Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN SINH HỌC 11 - Bài: Sinh sản vô tính ở động vật

05942a75538c35b16210b126101cdade
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-24 20:43:00 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 365 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHßNG GD&§T ANH S¥N TR¦êNG THCS PHóC S¥N §Ò KIÓM TRA HäC Kú iN¨m häc 2010-2011M«n thi: gdcd 6Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u 1: (2 ®iÓm). ThÕ nµo lµ siªng n¨ng vµ kiªn tr× Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña siªng n¨ngvµ kiªn tr× ?C©u 2: (3 ®iÓm) Em hiÓu thÕ nµo lµ lÔ ®é H·y gi¶i thÝch c©u nãi: "Tiªn häc lÔ, hËu häcv¨n" ?C©u 3: (3 ®iÓm) Thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g× Theo em, v× sao con ng êi cÇn ph¶i yªuquý vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn ?C©u 4: (2 ®iÓm) Cho t×nh huèng sau:S¾p ®Õn ngµy thi ®Êu bãng ®¸ gi÷a c¸c líp, mét sè b¹n trong ®éi bãng cña líp rñ Qu©n báhäc ®Ó luyÖn tËp chuÈn bÞ thi ®Êu. Hái:1) Theo em, Qu©n cã thÓ cã nh÷ng c¸ch øng xö nµo (nªu Ýt nhÊt c¸ch)2) NÕu lµ Qu©n, em sÏ chän c¸ch nµo V× sao ?®¸p ¸n biÓu ®iÓmC©u 1: (2 ®iÓm). Siªng n¨ng lµ ®øc tÝnh cña con ng êi biÓu hiÖn sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi, lµm viÖc th -êng xuyªn, ®Òu ®Æn.- Kiªn tr× lµ sù quyÕt t©m lµm ®Õn cïng dï cã gÆp khã kh¨n, gian khæ.C©u 2: (3 ®iÓm) LÔ ®é lµ c¸ch xö ®óng mùc cña mçi ng êi trong khi giao tiÕp víi ng êi kh¸c.- LÔ ®é thÓ hiÖn sù t«n träng, quý mÕn cña m×nh ®èi víi mäi ng êi.- Gi¶i thÝch c©u nãi: "Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n" §Ò chÝnh thøcCh÷ "lÔ" ®©y theo nghÜa réng lµ ®¹o ®øc, ®¹o lµm ng êi vµ häc ®¹o lµm ng êi tr íc råi mãihäc kiÕn thøc khoa häc sau.C©u 3: (3 ®iÓm) Thiªn nhiªn bao gåm kh«ng khÝ, bÇu trêi, s«ng, suèi, rõng c©y, ®åi, nói, thùc vËt …- Con ng êi cÇn yªu quý vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn v×:+ Thiªn nhiªn rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ng êi. Thiªn nhiªn cung cÊp cho con ng êiph ¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn ®Ó sinh sèng nh íc ®Ó uèng, kh«ng khÝ ®Ó thë …+ NÕu thiªn nhiªn bÞ tµn ph¸ th× cuéc sèng cña con ng êi sÏ bÞ ®e do¹.+ Chóng ta cÇn ph¶i b¶o vÖ m«i tr êng, trång c©y g©y rõng .…C©u 4: (2 ®iÓm) Xö lý t×nh huèng:+ Qu©n cã c¸ch øng xö:1. Cïng c¸c b¹n tù bá häc ®Ó ®i tËp bãng ®¸.2. §Õn xin phÐp thÇy, c« gi¸o cho nghØ häc.3. Khuyªn c¸c b¹n kh«ng bá häc vµ rñ c¸c b¹n tËp ®¸ bãng ngoµi giê häc.+ NÕu lµ Qu©n em sÏ chän c¸ch øng xö: Khuyªn c¸c b¹n kh«ng bá häc vµ rñ c¸c b¹n tËp®¸ bãng ngoµi giê häc.+ V×: lµ häc sinh phØ biÕt t«n träng kû luËt cña nhµ tr êng, tù gi¸c thùc hiÖn néi quy, kh«ngtù bá häc. NghØ häc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng vµ ph¶i xin phÐp nhµ tr êng.PHßNG GD&§T ANH S¥N TR¦êNG THCS PHóC S¥N §Ò KIÓM TRA HäC Kú iN¨m häc 2010-2011M«n thi: gdcd 7Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)§Ò bµiC©u 1: (2 ®iÓm). Cho biÕt thÕ nµo gia ®×nh v¨n ho¸ V× sao nãi häc sinh cã thÓàgãp phÇn x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ?C©u 2: (2 ®iÓm) H·y cho biÕt thÕ nµo lµ yªu th ¬ng con ng êi Tr¸i víi yªu th ¬ng lµg× HËu qu¶ ®ã ?C©u 3: (3 ®iÓm) Em h·y cho biÕt kiÕn cña em vÒ néi dung sau:a) Ng êi tù tin chØ mét m×nh quyÕt ®Þnh c«ng viÖc, kh«ng cÇn nghe ai vµ kh«ng cÇnhîp t¸c víi ai.b) Em h·y rÌn luyÖn tÝnh tù tin nh thÕ nµo ?C©u 4: (3 ®iÓm) T×nh huèng:Trong dßng hä cña Hoµ ch cã ai ®ç ®¹t cao vµ lµm chøc vô g× quan träng. Hoµ xÊuhæ, tù ti vÒ dßng hä vµ kh«ng bao giê giíi thiÖu dßng hä cña m×nh víi b¹n bÌ.a) Em cã ®ång víi suy nghÜ cña Hoµ kh«ng V× sao ?b) Em sÏ gãp g× cho Hoµ ?®¸p ¸n biÓu ®iÓmC©u 1: (2 ®iÓm). Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh hoµ thuËn, h¹nh phóc, tiÕn bé, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia®×nh, ®oµn kÕt víi xãm giÒng vµ lµm tèt nghÜa vô c«ng d©n.- Häc sinh cã thÓ gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ v×: nÕu b¶n th©n ch¨m ngoan, häcgiái, lµm tèt bæn phËn víi gia ®×nh, kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i, kh«ng lµm ®iÒu g× tæn h¹i ®Õndanh dù gia ®×nh th× cha mÑ vui lßng, gia ®×nh hoµ thuËn, h¹nh phóc.C©u 2: (2 ®iÓm) Yªu th ¬ng con ng êi lµ quan t©m, gióp ®ì, lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho ng êi kh¸c, nhÊt lµnh÷ng ng êi gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n.- Tr¸i víi yªu th ¬ng con ng êi lµ:+ C¨n ghÐt, c¨m thï, g¹t bá.+ HËu qu¶: Con ng êi sèng víi nhau mÉu thuÉn, lu«n hËn thï, bÞ ng êi ®êi khinh ghÐt,ssèng cuéc sèng c« ®éc, ¬ng t©m c¾n røt.§Ò chÝnh thøcthøcC©u 3: (3 ®iÓm) kiÕn cña em vÒ néi dung sau:- Ng êi tù tin chØ mét m×nh quyÕt ®Þnh c«ng viÖc, kh«ng cÇn nghe ai vµ kh«ng cÇn hîp t¸cvíi ai lµ kh«ng ®óng.V× Cã kiÕn ®ãng gãp, x©y dùng cña ng êi kh¸c sÏ cã t¸c dông lín ®Õn c«ng viÖc. Sù hîpt¸c ®óng sÏ gióp chóng ta thµnh c«ng trong c«ng viÖc, gióp chóng ta thªm søc m¹nh, kinhnghiÖm.- Em sÏ rÌn luyÖn tÝnh tù tin b»ng c¸ch:+ Chñ ®éng, tù gi¸c, s¸ng t¹o trong häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.+ Kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, ba ph¶i, dùa dÉm.C©u 4: (3 ®iÓm) Xö lý t×nh huèng:a) Kh«ng ®ång t×nh víi suy nghÜa cña Hoµ.Gi¶i thÝch: Dßng hä nµo còng cã truyÒn thèng tèt ®Ñp nh cÇn cï, lao ®éng, yªu íc, ®oµnkÕt, yªu th ¬ng ®ïm bäc nhau; trong gia ®×nh hoµ thuËn, trªn kÝnh íi nh êng Ai còng cã…truyÒn thèng, cã tù hµo vÒ dßng hä cña m×nh.b) Gãp víi Hoµ:+ CÇn t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng dßng hä m×nh ®Ó biÕt râ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cñadßng hä.+ Kh«ng xÊu hæ, tù ti mµ h·y tù hµo giíi thiÖu dßng hä víi b¹n bÌ.+ B¶n th©n cè g¾ng häc tËp thËt tèt ®Ó lµm vÎ vang dßng hä.PHßNG GD&§T ANH S¥N TR¦êNG THCS PHóC S¥N §Ò KIÓM TRA HäC Kú iN¨m häc 2010-2011M«n thi: gdcd 8Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u 1: (2 ®iÓm). B»ng kiÕn thøc ®· häc, em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ t«n träng vµhäc hái c¸c d©n téc kh¸c V× sao ph¶i t«n träng, häc hái c¸c d©n téc kh¸c ?C©u 2: (4 ®iÓm Em h·y cho biÕt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña cha mÑ ®èi víi conch¸u, quyÒn vµ nghÜa vô cña con ch¸u ®èi víi «ng bµ, cha mÑ vµ anh chÞ em ®èi víinhau.C©u 3: (2 ®iÓm) Em hiÓu tù lËp lµ g× TÝnh tù lËp cã t¸c dông nh thÕ nµo trongcuéc sèng Em h·y cho biÕt hai viÖc mµ em cã thÓ tù lµm îc thÓ hiÖn tÝnh tù lËp ?C©u 4: (2 ®iÓm) Cho t×nh huèngTh¾ng nãi víi Tïng:- ChØ cã häc sinh giái míi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, bän m×nh th× lµm sao mµ s¸ng t¹otrong häc tËp îc.- §óng ®Êy, häc sinh lùc häc trung b×nh chØ cÇn tù gi¸c häc tËp lµ tèt råi a) Em ®ång víi kiÕn nµo V× sao ?b) H·y cho biÕt kiÕn riªng cña em. §Ò chÝnh thøc®¸p ¸n biÓu ®iÓmC©u 1: (2 ®iÓm). T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c lµ t«n träng chñ quyÒn, lîi Ých vµ nÒn v¨nho¸ cña c¸c d©n téc, lu«n t×m hiÓu vµ tiÕp thu nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong nÒn kinh tÕ,v¨n ho¸, x· héi cña c¸c d©n téc, ®ång thêi thÓ hiÖn lßng tù hµo d©n téc chÝnh ®¸ngcña m×nh.- V× mçi d©n téc ®Òu cã nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, v¨nho¸, v¨n nghÖ, nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc s¾c ®ã lµ vèn quý b¸u cña loµi ng… êi cÇn îct«n träng, tiÕp thu vµ ph¸t triÓn …C©u 2: (4 ®iÓm Cha mÑ cã quyÒn vµ nghÜa vô nu«i d¹y con thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt, b¶o vÖquyÒn vµi lîi Ých hîp ph¸p cña con, t«n träng kiÕn cña con, kh«ng îc ph©n biÖt®èi xö gi÷a c¸c con, kh«ng îc ng îc ®·i, xóc ph¹m con, Ðp buéc con lµm nh÷ngviÖc tr¸i ph¸p luËt, tr¸i ®¹o ®øc.- Con, ch¸u cã bæn phËn yªu quý, kÝnh träng, biÕt ¬n cha mÑ, «ng bµ, cã quyÒn vµnghÜa vô ch¨m sãc, nu«i ìng cha mÑ, «ng bµ, ®Æc biÖt khi cha mÑ, «ng bµ èm ®au,giµ yÕu. Nghiªm cÊm con ch¸u cã hµnh vi ng îc ®·i, xóc ph¹m cha mÑ, «ng bµ.- Anh chÞ em cã bæn phËn th ¬ng yªu, ch¨m sãc, gióp ®ì nhau vµ nu«i d¹y nhau nÕukh«ng cßn cha mÑ.C©u 3: (2 ®iÓm) Tù lËp lµ tù lµm lÊy, tù gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña m×nh, tù lo liÖu t¹o dùng cuécsèng cho m×nh, kh«ng tr«ng chê, dùa dÉm, phô thuéc vµo ng êi kh¸c.- Ng êi cã tÝnh tù lËp thµnh c«ng trong c«ng viÖc, cuéc sèng vµ nhËn îc sù quýträng cña mäi ng êi.- Hai viÖc mµ b¶n th©n em tù lµm îc:+ Tù lµm bµi tËp.+ Tù ch¨m lo cho m×nh khi bè mÑ ®i v¾ng …C©u 4: (2 ®iÓm) Xö lý t×nh huèng: Nªu îca) Kh«ng ®ång víi kiÕn nµo.b) V× c¶ hai kiÕn ®Òu sai.- kiÕn riªng cña em: Con ng êi b×nh th êng ai còng cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. Häc sinhlùc häc trung b×nh, thËm chÝ häc lùc yÕu, nÕu biÕt c¸ch rÌn luyÖn còng cã thÓ cã îcsù s¸ng t¹o trong häc tËp.PHßNG GD&§T ANH S¥N TR¦êNG THCS PHóC S¥N §Ò KIÓM TRA HäC Kú iN¨m häc 2010-2011M«n thi: gdcd 9Thêi gian: 45 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)C©u ThÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? §©n téc ViÖt Nam cã nh÷ng truyÒn thèng tèt dÑp nµo? H·y nªu c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ nãi râ truyÒn thèng nµo îc thÓ hiÖn trong ®ã?C©u C¸i quý nhÊt cña con ng êi lµ sù sèng. §êi ng êi chØ sèng cã mét lÇn. Ph¶isèng sao cho khái xãt xa ©n hËn v× nh÷ng n¨m th¸ng ®· sèng hoµi sèng phÝ...®Ó khinh¾m m¾t xu«i tay cã thÓ nãi r»ng: TÊt c¶ ®êi ta, tÊt c¶ søc ta, ta ®· hiÕn d©ng chosù nghiÖp cao ®Ñp nhÊt trªn ®êi, sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng loµi ng êi ”.( Lêi Pa-ven trong t¸c phÈm ThÐp ®· t«i thÕ ®©y )Em h·y cho biÕt LÝ ëng sèng lµ g×? Ng êi cã lÝ ëng sèng cao ®Ñp lµ ng êi nh thÕnµo? Em h·y nªu mét vµi vÝ dô vÒ tÊm ¬ng thanh niªn ViÖt Nam sèng cã lý ëng vµphÊn ®Êu cho lý ëng ®ã Em häc îc nh÷ng ®iÒu g× hä ?§Ò chÝnh thøcC©u Cho t×nh huèng sau Minh th êng mang bµi tËp cña m«n kh¸c ra lµm trong lóc c« gi¸o ®ang gi¶ng bµi m«n mµ b¹n Êy cho lµ kh«ng quan träng. Cã b¹n khen ®ãlµ c¸ch lµm viÖc cã n¨ng suÊt. Em cã t¸n thµnh víi kiÕn ®ã kh«ng v× sao? NÕu lµ b¹n cïng líp em sÏ øng xö nh thÕ nµo ?§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓmC©u (3 ®iÓm)- TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn (nh ëng, ®øc tÝnh, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp...) h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö d©n téc, îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. (1 ®iÓm)- D©n téc ViÖt Nam cã nhiÒu truyÒn thèng ®¸ng tù hµo (1®iÓm)+ Yªu íc T«n träng ®¹o+ §oµn kÕt C¸c truyÒn thèng vÒ v¨n ho¸ ¸o dµi, Èm thùc...)+ Nh©n nghÜa BiÕt ¬n- C¸c c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ truyÒn thèng :+ TruyÒn thèng T«n träng ®¹o Muèn sang th× b¾c cÇu kiÒu Muèn con hay ch÷ th× yªu lÊy thÇy+ TruyÒn thèng biÕt ¬n qu¶ nhí kÎ trång c©y+ TruyÒn thèng ®oµn kÕt Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hoµn nói caoC©u ®iÓm) LÝ ëng sèng (lÏ sèng) lµ c¸i ®Ých cña cuéc sèng mµ mçi ng êi kh¸t khao muèn ®¹t® îc. (0,5 ®iÓm)+ Ng êi cã lÝ ëng sèng cao ®Ñp lµ ng êi lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng kh«ng mÖt mái ®Ó thùc hiÖn lÝ ëng cña d©n téc, cña nh©n lo¹i, v× sù tiÕn bé cña b¶n th©n vµ x· héi, lu«n ¬n tíi sù hoµn thiÖn b¶n th©n vÒ mäi mÆt, mong muèn cèng hiÕn trÝ tuÖ vµ søclùc cho sù nghiÖp chung. ®iÓm)+ LÝ ëng cao ®Ñp cña thanh niªn ngµy nay lµ phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n giµu, íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Tr íc m¾t lµ thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh -íng x· héi chñ nghÜa. (1®iÓm) Thanh niªn häc sinh ph¶i ra søc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã ®ñ tri thøc, phÈm chÊt vµn¨ng lùc cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn lÝ ëng sèng ®ã. (0,5 ®iÓm)- Nªu vµi tÊm ¬ng sèng cã lÝ ëng cao ®Ñp. (0,5 ®iÓm)Tr íc ®©y nh÷ng tÊm ¬ng vÒ thanh niªn cã lÝ ëng sèng cao ®Ñp s½n sµng hy sinh v×®Êt íc nh Lý Tù Träng, Vâ ThÞ S¸u, NguyÔn V¨n Trçi, NguyÔn ViÕt Xu©n …- HiÖn nay nh÷ng thanh niªn ®· phÊn ®Êu v× sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quècnh Lª Th¸i Hoµn mét häc sinh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp vµ ®· mang l¹inhiÒu thµnh tÝch xøng ®¸ng; L©m Xu©n NhËt ®¹t thµnh tÝch trong lÜnh vùc c«ng nghÖth«ng tin. (Häc sinh nªu îc c¸c vÝ dô kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm)- Em häc tËp îc tinh thÇn yªu íc, x· th©n v× ®éc lËp d©n téc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, x¸c ®Þnh ®óng lÝ ëng cho m×nh 0,5 ®iÓm) C©u (3 ®iÓm)- Em kh«ng t¸n thµnh víi kiÕn ®ã V×: (0,5 ®iÓm)+ViÖc lµm cña Minh ëng nh tiÕt kiÖm îc thêi gian, lµm îc nhiÒu viÖc nh ng thùcra kh«ng cã chÊt îng, hiÖu qu¶ (0,5 ®iÓm)+ Minh kh«ng nghe gi¶ng sÏ kh«ng hiÓu bµi, dÉn ®Õn häc kÕm ®i (0,5 ®iÓm)+ Trong häc tËp m«n nµo còng quan träng (0,5 ®iÓm)- NÕu lµ b¹n cïng líp em sÏ :+ Ph©n tÝch cho c¸c b¹n ®ã hiÓu t¸c h¹i cña viÖc lµm ®ã vµ khuyªn Minh chÊm døt viÖc lµm Êy vµ nªn chuÈn bÞ kü bµi häc nhµ (0,5 ®iÓm)+ NÕu Minh kh«ng sö ch÷a khuyÕt ®iÓm th× sÏ b¸o víi c« gi¸o ®Ó c« can thiÖp gióp ®ì. (0,5 ®iÓm)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.