Soạn bài lớp 7: Tục ngữ về con người và xã hội

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-01-10 09:58:14 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

So bài: ng con ng và xã iạ ườ ộT NG CON NG VÀ XÃ IỤ ƯỜ ỘI. TH LO IỂ Ạ(Xem thêm trong bài ng thiên nhiên và lao đng xu t)ụ ấNgoài các cách gieo ng nh bài ng thiên nhiên và lao đng nầ ươ ảxu t, các câu ng con ng và xã còn nh ng khía nh khác:ấ ườ ạ­ ng các hình nh so sánh, hoán các phép đi,... hi qu .ử ả­ Đa ra nh ng câu ng có nghĩa đi nh ng không lo tr nhau mà còn bư ổsung cho nhau. Ví nh hai câu 5, 6:ụ ưKhông th mày làm nênầ ốH th không tày n.ọ ạKhông nên căn vào nghĩa câu sau ph nh vai trò ng th cũngứ ườ ầnh cao vai trò quá c. Th ra, đây ch là nh ng cách nói hình nh. Nóiư ảđn "th y" là nói đn nhà tr ng, đn nh ng tri th sách còn nói đn "b n" là nóiế ườ ạđn th ti đi ng muôn màu Có câu "M lí thuy ch là màu xám, còn câyế ỉđi mãi mãi xanh i", tri th đi ng quan tr ng nh ng không ai có th phờ ươ ủnh vai trò nhà tr ng, tri th sách trong vi mang tri th c, iậ ườ ồd ng ph ch t, nhân cách con ng i. Tri th sách và tri th đi ng đuưỡ ườ ềc thi t, không lo tr nhau, trái i, ph sung cho nhau con ng đc hoànầ ườ ượthi n.ệII. KI TH NẾ Ả1. Đc kĩ văn và chú thích các ng và không tày.ọ ườ2. Phân tích ng câu ngừ ữCâuNghĩa ngủ Giá tr kinhị ủnghi ệmà câu ng thụ ểhi nệ1 Con ng quý ti nườ ềb c.ạ cao giá tr conề ủng i.ườ2 Răng và tóc là các ph nầth hi hình th c, tínhể ứn con ng i.ế ườ Ph bi chăm chút ngả ừy th hi hìnhế ệth c, tính đpứ ẹDoc24.vnc con ng i.ủ ườ3 Dù khó khăn ch t,ề ấv ph trong ch,ẫ ạkhông làm đi u.ề Dù nghèo khó ph iẫ ảbi gi gìn nhân cách tế ốđp.ẹ4 ph cách ăn,ầ ọnói,... đúng chu c.ẩ ph các hành viầ ọng văn hoá.ứ ử5 Mu làm đc vi gìố ượ ệcũng có ng iầ ườh ng n.ướ cao th ng iề ườth y.ầ6 th không ngọ ằh n.ọ cao vi n.ề ạ7 Khuyên con ng bi tườ ếyêu ng khác nhườ ưchính thân mình.ả cao cách ng nhânề ửvăn.8 Đc ng thành qu ,ượ ưở ảph nh ng raả ườ ạthành qu đó.ả Ph bi ng iả ườcó công lao giúp đ, gâyỡd ng, nên thành qu .ự ả9 Vi n, vi khó khôngệ ệth do ng làmể ườđc, mà ph nhi uượ ềng c.ườ Kh ng đnh nhẳ ạc tình đoàn t.ủ ế3.* Câu ng nêu quan th trò, bình lu n, đánh giá vai trò ng th yụ ườ ầvà xác đnh vi ti thu bè đc nhân dân đúc t:ị ượ ế– Không th mày làm nên.ầ ố– th không tày n.ọ ạM đc ng ch ng hai câu ng đi nhau nh ng th ch sung ch tớ ưở ặch cho nhau. hai câu, câu nào cũng cao vi c, ch có p, bi tìm th yẽ ầmà thì con ng có th thành tài, có kh năng đóng góp cho xã và ngọ ườ ốm có nghĩa.ớ4. Các giá tr các đc đi trong ng :ị ữ* Di đt ng so sánh:ễ ằDoc24.vn– ng ng a.ộ ườ ườ ủ– th không tày n.ọ ạ– Th ng ng nh th th ng thân.ươ ườ ươPhép so sánh đc ng đa ng, linh ho t. Trong câu th nh t, so sánh "b ng",ượ ằhai âm " i" (ng i) và đi nhau qua so sánh. Trong câu th hai cũngươ ườ ườ ứdi đt quan đó, dân gian so sánh "tày", âm "ay" trong đa ra so sánhễ ư(th y). Câu th ba dùng phép so sánh "nh ". Các cách ng đó có tác ng dầ ễthu c, nh chuy ng cách dàng.ộ ưở ễ* Di đt ng hình nh :ễ ụ– ăn qu nh tr ng cây.ả ồ– cây làm ch ng nên nonộ ẳBa cây ch nên hòn núi cao.ụ ạHình nh trong câu th nh t: qu cây nghĩa đen chuy sang thành qu vàả ảng có công giúp đ, sinh thành... ng nh y, cây và non chuy sang nghĩaườ ươ ểm cá nhân và vi n, vi khó... là nh ng phép có tác ng ng nghĩa,ộ ộdi đt uy chuy các ng nêu.ễ ưở ầ* Dùng và câu có nhi nghĩa:ừ ề– Cái răng, cái tóc (không nh ng ch răng tóc th mà còn ch các hình th cữ ứnói chung là nh ng nói lên hình th c, nhân cách con ng i).ữ ườ– Đói, rách (không nh ng ch đói và rách mà còn ch khó khăn, thi th nói chung);ữ ốs ch, th ch vi gi gìn cách, nhân ph đp.ạ ẹ– Ăn, nói, gói, ... ngoài nghĩa đen còn ch vi cách giao ti p, ng nói chung.ở ử– Qu tr ng cây, cây, non... cũng là nh ng có nhi nghĩa, nh đã nói trong câuả ư3.Các cách dùng này ra các nghĩa phong phú, thích ng nhi tình hu ngừ ốdi đt và hoàn nh giao ti p.8ễ ếIII. RÈN LUY KĨ NĂNGỆ1. Cách đcọCách đc ng gi ng nhau, đu ph đm đc đúng n, đúng nh p.ọ ịNgay nh ng câu ng có hình th ca dao ("M cây làm ch ng nên non...")ả ẳthì tính ch đúc rút kinh nghi là ch u, đc rõ ràng, rành ch, khôngấ ạc chú nhi đn truy m.ầ ả2. Tìm nh ng câu ng đng nghĩa ho trái nghĩa nh ng câu ng đã cữ ọtrong bài này.G ý: Tham kh các câu ng sau:ợ ữ­ Đng nghĩa:ồDoc24.vn+ Ng ng đng vàng.ườ ố+ che thân, không ai thân che a.ấ ủ+ ng nh ngu n.ố ướ ồĂn qu nh tr ng cây.ả ồ+ Nhi đi ph giá ng.ễ ươNg trong ph th ng nhau cùng.ườ ướ ươ­ Trái nghĩa:+ tr ng ng i.ủ ườ+ Ăn cháo đá bát.+ Đc chim ná, đc cá quên m.ượ ướ ơDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.