ận và ý
kiến của quần chúng, đồng thời nêu lên quan điểm, chính kiến của tờ báo, nhằm thúc
đẩy sự phát triển của xã hội.
GHI NHỚ
Ngôn ngữ báo chí là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức th ời s ự trong n ước và qu ốc t ế,
phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nh ằm thúc đ ẩy s ự ti ến b ộ c ủa
xã hội. Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu là bản tin, phóng s ự,
tiểu phẩm,…
LUYỆN TẬP
Câu 1. Đọc một tờ báo và xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ báo đó.
Câu 2. Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự
Trả lời:
* Bản tin:
- Thông tin ngắn gọn
- Có thời gian, địa điểm cụ thể
- Sự kiện chính xác
- Câu ngắn gọn, từ ngữ chính xác, khách quan.
=> Cung cấp tin tức mới
* Phóng sự (ngắn):
Là một bản tin có thời gian, địa điểm và sự kiện nhưng đ ược miêu t ả, t ường thu ật chi
tiết bằng hình ảnh cụ thể, hấp dẫn, câu văn biểu cảm, từ ngữ sinh đ ộng, gây đ ược
hứng thú.
OLM.VN, BINGCLASS.COM

3

Câu 3. Viết một tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp.
Gợi ý trả lời:
Để viết được mẩu tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp cần chú ý các yếu tố
sau:
- Thời gian: Vào một thời điểm nhất định (thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Vi ệt Nam,
những ngày cuối học kì,...).
- Địa điểm: Lớp.
- Sự kiện: chú ý những sự kiện nổi bật.
- Đưa ra ý kiến (ngắn gọn) về sự kiện, đưa ra số liệu, dẫn chứng c ụ th ể, thành tích đ ạt
được
Lưu ý: Tin ngắn có những yêu cầu là: chính xác, khách quan (trừ kiểu bài bình luận th ời
sự).

OLM.VN, BINGCLASS.COM

4