Soạn bài lớp 8: Viết bài tập làm văn số 6

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 07:50:29 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

So bài: Vi bài làm văn ốVI BÀI LÀM VĂN VĂN NGH LU 8Ế Ớ(làm p)ạ ớI. BÀI THAM KH OỀ ẢĐ 1: vào các văn Chi đô và ch ng sĩ, hãy nêu suy nghĩ em về ướ ềvai trò nh ng ng lãnh đo anh minh nh Lí Công và Tr Qu Tu điủ ườ ốv nh đt c.ớ ướĐ 2: bài Bàn lu phép La Phu Nguy Thi p, hãy nêu suyề ếnghĩ quan gi “h c” và “hành”.ề ọĐ 3: Câu nói M. Go­r ­ki “Hãy yêu sách, nó là ngu ki th c, ch có ki th cề ứm là con đng ng” cho em nh ng suy nghĩ gì?ớ ườ ữII. DÀN BÀIỢĐ 1:ềa) bài.ở­ Gi thi khái quát ch đu tranh và xây ng đt hào hùng dân cớ ướ ộta.­ Trong nghi y, các anh hùng dân c, các vua anh minh có công lao n.ự ớb) Thân bài.­ Vai trò Lí Công n: ẩ+ Th ng th và ch ra nh ng ch vi đnh đô lâu Hoa .ẳ ư+ Kh ng đnh vi đô là tuân theo “m nh tr i” đó là cái nhìn th su chẳ ịs ng tài năng và ng lòng yêu th ng dân sâu c.ử ướ ươ ắ+ Nhìn ra nh ng thu mang tính dài lâu đnh đô i.ữ ớ­ Vai trò Tr Qu Tu n:ủ ấ+ Phân tích đích vi bài ch Tr Qu Tu n.ụ ấ+ Tác ng nh ng khích ng ng quân đi binh sĩ và nụ ườ ướ ậm nh qu gia.ệ ốc) bài.ếKh ng đnh vai trò các vua anh minh, các ng soái đi nẳ ướ ậm nh dân c.ệ ộĐ 2:ềa) bài.ởDoc24.vn­ Kh ng đnh đi đôi hành là đi quan tr ng trong ph ng pháp p.ẳ ươ ậ­ Kh ng đnh ki La Phu khi bàn phép là đúng đn.ẳ ắb) Thân bài.­ Gi thích câu nói: Th nào là “H đi đôi hành”?ả ớ­ th hi câu nói trên ph làm gì?ể ả+ Hi lí thuy ng ng vào cu ng có hi qu .ể ả+ ki th rèn giũa ph nh đo đc các môn khoa xã nhânọ ộvăn, ng ng sáng các môn khoa nhiên.ể ự­ Tác ng vi đi đôi hành.ụ ớ+ Kh ng đnh đc con đng chi lĩnh tri th là đúng đn.ẳ ượ ườ ắ+ Phát huy đc ch đng và sáng trong p.ượ ậ­ Song song vi th hi nh ng đi trên, phe phán thói t, cớ ọchay, c,…ườ ọc) bài.ếKh ng đnh cách đã nêu là hoàn toàn đúng đn.ẳ ắĐ 3:ềa) bài.ở­ Gi thi câu nói Go­r ­ki.ớ ơ­ Nêu nghĩa câu nói.ủb) Thân bài.­ Gi thích câu nói Go­r ­ki: sao nói sách là ngu ki th c?ả ứ+ Sách gi tri th nhân lo hàng ngàn năm nay.ư ạ+ Sách là ngu cung ki th lĩnh qua th gian và không gian.ồ ượ ờ­ sao nói: Ch có sách là con đng ng?ạ ườ ố+ Sách đây nói là c.ở ọ+ Cu ng luôn tri th không ch mang hi bi mà tr t, nó giúpộ ướ ếchúng ta có cái ngh chân chính i.ộ ạ+ Cu ng càng phát tri n, ng ta càng ph nhi n.ộ ườ ơ+ Nêu nh ng tác ng sách.ữ ủ­ Bài rút ra cho thân:ọ ả+ Ph yêu quý và trân tr ng sách.ả ọ+ Ph coi tr ng và ch ph ng pháp cho đúng đn và hi qu .ả ươ ảDoc24.vnc) lu n.ế ậKh ng đnh vai trò lao sách đi nhân lo và đi chúng ta.ẳ ỗDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.